Ключови фрази
кооперация

ТКРешение №127/11.10.2013 по дело №786/2012Иск за оспорване на вземането * заповедно производство * преклузивен срок * допустимост на иск * кооперация
ГКРешение №203/11.11.2011 по дело №477/2010Установителен иск * установяване право на собственост * кооперация * държавна собственост * лични средства * правоприемство * постройка * доказателства
ГКРешение №10/24.02.2014 по дело №3219/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * кооперация * постройка * отклонение от одобрен архитектурен проект
ГКРешение №744/07.04.2011 по дело №1698/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * общинска собственост * право на строеж * кооперация * постройка
ГКРешение №268/15.10.2013 по дело №1301/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * прекратяване на трудовото правоотношение * срочен трудов договор * мандат * кооперация * съществуване на трудово правоотношение
ГКРешение №312/03.10.2013 по дело №1460/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * съществуване на трудово правоотношение * постъпване на работа въз основа на избор * кооперация
ТКОпределение №304/01.06.2009 по дело №286/2009правна квалификация * прекратяване на трудовото правоотношение * кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * членство в кооперация
ГКОпределение №119/05.03.2014 по дело №7409/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * кооперация * реституция * административен ред * възстановена кооперация * ревандикационен иск
ТКРешение №49/16.06.2014 по дело №923/2012Нищожност * кооперация * решение на общо събрание на кооперация * нищожност-липса на съгласие * договор за продажба на търговско предприятие * прехвърляне на търговско предприятие
ТКРешение №173/11.10.2018 по дело №2641/2017Установителен иск * кооперация * доказателствена тежест * членство в кооперация
ГКРешение №143/01.11.2018 по дело №4534/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * кооперация * представителна власт
ТКРешение №188/05.12.2018 по дело №2309/2017Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * кооперация * членство в кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация
ГКРешение №14/22.03.2019 по дело №1815/2018Иск за трудово възнаграждение при принудителен престой * членство в кооперация * кооперация