Ключови фрази
изменение на иска

ТКРешение №87/14.07.2011 по дело №688/2010Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * изменение на иска * договор за изработка * нови факти и доказателства
ГКОпределение №547/21.12.2009 по дело №506/2009изменение на иска * ревандикационен иск * установителен иск * установяване право на собственост
ГКОпределение №282/21.07.2014 по дело №3201/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * изменение на иска
ГКРешение №790/29.07.2011 по дело №148/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * закрила при уволнение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * нови факти и доказателства * изменение на иска
ГКРешение №336/15.07.2010 по дело №322/2009Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * изменение на иска * договор за покупко-продажба * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №171/19.03.2013 по дело №820/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за превоз на товари с кораб * изменение на иска * приложим закон * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №715/10.12.2015 по дело №3160/2015Частна касационна жалба * търговски спорове * изменение на иска * допълнителна искова молба
ГКРешение №55/27.04.2015 по дело №5558/2014Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * изменение на иска * особен залог
ГКРешение №476/26.10.2010 по дело №907/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * доказателствена тежест * преклузия * придобивна давност * изменение на иска * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №422/06.03.2013 по дело №69/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * трудово възнаграждение * изменение на иска
ГКРешение №278/25.05.2010 по дело №4147/2008Делба * съпружеска имуществена общност * алеаторен договор * конституиране на страни * делба * трансформация * съсобственост * главно встъпване * изменение на иска
ГКРешение №476/26.06.2013 по дело №1515/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * фактическа власт * наем * изменение на иска * недопустимост на решение
ГКРешение №215/08.07.2010 по дело №166/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * липса на необходимо образование или професионална квалификация * връчване на длъжностна характеристика * изменение на иска
ГКРешение №211/27.06.2011 по дело №1247/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * изменение на иска
ГКРешение №246/14.05.2010 по дело №344/2009Установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * изменение на иска * преминаване от установителен към осъдителен иск
ГКОпределение №144/25.02.2015 по дело №1020/2015Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск * преклузивен срок * изменение на иска * преклузия * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКРешение №228/19.08.2013 по дело №1219/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за недопускане до работа * трудово възнаграждение * изменение на иска * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКОпределение №545/07.07.2014 по дело №3852/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * давностно владение * придобивна давнност * служебно начало * изменение на иска
ТКОпределение №208/29.03.2012 по дело №175/2012Частна касационна жалба * застраховка "гражданска отговорност" * застраховка "злополука на пътници в средствата за обществен транспорт" * изменение на иска
ТКРешение №176/04.07.2014 по дело №416/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * строително-монтажни работи * изменение на иска * частичен иск * обвързваща сила * договор за изработка * обективно съединяване на искове * неоснователно обогатяване
ГКРешение №256/17.06.2010 по дело №356/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * изменение на иска * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №59/27.04.2015 по дело №4647/2014Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * изменение на иска
ТКРешение №15/05.02.2015 по дело №641/2012Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * начална дата на неплатежоспособност * изменение на иска * конститутивен иск * недопустимост на иск
ТКРешение №221/22.02.2012 по дело №1161/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за охрана * вливане на дружество * процесуална правосубектност * погасителна давност * изменение на иска
ТКРешение №123/29.11.2013 по дело №1025/2012Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * правен интерес * изменение на иска
ТКРешение №162/17.12.2014 по дело №1742/2013Неоснователно обогатяване * изменение на иска
ГКРешение №287/2012/08.02.2013 по дело №472/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест * доклад по делото * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * изменение на иска * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №474/14.01.2013 по дело №1499/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * изменение на иска * лихва
ГКРешение №72/17.02.2010 по дело №1066/2009Установителен иск * изменение на иска * преминаване от установителен към осъдителен иск
ГКРешение №423/25.06.2010 по дело №1112/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на работа * трудово възнаграждение * изменение на иска
ГКОпределение №591/21.07.2014 по дело №5883/2013Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането * обективно съединяване на искове * изменение на иска
ТКРешение №48/28.05.2015 по дело №567/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * частичен иск * спиране на давност * изменение на иска
