Ключови фрази
начало на давностен срок

ГКРешение №868/20.07.2011 по дело №1685/2009Делба * определяне на квоти * намаляване на завещателно разпореждане * начало на давностен срок * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * преюдициално значение * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №118/21.05.2013 по дело №1535/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * начало на давностен срок * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * давностно владение * нищожност на договор за продажба * доказателства
ГКРешение №342/11.12.2012 по дело №373/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * добросъвестно владение * начало на давностен срок * груб строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * последващо субективно съединяване на искове * погасителна давност * субективно съединяване на искове
ГКРешение №205/30.07.2014 по дело №499/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * допълване на решение * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка * начало на давностен срок
ГКРешение №10/16.02.2016 по дело №3231/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * погасителна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №304/27.09.2012 по дело №354/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №8/23.01.2012 по дело №138/2011Делба * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок
ГКРешение №609/18.10.2010 по дело №451/2009Делба * съсобственост * погасителна давност * подобрения в чужд имот * Право на добросъвестния владелец на подобренията * начало на давностен срок * конститутивен иск
ГКРешение №260/08.08.2011 по дело №1001/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * правна квалификация * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №60/23.03.2012 по дело №818/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * погасителна давност * право на строеж * начало на давностен срок * сервитутни зони * електроенергия
ГКРешение №264/20.12.2012 по дело №395/2012Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * самостоятелен обект * придобивна давност * начало на давностен срок * правен интерес * приращения * груб строеж
ГКРешение №906/29.06.2011 по дело №60/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * подобрения * главен иск
ТКРешение №65/31.07.2015 по дело №6/2014Неустойка * договор за приватизационна продажба * давност * начало на давностен срок
ГКРешение №204/15.07.2011 по дело №99/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * план за новообразувани имоти
ГКРешение №363/22.10.2012 по дело №1944/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост * погасителна давност * начало на давностен срок * груб строеж * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №547/12.01.2011 по дело №660/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост * начало на давностен срок * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №38/24.07.2012 по дело №1348/2010Установителен иск * договор за дарение * разваляне на договор * отпаднало основание * начало на давностен срок * относителна недействителност * увреждане на кредитор * погасителна давност
ГКРешение №71/28.02.2011 по дело №1217/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обективни предели на сила на пресъдено нещо * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * зачитане на решението * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №3/25.01.2016 по дело №3973/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок * съсобственост
ГКРешение №492/14.01.2011 по дело №648/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №59/24.07.2013 по дело №392/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * начало на давностен срок * злоупотреба с права * предявяване на унищожаемостта чрез възражение
ГКРешение №387/27.10.2011 по дело №1317/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * начало на давностен срок * погасителна давност * обезщетение за оставане без работа * оттегляне на иск * допустимост на иск
ГКРешение №180/18.10.2013 по дело №2317/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * присъединяване * добросъвестно владение * право на строеж * начало на давностен срок * разваляне на договор
ГКРешение №336/23.11.2012 по дело №303/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * начало на давностен срок
ГКРешение №627/05.10.2010 по дело №1623/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * добросъвестно владение
ГКРешение №16/17.04.2015 по дело №5652/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давнност * държане * сила на пресъдено нещо * начало на давностен срок
ГКРешение №116/31.08.2012 по дело №314/2010Установителен иск * установяване право на собственост * главно встъпване * придобивна давност * начало на давностен срок * наследяване * намерение за своене * съсобственост
ГКРешение №207/23.07.2012 по дело №393/2010установяване право на собственост * право на строеж * начало на давностен срок * етажна собственост * самостоятелен обект * погасителна давност
ГКРешение №22/30.01.2013 по дело №626/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №301/27.09.2012 по дело №1423/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * допустимост на иск * груб строеж * самостоятелен обект
ГКРешение №329/18.10.2012 по дело №305/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ГКРешение №427/03.11.2011 по дело №503/2010удължаване на работното време * обезщетение за работа при удължено работно време * трансформация * начало на давностен срок * погасителна давност *
ГКРешение №73/11.04.2011 по дело №1181/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №185/25.06.2013 по дело №2066/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №65/02.03.2012 по дело №482/2011Делба * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * наследяване * присъединяване на владение
ТКРешение №116/03.10.2011 по дело №868/2010Неустойка * погасителна давност * договор за приватизационна продажба * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * начало на давностен срок
ГКРешение №42/26.03.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * реституция * право на строеж * ЖСК * придобивна давност * начало на давностен срок
ТКРешение №30/16.06.2015 по дело №776/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * начало на давностен срок * законна лихва
ГКРешение №72/06.03.2012 по дело №443/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * погасителна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * модалитет
ГКРешение №456/30.12.2015 по дело №4894/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давност * изпълнително производство * принудително изпълнение * начало на давностен срок
ГКРешение №74/21.02.2012 по дело №660/2011Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * погасителна давност * начало на давностен срок * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №22/09.02.2011 по дело №1610/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * начало на давностен срок * обективно съединяване на искове
ГКРешение №142/21.04.2012 по дело №988/2011Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * приемане на наследство * начало на давностен срок
