Ключови фрази
кадастрални данни

ГКОпределение №464/26.11.2010 по дело №455/2010редовност на исковата молба * делба * кадастрални данни * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №381/09.07.2009 по дело №394/2009идентичност на имоти * доказателства * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни * обжалване отказ на нотариус
ГКРешение №70/20.06.2016 по дело №6305/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * реституция * установяване право на собственост към минал момент * кадастрални данни
ГКРешение №303/14.01.2014 по дело №5179/2013Делба * съсобственост * самостоятелен обект * кадастрални данни * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №160/28.06.2016 по дело №5400/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * кадастрални данни * отмяна-нови писмени доказателства * прекратяване на производството по делото * грешка в кадастрална карта
ГКОпределение №508/20.12.2010 по дело №478/2010вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * възстановяване на запазена част * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №189/13.03.2014 по дело №868/2014Частна касационна жалба * обжалване на действията на съдебния изпълнител * вписване на съдебно решение * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни
ГКРешение №126/08.06.2016 по дело №3182/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * право на собственост * спор за материално право * кадастрални данни
ГКРешение №261/23.10.2013 по дело №3777/2013Делба * съсобственост * самостоятелен обект * кадастрални данни
ГКОпределение №278/30.06.2010 по дело №238/2010индивидуализация на недвижим имот * подновяване на вписване на ипотека * кадастрални данни * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №159/01.07.2016 по дело №4614/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * кадастрални данни * право на собственост * доказателства и доказателствени средства * давностно владение
ГКРешение №156/28.11.2016 по дело №4236/2014Делба * самостоятелен обект * кадастрални данни * предпоставки * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №196/06.02.2017 по дело №2151/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване на граници на поземлените имоти * регулационен план * кадастрални данни * приложена регулация * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №176/27.02.2017 по дело №1733/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * констативен нотариален акт * кадастрални данни
ГКОпределение №219/14.12.2017 по дело №4155/2017Частна касационна жалба * Договор за наем на земеделски земи * кадастрални данни
ГКРешение №6/10.09.2018 по дело №1389/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план * разноски * кадастрални данни
ГКРешение №121/22.10.2018 по дело №4368/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * кадастрални данни * произнасяне по непредявен иск * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №145/30.10.2018 по дело №779/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * самостоятелен обект * право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни