Ключови фрази
забрана за посочване на нови факти и доказателства

ГКРешение №182/08.11.2013 по дело №1959/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на констативен нотариален акт * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №288/29.12.2015 по дело №2293/2015Нищожност * правомощия на въззивната инстанция * неподлежащи на доказване факти * забрана за посочване на нови факти и доказателства * нищожност на договор за дарение * предаване на владение * свобода на договаряне
ГКРешение №526/06.03.2013 по дело №248/2012Родителски права след развода * развод * забрана за посочване на нови факти и доказателства * интерес на детето * свидетелски показания * упражняване на родителски права
ТКРешение №132/16.11.2015 по дело №3183/2014Прекратяване на участие на съдружник в дружеството * дружествен дял при прекратяване участие на съдружник в дружество * счетоводен баланс * счетоводни книги * процесуални задължения на въззивния съд * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №153/12.07.2013 по дело №1317/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отговор на искова молба * преклузия * публична продан * забрана за посочване на нови факти и доказателства * постановление за възлагане
ГКРешение №415/2011/25.01.2012 по дело №1332/2010Установителен иск * установяване право на собственост * мотиви на въззивно решение * доклад по делото * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №243/05.11.2015 по дело №2410/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * заповед за изпълнение * доказателствена тежест * доклад по делото * забрана за посочване на нови факти и доказателства * свидетелски показания * нови факти и доказателства
ГКРешение №198/10.11.2015 по дело №2441/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * доказателства * преклузия * отговор на искова молба * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №13/22.02.2013 по дело №508/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * отговор на искова молба * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №92/03.04.2013 по дело №1147/2012Иск за съществуване на вземането * забрана за посочване на нови факти и доказателства * неизплатено възнаграждение * събиране на нови доказателства във въззивното производство * доказателствена тежест * свидетелски показания
ГКРешение №287/2012/08.02.2013 по дело №472/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест * доклад по делото * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * изменение на иска * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №368/17.12.2013 по дело №2788/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * подбор * забрана за посочване на нови факти и доказателства * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ТКОпределение №301/21.05.2009 по дело №326/2009обезпечение на бъдещ иск * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №466/27.05.2010 по дело №1297/2009Ревандикационен иск * саморъчно завещание * съсобственост * нищожност на завещателно разпореждане * забрана за посочване на нови факти и доказателства * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №307/2011/20.03.2012 по дело №284/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена тежест * доклад по делото * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №44/12.09.2012 по дело №699/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * самостоятелен обект * етажна собственост * съсобственост * общи части * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * завет * тълкуване на договор * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №117/07.05.2012 по дело №1098/2011Делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * забрана за посочване на нови факти и доказателства * служебно начало * доклад по делото * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ТКОпределение №230/20.03.2014 по дело №4639/2013Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * апорт * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №466/24.11.2011 по дело №1834/2010забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * Отчетна и прехвърлителна сделка
ТКРешение №90/20.07.2012 по дело №1152/2011Откриване на производство по несъстоятелност * забрана за посочване на нови факти и доказателства * начална дата на неплатежоспособност
ГКРешение №212/23.07.2013 по дело №775/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №228/2012/11.01.2013 по дело №388/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * графологическа експертиза * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №292/24.11.2016 по дело №1784/2016Задатък * задатък * нередовност на исковата молба * забрана за посочване на нови факти и доказателства * предварителен договор * разваляне на договор