Ключови фрази
дължимо обезщетение

ГКРешение №340/11.10.2011 по дело №870/2010Недостатъци, отклонение, разваляне * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт * дължимо обезщетение * вреди от некачествено строителство
ГКРешение №611/19.10.2010 по дело №1724/2009дължимо обезщетение * земеделски земи * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №446/04.02.2014 по дело №1813/2013Иск за обезщетение * съществуване на трудово правоотношение * военнослужещ * дължимо обезщетение * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №430/13.09.2010 по дело №941/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * дължимо обезщетение * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №614/07.07.2011 по дело №971/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №598/29.10.2010 по дело №1302/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * предаване на владение * дължимо обезщетение
ГКРешение №707/13.07.2011 по дело №1787/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение * обезщетение за забава * възражение за прихващане
ГКРешение №242/10.06.2011 по дело №1382/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * договор за строителство
ГКРешение №389/29.02.2012 по дело №1598/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * реституция * възстановяване правото на собственост * противоконституционност
ГКРешение №67/30.06.2011 по дело №605/2010Непозволено увреждане * дължимо обезщетение
ГКРешение №80/22.02.2011 по дело №941/2010Непозволено увреждане * пропуснати ползи * дължимо обезщетение * обезщетение за ползване
ГКРешение №531/12.12.2011 по дело №1536/2010Иск за обезщетение * дължимо обезщетение * военнослужещ * прекратяване на договор за кадрова служба * доказателства * недопустимост на иск * конституиране на страни * процесуална правоспособност
ГКРешение №174/02.07.2014 по дело №7500/2013Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * дължимо обезщетение
ГКРешение №6/03.06.2011 по дело №344/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * земеделски земи * съсобственост * дължимо обезщетение
ГКРешение №129/16.02.2010 по дело №406/2009дължимо обезщетение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №98/20.05.2013 по дело №520/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * дарение * свидетелски показания
ГКРешение №406/14.01.2014 по дело №1585/2013Обезщетение при гестия * дължимо обезщетение * строително-монтажни работи * обогатяване * правна квалификация * споразумение * договор за изработка
ГКРешение №276/22.10.2013 по дело №1172/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №243/23.10.2013 по дело №101/2013Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * дължимо обезщетение
ГКРешение №411/07.02.2014 по дело №115/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * дължимо обезщетение
ГКРешение №56/29.04.2015 по дело №4325/2014Иск за обезщетение * прекратяване на служебно правоотношение * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * правоприемство * дължимо обезщетение
ГКРешение №627/15.10.2010 по дело №1620/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение
ГКРешение №432/22.01.2014 по дело №3321/2013Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * обогатяване * дължимо обезщетение * връщане на вещта
ГКРешение №290/07.04.2010 по дело №556/2009отмяна-нови писмени доказателства * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №300/28.06.2010 по дело №169/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * трафопост * дължимо обезщетение
ГКРешение №110/22.07.2014 по дело №5367/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * дължимо обезщетение
ГКРешение №296/07.04.2010 по дело №1033/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * обедняване * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №32/28.02.2011 по дело №595/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * реституция * обезщетение за ползване
ГКРешение №116/29.05.2013 по дело №1177/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * дължимо обезщетение
ГКРешение №333/23.11.2012 по дело №167/2012Начин на ползване.Консумативни разходи * договор за наем * дължимо обезщетение * мълчаливо продължаване на договор за наем * обезщетение за ползване
ГКРешение №25/05.07.2012 по дело №814/2011Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * правна квалификация * дължимо обезщетение * компенсаторни записи
ГКРешение №289/10.09.2012 по дело №809/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * непозволено увреждане * дължимо обезщетение * административна дейност
ГКРешение №127/01.07.2014 по дело №5826/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №262/22.02.2013 по дело №1480/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение * обедняване
ГКРешение №55/28.02.2012 по дело №652/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №332/22.11.2012 по дело №88/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №393/2013/24.07.2014 по дело №86/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * подобрения в чужд имот * право на задържане * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №343/2013/02.07.2014 по дело №2733/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * неизпълнение на договорни отношения * подобрения в чужд имот * обедняване * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №719/27.12.2010 по дело №532/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * пропуснати ползи * дължимо обезщетение
ГКРешение №225/12.12.2015 по дело №6745/2014Иск за установяване на трудово правоотношение * колективен трудов договор * дължимо обезщетение * командировка * съдебно-техническа експертиза * обезщетение за извънреден труд
ГКРешение №329/13.12.2013 по дело №2490/2013Иск за съществуване на вземането * дължимо обезщетение
ГКРешение №272/17.10.2012 по дело №49/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * обогатяване * трето лице
ГКРешение №217/08.10.2013 по дело №1290/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №210/03.06.2011 по дело №1010/2010дължимо обезщетение * право на ползване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №90/01.06.2011 по дело №939/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за поръчка * дължимо обезщетение
ГКРешение №288/10.11.2011 по дело №1774/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обедняване * дължимо обезщетение
ГКРешение №260/30.10.2013 по дело №1286/2012Иск за вреди от отчетническа дейност * дължимо обезщетение * вреди от липси * отчетническа дейност * отделяне на спорните от безспорните факти по делото
ГКРешение №642/21.10.2010 по дело №1225/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * дължимо обезщетение * лихва
ГКРешение №392/28.05.2010 по дело №877/2009възражение за прихващане * подобрения * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №18/20.02.2014 по дело №2721/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * неоснователно обогатяване * справедливост * дължимо обезщетение
ГКРешение №769/17.06.2011 по дело №1332/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * дължимо обезщетение * договор за наем * обезщетение за ползване
ГКРешение №138/12.06.2015 по дело №3835/2014Иск за обезщетение * прекратяване на трудовото правоотношение * правоприемство * трансформация * дължимо обезщетение
ГКРешение №99/05.03.2010 по дело №533/2009неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * съпружеска имуществена общност * развод * обедняване * фактическа раздяла * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №328/11.11.2011 по дело №388/2010Неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * обезщетение за забава
ГКРешение №183/23.07.2012 по дело №1387/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателствена тежест * договор за покупко-продажба * дължимо обезщетение
ГКРешение №221/10.06.2013 по дело №1399/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност на административен акт * произнасяне по непредявен иск * дължимо обезщетение
ГКРешение №502/05.01.2012 по дело №69/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * свидетелски показания * договор за гледане и издръжка * дължимо обезщетение
ГКРешение №235/03.07.2014 по дело №969/2014Иск за обезщетение при уволнение на други основания * освобождаване от кадрова военна служба * право на пенсия * възникване на трудовото правоотношение * дължимо обезщетение
ГКРешение №213/29.06.2012 по дело №1240/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №170/17.06.2015 по дело №5897/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * право на собственост * сервитут * правоприемство
ГКРешение №145/05.07.2013 по дело №620/2012Неоснователно обогатяване * възражение за изтекла давност * подобрения * дължимо обезщетение * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №227/03.08.2011 по дело №1529/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №321/05.02.2018 по дело №1159/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * срок за изпитване * причинно-следствена връзка * незаконно уволнение * срочен трудов договор * дължимо обезщетение