ТКРешение №140/13.07.2010 по дело №63/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * база върху която се начислява неустойка * изменение на иска
ТКРешение №141/06.11.2014 по дело №2706/2013Иск за съществуване на вземането * изменение на иска * заповед за изпълнение
ГКРешение №22/19.03.2015 по дело №2979/2014Договор за заем * свидетелски показания * изменение на иска * съдебно признание на факт * осъдителен иск
ГКРешение №281/06.01.2016 по дело №1589/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * изменение на иска
ГКРешение №127/22.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * индивидуализация на недвижим имот * непререшаемост на съдебен спор * зачитане на решението * сила на пресъдено нещо * изменение на иска
ГКОпределение №110/21.04.2016 по дело №1078/2016Частна касационна жалба * пасивна процесуална легитимация * заменяне на страна * изменение на иска * нередовност на исковата молба * конституиране на страни
ТКРешение №41/08.04.2015 по дело №653/2014Договор за заем * установителен иск в заповедно производство * недопустимост на иск * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №366/12.09.2012 по дело №221/2012отрицателен установителен иск * допустимост на иск * Ревандикационен иск * изменение на иска
ГКОпределение №200/13.05.2010 по дело №97/2010преминаване от осъдителен към установителен иск * допустимост на иск * правен интерес * изменение на иска
ТКОпределение №622/18.08.2010 по дело №382/2010установителен иск в заповедно производство * изменение на иска
ТКРешение №226/06.03.2012 по дело №841/2009Иск за плащане на цена * договор за търговска продажба * добавяне на нова страна в процеса * изменение на иска
ГКРешение №217/14.07.2011 по дело №480/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * придобивна давност * изменение на иска
ГКОпределение №554/29.09.2009 по дело №433/2009обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * частичен иск * частично обезпечение на иск * изменение на иска
ГКРешение №473/26.05.2010 по дело №612/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * изменение на иска * обстоятелствена проверка * право на възстановяване
ГКРешение №223/2013/07.01.2014 по дело №2083/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * отказ от наследство * изменение на иска * обективно съединяване на искове
ГКРешение №710/05.03.2010 по дело №4345/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * изменение на иска * земеделски земи * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ТКРешение №63/28.05.2010 по дело №637/2009застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * изменение на иска * погасителна давност * частичен иск
ГКРешение №19/28.02.2013 по дело №656/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * изменение на иска * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №1/27.03.2012 по дело №1106/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * индивидуализиране на спорното право * изменение на иска * лихва
ТКРешение №78/26.07.2010 по дело №710/2009активна легитимация на ищец * договор за особен залог * публични задължения * данъчно-ревизионен акт * изменение на иска * недействителност на действия и сделки *
ГКРешение №409/24.08.2010 по дело №740/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение * изменение на иска
ГКОпределение №195/17.03.2015 по дело №1054/2015Частна касационна жалба * изменение на иска
ТКРешение №159/06.11.2012 по дело №609/2011Непозволено увреждане * евентуален иск * изменение на иска * субективно съединяване на искове
ГКОпределение №303/30.06.2011 по дело №287/2011преминаване от установителен към осъдителен иск * отрицателен установителен иск * ревандикационен иск * недопустим съдебен акт * изменение на иска
ГКРешение №113/31.05.2012 по дело №1677/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * изменение на иска * представителна власт * свидетелски показания * нищожност на договор за дарение * нищожност на договор за продажба
ТКОпределение №419/21.07.2015 по дело №1152/2015Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * допълнителна искова молба * евентуален иск * обективно съединяване на искове * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * изменение на иска
ТКРешение №176/23.12.2014 по дело №657/2012Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * безкасово плащане * заверяване сметка на кредитора * неоснователно обогатяване * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ГКРешение №62/09.02.2012 по дело №294/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реституция * земеделски земи * преминаване от осъдителен към установителен иск * право на възстановяване * правен интерес * трансформация на правото на ползване в право на собственост * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ГКРешение №473/01.06.2010 по дело №1537/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * обезщетение за ползване * трансформация * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * изменение на иска
ТКРешение №2/14.03.2011 по дело №203/2010Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * изменение на иска
ГКРешение №401/07.01.2015 по дело №1939/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди * изменение на иска * право на ползване * пропуснати ползи * недопустимост на иск
ГКРешение №842/15.07.2011 по дело №307/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * изменение на иска
ГКРешение №17/30.05.2011 по дело №110/2010Ревандикационен иск * изменение на иска * установяване право на собственост * предаване на владение * преминаване от установителен към осъдителен иск
