Ключови фрази
наследяване по закон

ГКРешение №38/16.04.2015 по дело №6585/2014Делба * наследяване * наследяване по закон * наследствен дял * определяне на квоти * отказ от наследство
ГКРешение №390/02.11.2011 по дело №1476/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * наследяване по закон * непълно осиновяване * давностно владение
ГКРешение №141/23.03.2012 по дело №785/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №343/2011/16.02.2012 по дело №171/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * мотиви на въззивно решение * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * писмени доказателства
ГКРешение №239/30.12.2015 по дело №6619/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване по закон * обикновено другарство * доказателствена тежест
ГКРешение №324/16.10.2012 по дело №654/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследяване по закон * приемане на наследство по опис * разполагаема част * съсобственост
ГКРешение №481/06.12.2012 по дело №1108/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване по закон * непълно осиновяване * идентичност на имоти * договор за дарение
ГКРешение №342/12.07.2010 по дело №397/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследствено правоприемство * откриване на наследство * наследяване по закон * саморъчно завещание * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №387/03.11.2011 по дело №1477/2010Делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * публична продан * недопустимост на иск * съсобственост
ГКРешение №89/19.07.2013 по дело №588/2012Делба на наследство * допустимост на иск * съсобственост * общи части * етажна собственост * наследяване по закон
ГКРешение №895/27.05.2011 по дело №1656/2009Делба на наследство * съсобственост * приемане на наследство по опис * право на строеж * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * определяне на квоти * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * наследяване по колена * универсално завещание
ГКРешение №403/25.05.2010 по дело №5024/2008Делба * държавна собственост * съсобственост * отчуждаване * процесуален субституент * предоставяне за стопанисване и управление * ненадлежна страна * одържавени недвижими имоти * наследяване по закон * задължително другарство
ГКРешение №81/20.04.2012 по дело №937/2011Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * наследяване по закон * наследяване по право на заместване
ТКРешение №145/23.11.2011 по дело №1018/2010Иск за съществуване на вземането * наследяване по закон * ненадлежна страна * отказ от наследство * обратно действие
ГКРешение №336/05.07.2010 по дело №699/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * давностно владение * лично имущество * наследяване по закон * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №404/03.01.2012 по дело №995/2010Делба * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №580/02.08.2010 по дело №1315/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * образуване на наследствена маса * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * наследяване по закон
ГКРешение №267/31.08.2011 по дело №564/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследяване по закон * универсално завещание
ГКРешение №414/05.02.2014 по дело №1292/2013Непозволено увреждане * частен съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * наследяване по закон * конституиране на страни * саморъчно завещание * увреждане * частен документ * правоприемство * завет
ГКРешение №762/20.07.2011 по дело №1371/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * идентичност на имоти * отчуждаване * наследяване по закон * вещо лице
ГКРешение №216/30.07.2010 по дело №263/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * жилищна нужда * наследяване по закон * наследствено правоприемство * определяне на квоти
ГКРешение №206/25.07.2012 по дело №238/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * трето лице * наследяване по закон * наследствено правоприемство * вписване в имотен регистър
ГКОпределение №564/03.10.2011 по дело №512/2011конституиране на страни * приемство в процеса * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * отказ от наследство
ГКРешение №352/12.12.2011 по дело №568/2010Ревандикационен иск * нищожност на договор * наследяване * предаване на владение * наследяване по закон
ГКРешение №184/15.09.2010 по дело №2599/2008Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * договор за дарение * приемство в процеса * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №462/14.09.2010 по дело №823/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * определяне на квоти * реституция * саморъчно завещание * наследяване по закон * новооткрито наследство * приложим закон
ГКРешение №698/06.01.2010 по дело №22/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * саморъчно завещание * разполагаема част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №153/15.03.2010 по дело №4632/2008Нищожност на завещателно разпореждане * наследяване по закон * доказателства * саморъчно завещание
