Ключови фрази
експертиза

ГКРешение №14/27.03.2012 по дело №405/2011Заплащане на извънреден труд * Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * експертиза
ГКРешение №33/18.02.2016 по дело №4320/2015Негаторен иск * свидетелски показания * експертиза
ГКРешение №430/12.07.2013 по дело №643/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * придобивна давност * обезщетение за пропуснати ползи * експертиза * доказателства
ГКРешение №267/04.03.2014 по дело №30/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * експертиза * вещо лице * служебно начало
ГКРешение №91/27.08.2015 по дело №321/2015Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №72/14.02.2011 по дело №1647/2009Делба на наследство * очевидна фактическа грешка * съсобственост * подобрения * експертиза
ГКРешение №21/30.01.2014 по дело №5451/2013Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * вещо лице * експертиза
ГКРешение №678/12.10.2010 по дело №589/2009Делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * евентуален иск * отмяна на нотариален акт * експертиза
ТКРешение №107/27.07.2015 по дело №4680/2013Иск за плащане на цена * заключение на вещо лице * цесия * експертиза
ГКРешение №473/25.11.2011 по дело №1501/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * самостоятелен обект * преустройство * общи части * експертиза * архитектурен проект * таван * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №44/03.02.2012 по дело №250/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * експертиза * отмяна на констативен нотариален акт * общинска собственост * право на строеж * приращения * временни постройки
ГКРешение №426/21.11.2011 по дело №74/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * указания на съда * служебно начало * продажба на лек автомобил * експертиза * приложим закон * доказателства * международна компетентност на български съд
ГКРешение №37/29.03.2012 по дело №241/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * доказателства * експертиза * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ГКРешение №1/31.01.2014 по дело №4495/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * експертиза * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №508/18.06.2010 по дело №1411/2009Непозволено увреждане * експертиза * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * лекарска грешка
ГКРешение №275/18.11.2014 по дело №2620/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * доказателства * договор за наем * вреди от вещ * експертиза
ГКРешение №553/29.09.2010 по дело №629/2009Нищожност * саморъчно завещание * доказателствена тежест * експертиза * земеделски земи * приемане на наследство по опис * давностен срок * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №185/15.07.2013 по дело №889/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * неимуществени вреди от ПТП * експертиза * свидетелски показания
ТКРешение №107/29.09.2015 по дело №2226/2014Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * подобрения * договор за наем * разваляне на договор * експертиза
ГКРешение №58/13.02.2012 по дело №408/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * вещо лице * допълнителна и комплексна експертизи * експертиза
ГКРешение №100/02.03.2011 по дело №1820/2009Делба * съсобственост * наследяване по закон * правомощия на въззивната инстанция * експертиза * доказателства * съдебни разноски * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №30/05.03.2014 по дело №3905/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * принцип на служебното начало * експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №224/10.09.2010 по дело №765/2008Дружествен дял * експертиза * дружествен дял на изключен съдружник * счетоводен баланс
ГКРешение №196/11.11.2015 по дело №2495/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * констативен нотариален акт * експертиза
ТКРешение №1/30.01.2015 по дело №52/2014Иск за съществуване на вземането * експертиза * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * запис на заповед * преклузия
ГКРешение №192/13.10.2015 по дело №2189/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * експертиза * доказателства
ГКРешение №118/27.06.2013 по дело №752/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * противопожарни изисквания * експертиза * доказателства
ГКРешение №77/30.03.2011 по дело №229/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * давностно владение * договор за покупко-продажба * експертиза * доказателства
ГКРешение №256/04.11.2015 по дело №1277/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение * експертиза
ГКРешение №187/21.05.2013 по дело №1137/2013Обективна отговорност за вреди от вещи * имуществени вреди от ПТП * неимуществени вреди от престъпление * делинквент * експертиза * доказателствена тежест
