Ключови фрази
изпълнително производство

ТКРешение №154/15.11.2011 по дело №1059/2010Установителен иск * погасителна давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * прекъсване на давност * изпълнително производство
ГКРешение №523/19.07.2012 по дело №1496/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * частен съдебен изпълнител * изпълнително производство * деликтна отговорност
ГКРешение №451/29.03.2016 по дело №2306/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * изпълнително производство * давност
ГКРешение №407/23.12.2011 по дело №1138/2010Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * покана за доброволно изпълнение * изпълнително производство * удостоверяване на връчването на съобщения
ГКРешение №355/18.01.2016 по дело №1897/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * изпълнително производство * присъединяване на кредитори в изпълнителното производство * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители
ГКРешение №640/04.10.2010 по дело №920/2009Неоснователно обогатяване * непозволено увреждане * обезщетение за забава * изпълнително производство
ГКРешение №351/06.07.2010 по дело №518/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * изпълнително производство * изпълнителен лист * отговорност за задължения за задоволяване нуждите на семейството * публична продан
ГКРешение №636/01.11.2010 по дело №1266/2010Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * изпълнително производство * дисциплинарно наказание
ТКРешение №114/01.10.2009 по дело №271/2009изпълнително производство * ограничено отговорен съдружник * * * * *
ГКРешение №64/03.04.2014 по дело №3283/2013Иск за оспорване на вземането * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * обезсилване на решение * недопустимост на иск * държавна такса
ГКРешение №198/11.05.2011 по дело №4864/2008установяване право на собственост * изпълнително производство * сила на пресъдено нещо * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * нови факти и доказателства * установяване на вземане
ГКРешение №456/30.12.2015 по дело №4894/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давност * изпълнително производство * принудително изпълнение * начало на давностен срок
ТКРешение №209/02.02.2016 по дело №1248/2013Иск за оспорване на вземането * давностен срок * изпълнително производство
ГКРешение №500/20.01.2012 по дело №62/2011Влог * неизпълнение на договорни отношения * принудително изпълнение * изпълнително производство * възнаграждение
ТКРешение №150/04.11.2011 по дело №992/2010Изпълнение върху дял от търговско дружество * управител на оод * ликвидация * изпълнително производство
ГКРешение №472/22.12.2015 по дело №2057/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * изпълнително производство
ТКОпределение №493/27.06.2014 по дело №1036/2014Частна касационна жалба * правен интерес * запис на заповед * авал * изпълнително производство * каузално правоотношение
ТКРешение №191/17.12.2014 по дело №740/2012Иск за съществуване на вземането * изпълнително производство
ТКРешение №26/18.04.2012 по дело №150/2011Неоснователно обогатяване * изпълнително производство * корекция на сметка * държавна такса * електроенергия
ТКРешение №146/07.11.2013 по дело №1041/2012Изпълнение върху дял от търговско дружество * принудително изпълнение * принудително изпълнение върху дял на съдружник в дружество * изпълнително производство * прекратяване на дружество * висящо производство по несъстоятелност
ТКРешение №117/12.10.2009 по дело №140/2009молба за тълкуване на решение * изпълнително производство * *
ГКРешение №251/04.09.2012 по дело №517/2011Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * изпълнително производство * такси и разноски по изпълнитено дело
ТКРешение №104/10.07.2014 по дело №2144/2013Изпълнение върху дял от търговско дружество * Иск за прекратяване на търговско дружество * недопустимост на иск * изпълнително производство * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №314/03.10.2013 по дело №5871/2013Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * изпълнително производство * договорна ипотека * иск за установяване на привидност
ТКРешение №26/17.02.2016 по дело №3094/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * изпълнително производство
ГКРешение №423/20.01.2016 по дело №391/2015Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * изпълнително производство * такси и разноски по изпълнитено дело
ГКРешение №138/18.05.2016 по дело №3927/2015Непозволено увреждане * изпълнително производство * частен съдебен изпълнител * Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител
ГКРешение №127/14.03.2012 по дело №886/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спиране на въвод във владение * принудително изпълнение * сила на пресъдено нещо * защита на трето лице срещу изпълнението * допустимост на иск * изпълнително производство
ГКРешение №123/04.08.2016 по дело №7002/2013Иск за оспорване на вземането * изпълнително производство * погасителна давност * начало на давностен срок
ТКРешение №32/11.08.2016 по дело №781/2015Изпълнение върху дял от търговско дружество * изпълнително производство * дружествен дял при прекратяване участие на съдружник в дружество * дружествен дял на изключен съдружник * принудително изпълнение * принудително изпълнение върху дял на съдружник в дружество
ТКОпределение №513/24.11.2016 по дело №1660/2016Частна касационна жалба * правен интерес * отрицателен установителен иск * изпълнително производство
ТКРешение №213/05.04.2017 по дело №1615/2015Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * тълкуване на договор * изпълнително производство * частично плащане
ТКРешение №230/29.05.2017 по дело №2055/2015Допускане на изпълнението * изпълнително производство
ТКРешение №125/01.06.2017 по дело №914/2016Иск за съществуване на вземането * изпълнително производство * погасителна давност * договор за кредит
ГКОпределение №135/01.08.2017 по дело №2110/2017Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост * обективно съединяване на искове * правен интерес * изпълнително производство
ГКРешение №142/13.10.2017 по дело №1982/2017Отмяна по молба на трето лице * необходимо другарство * изпълнително производство
ТКРешение №241/20.02.2018 по дело №985/2017Иск за оспорване на вземането * принудително изпълнение * изпълнително производство * несъстоятелност * солидарен длъжник
ГКРешение №319/06.03.2018 по дело №4692/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание * адвокатско възнаграждение * изпълнително производство * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ТКРешение №226/04.04.2018 по дело №1906/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за банков кредит * наследяване по закон * изпълнително производство
ТКРешение №158/10.07.2018 по дело №2369/2017Прекратяване на производството по несъстоятелност * изпълнително производство * ипотека
ГКОпределение №206/23.11.2018 по дело №4141/2018Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * Очевидна неправилност
ТКРешение №300/28.11.2018 по дело №1916/2016Отмяна на влязло в сила решение * изпълнително производство
ТКРешение №209/28.11.2018 по дело №2530/2017Иск за оспорване на вземането * цесия * уведомяване на длъжника * конституиране на страни * изпълнително основание * изпълнително производство
ГКРешение №149/28.12.2018 по дело №5113/2017Обратни искове при обективна отговорност * отговорност за чужди виновни противоправни действия * застраховка "гражданска отговорност" * разноски * изпълнително производство * трудова злополука * имуществена отговорност на работодател
ТКРешение №113/17.10.2019 по дело №2820/2017Иск за съществуване на вземането * договор за кредитна карта * лихва * заповед за изпълнение * изпълнително производство