Ключови фрази
лихва

НКРешение №254/27.05.2013 по дело №777/2013лихва * съкратено съдебно следствие * признание на фактите, описани в обвинителния акт
ТКРешение №217/23.02.2016 по дело №3022/2014Иск за съществуване на вземането * лихва * каузално правоотношение
НКРешение №124/07.05.2013 по дело №151/2013лихва * неоснователност на искане за възобновяване
ГКРешение №114/21.03.2011 по дело №1143/2010регресен иск * договор за кредит * лихва * забава * обратен иск на поръчителя * заповед за изпълнение
НКРешение №146/15.05.2013 по дело №200/2013лихва * отнемане в полза на държавата * съкратено съдебно следствие
ГКОпределение №711/21.12.2009 по дело №650/2009непозволено увреждане * допустимост на иск * допълване на решение * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * лихва
НКРешение №29/13.02.2013 по дело №2295/2012лихва * смекчена наказателна отговорност
НКРешение №452/21.10.2013 по дело №1332/2013лихва * приобщаване на веществени доказателства * маловажен случай * протокол за доброволно предаване
НКРешение №64/15.04.2013 по дело №84/2013лихва * съществени процесуални нарушения * доказателствен анализ
ГКОпределение №360/27.06.2011 по дело №7/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * обезщетение за вреди * указания на съда * лихва
НКРешение №394/01.10.2012 по дело №1277/2012лихва * високорисково наркотично вещество * продължавана престъпна дейност * съкратено съдебно следствие * цели на наказанието
НКРешение №148/18.06.2013 по дело №370/2013лихва * малозначителност на деянието * явна незначителност на обществена опасност
НКРешение №199/16.04.2013 по дело №386/2013лихва * протокол за оглед * оценка на доказателства
ГКРешение №176/08.06.2011 по дело №1281/2010Непозволено увреждане * обезщетение за пропуснати ползи * лихва
НКРешение №343/18.09.2013 по дело №1103/2013лихва * ново касационно основание
ТКРешение №59/10.05.2016 по дело №623/2015Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * лихва * обезщетение за забава * заповед за незабавно изпълнение
ГКРешение №61/18.02.2010 по дело №153/2009договор за заем * лихва * Договор за заем
НКРешение №358/28.09.2012 по дело №1059/2012лихва * оспорена правна квалификация * анализ на доказателствена съвкупност * превес на смекчаващите вината обстоятелства * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция
НКРешение №381/08.10.2012 по дело №981/2012лихва * използване на лек автомобил за държане на наркотично вещество * материална незаконосъобразност
НКРешение №46/31.01.2013 по дело №2184/2012лихва * маловажен случай
ГКРешение №180/21.05.2013 по дело №486/2012Мълчаливо продължаване на договора за наем * допълване на решение * погасителна давност * прекратяване на договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * лихва
ГКРешение №207/19.10.2015 по дело №1543/2015Иск за лихва * осъществена евикция * лихва * изискуемост на вземането
ГКРешение №183/30.05.2012 по дело №1524/2011Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * лихва * начален момент на забава * противоречие на подзаконов акт с нормативен акт
ТКРешение №29/30.03.2012 по дело №303/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * произнасяне по недопустим иск * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * лихва * начален момент на забава
ГКРешение №102/23.03.2016 по дело №5376/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * Тълкуване на решението * деликтна отговорност * лихва * момент на настъпване на вреди * незаконно обвинение
НКРешение №198/20.05.2013 по дело №606/2013лихва * изпълнително деяние * високорисково наркотично вещество
НКРешение №305/28.07.2015 по дело №779/2015Нарушения на валутния режим * лихва
ГКРешение №155/2014/15.01.2015 по дело №3518/2014Иск за лихва * лихва * забава * съсобственост * покана
ГКРешение №449/26.10.2011 по дело №1629/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * лихва * забава * начален момент на забава
НКРешение №380/08.10.2012 по дело №1138/2012лихва * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * оценка на доказателствен материал
НКРешение №180/04.06.2012 по дело №500/2012лихва * незаконосъобразно групиране на наказания * съотношение на рецидив
НКРешение №280/07.06.2012 по дело №785/2012лихва * явна несправедливост на наказанието * намаляване на наказание
НКРешение №438/09.12.2013 по дело №1604/2013лихва * указания на ВКС * високорисково наркотично вещество * оспорване процесуалната годност на доказателствени средства * протокол за оглед на местопроизшествие * държане на наркотични вещества * съучастие * приложение на чл. 66 НК * цели на генералната превенция
НКРешение №214/13.05.2013 по дело №139/2013лихва * право на защита
ГКРешение №185/03.12.2015 по дело №61/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * неимуществени вреди * лихва
