Ключови фрази
инцидентен установителен иск

ГКРешение №599/26.07.2010 по дело №766/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * инцидентен установителен иск * придобивна давност * реална част * самостоятелен обект * съпружеска имуществена общност * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №55/12.03.2013 по дело №1185/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * инцидентен установителен иск * възражение за изтекла давност * придобивна давност * наследяване * разпределяне на ползването
ГКРешение №319/20.06.2012 по дело №333/2012Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * недопустимост на иск * инцидентен установителен иск * главен иск * вписване в трудова книжка * категория труд
ГКРешение №45/15.04.2014 по дело №6619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * инцидентен установителен иск
ГКОпределение №296/06.07.2010 по дело №233/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * право на изкупуване * конститутивен иск * инцидентен установителен иск * нищожност на договор * симулация
Определение №463/15.11.2010 по дело №Частна касационна жалба * правен интерес * инцидентен установителен иск * делба * нищожност на делба
ГКРешение №696/20.07.2011 по дело №511/2009Делба на наследство * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * инцидентен установителен иск * евентуален иск * правен интерес * преюдициално значение * възстановяване на запазена част
ГКРешение №533/30.06.2010 по дело №1504/2009Определяне на по-голям дял на съпруга * инцидентен установителен иск * делба * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * нищожност на съдебно решение * изключителен собственик
ГКОпределение №124/24.03.2010 по дело №45/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * установителен иск * придобивна давност * инцидентен установителен иск * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №88/30.06.2011 по дело №407/2010Делба * съсобственост * самостоятелен обект * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * придобиване по време на брака * принос * инцидентен установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ
ГКОпределение №550/26.10.2012 по дело №393/2012недопустим съдебен акт * инцидентен установителен иск * нотариално удостоверяване * нищожност на нотариално действие
ТКОпределение №724/23.11.2012 по дело №718/2012Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №55/29.02.2016 по дело №385/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * инцидентен установителен иск * насрещен иск * нередовност на исковата молба
ТКРешение №179/12.01.2016 по дело №353/2014Договор за заем * инцидентен установителен иск * прогласяване на нищожност * представителна власт * частичен иск * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №343/04.08.2010 по дело №571/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване на кооперации * правоприемство * инцидентен установителен иск * разпореждане с кооперативно имущество * кооперативен съюз
ГКОпределение №622/18.12.2013 по дело №641/2012Частна касационна жалба * oбективно съединяване на искове * инцидентен установителен иск
ТКОпределение №722/20.09.2011 по дело №286/2011Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * преюдициално значение
ГКРешение №80/21.06.2013 по дело №1105/2010установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * отчуждаване * косвен съдебен контрол * инцидентен установителен иск * обезщетение за ползване * обезщетение за забава
ГКРешение №394/19.12.2013 по дело №1376/2012Непозволено увреждане * установяване на престъпно обстоятелство * неимуществени вреди от ПТП * имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * инцидентен установителен иск * обезщетение за забава
ГКРешение №21/15.05.2013 по дело №741/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * съпружеска имуществена общност * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * относителна недействителност
ГКРешение №189/07.10.2013 по дело №744/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * инцидентен установителен иск * делба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №185/09.03.2010 по дело №672/2008Отменителни искове * установителен иск * договор за цесия * суброгация * инцидентен установителен иск * несъстоятелност * активна легитимация на синдик
ГКОпределение №318/14.06.2011 по дело №170/2011инцидентен установителен иск * нередовност на исковата молба * договор за заем
ГКРешение №66/25.04.2013 по дело №807/2012Установителен иск * Ревандикационен иск * оспорване на истинността на документ * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №600/23.09.2013 по дело №5372/2013Частна касационна жалба * оспорване на истинността на документ * инцидентен установителен иск
ГКОпределение №328/01.10.2008 по дело №1263/2008допустимост на иск * подсъдност * инцидентен установителен иск * служебно правоотношение * държавен служител
ГКРешение №444/09.07.2010 по дело №403/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * инцидентен установителен иск * възстановена кооперация
ГКРешение №236/09.12.2015 по дело №3186/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * инцидентен установителен иск
ГКРешение №448/30.11.2011 по дело №100/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * вписване на искова молба * инцидентен установителен иск * доказателства * вписване на съдебно решение
ГКОпределение №87/26.02.2016 по дело №481/2016Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №210/21.04.2012 по дело №134/2012инцидентен установителен иск * Изкупуване на част от съсобствен имот * дарение * нищожност на договор за дарение * конституиране на страни * допустимост на иск * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКОпределение №361/27.06.2011 по дело №42/2011инцидентен установителен иск * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * обезщетение за оставане без работа * преюдициално значение
ТКОпределение №7/08.01.2010 по дело №780/2009инцидентен установителен иск
ГКОпределение №142/06.07.2016 по дело №1707/2016Частна касационна жалба * правен интерес * Делба * преюдициалност на спор * установителен иск за собственост * инцидентен установителен иск
ТКОпределение №307/14.07.2016 по дело №362/2016Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №444/01.08.2017 по дело №227/2017Частна касационна жалба * нищожност на договор * инцидентен установителен иск * цена на иска
ТКОпределение №345/24.07.2018 по дело №1285/2018Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * недопустим съдебен акт