Ключови фрази
държавна собственост

ГКРешение №430/17.05.2016 по дело №7408/2014Нищожност * относителна недействителност * нищожност-противоречие на закона * държавна собственост * земеделски земи * представителна власт
ГКРешение №730/25.07.2011 по дело №1140/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * право на ползване * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №208/11.05.2010 по дело №1030/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * отчуждаване
ГКРешение №259/24.06.2011 по дело №1426/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * държавна собственост
ГКРешение №61/26.05.2014 по дело №7685/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * доказателства * акт за държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №171/03.06.2011 по дело №312/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * отмяна на нотариален акт * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №654/17.12.2009 по дело №715/2009установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * Установителен иск * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №135/12.12.2014 по дело №2825/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №203/11.11.2011 по дело №477/2010Установителен иск * установяване право на собственост * кооперация * държавна собственост * лични средства * правоприемство * постройка * доказателства
ГКРешение №163/25.05.2010 по дело №676/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * реституция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правоприемство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * възстановяване правото на собственост * приложим закон
ГКРешение №97/29.03.2011 по дело №431/2010Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * добросъвестно владение * отмяна на констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №162/24.03.2011 по дело №986/2010обезщетение за ползване * държавна собственост * подобрения * наемни правоотношения * прихващане * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №43/04.04.2011 по дело №703/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * търг * държавна собственост
ГКРешение №181/14.06.2012 по дело №96/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност и недопустимост на съдебно решение * принцип на законност * отговор на искова молба * държавна собственост
ГКРешение №884/04.01.2011 по дело №1453/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * юридическо лице с нестопанска цел * право на строеж * държавна собственост * правна квалификация * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №200/29.06.2010 по дело №5293/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №489/05.01.2012 по дело №1458/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №619/06.06.2011 по дело №1092/2009Установителен иск * установяване право на собственост * юридическо лице с нестопанска цел * държавна собственост * предоставяне за стопанисване и управление * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * право на ползване
ТКРешение №130/11.02.2011 по дело №776/2009електроенергия * електропреносни съоръжения * държавна собственост * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №47/02.04.2013 по дело №217/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * трафопост * държавна собственост * обезщетение за пропуснати ползи * сервитут
ГКРешение №438/05.01.2012 по дело №987/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * право на строеж * държавна собственост * етажна собственост * общи части
ГКРешение №145/02.12.2015 по дело №2508/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * общинска собственост * държавна собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №284/30.07.2010 по дело №714/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * трафопост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * материалноправна легитимация на ищеца * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №933/10.09.2010 по дело №3468/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * реституция * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКРешение №241/14.07.2010 по дело №1170/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * съсобственост * отчуждаване * държавна собственост * таван
ГКРешение №8/04.02.2015 по дело №4764/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №77/09.03.2010 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * застрояване * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * земеделски земи * конкуренция на права * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №422/06.08.2012 по дело №691/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * идентичност на имоти * приемство в процеса * очевидна фактическа грешка * защитени територии * държавна собственост
ГКРешение №565/28.01.2010 по дело №2932/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост
ГКРешение №391/18.10.2012 по дело №1139/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * държавна собственост * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена тежест * акт за държавна собственост
ГКРешение №51/11.03.2011 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * застрояване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №66/12.04.2010 по дело №4152/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №632/11.10.2010 по дело №539/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * наследяване * застрояване * държавна собственост * новооткрито наследство
ГКРешение №541/06.07.2010 по дело №661/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКОпределение №72/15.02.2010 по дело №437/2009правен интерес * установителен иск * владение * установяване право на собственост * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №943/04.03.2010 по дело №2809/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * държавна собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * предоставяне за стопанисване и управление * владение * правоприемство * неоснователно обогатяване * прихващане * възражение за прихващане * приращения
ГКОпределение №83/13.02.2009 по дело №2414/2008държавна такса * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №289/26.03.2010 по дело №458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * спиране на придобивна давност * конфискация * отмяна на присъда за конфискация * обратно действие на отмяната на присъда за конфискация * връщане на конфискувано имущество * делегиране на правомощия * държавна собственост * нищожност * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №403/25.05.2010 по дело №5024/2008Делба * държавна собственост * съсобственост * отчуждаване * процесуален субституент * предоставяне за стопанисване и управление * ненадлежна страна * одържавени недвижими имоти * наследяване по закон * задължително другарство
ГКРешение №200/29.12.2014 по дело №2579/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №12/08.06.2016 по дело №3868/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * държавна собственост * акт за държавна собственост
ГКРешение №959/13.01.2010 по дело №3319/2008Установителен иск * установяване право на собственост * гори * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №43/14.04.2014 по дело №6421/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * държавна собственост