НКРешение №124/22.03.2012 по дело №275/2012лихва * Международен пакт за граждански и политически права * високорисково наркотично вещество * не два пъти за едно и също нещо (non bis in idem) * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК * изключително смекчаващо вината обстоятелство * неизпълнена процедура по признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд по реда на чл. 463 и сл. НПК * влязла в сила присъда на чуждестранен съд, непризната по реда на чл. 463 и сл. НПК * личен принцип на действие на НК
НКРешение №295/16.09.2013 по дело №899/2013лихва * предпоставки за условно осъждане * неправилно прилагане на условно осъждане * отмяна на условно осъждане * неприложимост на института на условното осъждане * държане на наркотични вещества
НКРешение №147/25.03.2013 по дело №349/2013лихва * споразумение * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ
НКРешение №242/25.04.2012 по дело №669/2012лихва * административно наказание по чл. 78а НК
НКРешение №285/15.07.2013 по дело №873/2013лихва * достоверност на свидетелски показания * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №96/15.02.2012 по дело №199/2012лихва * процедура по чл. 254, ал. 4 НПК * укриване /нежелание за лично участие в процеса/ * задочно осъден * липса на присъствено привличане
ГКОпределение №825/10.11.2014 по дело №6397/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * заповед за изпълнение * договор за банков кредит * лихва * обезщетение за неимуществени вреди
НКРешение №528/17.12.2012 по дело №1592/2012лихва * явна несправедливост на наказанието
ГКРешение №474/14.01.2013 по дело №1499/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * изменение на иска * лихва
НКРешение №540/14.12.2013 по дело №1818/2013лихва * държане на наркотични вещества * отмяна на въззивна оправдателна присъда * претърсване и изземване
ГКРешение №69/24.06.2011 по дело №584/2010Установителен иск * договор за заем * лихва
НКРешение №366/22.10.2013 по дело №1087/2013лихва * веществени доказателства * намаляване на наказание * високорисково наркотично вещество
ГКРешение №326/05.12.2011 по дело №1395/2010Присъждане на средства за социално-битово и културно обслужване-осъдителен иск * лихва
ТКРешение №233/02.12.2014 по дело №4690/2013Иск за съществуване на вземането * Установителен иск * лихва
НКРешение №435/07.11.2013 по дело №1477/2013лихва * наркотични вещества * справедливост на наказание
ГКРешение №308/30.04.2010 по дело №865/2009Непозволено увреждане * имуществени вреди * лихва
ГКОпределение №305/09.11.2015 по дело №5086/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * недопустимост на иск * лихва
НКРешение №71/22.02.2012 по дело №98/2012лихва * самопризнание * наказание под законовия минимум * оценка на доказателствата при съкратеното съдебно следствие
ТКРешение №206/30.12.2011 по дело №1055/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * погасителна давност * лихва
ГКРешение №166/11.07.2014 по дело №7030/2013Иск за лихва * лихва
НКРешение №190/09.05.2012 по дело №434/2012лихва * справедливост на наказание
ТКРешение №235/27.12.2013 по дело №1586/2013Плащане на застрахователно обезщетение или сума * застраховка "автокаско" * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * размер на имуществени вреди * лихва
НКРешение №236/10.06.2013 по дело №646/2013лихва * индивидуализация на наказание
ГКРешение №24/28.01.2010 по дело №4740/2008Договор за заем * доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства * обяснения на страната * доказателства и доказателствени средства * разместване на доказателствената тежест * неоснователно обогатяване * неосъществено основание * евентуален иск * лихва
ГКОпределение №11/08.01.2010 по дело №520/2009субективно съединяване на искове * неоснователно обогатяване * обратен изпълнителен лист * лихва
ТКРешение №24/17.02.2009 по дело №574/2008погасителна давност * лихва * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
НКРешение №421/13.11.2012 по дело №1267/2012лихва * анализ на доказателствена съвкупност * оценка на доказателствени източници * превес на смекчаващите вината обстоятелства * условно осъждане
НКРешение №492/18.11.2013 по дело №1515/2013лихва * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №230/10.05.2010 по дело №2487/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * трайно намалена работоспособност * лихва
ГКРешение №193/26.06.2012 по дело №611/2011Негаторен иск * непозволено увреждане * лихва
НКРешение №394/25.10.2012 по дело №1250/2012лихва * преквалификация на деяние * задочно осъден * мярка за неотклонение
НКРешение №346/15.08.2013 по дело №1076/2013лихва * маловажен случай * държане на наркотични вещества * преквалификация на деяние
НКРешение №149/29.10.2013 по дело №366/2013лихва * явна несправедливост на наказанието * смекчаващи вината обстоятелства * намаляване на наказание
НКРешение №273/21.05.2013 по дело №757/2013лихва * високорисково наркотично вещество * справедливост на наказание
ГКРешение №283/05.01.2015 по дело №1787/2014Иск за лихва * обезщетение за отчужден личен имот * лихва
НКРешение №409/22.10.2013 по дело №1265/2013лихва * държане на наркотични вещества с цел разпространение
