Ключови фрази
наследствено правоприемство

ГКРешение №244/20.06.2012 по дело №302/2011делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * наследствено правоприемство * смесена съсобственост
ГКРешение №175/04.06.2010 по дело №579/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * придобивна давност
ГКРешение №64/24.02.2010 по дело №3838/2008Делба * реституция * отказ от наследство * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №596/30.06.2010 по дело №1534/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * придобивна давност * съсобственост * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * обстоятелствена проверка * доказателствена тежест * действие на вписването
ГКРешение №239/2011/09.01.2012 по дело №411/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * съсобственост * давностно владение * доказателствена тежест * свидетелски показания * наследствено правоприемство
ГКРешение №506/18.06.2010 по дело №1050/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * наследствено правоприемство * право на възстановяване
ГКРешение №342/12.07.2010 по дело №397/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследствено правоприемство * откриване на наследство * наследяване по закон * саморъчно завещание * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №451/15.07.2010 по дело №844/2009Неоснователно обогатяване * възражение за прихващане * съсобственост * наследствено правоприемство
ГКРешение №325/21.10.2011 по дело №1172/2010Ревандикационен иск * подобрения * косвен съдебен контрол * Право на добросъвестния владелец на подобренията * наследствено правоприемство * неоснователно обогатяване
ГКРешение №259/2012/08.01.2013 по дело №299/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * наследствено правоприемство * отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №234/18.05.2012 по дело №1108/2011Делба * наследствено правоприемство
ГКОпределение №75/20.02.2009 по дело №79/2009правна квалификация * нищожност на договор за дарение * наследствено правоприемство * нищожност-заобикаляне на закона * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №100/23.02.2012 по дело №667/2011Делба на наследство * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследствено правоприемство * свидетелски показания * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №507/22.06.2010 по дело №944/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследствено правоприемство * придобивна давност * разваляне на договор * вписване на съдебно решение
ГКРешение №542/21.06.2010 по дело №759/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * наследствено правоприемство
ГКРешение №406/04.08.2010 по дело №80/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * саморъчно завещание * държавна собственост * правен интерес * отчуждаване * приращения * право на строеж върху държавна земя * наследствено правоприемство * конкуренция на права * нередовност на исковата молба
ГКРешение №190/09.07.2012 по дело №660/2011сила на пресъдено нещо * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * обикновено другарство * възстановяване правото на собственост * наследствено правоприемство * непререшаемост на съдебен спор * установяване право на собственост
ГКРешение №262/04.01.2016 по дело №2781/2015Нищожност * наследствено правоприемство * относителна недействителност * установителен иск за собственост * съсобственост * дарение
ГКРешение №163/29.03.2011 по дело №346/2010Делба на наследство * Недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №216/30.07.2010 по дело №263/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * жилищна нужда * наследяване по закон * наследствено правоприемство * определяне на квоти
ГКРешение №389/25.10.2011 по дело №1362/2010Установителен иск * недостоен да наследява * наследствено правоприемство
ГКРешение №206/25.07.2012 по дело №238/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * трето лице * наследяване по закон * наследствено правоприемство * вписване в имотен регистър
ГКРешение №242/22.10.2012 по дело №149/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отказ от наследство * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * наследствено правоприемство * ревандикационен иск
ГКРешение №545/28.07.2010 по дело №825/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * наследствено правоприемство * неправилна правна квалификация
ГКРешение №706/22.10.2010 по дело №1848/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * наследствено правоприемство * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №104/24.07.2012 по дело №930/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследствено правоприемство * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №544/23.07.2010 по дело №736/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * наследствено правоприемство
ГКРешение №541/19.01.2011 по дело №1364/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * зачитане на решението * предели на влязлото в сила решение * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №379/26.05.2010 по дело №40/2009Установителен иск * тълкуване на едностранна сделка * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * наследствено правоприемство * фактическа власт * етажна собственост * общи части * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * установяване право на собственост
ГКРешение №480/01.12.2010 по дело №803/2009Делба * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * наследяване * наследствено правоприемство * наследяване по право на заместване
ГКОпределение №37/29.01.2013 по дело №586/2012обжалване отказ на съдия по вписванията * заличаване на договорна ипотека * модалитет * наследствено правоприемство * договорна ипотека
ГКРешение №127/08.04.2013 по дело №616/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * установяване истинността или неистинността на документ * оспорване на истинността на документ * нотариално завещание * отмяна на нотариален акт * преклузивен срок * наследствено правоприемство
ГКРешение №276/12.12.2015 по дело №5496/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * ревандикационен иск * наследствено правоприемство * отчуждаване
ГКРешение №8/20.02.2013 по дело №470/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * доказателства * наследствено правоприемство * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №274/20.12.2012 по дело №265/2011Ревандикационен иск * наследствено правоприемство * писмени доказателства
ГКРешение №125/15.07.2013 по дело №14/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * принцип на диспозитивното начало * наследствено правоприемство * придобивна давност * държавна собственост * акт за държавна собственост
ГКРешение №206/21.10.2014 по дело №2460/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * наследствено правоприемство * делба * уравнение на дялове
ГКРешение №187/20.04.2012 по дело №696/2011Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * наследствено правоприемство * продажба на наследство * дарение * конституиране на страни * задължително другарство * възражение за нищожност
