Ключови фрази
задължение на съда за оказване съдействие на страните

ГКОпределение №20/17.01.2011 по дело №535/2010задължение на съда за оказване съдействие на страните * указания на съда * възстановяване правото на собственост * ревандикационен иск * правен интерес
ГКОпределение №16/15.01.2013 по дело №665/2012редовност на исковата молба * конституиране на страни * указания на съда * задължение на съда за оказване съдействие на страните * делба
ГКОпределение №73/15.02.2013 по дело №530/2012нередовност на исковата молба * държавна такса * пасивна процесуална легитимация * задължение на съда за оказване съдействие на страните * указания на съда
ГКОпределение №610/29.10.2009 по дело №525/2009трето лице-помагач * правосубектност * задължение на съда за оказване съдействие на страните
ГКРешение №108/10.07.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * принцип на служебното начало * доклад по делото
ГКРешение №429/21.06.2010 по дело №1151/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нови факти и доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * концентрационно начало в гражданския процес * принцип на служебното начало * преклузия * доклад по делото * отговор на искова молба
ГКРешение №722/20.05.2011 по дело №1485/2009Възстановяване на запазена част * съсобственост * конститутивен иск * задължение на съда за оказване съдействие на страните * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение * саморъчно завещание * наследяване по закон
ГКРешение №149/12.10.2017 по дело №5526/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * приемане на наследство по опис * задължение на съда за оказване съдействие на страните * материалноправна легитимация на ответник * право на строеж * погасяване на право на строеж * пропускане на срок * малолетно лице
ГКРешение №91/28.05.2019 по дело №2361/2018Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * задължение на съда за оказване съдействие на страните