ГКРешение №869/15.02.2010 по дело №3236/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * апорт * общинска собственост * нарушено владение * отнето владение * държавна собственост
ГКРешение №197/28.06.2010 по дело №875/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * правен интерес * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №111/25.02.2016 по дело №6821/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * апорт * държавна собственост * вещно-прехвърлителен ефект * търговско дружество
ГКРешение №440/23.12.2011 по дело №1605/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * трафопост * приращения * държавна собственост * сервитут
ГКРешение №406/04.08.2010 по дело №80/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * саморъчно завещание * държавна собственост * правен интерес * отчуждаване * приращения * право на строеж върху държавна земя * наследствено правоприемство * конкуренция на права * нередовност на исковата молба
ГКРешение №72/21.07.2014 по дело №7698/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * конституиране на страни * процесуален субституент
ГКРешение №103/13.05.2016 по дело №6163/2015Ревандикационен иск * държавна собственост * конститутивно действие * акт за държавна собственост
ГКРешение №159/01.07.2014 по дело №1435/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * държавна собственост
ГКРешение №375/05.07.2010 по дело №1480/2009Делба * съсобственост * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * спиране на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №269/03.08.2012 по дело №643/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * забрана за придобиване по давност * придобивна давност
ГКРешение №126/14.06.2013 по дело №53/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * държавна собственост * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКРешение №130/19.09.2014 по дело №7177/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * държавна собственост * право на ползване * търговско дружество * установяване право на собственост
ГКРешение №136/12.12.2014 по дело №2915/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №643/04.01.2011 по дело №1196/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №122/28.03.2012 по дело №955/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * нищожност на административен акт * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №264/27.06.2012 по дело №825/2010Установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * държавна собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори
ГКРешение №375/19.01.2012 по дело №1469/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * благоустройствени мероприятия * реституция
ГКРешение №61/15.06.2010 по дело №4438/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * приращения * самостоятелен обект * трансформация * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №373/08.06.2010 по дело №4230/2008Нищожност * държавна собственост * нищожност * установителен иск * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * право на ползване * договор за наем * ликвидация
ГКРешение №61/08.07.2011 по дело №669/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * правен интерес * възражение за нищожност * съсобственост * държавна собственост * договор за наем
ГКРешение №378/04.08.2010 по дело №158/2009земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване
ГКРешение №838/29.06.2011 по дело №155/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * държавна собственост * правомощия на въззивната инстанция * възстановена кооперация
ГКРешение №380/04.08.2010 по дело №110/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * форма за валидност * държавна собственост * общинска собственост * фактическа власт * давностно владение * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №259/01.04.2010 по дело №773/2009Ревандикационен иск * общи части * жилище на портиера * държавна собственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №162/17.12.2014 по дело №4090/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №188/13.12.2013 по дело №6/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №212/23.11.2015 по дело №7257/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване * държавна собственост * общинска собственост
ГКОпределение №144/02.04.2009 по дело №46/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №859/07.01.2011 по дело №1953/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * държавна собственост * доказателства * предоставяне за стопанисване и управление * правоприемство
ГКРешение №134/22.05.2013 по дело №51/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * акт за държавна собственост * доказателства * приращения
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №487/30.12.2010 по дело №381/2010Установителен иск * установяване право на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * държавна собственост
ГКРешение №806/11.01.2011 по дело №1000/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателства * правоприемство * земеделски земи * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №236/08.11.2011 по дело №85/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост
ГКРешение №330/06.07.2010 по дело №4033/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * доказателствена тежест * държавна собственост * спор за материално право * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №212/27.11.2013 по дело №2209/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * държавна собственост * надстрояване * присъединяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №419/13.10.2010 по дело №738/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * държавна собственост
ГКРешение №378/21.12.2010 по дело №1323/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации * правоприемство * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №17/29.01.2016 по дело №3612/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * държавна собственост
ГКРешение №980/29.03.2010 по дело №3322/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №115/31.08.2012 по дело №132/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост на изселници * държавна собственост
ГКРешение №310/2011/03.01.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №39/22.05.2012 по дело №179/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * прекъсване на давност * самостоятелен обект * държавна собственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №69/20.06.2016 по дело №6228/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор за продажба * съсобственост * държавна собственост
ГКРешение №677/05.11.2010 по дело №826/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * държавна собственост * благоустройствени мероприятия * постройка
ГКРешение №308/30.07.2010 по дело №959/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * присъединяване * одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * пристрояване * държавна собственост
ГКРешение №469/20.12.2011 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на ползване * евентуален иск * право на строеж * форма за валидност * държавна собственост * делегиране на правомощия * предоставяне за стопанисване и управление * нищожност на административен акт
ГКРешение №24/12.02.2010 по дело №561/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №130/09.05.2012 по дело №1481/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок * държавна собственост * приращения * общи части
