Ключови фрази
конкуренция на основания

ГКРешение №506/06.01.2011 по дело №1107/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №173/04.03.2010 по дело №221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конфискация * приращения * вписване на имот в капитала на търговско дружество * съсобственост * одържавени недвижими имоти * реституция * конкуренция на основания
ГКРешение №72/08.06.2015 по дело №6017/2014Делба * публична продан * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * конкуренция на основания * преживял съпруг
ГКОпределение №150/19.03.2014 по дело №808/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * прекратяване на трудовото правоотношение * конкуренция на основания * обективно съединяване на искове * евентуален иск * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №462/11.04.2016 по дело №1474/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * непозволено увреждане * конкуренция на основания
ГКРешение №555/06.01.2011 по дело №985/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * отчуждаване * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №164/28.05.2012 по дело №66/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * мотиви на въззивно решение * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * конкуренция на основания * придобивна давност
ГКОпределение №587/02.12.2013 по дело №7090/2013допустимост на иск * ревандикационен иск * конкуренция на основания * наем * нови факти и обстоятелства