ТКРешение №78/19.08.2015 по дело №2271/2014Решение за откриване на производство по несъстоятелност * суброгационен иск * коефициенти за ликвидност * експертиза
ГКРешение №95/15.06.2016 по дело №5592/2015Негаторен иск * събиране на нови доказателства във въззивното производство * служебно начало * експертиза
ТКРешение №50/10.07.2014 по дело №805/2011Реивандикационен иск * експертиза * държавна собственост * търговско дружество с държавно участие в капитала * дълготрайни материални активи
ГКРешение №167/25.03.2011 по дело №364/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * частичен иск * сила на пресъдено нещо * експертиза * погасителна давност * добиви от вещ * възражение за изтекла давност
ГКРешение №148/29.09.2015 по дело №1886/2015Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * експертиза
ГКРешение №374/26.07.2010 по дело №1193/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * експертиза
ГКРешение №87/15.07.2016 по дело №4451/2015Делба * възстановяване на запазена част * спиране на давност * ограничено запрещение * погасителна давност * експертиза * необоснованост
ГКРешение №205/28.07.2016 по дело №278/2016Договор за заем * преклузия * събиране на нови доказателства във въззивното производство * правомощия на въззивната инстанция * експертиза
ТКРешение №225/08.12.2016 по дело №2572/2015Откриване на производство по несъстоятелност * начална дата на неплатежоспособност * доказателства * експертиза
ГКРешение №20/22.03.2017 по дело №50128/2016Пряк иск на увредения срещу застрахователя * доказателствена сила на протокол за птп * доказателства * експертиза * официален свидетелстващ документ * непозволено увреждане
ГКРешение №34/28.03.2017 по дело №2858/2016Ревандикационен иск * експертиза * събиране и проверка на доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №56/26.05.2017 по дело №60160/2016обезщетение за неимуществени вреди * непозволено увреждане * съпричиняване * експертиза * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * вредоносен резултат * причинно-следствена връзка
ГКРешение №142/20.06.2017 по дело №3673/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * вреди от ексцес * доказване на вреди * обсъждане на доказателства от въззивния съд * експертиза
ГКРешение №103/04.07.2017 по дело №4405/2016Негаторен иск * експертиза * задължения на съда при постановяване на съдебен акт
ГКРешение №43/04.09.2017 по дело №3143/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * мотиви на въззивно решение * експертиза
ГКОпределение №199/04.10.2017 по дело №899/2017Частна касационна жалба * експертиза * разноски * Делба * внасяне в архив
ГКРешение №167/26.10.2017 по дело №209/2017Негаторен иск * експертиза * неприсъствено решение * доказателства
ГКРешение №254/05.12.2017 по дело №5463/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * експертиза * правомощия на въззивната инстанция * причинно-следствена връзка
ГКРешение №195/29.01.2018 по дело №5301/2016Делба * указания на съда * експертиза
ТКРешение №185/26.01.2018 по дело №154/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * експертиза
ГКРешение №346/19.02.2018 по дело №619/2017Оспорване на бащинство * указания на съда * доклад по делото * служебно начало * експертиза * оспорване на произход
ГКРешение №55/22.02.2018 по дело №984/2017Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди * причинно-следствена връзка * експертиза * събиране на нови доказателства във въззивното производство * вредоносен резултат
ТКРешение №238/26.03.2018 по дело №367/2017Договор за изработка * възражения * отговор на искова молба * експертиза
ГКРешение №35/30.04.2018 по дело №872/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възстановяване в стари реални граници * вещо лице * експертиза
ГКРешение №174/03.12.2018 по дело №4430/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * експертиза * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №60/03.06.2019 по дело №1892/2018Неоснователно обогатяване * експертиза * задължения на въззивния съд * разваляне на договор
ТКРешение №60/24.07.2019 по дело №1727/2018Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * процесуални задължения на въззивния съд * експертиза * сила на пресъдено нещо * недопустим съдебен акт
ТКРешение №45/26.07.2019 по дело №1319/2018Установителен иск * процесуални задължения на въззивния съд * експертиза * престъпно обстоятелство
ГКРешение №134/05.08.2019 по дело №3482/2018Нищожност * обсъждане на доказателства от въззивния съд * експертиза * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №114/03.10.2019 по дело №3472/2018Ревандикационен иск * експертиза * доказателства и доказателствени средства * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №165/22.10.2019 по дело №2622/2018Делба * експертиза * оспорване на заключението на вещо лице