ГКРешение №160/17.07.2013 по дело №921/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №137/12.12.2014 по дело №3029/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №41/11.02.2011 по дело №1401/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * писмени доказателства * одържавени недвижими имоти * отчуждаване
ГКРешение №400/12.05.2010 по дело №1078/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №294/21.09.2012 по дело №62/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * държавна собственост * право на ползване * суперфиция
ГКРешение №474/13.01.2011 по дело №693/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * забрана за придобиване по давност * държавна собственост
ГКРешение №137/04.11.2013 по дело №2383/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * благоустройствени мероприятия
ГКОпределение №137/01.04.2009 по дело №95/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №233/29.12.2014 по дело №3107/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №203/19.12.2013 по дело №1758/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване
ГКРешение №779/06.01.2011 по дело №1723/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * държавна собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №270/30.06.2010 по дело №3828/2008конкуренция на права * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * държавна собственост * общинска собственост * реституция * Установителен иск
ГКРешение №136/04.06.2010 по дело №4831/2008Договор за наем на вещи * договор за наем * консумативни разходи * наем * ведомствено жилище * заповед за настаняване * държавна собственост
ГКРешение №976/17.03.2010 по дело №2769/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * държавна собственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №97/25.02.2010 по дело №99/2009Установителен иск * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * общинска собственост * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №124/14.03.2011 по дело №602/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * замяна * реституция * държавна собственост * общинска собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №59/31.08.2012 по дело №1115/2010Установителен иск * установяване право на собственост * промяна на предназначението на земеделски земи * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №610/26.10.2010 по дело №1162/2009Установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обратно действие * обективно съединяване на искове
ГКРешение №416/22.10.2012 по дело №294/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * реституция * трето лице * държавна собственост * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок
ГКОпределение №185/27.04.2009 по дело №173/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №125/15.07.2013 по дело №14/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * принцип на диспозитивното начало * наследствено правоприемство * придобивна давност * държавна собственост * акт за държавна собственост
ГКРешение №237/26.01.2015 по дело №2068/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №244/15.06.2010 по дело №4104/2008Ревандикационен иск * Негаторен иск * предаване на владение * незаконен строеж * земеделски земи * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №236/07.05.2009 по дело №215/2009държавна такса * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №854/29.12.2010 по дело №578/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * разпореждане с чужда вещ * нищожност-липса на основание * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №19/31.05.2012 по дело №1062/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * отчуждаване * предложение за изкупуване * държавна собственост * самостоятелен обект * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №201/23.12.2014 по дело №3142/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №716/22.10.2010 по дело №810/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трафопост * държавна собственост * енергийни съоръжения * електроенергия * договор за покупко-продажба
ГКРешение №649/18.01.2011 по дело №1530/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * държавна собственост * право на строеж * предварителен договор * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №433/10.11.2010 по дело №131/2010Установителен иск * установяване право на собственост * гори * реституция * възстановяване правото на собственост * държавна собственост
ГКРешение №168/30.03.2011 по дело №392/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * благоустройствени мероприятия * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №178/15.05.2010 по дело №68/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №52/25.04.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * държавна собственост * акт за държавна собственост * доказателствена тежест * официален документ
ГКРешение №302/29.09.2012 по дело №1196/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * държавна собственост * погасителна давност
ГКРешение №907/18.08.2010 по дело №2379/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * реституция * общинска собственост * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №888/08.02.2011 по дело №150/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * реституция * държавна собственост * земеделски земи * самостоятелен обект * нищожност на административен акт
ГКРешение №238/04.02.2015 по дело №2447/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №457/09.12.2011 по дело №1591/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * застрояване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * предоставяне за стопанисване и управление * косвен съдебен контрол
ГКРешение №7/24.02.2014 по дело №4147/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №203/15.06.2010 по дело №5214/2008Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * държавна собственост * правоприемство * правен интерес * доказателствена тежест * отказ от правосъдие
ГКРешение №461/27.04.2012 по дело №1316/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на ползване на собственика на постройката върху земята * право на строеж * държавна собственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №426/02.07.2010 по дело №687/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * общинска собственост * право на строеж * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №823/31.08.2011 по дело №1828/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * приложим закон * грешка в кадастрален план * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план * държавна собственост * спор за материално право
ГКРешение №641/01.12.2010 по дело №575/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * замяна * идентичност на имоти * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №32/17.06.2011 по дело №1223/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * правоприемство * компетентност * форма за валидност
ГКРешение №280/19.07.2010 по дело №598/2009Делба * съсобственост * държавна собственост * определяне на квоти * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №238/19.03.2010 по дело №4989/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост * обект на общинската инфраструктура с местно значение
