Ключови фрази
констативен нотариален акт

ГКРешение №175/04.06.2010 по дело №579/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * придобивна давност
ГКОпределение №158/07.06.2016 по дело №1198/2016Частна касационна жалба * охранително производство * служебно начало * доказателства * констативен нотариален акт
ГКОпределение №261/06.06.2016 по дело №683/2016Частна касационна жалба * право на собственост * правен интерес * надлежна страна * констативен нотариален акт * давност
ГКОпределение №786/31.10.2014 по дело №4517/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * установителен иск за собственост * правен интерес * констативен нотариален акт
ГКРешение №509/23.12.2011 по дело №1312/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * земеделски земи * саморъчно завещание * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * констативен нотариален акт
ГКРешение №142/05.08.2011 по дело №151/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * подобрения * отмяна на нотариален акт * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №42/11.05.2016 по дело №4643/2015Ревандикационен иск * доказателствена тежест * констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * конкуренция на права
ГКРешение №326/24.09.2010 по дело №602/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт
ГКРешение №595/05.07.2010 по дело №1333/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * конститутивно действие * констативен нотариален акт * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи
ГКРешение №731/18.07.2011 по дело №1240/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * замяна * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №42/17.07.2012 по дело №1590/2010отрицателен установителен иск * констативен нотариален акт * давностно владение * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКРешение №146/30.03.2011 по дело №722/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №126/15.08.2014 по дело №5207/2013Преобразуване на лично имущество * преобразуване * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * обезщение за отчужден личен имот * лични средства * трансформация
ГКРешение №370/18.09.2012 по дело №1226/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * право на възстановяване * право на ползване * трето лице * доказателства * констативен нотариален акт
ГКРешение №19/12.03.2016 по дело №3401/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * доказателствена тежест * констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * давностно владение
ГКРешение №60/20.02.2012 по дело №1213/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт * съсобственост * право на ползване
ГКОпределение №835/18.12.2013 по дело №7522/2013установителен иск за собственост * правен интерес * констативен нотариален акт * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №176/24.10.2013 по дело №550/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №590/25.06.2010 по дело №1653/2009Делба на наследство * писмени доказателства * право на строеж върху държавна земя * продажба на жилища на нуждаещи се * констативен нотариален акт
ГКРешение №319/14.10.2011 по дело №1125/2010Ревандикационен иск * Отмяна на нотариален акт * необходимо другарство * констативен нотариален акт * давностно владение * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №407/16.09.2013 по дело №567/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * идентичност на имоти
ГКОпределение №576/01.10.2014 по дело №5192/2014Частна касационна жалба * констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * акт за държавна собственост * ревандикационен иск
ГКОпределение №24/15.01.2016 по дело №6214/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * констативен нотариален акт
ГКРешение №267/15.05.2015 по дело №3225/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * неоснователно обогатяване * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване * констативен нотариален акт * доказателства * доклад по делото * съсобственост
ГКРешение №196/11.11.2015 по дело №2495/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * констативен нотариален акт * експертиза
ГКРешение №432/20.04.2012 по дело №228/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * право на ползване * доказателства * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт
ГКОпределение №722/08.10.2014 по дело №4293/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * констативен нотариален акт
ГКРешение №46/10.06.2016 по дело №5489/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * придобивна давност * констативен нотариален акт * преклузия
ГКОпределение №692/29.10.2013 по дело №5361/2013Частна касационна жалба * охранително производство * констативен нотариален акт
ГКРешение №19/25.03.2015 по дело №7783/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №87/22.04.2013 по дело №1020/2011Нищожност * констативен нотариален акт * договор за покупко-продажба
ГКРешение №75/16.07.2015 по дело №6599/2014Ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * констативен нотариален акт * нередовност на исковата молба * допустимост на иск
ГКРешение №421/26.06.2012 по дело №1291/2009Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * договор за замяна * право на изкупуване от ползвател * констативен нотариален акт * официален свидетелстващ документ * застрояване
ГКРешение №113/31.07.2014 по дело №6740/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №31/30.01.2012 по дело №578/2011Делба * определяне на квоти * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * наследяване по закон
ГКРешение №236/09.12.2015 по дело №3186/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * инцидентен установителен иск
ГКРешение №225/06.07.2011 по дело №559/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * възстановяване правото на собственост * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * земеделски земи
ГКРешение №84/11.07.2011 по дело №1767/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * писмени доказателства * оспорване на нотариален акт * доказателствена тежест * замяна
ГКРешение №203/26.09.2014 по дело №2173/2014Ревандикационен иск * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №122/18.03.2011 по дело №394/2010Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * земеделски земи * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * констативен нотариален акт * постройка * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №120/30.03.2011 по дело №462/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * предварителен договор * придобивна давност * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №65/25.07.2016 по дело №6267/2015Иск за определяне на граници * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт
ГКОпределение №360/21.09.2016 по дело №3547/2016Частна касационна жалба * недопустимост на съдебен акт * служебно начало * констативен нотариален акт
ГКРешение №184/11.10.2016 по дело №1147/2016Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт
ГКРешение №176/27.02.2017 по дело №1733/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * констативен нотариален акт * кадастрални данни
ГКРешение №68/16.06.2017 по дело №4312/2016Ревандикационен иск * придобивна давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №58/17.07.2017 по дело №3786/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * упълномощаване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №140/12.10.2017 по дело №4536/2016Ревандикационен иск * констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ГКОпределение №199/24.11.2017 по дело №4317/2017Делба * процесуална легитимация * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * давностно владение * констативен нотариален акт * регулационен план
ГКРешение №37/26.03.2018 по дело №1969/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * съсобственост * право на изкупуване * констативен нотариален акт
ГКРешение №161/27.06.2018 по дело №3129/2017Иск за съществуване на вземането * нищожност на нотариално действие * охранително производство * констативен нотариален акт * отмяна на констативен нотариален акт * правен интерес
ГКРешение №81/11.07.2018 по дело №2615/2017Делба * давностно владение * констативен нотариален акт * дарение * доказателствена тежест
ГКРешение №65/13.07.2018 по дело №2424/2017Ревандикационен иск * оспорване на констативен нотариален акт * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * нотариално удостоверяване * владение * право на ползване
ГКРешение №7/10.09.2018 по дело №1903/2017Ревандикационен иск * съсобственост * гараж * придобивна давност * намерение за своене * вписване в имотен регистър * констативен нотариален акт * спиране на придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №109/22.10.2018 по дело №3183/2017Негаторен иск * придаване на части към недвижим имот * обстоятелствена проверка * констативен нотариален акт * съпружеска имуществена общност * регулационен план * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * оспорване автентичността на документ
ГКРешение №118/25.10.2018 по дело №3639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни * наследствено правоприемство * придобивна давност * констативен нотариален акт * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №175/03.12.2018 по дело №4852/2017Ревандикационен иск * констативен нотариален акт * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №147/27.12.2018 по дело №429/2018Делба * давностно владение * присъединяване на владение * сила на пресъдено нещо * Обезсилване на решение * дарение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт
ГКРешение №15/03.04.2019 по дело №942/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * относителна недействителност * констативен нотариален акт * придобивна давност * наследствено правоприемство * намерение за своене
ГКРешение №107/31.07.2019 по дело №3540/2018Ревандикационен иск * владение * съсобственост * констативен нотариален акт * доказателствена тежест