ТКРешение №51/30.04.2014 по дело №1977/2013Неоснователно обогатяване * произнасяне по недопустим иск * недопустим съдебен акт * изменение на иска
ТКРешение №115/08.07.2011 по дело №680/2010Иск за плащане на цена * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ТКРешение №110/07.10.2014 по дело №3700/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * изменение на иска * липса на правен интерес * Обезсилване на решение * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ГКРешение №394/21.01.2012 по дело №52/2011Установителен иск * установяване право на собственост * трафопост * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * преминаване от осъдителен към установителен иск * правен интерес * изменение на иска
ТКРешение №14/04.02.2015 по дело №2971/2013Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * недопустимост на иск * попълване масата на несъстоятелността * конститутивен иск * изменение на иска
ТКРешение №116/28.11.2012 по дело №102/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * запис на заповед * доказателствена тежест * изменение на иска
ГКРешение №151/17.07.2013 по дело №574/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * изменение на иска * отпаднало основание * неизпълнение * обезщетение за неизпълнение
ТКРешение №66/08.07.2014 по дело №1766/2013Договор за заем * запис на заповед * Иск за установяване на вземането * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ГКРешение №238/12.07.2011 по дело №533/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нови факти и доказателства * реституция * земеделски земи * изменение на иска
ТКРешение №26/07.09.2010 по дело №397/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за аренда * неустойка * изменение на иска * валута
ТКРешение №205/17.11.2014 по дело №1265/2013Нищожност на действия и сделки * относителна недействителност * несъстоятелност-установителен иск * начална дата на неплатежоспособност * попълване масата на несъстоятелността * недопустим съдебен акт * изменение на иска * конститутивен иск
ТКРешение №107/10.07.2012 по дело №998/2011Предсрочна изискуемост * липса на правен интерес * договор за банков кредит * извлечение от сметка * предсрочна изискуемост * изменение на иска * преминаване от установителен към осъдителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №362/30.04.2010 по дело №156/2010изменение на иска * правен интерес * договор за финансов лизинг * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * косвен иск * допълнителна искова молба
ГКРешение №7/23.07.2012 по дело №123/2011Ревандикационен иск * делба на наследство * установителен иск * придобивна давност * изменение на иска
ГКРешение №844/2010/15.02.2011 по дело №1802/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * колективен трудов договор * нови факти и доказателства * доказателствена тежест * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * изменение на иска
ГКРешение №152/30.09.2015 по дело №1318/2015Право на ползване на собственика на постройката върху земята * постройка * право на строеж * недопустимост на решение * изменение на иска
ГКРешение №3/31.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * изменение на иска * реституция * косвен съдебен контрол * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКОпределение №671/30.12.2010 по дело №475/2010иск за съществуване на вземането * установителен иск * преминаване от установителен към осъдителен иск * изменение на иска * обезсилване на заповед за изпълнение * допустимост на иск
ТКОпределение №493/13.10.2016 по дело №1484/2016Частна касационна жалба * родова подсъдност * изменение на иска
ГКРешение №178/18.10.2016 по дело №1624/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * право на строеж * недопустимост на иск * недопустимост на решение * разваляне на договор * изменение на иска * нередовност на исковата молба * доклад по делото
ГКРешение №114/19.01.2017 по дело №1357/2016Ревандикационен иск * изменение на иска * свръх петитум
ГКРешение №162/02.02.2017 по дело №2357/2015Ревандикационен иск * изменение на иска * редовност на исковата молба * процесуален ред * очевидна фактическа грешка
ТКОпределение №94/17.02.2017 по дело №2465/2016Частна касационна жалба * изменение на иска * допълнителна искова молба * Установителен иск * търговски спорове
ГКОпределение №39/21.02.2017 по дело №403/2017Частна касационна жалба * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ГКРешение №135/10.11.2017 по дело №60393/2016Неоснователно обогатяване * изменение на иска * евентуален иск
ТКОпределение №787/19.12.2017 по дело №2878/2017Частна касационна жалба * изменение на иска
ГКРешение №266/28.12.2017 по дело №635/2017Договор за заем * изменение на иска
ГКРешение №316/15.01.2018 по дело №4787/2016Отговорност за деликти, извършени от непълнолетни и за вреди причинени от малолетни * изменение на иска * давност * лихва
ТКРешение №1/10.04.2018 по дело №335/2017Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповед за изпълнение * изменение на иска
ГКРешение №83/11.04.2018 по дело №1667/2017Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * принудително изпълнение * имуществени вреди * изменение на иска * прекратяване на изпълнителното производство
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ТКРешение №111/06.11.2019 по дело №1260/2016изменение на иска * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * частичен иск * погасителна давност
ТКРешение №120/29.01.2020 по дело №3130/2018Иск за съществуване на вземането * задължения на въззивния съд * изменение на иска