ГКРешение №139/27.06.2011 по дело №1291/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * държавна собственост * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №563/17.11.2009 по дело №3486/2008установяване право на собственост * гори * държавна собственост * процесуален субституент * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №66/29.07.2010 по дело №4459/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * държавна собственост * право на строеж * право на ползване * правоприемство
ГКРешение №205/12.11.2015 по дело №619/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * държавна собственост
ГКРешение №77/30.03.2011 по дело №229/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * давностно владение * договор за покупко-продажба * експертиза * доказателства
ГКРешение №96/11.02.2010 по дело №3122/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * правоприемство * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №21/26.02.2015 по дело №5762/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №417/14.11.2011 по дело №674/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * евентуален иск * установяване право на собственост * държавна собственост * постройка * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №188/05.05.2010 по дело №477/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * форма за валидност * договор за наем * държавна собственост * търг * владение
ГКРешение №305/2012/11.01.2013 по дело №674/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * доклад по делото * нови факти и обстоятелства * право на защита * придобивна давност * държавна собственост * забрана за придобиване по давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №202/01.12.2014 по дело №1384/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №117/14.07.2011 по дело №847/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * държавна собственост * акт за държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №391/2010/21.07.2011 по дело №881/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * самостоятелен обект
ГКРешение №28/07.03.2011 по дело №1788/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * възстановена кооперация * преобразуване на кооперации * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №127/25.11.2014 по дело №3190/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * право на строеж * държавна собственост
ГКРешение №82/25.03.2013 по дело №316/2011Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * гори * държавна собственост * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №794/12.11.2009 по дело №2686/2008предаване на владение * придобивна давност * държавна собственост * акцизни стоки без бандерол * правоприемство * Ревандикационен иск
ГКРешение №416/09.08.2010 по дело №953/2009придобивна давност * държавна собственост * акцизни стоки без бандерол * владение * Установителен иск
ГКРешение №448/07.02.2011 по дело №206/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * гори * апорт * държавна собственост * форма за валидност * договор за замяна
ГКРешение №227/21.07.2010 по дело №50/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * установителен иск * приращения * одържавени недвижими имоти * право на строеж * суперфиция * ограничена правосубектност на ЖСК * държавна собственост * ЖСК
ГКРешение №713/18.10.2010 по дело №450/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * насрещен иск * забрана за придобиване по давност * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * давностно владение
ГКРешение №663/29.10.2010 по дело №1719/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * държавна собственост * противоконституционност * конфискация * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №280/06.07.2010 по дело №396/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * държавна собственост * жилища от държавния жилищен фонд * договор за покупко-продажба
ГКРешение №298/30.06.2015 по дело №447/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * изменение на регулационен план * държавна собственост
ГКРешение №184/03.08.2012 по дело №1319/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * вероизповедания * държавна собственост * общинска собственост * обратно действие * реституция
ГКРешение №406/25.11.2010 по дело №614/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * държавна собственост * придобивна давност * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №268/23.02.2015 по дело №2121/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №11/11.02.2014 по дело №545/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * доказателства * недопустимост на решение
ТКРешение №50/10.07.2014 по дело №805/2011Реивандикационен иск * експертиза * държавна собственост * търговско дружество с държавно участие в капитала * дълготрайни материални активи
ГКРешение №880/02.02.2011 по дело №1024/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * новооткрито наследство * давностно владение * държавна собственост * необходимо другарство
ГКРешение №184/11.05.2010 по дело №4004/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * държавна собственост * застрояване * реституция * земеделски земи
ГКРешение №82/17.04.2012 по дело №958/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №122/02.07.2015 по дело №291/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * необходими разноски * правоприемство * държавна собственост * общинска собственост * правна квалификация
ГКРешение №152/02.07.2013 по дело №1872/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * държавна собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №199/08.05.2009 по дело №119/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №305/25.05.2010 по дело №3772/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №22/21.02.2012 по дело №693/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * застрояване * отчуждаване * държавна собственост * общинска собственост * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №69/03.07.2014 по дело №7512/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * ограничения на собствеността * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №162/29.06.2010 по дело №504/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * държавна собственост * наследствено правоприемство * отделяне на спорните от безспорните факти по делото
ТКРешение №11/15.08.2016 по дело №3344/2014Нищожност * договор за наем * държавна собственост
ГКРешение №155/13.09.2016 по дело №4607/2015Нищожност * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №22/17.01.2017 по дело №3227/2016Частна касационна жалба * процесуална легитимация * държавна собственост
ГКРешение №79/11.07.2018 по дело №9/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * държавна собственост * наследствено правоприемство * мораториум придобивна давност
ГКРешение №118/25.10.2018 по дело №3639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни * наследствено правоприемство * придобивна давност * констативен нотариален акт * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №176/20.12.2018 по дело №5111/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * главно встъпване * правосубектност * представителство * държавна собственост
ТКРешение №83/14.08.2019 по дело №1549/2018Неоснователно обогатяване * нищожност * договор за наем * държавна собственост