Ключови фрази
начален момент на забава

ГКРешение №174/07.04.2011 по дело №482/2010Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * начален момент на забава
ГКРешение №183/30.05.2012 по дело №1524/2011Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * лихва * начален момент на забава * противоречие на подзаконов акт с нормативен акт
ТКРешение №29/30.03.2012 по дело №303/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * произнасяне по недопустим иск * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * лихва * начален момент на забава
ГКРешение №127/17.08.2011 по дело №2014/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * обратно действие * недобросъвестно владение * начален момент на забава * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията *
ГКРешение №449/26.10.2011 по дело №1629/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * лихва * забава * начален момент на забава
ТКРешение №47/31.03.2011 по дело №706/2010Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * начален момент на забава
ТКРешение №209/22.06.2015 по дело №4117/2013Отговорност на управителя и контрольора * обезщетение за забава * начален момент на забава
ТКРешение №82/09.08.2013 по дело №848/2012Плащания от Гаранционен фонд * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * забрана за влошаване положението на жалбподателя * критерии за определяне на неимуществени вреди * начален момент на забава
ТКРешение №86/10.07.2012 по дело №467/2011застраховка "автокаско" * начален момент на забава * Плащане на застрахователно обезщетение или сума * обезщетение за забава * пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКРешение №232/06.11.2015 по дело №2175/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * лихва * начален момент на забава * погасителна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №153/02.06.2011 по дело №526/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * деликтна отговорност * забава * начален момент на забава
ТКРешение №73/22.06.2012 по дело №423/2011Плащания от Гаранционен фонд * официален свидетелстващ документ * начален момент на забава * доказателствена сила на протокол за птп
ТКРешение №163/04.10.2016 по дело №3456/2015Претенция за обезщетение към бюрото * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * начален момент на забава * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ТКРешение №176/12.11.2018 по дело №2193/2017Пряк иск на увредения срещу застрахователя * законна лихва * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * начален момент на забава