Ключови фрази
индивидуализиране на спорното право

ТКОпределение №785/30.12.2009 по дело №833/2009връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №572/06.10.2011 по дело №428/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право * договор за изработка
ГКОпределение №396/29.07.2011 по дело №398/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * насрещен иск * Право на добросъвестния владелец на подобренията * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №486/08.10.2012 по дело №437/2012Делба * претенции по сметки * индивидуализиране на спорното право * принцип на служебното начало * правна квалификация * увеличаване на наследство
ГКОпределение №433/02.08.2012 по дело №320/2012нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * нови факти и доказателства * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №302/23.04.2014 по дело №1942/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №25/19.01.2016 по дело №6317/2015Частна касационна жалба * обжалване отказ на съдия по вписванията * отказ на съдия по вписванията * индивидуализиране на спорното право * вписване в имотен регистър
ГКРешение №43/13.02.2012 по дело №229/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност по страни, предмет и основание * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №24/16.05.2016 по дело №5335/2015Ревандикационен иск * свръх петитум * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №1/27.03.2012 по дело №1106/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * индивидуализиране на спорното право * изменение на иска * лихва
ГКОпределение №650/14.11.2011 по дело №433/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * обезщетение за извънреден труд * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №318/06.07.2012 по дело №615/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №128/13.03.2012 по дело №535/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №772/29.12.2011 по дело №734/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * правна квалификация * индивидуализиране на спорното право
ТКРешение №69/16.07.2015 по дело №1478/2014Иск за плащане на цена * Обезсилване на решение * определяне на цена по търговска продажба * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №777/22.11.2012 по дело №632/2012нередовност на исковата молба * ревандикационен иск * индивидуализиране на спорното право * указания на съда
ГКОпределение №660/15.09.2014 по дело №4215/2014Частна касационна жалба * Иск за обезщетение * обезщетение за неимуществени вреди * редовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №29/06.07.2016 по дело №4261/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №123/12.07.2016 по дело №6119/2015Ревандикационен иск * архитектурен проект * индивидуализиране на спорното право * право на собственост
ГКРешение №112/15.07.2016 по дело №13/2016Делба * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №277/11.10.2016 по дело №3755/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ТКРешение №222/06.12.2016 по дело №2959/2015Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №107/07.07.2017 по дело №4580/2016Ревандикационен иск * индивидуализиране на спорното право * предмет на договора * тълкуване на договор
ГКРешение №70/14.06.2018 по дело №2741/2017Ревандикационен иск * реална част * индивидуализиране на спорното право * редовност на исковата молба
ГКРешение №65/10.07.2018 по дело №1580/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * реституция * земеделски земи * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №94/13.07.2018 по дело №3120/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №104/30.07.2018 по дело №3811/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обсъждане на доказателства от въззивния съд * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №460/12.10.2018 по дело №2081/2018Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право * наследяване * недопустимост на решение
ГКРешение №196/22.11.2018 по дело №3871/2017Иск за съществуване на вземането * договор за цесия * индивидуализиране на спорното право * предмет на договора
ГКРешение №190/20.12.2018 по дело №237/2018Делба * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №13/30.01.2019 по дело №2081/2018Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право * наследяване * недопустимост на решение * недопустимост на съдебен акт