Ключови фрази
задължително другарство

ГКОпределение №287/02.07.2010 по дело №271/2010делба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * задължително другарство * конституиране на страни
ГКРешение №403/25.05.2010 по дело №5024/2008Делба * държавна собственост * съсобственост * отчуждаване * процесуален субституент * предоставяне за стопанисване и управление * ненадлежна страна * одържавени недвижими имоти * наследяване по закон * задължително другарство
ГКОпределение №632/20.12.2013 по дело №5812/2013задължително другарство * пасивна процесуална легитимация * нищожност на договор * наем * недопустимост на иск
ГКРешение №422/2010/17.01.2011 по дело №939/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * задължително другарство * право на задържане * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №184/01.07.2014 по дело №7419/2013Негаторен иск * етажна собственост * задължително другарство * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №5/07.01.2011 по дело №545/2010главно встъпване * спорна администрация * задължително другарство * разпределяне на ползването
ТКОпределение №599/04.07.2012 по дело №332/2012Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * задължително другарство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №320/06.07.2010 по дело №1314/2009Делба * съсобственост * задължително другарство * конституиране на страни
ГКОпределение №298/22.04.2014 по дело №2291/2014Частна касационна жалба * Делба * оттегляне на иск * задължително другарство
ГКРешение №544/06.01.2011 по дело №1053/2010Делба * съсобственост * свидетелски показания * писмени доказателства * симулация * конституиране на страни * задължително другарство * съпружеска имуществена общност * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №227/07.11.2012 по дело №142/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на делба * задължително другарство
ГКРешение №83/21.03.2014 по дело №644/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * задължително другарство * недопустим съдебен акт
ГКРешение №1024/18.12.2009 по дело №3417/2008необходимо другарство * задължително другарство * договор за гледане и издръжка * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №367/09.07.2010 по дело №4727/2008отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * задължително другарство * нередовност на исковата молба * съпружеска имуществена общност * свръх петитум * Нищожност
ТКРешение №85/08.07.2014 по дело №1266/2013Недействителност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * публични задължения * необходимо другарство * правомощия на въззивната инстанция * задължително другарство
ГКРешение №251/15.07.2010 по дело №1042/2009Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конституиране на страни * необходимо другарство * отчуждаване * трансформация * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * задължително другарство
ГКРешение №464/16.06.2010 по дело №1069/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * симулация * принос * договор за дарение * договор за покупко-продажба * начало на писмено доказателство * задължително другарство * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №135/17.04.2015 по дело №6467/2014Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * лични отношения между внуци и баба и дядо * интерес на детето * задължително другарство * недопустимост на решение
ТКРешение №135/04.07.2013 по дело №230/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * електроенергия * задължително другарство
ГКРешение №187/20.04.2012 по дело №696/2011Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * наследствено правоприемство * продажба на наследство * дарение * конституиране на страни * задължително другарство * възражение за нищожност
ГКРешение №320/31.07.2013 по дело №1059/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * задължително другарство * необходимо другарство
ГКРешение №244/19.10.2012 по дело №252/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * отказ от наследство * възстановяване на запазена част * задължително другарство
ГКОпределение №191/13.03.2014 по дело №164/2014Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * пасивна материалноправна легитимация * съпружеска имуществена общност * задължително другарство
ГКРешение №75/27.02.2012 по дело №741/2011Делба * съсобственост * публична продан * необходимо другарство * задължително другарство * изкупуване от съделител * теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * нищожност на делба
ГКРешение №279/06.07.2012 по дело №275/2012Отмяна по молба на трето лице * делба * отмяна по молба на трето лице * задължително другарство * гори * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №16/23.02.2010 по дело №3856/2008Делба * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба * съсобственост * писмени доказателства * задължително другарство
ГКРешение №16/18.02.2016 по дело №1890/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * необходимо другарство * задължително другарство * допустимост на иск
ТКОпределение №67/18.01.2010 по дело №815/2009отменителен /Павлов/ иск * пасивна легитимация * задължително другарство * обезпечаване на чуждо задължение
ГКРешение №661/02.11.2010 по дело №1437/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * етажна собственост * разпределяне на ползването * общи части * задължително другарство
ГКРешение №145/03.09.2012 по дело №984/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * прехвърляне на част от делбения имот * придобивна давност * нищожност на делба * задължително другарство * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №82/07.07.2016 по дело №5538/2015Ревандикационен иск * задължително другарство * право на строеж * давност * право на изкупуване * неоснователно обогатяване
ТКОпределение №671/21.12.2016 по дело №1929/2016Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * синдик * задължително другарство
ГКРешение №131/24.01.2017 по дело №1759/2016Ревандикационен иск * процесуални предпоставки * необходимо другарство * задължително другарство * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * придобивна давност
ГКРешение №60/17.07.2017 по дело №3431/2016Делба * недопустимост на решение * служебно начало * задължително другарство
ГКРешение №210/21.12.2017 по дело №5558/2016Ревандикационен иск * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * задължително другарство
ГКРешение №43/06.07.2018 по дело №1406/2017Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * задължително другарство
ТКРешение №111/12.07.2018 по дело №1892/2017Нищожност на действия и сделки * заличаване на дружество в ликвидация * задължително другарство * необходимо другарство * правоприемство между юридически лица * търговска марка
ГКРешение №80/11.07.2019 по дело №1967/2018Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * задължително другарство * необходимо задължително другарство * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * конституиране на страни