Ключови фрази
изпълнителен лист

ГКОпределение №479/07.10.2010 по дело №469/2010заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * договор за наем
ТКРешение №149/18.11.2014 по дело №4024/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед * менителничен ефект * изпълнителен лист
ГКОпределение №98/06.03.2009 по дело №78/2009приложим закон * изпълнителен лист * изпълнително основание
ГКРешение №324/28.12.2015 по дело №6730/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * принудително изпълнение * отрицателен установителен иск * неимуществени вреди от ПТП * изпълнителен лист * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКОпределение №416/05.07.2010 по дело №369/2010родова подсъдност * заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * Установителен иск
ГКОпределение №455/10.09.2009 по дело №487/2009приложим закон * изпълнителен лист * ЖСК * решение на общото събрание на етажните собственици
ТКРешение №29/04.03.2013 по дело №885/2012Откриване на производство по несъстоятелност * запис на заповед * изпълнителен лист * несъстоятелност * обвързваща сила * каузално правоотношение
ГКОпределение №28/10.01.2012 по дело №700/2011изпълнителен лист * държавна такса
ТКОпределение №383/22.06.2012 по дело №371/2012Частна жалба * заповед за изпълнение * обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист * изпълнителен лист * изчерпване на инстанционен контрол
ТКРешение №148/04.10.2010 по дело №1055/2009Установителен иск * погасителна давност * прекъсване на давност * топлинна енергия * изпълнителен лист
ГКРешение №255/31.10.2014 по дело №3109/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * изпълнителен лист * споразумение
ГКРешение №373/25.06.2010 по дело №807/2009запис на заповед * изпълнителен лист * установяване на вземане
ГКОпределение №481/17.08.2009 по дело №315/2009изпълнителен лист * договор за делба
ГКРешение №351/06.07.2010 по дело №518/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * изпълнително производство * изпълнителен лист * отговорност за задължения за задоволяване нуждите на семейството * публична продан
ГКОпределение №400/17.07.2009 по дело №230/2009заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * редовен от външна страна документ * изпълнително основание
ГКОпределение №586/17.12.2012 по дело №465/2012изпълнителен лист * публична продан * делба
ГКОпределение №408/20.09.2013 по дело №3941/2013Частна касационна жалба * изпълнителен лист * конститутивен иск * осъдителен иск * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №76/14.02.2011 по дело №666/2010заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * договор за цесия
ГКРешение №58/18.02.2010 по дело №53/2009прекратяване на договор за кадрова служба * обезщетение за издръжка и разходи за обучение * изпълнителен лист * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист
ТКРешение №11/26.05.2010 по дело №333/2009Неоснователно обогатяване * договор за заем * нищожност на съдебно решение * изпълнителен лист
ГКОпределение №224/21.03.2014 по дело №1453/2014Частна касационна жалба * изпълнителен лист * обезсилване на изпълнителен лист * предаване на владение * ревандикационен иск * право на задържане
ГКОпределение №164/17.06.2015 по дело №2367/2015Частна касационна жалба * изпълнителен лист * изпълнително основание * конститутивен иск * Делба
ГКРешение №142/15.09.2010 по дело №3946/2008Неустойка * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * прихващане * тълкуване на договор * предварителен договор * изпълнителен лист
ГКРешение №45/08.07.2015 по дело №2585/2014Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * издръжка * установяване на факти * изпълнителен лист
ГКРешение №71/04.04.2013 по дело №627/2012Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист * изпълнителен лист
ГКРешение №178/25.06.2014 по дело №5094/2013Допускане изпълнението на съдебни актове, постановени в др. държава - членка на ЕС * изпълнение без нарочно производство * международна компетентност на български съд * изпълнителен лист * обичайно местопребиваване
ГКОпределение №428/10.07.2014 по дело №3037/2014Частна касационна жалба * иск за установяване на вземането * обратен изпълнителен лист * преклузия * изпълнителен лист * принудително изпълнение
ГКОпределение №721/03.10.2014 по дело №5664/2014Частна касационна жалба * изпълнителен лист * ревандикационен иск
ГКОпределение №598/22.11.2012 по дело №127/2012допустимост на иск * публична продан * право на изкупуване от ползвател * изпълнителен лист * застрояване
ГКОпределение №217/23.04.2009 по дело №193/2009изпълнителен лист * приложим закон * изпълнително основание
ТКРешение №123/07.10.2011 по дело №776/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * погасителна давност * прекъсване на давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * изпълнителен лист
ГКОпределение №12/16.01.2009 по дело №2038/2008ревандикационен иск * изпълнителен лист * изпълнително основание