НКРешение №262/21.05.2013 по дело №766/2013лихва * разпространение на наркотични вещества
НКРешение №48/01.04.2013 по дело №2216/2012лихва * доказаност на обвинението * оценка на доказателства
ГКРешение №51/03.05.2010 по дело №2899/2008договор за предоставяне на ползването на идеална част от ревир * гори * съсобственост * неизпълнение на договорни отношения * право на ползване * лихва
ГКРешение №422/21.05.2010 по дело №981/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Договор за наем на вещи * обезщетение по договор за наем * лихва * мълчаливо продължаване на договор за наем
НКРешение №172/01.04.2013 по дело №314/2013лихва * държане на наркотични вещества с цел разпространение * протокол за претърсване и изземване
ГКРешение №791/17.01.2011 по дело №271/2010Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * обезщетение при придобиване право на пенсия * лихва
ГКРешение №628/19.11.2010 по дело №1711/2009Непозволено увреждане * отговорност за чужди виновни противоправни действия * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * лихва
ГКРешение №124/19.06.2012 по дело №497/2011Допълване на решението * лихва * недопустимост на иск
ГКРешение №337/07.11.2011 по дело №1671/2010Неоснователно обогатяване * конфискация * лихва
ГКРешение №271/24.06.2010 по дело №3148/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * съсобственост * приращения * груб строеж * предварителен договор * лихва
ГКРешение №1/27.03.2012 по дело №1106/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * индивидуализиране на спорното право * изменение на иска * лихва
ГКРешение №424/02.12.2015 по дело №1899/2015Неоснователно обогатяване * лихва * договорна ипотека
НКРешение №5/07.02.2014 по дело №2369/2013лихва * неоснователност на касационна жалба * доказаност на обвинението
ГКРешение №123/27.11.2015 по дело №2037/2015Възстановяване на запазена част * лихва * намаляване на дарение
НКРешение №128/26.06.2012 по дело №336/2012лихва * решаване на дело със споразумение
ТКРешение №6/15.03.2012 по дело №20/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * погасителна давност * лихва
НКРешение №49/05.02.2013 по дело №2276/2012лихва * споразумение * неоснователност на искане за възобновяване
ГКРешение №385/10.05.2010 по дело №1245/2009Иск за законна лихва * лихва
ГКРешение №239/16.07.2013 по дело №1050/2012Неустойка * лихва * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * двустранна реституция * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №3/18.02.2010 по дело №3231/2008нищожност на договор за продажба * мним представител * упълномощаване * договорна неустойка * лихва * Нищожност * нищожност-липса на съгласие * трето лице
ГКРешение №642/21.10.2010 по дело №1225/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * дължимо обезщетение * лихва
НКРешение №250/18.06.2012 по дело №519/2012лихва * доказателствени искания * достоверност на свидетелски показания * претърсване и изземване * стойност на наркотично вещество * здравословно състояние на подсъдим/осъден * намаляване на наказание
ГКРешение №147/16.07.2013 по дело №1372/2012Неустойка * лихва * забава * обезщетение за забава * намаляване на неустойката
НКРешение №541/12.12.2012 по дело №1687/2012лихва * споразумение
ГКРешение №655/05.11.2010 по дело №1881/2009обезщетение за неизползван годишен отпуск * лихва * освобождаване от кадрова военна служба *
НКРешение №126/28.03.2012 по дело №200/2012лихва * кумулативно наказание
НКРешение №119/17.06.2013 по дело №164/2013лихва * маловажен случай
ГКРешение №837/13.12.2010 по дело №1727/2009Договор за заем * лихва * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения * покана за доброволно изпълнение
НКРешение №602/09.01.2014 по дело №1673/2013лихва * обществена опасност на деец * оправдателна присъда
ТКРешение №43/26.05.2016 по дело №3027/2014очевидна фактическа грешка * договор за лизинг * лихва * нищожна клауза-неустойка
НКРешение №511/15.02.2013 по дело №1103/2012лихва * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция
НКРешение №198/18.06.2013 по дело №248/2013лихва * свидетелски показания * процесуална годност на доказателствен източник * веществени доказателства и доказателствени средства
НКРешение №337/13.07.2012 по дело №1012/2012лихва * определяне на наказание при условията на чл. 58а НК * съкратено съдебно следствие
ГКРешение №454/14.12.2012 по дело №467/2012Негаторен иск * сервитут * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * лихва
ТКОпределение №152/09.03.2015 по дело №4351/2013Частна касационна жалба * заповед за изпълнение * лихва * договор за кредит
ТКРешение №24/12.05.2016 по дело №3135/2013Задължения на издателя * запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата * менителничен ефект * лихва
НКРешение №557/30.01.2013 по дело №1756/2012лихва * съставомерност на деяние * доказаност на обвинението * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция
ГКРешение №232/06.11.2015 по дело №2175/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * лихва * начален момент на забава * погасителна давност * възражение за изтекла давност