ГКРешение №764/28.10.2010 по дело №1883/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на делба * наследяване по закон * отмяна на констативен нотариален акт * относителна недействителност * приложим закон
ГКРешение №421/29.06.2010 по дело №805/2009установителен иск * установяване право на собственост * нотариално завещание * нищожност * наследяване по закон * правоприемство
ГКРешение №85/07.03.2011 по дело №1792/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * възстановяване на запазена част
ГКРешение №66/20.04.2015 по дело №5654/2014Възстановяване на запазена част * разполагаема част * наследяване по закон
ГКРешение №100/02.03.2011 по дело №1820/2009Делба * съсобственост * наследяване по закон * правомощия на въззивната инстанция * експертиза * доказателства * съдебни разноски * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №126/06.11.2015 по дело №589/2015Възстановяване на запазена част * Делба на наследство * наследяване по закон * приемане на наследство по опис
ГКОпределение №342/08.06.2015 по дело №1342/2015Частна касационна жалба * конституиране на страни * Делба * наследяване по закон * завет
ГКРешение №307/17.10.2012 по дело №295/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на договор за дарение * разпореждане със семейното жилище * правен интерес * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис
ГКРешение №164/01.06.2010 по дело №538/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правоприемство * наследяване * наследяване по закон * наследяване по право на заместване
ГКРешение №833/06.01.2011 по дело №1221/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * наследяване по закон * универсално завещание * доказателства
ГКРешение №320/29.06.2010 по дело №5021/2008Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * доказателствена тежест * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКРешение №154/17.04.2015 по дело №6249/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * закрила при уволнение * синдикална организация * наследяване по закон * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №722/20.05.2011 по дело №1485/2009Възстановяване на запазена част * съсобственост * конститутивен иск * задължение на съда за оказване съдействие на страните * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение * саморъчно завещание * наследяване по закон
ГКРешение №123/15.06.2010 по дело №431/2009Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон
ГКРешение №31/30.01.2012 по дело №578/2011Делба * определяне на квоти * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * наследяване по закон
ГКОпределение №102/11.03.2011 по дело №78/2011наследяване по закон * наследяване по право на заместване * отказ от наследство
ГКРешение №48/25.02.2013 по дело №715/2012Възстановяване на запазена част * разполагаема част * наследяване по закон * задържане на имота от заветника или надарения
ГКРешение №698/08.06.2011 по дело №1281/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * саморъчно завещание * трето лице * договор за покупко-продажба
ГКРешение №262/06.07.2010 по дело №317/2009Установителен иск * нищожност на делба * земеделски земи * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * съсобственост * наследяване по закон * договор за делба
ГКРешение №265/26.03.2010 по дело №485/2009Делба на наследство * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * лично имущество * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * застрояване
ГКРешение №605/06.01.2011 по дело №1285/2009Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ТКОпределение №458/30.09.2016 по дело №1303/2016Частна касационна жалба * наследяване по закон * договор за кредит
ГКРешение №119/15.11.2016 по дело №879/2016Делба на наследство * наследяване по колена * наследяване по закон * наследствен дял
ТКРешение №226/04.04.2018 по дело №1906/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за банков кредит * наследяване по закон * изпълнително производство
ГКРешение №50/11.06.2018 по дело №2392/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване по закон * доказателства * право на собственост
ГКРешение №119/23.10.2018 по дело №4211/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване по закон * наследяване по право на заместване * приемство в процеса * наследствено правоприемство
ТКОпределение №272/28.06.2019 по дело №797/2019Частна касационна жалба * потребител на застрахователни услуги * наследяване по закон * изборна местна подсъдност
ГКРешение №89/12.07.2019 по дело №3607/2018Делба * възлагане на неподеляем имот * наследяване по закон * предпоставки
ТКРешение №2/12.03.2020 по дело №1429/2019Откриване на производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * наследяване по закон * отказ от наследство