Ключови фрази
наем

ГКРешение №247/04.12.2014 по дело №919/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * наем * иск за неоснователно обогатяване * солидарна отговорност * фактическа власт
ТКРешение №18/04.02.2016 по дело №32/2015Иск за съществуване на вземането * обедняване * обогатяване * наем
ГКРешение №476/26.06.2013 по дело №1515/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * фактическа власт * наем * изменение на иска * недопустимост на решение
ГКРешение №145/29.04.2010 по дело №132/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * недействителност на договор * нищожност на договор за продажба * отчуждаване * настаняване в държавни жилища * преклузивен срок * упълномощаване * минимален размер на имот * одържавени недвижими имоти * наем
ГКРешение №140/23.03.2010 по дело №4755/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * свидетелски показания * доказателства * фактическа власт * акцизни стоки без бандерол * наем
ТКРешение №81/18.07.2013 по дело №143/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * правна квалификация * наемни правоотношения * наем
ТКРешение №238/04.09.2013 по дело №123/2011Договор за наем на вещи * наем * приемопредавателен протокол * наемни правоотношения * предоставяне на имот за ползване
ГКОпределение №632/20.12.2013 по дело №5812/2013задължително другарство * пасивна процесуална легитимация * нищожност на договор * наем * недопустимост на иск
ГКРешение №533/13.01.2012 по дело №251/2011Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * упражняване на родителски права * наем * споразумение
ГКРешение №382/24.06.2010 по дело №323/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наем * обезщетение за пропуснати ползи * придобивна давност * наследяване * обстоятелствена проверка * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №365/08.07.2010 по дело №939/2009Договор за наем на вещи * наем * мълчаливо продължаване на договор за наем * обезщетение за ползване * обезщетение за забава * обезщетение за пропуснати ползи * неоснователно обогатяване * прекратяване на договор за наем
ГКРешение №534/11.09.2009 по дело №3403/2008нищожност на договор за продажба * жилища от държавния жилищен фонд * преклузивен срок * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * настаняване в държавни жилища * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * наем
ГКРешение №290/11.11.2011 по дело №1503/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за забава * наем
ГКРешение №123/04.04.2013 по дело №526/2012Наемно правоотношение * развод * наем * ползване на семейно жилище * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №358/16.06.2015 по дело №3014/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * ползване на семейно жилище * спорна администрация * наем * споразумение при развод по взаимно съгласие
ТКРешение №209/02.12.2013 по дело №825/2012Договор за заем * наем * наемни правоотношения
ГКРешение №405/24.10.2011 по дело №1541/2010обезщетение за ползване * наем * погасителна давност * съсобственост * добиви от вещ
ГКРешение №396/18.11.2014 по дело №6805/2013Иск за съществуване на вземането * наем * възражение в заповедно производство * наемни правоотношения * консумативни разходи * липса на пасивна легитимация
ГКРешение №136/04.06.2010 по дело №4831/2008Договор за наем на вещи * договор за наем * консумативни разходи * наем * ведомствено жилище * заповед за настаняване * държавна собственост
ГКРешение №124/24.03.2011 по дело №882/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * неправилна правна квалификация * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * наем
ГКРешение №135/15.07.2011 по дело №645/2010Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * прекратяване на договор за наем * наем * земеделски земи * обезщетение за ползване
ГКРешение №548/08.07.2010 по дело №1128/2009съществуване на трудово правоотношение * свидетелски показания * трудово възнаграждение * наем * възникване на трудовото правоотношение * изменение на трудовото правоотношение * форма на трудовия договор
ГКРешение №331/11.05.2010 по дело №958/2009Ревандикационен иск * придобивна давност * право на строеж върху държавна земя * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предварителен договор * наем * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №218/12.07.2011 по дело №804/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за забава * добиви от вещ * пропуснати ползи * наем
ГКОпределение №587/02.12.2013 по дело №7090/2013допустимост на иск * ревандикационен иск * конкуренция на основания * наем * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №26/30.01.2012 по дело №151/2011Унищожаемост на договор сключен поради крайна нужда * договор за покупко-продажба * право на ползване * подобрения * наем * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * унищожаване поради крайна нужда
ГКРешение №109/27.04.2015 по дело №4396/2014Развод поради разстройство на брака * предаване на владение * ползване на семейно жилище * наем
ГКРешение №48/08.02.2011 по дело №545/2010обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * неустойка * договор за покупко-продажба * наем * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №269/23.06.2010 по дело №2255/2008Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * разрешение за строеж * ЖСК * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване * преустройство * реституция * наем * заповед за настаняване
ГКРешение №272/25.06.2010 по дело №4804/2008Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * наем * продажба на държавни жилища на наемател * настаняване в държавни жилища * нищожност-противоречие на закона * жилищна нужда * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №129/29.07.2016 по дело №5484/2015Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * жилищна нужда * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * наем
ТКРешение №94/13.09.2016 по дело №3768/2014Неоснователно обогатяване * нищожност-липса на съгласие * наем * недействителност на действия и сделки * договор за наем
ТКРешение №215/23.11.2017 по дело №861/2016Иск за съществуване на вземането * наемни правоотношения * наем
ГКРешение №199/15.01.2018 по дело №154/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * ползване на семейно жилище * правна квалификация * заем * наем * Развод по взаимно съгласие
ТКРешение №222/26.01.2018 по дело №799/2014Мълчаливо продължаване на договора за наем * наем * наемни правоотношения * земеделски земи * арендна вноска
ГКРешение №347/06.03.2018 по дело №34/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * имуществени вреди * пропуснати ползи * наем * неоснователно обогатяване