ГКРешение №57/14.09.2011 по дело №82/2010Установителен иск * давностно владение * наследствено правоприемство * присъединяване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №508/03.06.2010 по дело №1048/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * наследствено правоприемство * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * процесуално представителство
ГКРешение №438/15.12.2011 по дело №1338/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * наследствено правоприемство * приемане на наследство * доказателства
ГКРешение №187/20.07.2012 по дело №112/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * модалитет * универсално завещание * завет * наследствено правоприемство * придобивна давност * прекъсване на давност * възстановяване на запазена част * нищожност на саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №504/29.06.2010 по дело №797/2009Установителен иск * установяване право на собственост * незаконен строеж * доказателствена тежест * възстановяване в стари реални граници * наследствено правоприемство
ГКРешение №257/09.07.2012 по дело №890/2011Делба * възстановяване правото на собственост * реституция * наследствено правоприемство
ГКРешение №95/28.06.2016 по дело №703/2016Делба * пълно осиновяване * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №675/22.12.2009 по дело №359/2009съсобственост * определяне на квоти * оспорване на произход * наследяване * наследствено правоприемство * Делба
ГКРешение №469/24.06.2010 по дело №328/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * признание на иска * наследствено правоприемство * наследяване
ГКРешение №495/21.11.2011 по дело №696/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * нищожност-невъзможен предмет * наследствено правоприемство * пълно запрещение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №61/02.03.2011 по дело №74/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * неправилно заснемане на недвижим имот * наследствено правоприемство * установяване право на собственост към минал момент * нередовност на исковата молба * грешка в кадастрален план
ГКРешение №387/10.12.2014 по дело №2491/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * подбор * наследствено правоприемство * незаконно уволнение * закрила при уволнение
ГКРешение №408/10.09.2010 по дело №82/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * съсобственост * право на строеж * установяване право на собственост * симулация * наследствено правоприемство
ГКРешение №148/10.12.2015 по дело №4350/2013Делба * публична продан * наследствено правоприемство * конституиране на страни
ГКРешение №405/24.08.2010 по дело №1266/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * приемане на наследство * наследствено правоприемство * завет * вписване на искова молба
ГКРешение №369/10.07.2012 по дело №877/2010Ревандикационен иск * акт за държавна собственост * възстановяване правото на собственост * наследствено правоприемство
ГКРешение №162/29.06.2010 по дело №504/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * държавна собственост * наследствено правоприемство * отделяне на спорните от безспорните факти по делото
ГКРешение №11/27.02.2017 по дело №2543/2016Делба на наследство * лично имущество * съпружеска имуществена общност * възражение * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ГКРешение №70/16.08.2017 по дело №3991/2016Ревандикационен иск * доказателствени средства * наследствено правоприемство * намерение за своене
ГКРешение №65/19.07.2017 по дело №3114/2016Делба * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * наследствено правоприемство
ГКОпределение №626/28.12.2017 по дело №3969/2017Частна касационна жалба * Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * Иск за обещетение на вреди * наследствено правоприемство * допустимост на иск * пасивна материалноправна легитимация * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №60/09.03.2018 по дело №113/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * наследствено правоприемство * давностно владение * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * предаване на владение
ГКОпределение №42/12.03.2018 по дело №3765/2017Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * наследствено правоприемство * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №45/31.05.2018 по дело №2145/2017Делба * земеделски земи * новооткрито наследство * възстановяване правото на собственост * наследствено правоприемство * Делба на наследство
ГКРешение №60/07.06.2018 по дело №2420/2017Ревандикационен иск * намерение за своене * давностно владение * наследствено правоприемство * предаване на владение
ГКРешение №79/11.07.2018 по дело №9/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * държавна собственост * наследствено правоприемство * мораториум придобивна давност
ГКРешение №64/12.07.2018 по дело №5520/2016Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * материалноправна легитимация на ищеца * доказателства * наследствено правоприемство * реституция * липса на мотиви * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №67/24.07.2018 по дело №2713/2017Ревандикационен иск * наследствено правоприемство * Делба * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №82/22.08.2018 по дело №1554/2017Делба на наследство * дворищнорегулационен план * възражение за изтекла давност * реална част * наследствено правоприемство * прекъсване на давност
ГКРешение №119/23.10.2018 по дело №4211/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване по закон * наследяване по право на заместване * приемство в процеса * наследствено правоприемство
ГКРешение №98/25.10.2018 по дело №4097/2017Делба на наследство * продажба на наследство * наследствено правоприемство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * наследствен дял * преживял съпруг * вещно-прехвърлителен ефект * новооткрито наследство * съсобственост * необходимо задължително другарство * Обезсилване на решение
ГКРешение №118/25.10.2018 по дело №3639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни * наследствено правоприемство * придобивна давност * констативен нотариален акт * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №147/27.12.2018 по дело №429/2018Делба * давностно владение * присъединяване на владение * сила на пресъдено нещо * Обезсилване на решение * дарение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №150/16.01.2019 по дело №3906/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * прекъсване на давност * давностно владение * установителен иск за собственост * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * идеална част * наследствено правоприемство * недобросъвестно владение * нищожност
ГКРешение №5/08.02.2019 по дело №1362/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * доказателствена тежест * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ГКРешение №135/14.02.2019 по дело №3188/2017Ревандикационен иск * ревандикационен иск * нотариално завещание * оспорване на истинността на документ * наследствено правоприемство * допълване на решение
ГКРешение №15/03.04.2019 по дело №942/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * относителна недействителност * констативен нотариален акт * придобивна давност * наследствено правоприемство * намерение за своене