Ключови фрази
забава

ГКРешение №114/21.03.2011 по дело №1143/2010регресен иск * договор за кредит * лихва * забава * обратен иск на поръчителя * заповед за изпълнение
ГКРешение №428/18.01.2012 по дело №1097/2010Неустойка * договор за изработка * забава
ГКРешение №444/15.06.2010 по дело №827/2009Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * прекратяване на трудовото правоотношение * вписване в трудова книжка * забава * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка
ГКРешение №208/28.12.2015 по дело №6566/2014Иск за обезщетение за извънреден труд * забава * изискуемост на вземането * покана * Иск за обезщетение при неизползван годишен отпуск
ГКРешение №1012/29.04.2010 по дело №3446/2008образование * постоянно пребиваване * забава * обезщетение за забава * такси за обучение на чуждестранни граждани *
ГКРешение №679/28.01.2011 по дело №1011/2009погасителна давност * неизпълнение * договор за влог * забава
ГКРешение №155/2014/15.01.2015 по дело №3518/2014Иск за лихва * лихва * забава * съсобственост * покана
ГКРешение №449/26.10.2011 по дело №1629/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * лихва * забава * начален момент на забава
ГКРешение №780/27.12.2010 по дело №498/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * забава
ГКРешение №248/19.06.2015 по дело №163/2015Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * забава * нищожност-невъзможен предмет * обезщетение за забава * неоснователно обогатяване * обезщетение при дължимо връщане на вещи
ГКРешение №96/08.04.2011 по дело №870/2010Разваляне на договор * забава * договор за покупко-продажба * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №175/06.06.2011 по дело №1242/2010Неустойка * забава * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договор за изработка
ГКРешение №238/26.10.2015 по дело №1368/2015Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация на задължението за гледане в парично * забава
ГКРешение №447/25.06.2010 по дело №4618/2008Неустойка * забава * прекомерност на неустойка
ГКРешение №243/17.07.2015 по дело №6828/2014Разваляне на договор * разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * забава * трансформация на задължението за гледане в парично
ГКРешение №193/27.06.2012 по дело №1259/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * забава * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №172/21.03.2011 по дело №80/2010Неоснователно обогатяване * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * забава * неизпълнение
ГКРешение №67/08.02.2011 по дело №1852/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * забава * адвокатско възнаграждение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №147/16.07.2013 по дело №1372/2012Неустойка * лихва * забава * обезщетение за забава * намаляване на неустойката
ГКРешение №519/09.01.2012 по дело №1741/2010прекратяване на трудовото правоотношение * трудова книжка * забава * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка
ГКРешение №145/07.06.2012 по дело №1247/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * неизплатено възнаграждение * забава * дисциплинарно наказание * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * отпаднало основание * прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие * забавяне изплащането на трудовото възнаграждение
ГКРешение №402/21.01.2015 по дело №1921/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за гледане и издръжка * обезщетение за неизпълнение * забава * трансформация на задължението за гледане в парично * погасителна давност
ГКРешение №119/11.03.2010 по дело №3204/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * забава * покана * запор върху вещи
ГКРешение №2/19.06.2013 по дело №779/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * недобросъвестно владение * обикновено другарство * договор за наем * разваляне на договор * неизпълнение * забава
ГКРешение №66/14.06.2011 по дело №1725/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за пропуснати ползи * неизпълнение на договорни отношения * забава
ГКРешение №992/11.12.2009 по дело №2394/2008непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * забава * Изменение и прекратяване на издръжката
ГКРешение №153/02.06.2011 по дело №526/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * деликтна отговорност * забава * начален момент на забава
ГКРешение №683/02.03.2010 по дело №4860/2008Договор за заем * договор за заем * дължима грижа * даване вместо изпълнение * лихва * свобода на договаряне * забава
ГКРешение №606/27.09.2010 по дело №908/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * забава * трудово възнаграждение * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * доказателствена тежест * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка
ГКРешение №38/29.03.2011 по дело №1276/2009Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * прекратяване на трудовото правоотношение * трудова книжка * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка * вписване в трудова книжка * забава
ГКРешение №60/30.05.2018 по дело №1163/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * забава * покана за доброволно изпълнение
ГКРешение №42/01.07.2019 по дело №1914/2018Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * отговорност на държавата за вреди * незаконно обвинение * размер на обезщетението * неимуществени вреди * справедливост на обезщетение * разглеждане на делото в разумен срок * споразумение * забава * лихва