НКРешение №138/30.03.2012 по дело №20/2012лихва * определяне на наказание при съкратено съдебно следствие * цели на наказанието
НКРешение №514/05.12.2013 по дело №1751/2013лихва * високорисково наркотично вещество * съставомерност на деяние * разпространение на наркотични вещества
НКРешение №597/11.12.2013 по дело №1940/2013лихва * разпространение на наркотични вещества
НКРешение №327/11.07.2013 по дело №908/2013лихва * споразумение * незаконосъобразно определен първоначален режим за изтърпяване на наказанието
ГКРешение №683/02.03.2010 по дело №4860/2008Договор за заем * договор за заем * дължима грижа * даване вместо изпълнение * лихва * свобода на договаряне * забава
ТКРешение №115/15.08.2016 по дело №3428/2014Договор за превоз на товари * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * процесуални задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция * съпричиняване * приложимо право * обем на отговорността на застрахователя по имуществена застраховка * лихва
ТКРешение №93/27.10.2016 по дело №1882/2015Предявяване на установителен иск * обсъждане на доказателства от въззивния съд * лихва
ГКРешение №190/04.11.2016 по дело №2085/2016Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * лихва * неимуществени вреди
ТКРешение №165/02.12.2016 по дело №1777/2015Нищожност * Неравноправни клаузи в потребителски договори * неравноправни клаузи * договор за банков кредит * лихва
ТКРешение №254/15.12.2016 по дело №1672/2015Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * лихва
ТКРешение №236/20.12.2016 по дело №3082/2015Нищожни неравноправни клаузи * договор за банков кредит * анюитетна вноска * лихва
ГКРешение №211/26.01.2017 по дело №958/2016Иск за съществуване на вземането * лихва * неустойка за забава * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №14/21.02.2017 по дело №50320/2016Неоснователно обогатяване * лихва
ТКРешение №46/25.05.2017 по дело №572/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за кредит * лихва * цесия
ГКРешение №177/09.11.2017 по дело №5295/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обективна отговорност * обезщетение за вреди * лихва * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №180/01.12.2017 по дело №715/2017Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост на обезщетение * размер на обезщетението * лихва * обективна отговорност
ГКРешение №316/15.01.2018 по дело №4787/2016Отговорност за деликти, извършени от непълнолетни и за вреди причинени от малолетни * изменение на иска * давност * лихва
ГКРешение №271/30.01.2018 по дело №341/2017Непозволено увреждане * деликтна отговорност * неимуществени вреди * увреждане * лихва * компенсация * справедливост на обезщетение
ТКРешение №240/09.02.2018 по дело №838/2017Иск за съществуване на вземането * разваляне на договор * лихва * Обезсилване на решение
ГКРешение №26/19.03.2018 по дело №554/2017Иск за съществуване на вземането * преклузия * Възнаграждение * процесуално представителство * лихва * заповед за изпълнение * възражение * прекомерност на адвокатско възнаграждение * Иск за установяване на вземането
ГКРешение №118/25.09.2018 по дело №4756/2017Влог * недопустимост на решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * възражение за прихващане * лихва
ГКРешение №168/29.11.2018 по дело №5005/2017Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * имуществена отговорност на работодател * неимуществени вреди * размер на обезщетението * справедливост на обезщетение * лихва * трудова злополука * трето лице-помагач
ГКРешение №177/03.01.2019 по дело №4487/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * свръх петитум * лихва * деликтна отговорност * недопустимост на решение
ТКРешение №378/28.03.2019 по дело №2775/2017Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * лихва
ТКРешение №73/30.05.2019 по дело №1608/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * давностен срок * възражение за погасителна давност * лихва
ГКРешение №42/01.07.2019 по дело №1914/2018Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * отговорност на държавата за вреди * незаконно обвинение * размер на обезщетението * неимуществени вреди * справедливост на обезщетение * разглеждане на делото в разумен срок * споразумение * забава * лихва
ТКРешение №113/17.10.2019 по дело №2820/2017Иск за съществуване на вземането * договор за кредитна карта * лихва * заповед за изпълнение * изпълнително производство
ТКРешение №121/06.11.2019 по дело №2762/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * съпричиняване * обезщетение за вреди * лихва
НКРешение №185/20.11.2019 по дело №604/2019Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * лихва * материална незаконосъобразност * справедливост на наказание * неоснователност на касационна жалба
ТКРешение №127/05.02.2020 по дело №2957/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * лихва * договор за международен автомобилен превоз * приложим закон