ГКРешение №295/01.07.2010 по дело №172/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за наем * замяна * подобрения * съсобственост * начало на давностен срок * трансформация * неоснователно обогатяване * незаконен строеж
ГКРешение №62/17.02.2012 по дело №705/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №36/27.02.2013 по дело №757/2012Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * наследяване * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №502/27.07.2010 по дело №360/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * реална част * застрояване
ГКРешение №387/22.11.2012 по дело №1180/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * начало на давностен срок
ГКРешение №208/07.05.2012 по дело №820/2011Възстановяване на запазена част * начало на давностен срок * саморъчно завещание * вписване в имотен регистър
ТКРешение №191/28.08.2012 по дело №460/2010Вземания, установени с акт за установяване на частни държавни вземане * погасителна давност * изискуемост на вземането * начало на давностен срок * отрицателен установителен иск * недължимост на вземания към държавата
ГКРешение №217/29.06.2012 по дело №542/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * етажна собственост * начало на давностен срок * груб строеж
ТКРешение №51/19.04.2013 по дело №1110/2010Непозволено увреждане * погасителна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №263/01.07.2011 по дело №561/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * погасителна давност * подобрения * писмени доказателства * начало на давностен срок * съсобственост * обезщетение за ползване * прихващане
ГКРешение №450/03.04.2013 по дело №678/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №200/13.07.2012 по дело №199/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №491/30.12.2010 по дело №782/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * съсобственост * начало на давностен срок
ТКРешение №147/12.11.2014 по дело №3708/2013Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * суброгация * суброгационен иск * давностен срок * начало на давностен срок
ГКРешение №229/02.06.2011 по дело №524/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * прекъсване на давност
ГКРешение №209/19.07.2011 по дело №750/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * земеделски земи * начало на давностен срок * упълномощаване * покана * предложение за изкупуване
ГКРешение №61/14.02.2012 по дело №562/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №203/19.07.2012 по дело №41/2010установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * правен интерес
ТКРешение №48/07.09.2010 по дело №286/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * погасителна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №144/25.06.2013 по дело №52/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * начало на давностен срок * погасителна давност * ревандикационен иск
ГКРешение №104/17.04.2013 по дело №708/2012установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * забрана за придобиване по давност * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./
ГКРешение №99/10.05.2013 по дело №681/2012Установителен иск * установяване право на собственост * Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * апорт * добросъвестно владение
ГКРешение №117/26.04.2011 по дело №718/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ЖСК * груб строеж * разделителен протокол * прекъсване на давност * давностно владение * самостоятелен обект
ГКРешение №297/21.06.2011 по дело №294/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * добросъвестно владение * начало на давностен срок * замяна
ГКРешение №289/23.10.2012 по дело №399/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * вписване в имотен регистър * давностно владение * форма за валидност * начало на давностен срок * официален свидетелстващ документ * идентичност на имоти
ГКРешение №453/03.11.2011 по дело №634/2010Неустойка * начало на давностен срок * тълкуване на договор * неустойка за забава * договор за строителство
ГКРешение №250/26.05.2011 по дело №567/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правосубектност * придобивна давност * начало на давностен срок * недопустимост на решение * прекъсване на давност
ГКРешение №24/17.02.2012 по дело №407/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * начало на давностен срок * възстановяване на запазена част * приемане на наследство * доказателствена тежест
ГКРешение №500/15.11.2010 по дело №4591/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * писмени доказателства * обезщетение за забава * начало на давностен срок * погасителна давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №57/04.03.2010 по дело №17/2009Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * начало на давностен срок * прекъсване на давност * погасителна давност * спиране на давност
ГКРешение №271/30.10.2012 по дело №477/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * доказателствена тежест * правен интерес
ГКРешение №39/25.04.2016 по дело №3611/2015ревандикационен иск * придобивна давност * предварителен договор * начало на давностен срок * владение * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение №16/16.06.2010 по дело №442/2009Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * необходимо другарство * продажба на право на строеж * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №135/06.08.2012 по дело №926/2011Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * съсобственост * наследяване * начало на давностен срок * писмени доказателства
ГКРешение №366/24.10.2011 по дело №1046/2010Делба * подобрения * нищожност на делба * добросъвестно владение * начало на давностен срок
ГКРешение №242/10.11.2015 по дело №1495/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарна отговорност * частен съдебен изпълнител * начало на давностен срок * адвокатско възнаграждение * дисциплинарно наказание
ГКРешение №147/25.07.2016 по дело №645/2016Отменителен иск * увреждане на кредитор * разваляне поради неизпълнение * начало на давностен срок
ГКРешение №49/26.07.2016 по дело №5168/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * начало на давностен срок * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №123/04.08.2016 по дело №7002/2013Иск за оспорване на вземането * изпълнително производство * погасителна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №110/28.11.2017 по дело №5557/2016алеаторен договор * разваляне на договор по съдебен ред * подобрения в чужд имот * възражение за изтекла давност * начало на давностен срок * Право на добросъвестния владелец на подобренията
ГКРешение №119/08.10.2018 по дело №4819/2017Ревандикационен иск * съсобственост * прекъсване на давност * предаване на владение * начало на давностен срок * земеделски земи
ТКРешение №123/06.11.2019 по дело №2682/2018Цесия * възнаграждение по договор за изработка * начало на давностен срок * модалитет
ТКРешение №116/08.01.2020 по дело №3025/2018Неоснователно обогатяване * начало на давностен срок