Ключови фрази
материалноправна легитимация на ищеца

ТКРешение №52/03.11.2011 по дело №325/2009Ревандикационен иск * уставен фонд на държавна фирма * материалноправна легитимация на ищеца * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №13/12.03.2016 по дело №3637/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * право на изкупуване
ГКРешение №284/30.07.2010 по дело №714/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * трафопост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * материалноправна легитимация на ищеца * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №280/21.10.2014 по дело №7851/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * продажба на наследство * материалноправна легитимация на ищеца * връщане на конфискувано имущество
ГКОпределение №244/18.05.2016 по дело №2076/2016Частна касационна жалба * активна процесуална легитимация * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №241/23.10.2013 по дело №3194/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * материалноправна легитимация на ищеца * реституция
ТКРешение №219/14.02.2012 по дело №837/2010Плащане на застрахователното обезщетение * договор в полза на трето лице * застрахователно обезщетение * материалноправна легитимация на ищеца
ТКРешение №174/02.12.2013 по дело №1001/2012Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * недопустим съдебен акт * юридическо лице с нестопанска цел * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №841/03.08.2011 по дело №1722/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * правен интерес * реституция * спор за материално право * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №65/25.03.2016 по дело №3800/2015Отменителен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * материалноправна легитимация на ищеца * относителна недействителност * увреждане
ГКРешение №73/12.03.2012 по дело №376/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * право на ползване * реституция * земеделски земи * материалноправна легитимация на ищеца * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция
ГКРешение №222/2012/21.01.2013 по дело №110/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * земеделски земи * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * възстановяване правото на собственост * право на строеж * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №529/27.12.2010 по дело №366/2010допустимост на иск * материалноправна легитимация на ищеца * продажба на наследство * контрол за валидност на административен акт * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №194/21.04.2012 по дело №834/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * възстановяване правото на собственост * писмени доказателства
ГКРешение №16/09.03.2016 по дело №6670/2014Ревандикационен иск * право на собственост * задължителна сила на решение по административен спор * материалноправна легитимация на ищеца * трето лице * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * мотиви на въззивно решение * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №1/04.02.2011 по дело №329/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * индивидуализация на недвижим имот * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №107/07.03.2012 по дело №120/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на ползване * реституция * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №266/27.05.2009 по дело №196/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * нищожност на делба * преклузия * установяване право на собственост * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №761/09.08.2011 по дело №1276/2009предаване на владение * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * недопустимост на иск
ТКРешение №90/12.09.2015 по дело №404/2012Отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност * материалноправна легитимация на ищеца * договор за дарение
ГКРешение №370/18.09.2012 по дело №1226/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * право на възстановяване * право на ползване * трето лице * доказателства * констативен нотариален акт
ГКРешение №759/01.11.2010 по дело №1859/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на възстановяване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * материалноправна легитимация на ищеца
ТКРешение №170/23.07.2012 по дело №806/2010материалноправна легитимация на ищеца * договор за финансов лизинг * риск от случайно погиване или повреждане на лизингова вещ * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №551/13.09.2010 по дело №669/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * добросъвестно владение * симулация * нищожност на договор за продажба * обективно съединяване на искове * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №208/14.07.2014 по дело №6302/2013Нищожност * нищожност на договор * установителен иск * материалноправна легитимация на ищеца * нищожност-липса на предмет * съсобственост * въвод във владение
ТКРешение №188/03.10.2011 по дело №33/2009Установителен иск * липса на правен интерес * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * активна легитимация на ищец * материалноправна легитимация на ищеца * прехвърляне на временни удостоверения
ГКРешение №199/26.09.2013 по дело №2052/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * материалноправна легитимация на ищеца * договор за замяна * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №289/01.08.2011 по дело №796/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * процесуална дееспособност * правосубектност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * недопустимост на решение * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ТКРешение №155/13.10.2011 по дело №652/2010Предявяване на установителен иск * несъстоятелност * установителен иск * правен интерес от обжалване * активна легитимация на синдик * субективни предели на сила на пресъдено нещо * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №590/20.09.2013 по дело №5381/2013Частна касационна жалба * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * правоприемство * материалноправна легитимация на ответник * предели на влязлото в сила решение
ТКРешение №138/05.01.2016 по дело №1727/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * застраховка "живот" * материалноправна легитимация на ищеца * процесуална легитимация * застрахователно събитие * Косвен иск * Застрахователна сума
ГКОпределение №361/22.10.2008 по дело №1553/2008ревандикационен иск * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * материалноправна легитимация на ищеца
ТКРешение №90/05.06.2013 по дело №876/2012Неоснователно обогатяване * материалноправна легитимация на ищеца * изплащане на дивиденти и лихви * членствено правоотношение * право на дивидент
ГКРешение №885/13.12.2010 по дело №1468/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * земеделски земи * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №400/26.11.2013 по дело №6155/2013недопустимост на иск * неимуществени вреди * непозволено увреждане * активна процесуална легитимация * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №15/11.05.2011 по дело №340/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * наследяване * идентичност на имоти * материалноправна легитимация на ищеца * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие
ГКРешение №120/23.03.2012 по дело №513/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реална част * идентичност на имоти * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №694/05.01.2011 по дело №1697/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * самостоятелен обект * материалноправна легитимация на ищеца * материалноправна легитимация на ответник *
ГКРешение №151/29.10.2015 по дело №2271/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване * материалноправна легитимация на ищеца * земеделски земи * реституция * препис от документ
ТКРешение №96/06.06.2012 по дело №966/2010Предявяване на установителен иск * активна легитимация на синдик * материалноправна легитимация на ищеца * установителен иск в производство по несъстоятелност
ГКРешение №66/18.04.2012 по дело №493/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трето лице * реституция * контрол за валидност на административен акт * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * давностно владение * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * договор за продажба на търговско предприятие * доказателства * приложим закон * материалноправна легитимация на ищеца
ТКРешение №73/26.07.2016 по дело №1157/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №284/05.12.2016 по дело №1986/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * активна процесуална легитимация * материалноправна легитимация на ищеца * частично плащане * неизпълнение на договор
ГКРешение №9/10.02.2017 по дело №6320/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №15/26.05.2017 по дело №40/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * допустимост на иск * договорна отговорност * активна процесуална легитимация * малолетно лице * материалноправна легитимация на ищеца * приемане на наследство по опис * солидарна отговорност * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №52/19.06.2018 по дело №2154/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №64/12.07.2018 по дело №5520/2016Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * материалноправна легитимация на ищеца * доказателства * наследствено правоприемство * реституция * липса на мотиви * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №372/14.01.2019 по дело №1199/2015Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * материалноправна легитимация на ищеца
ТКРешение №241/13.02.2019 по дело №2751/2017Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * материалноправна легитимация на ищеца
ТКРешение №4/06.03.2019 по дело №1168/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * материалноправна легитимация на ищеца * съпричиняване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №5/28.02.2019 по дело №1404/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * материалноправна легитимация на ищеца
ТКРешение №13/16.05.2019 по дело №2275/2016Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * съпричиняване * материалноправна легитимация на ищеца
ТКРешение №57/25.07.2019 по дело №1218/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * материалноправна легитимация на ищеца * обезщетение за неимуществени вреди * съпричиняване
ТКРешение №141/14.10.2019 по дело №2839/2018Застрахователно обезщетение * задължения на въззивния съд * материалноправна легитимация на ищеца * извънсъдебно споразумение
ТКРешение №126/18.10.2019 по дело №1785/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * материалноправна легитимация на ищеца