Ключови фрази
недействителност на договор

ГКРешение №171/08.08.2014 по дело №4175/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * относителна недействителност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКОпределение №845/19.12.2013 по дело №6156/2013държавна такса * обективно съединяване на искове * недействителност на договор
ГКРешение №145/29.04.2010 по дело №132/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * недействителност на договор * нищожност на договор за продажба * отчуждаване * настаняване в държавни жилища * преклузивен срок * упълномощаване * минимален размер на имот * одържавени недвижими имоти * наем
ГКРешение №272/29.01.2014 по дело №1037/2013Делба * съсобственост * договор за делба * недействителност на договор
ГКРешение №122/14.03.2011 по дело №1028/2010Отменителен иск * договор за дарение * недействителност на договор * погасителна давност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №22/01.02.2016 по дело №4447/2015Иск за съществуване на вземането * договор за заем * недействителност на договор * заповед за изпълнение * нищожност-заобикаляне на закона * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №393/22.10.2012 по дело №31/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * преклузивен срок
ГКРешение №386/22.01.2016 по дело №7429/2014Нищожност * недействителност на договор * представителна власт * недопустимост на решение * нотариално удостоверяване * разваляне на договор * частен документ
ГКРешение №18/04.02.2015 по дело №3396/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * недействителност на договор * договор за дарение * увреждане на кредитор * отчуждаване на завещана вещ
ГКРешение №42/17.03.2014 по дело №1322/2012Недействителност на трудов договор / пълна, частична/ * недействителност на договор * признак "възраст"
ГКРешение №239/30.07.2010 по дело №758/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * недействителност на договор * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест * договор за делба * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * неоснователно обогатяване
ГКРешение №261/25.06.2015 по дело №5981/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * увреждане на кредитор * отчуждаване * договор за кредит * несеквестируемост
ГКРешение №290/18.10.2013 по дело №1362/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * недействителност на договор * действия без представителна власт
ГКРешение №534/11.09.2009 по дело №3403/2008нищожност на договор за продажба * жилища от държавния жилищен фонд * преклузивен срок * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * настаняване в държавни жилища * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * наем
ГКРешение №320/05.11.2013 по дело №1379/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * увреждане на кредитор
ГКРешение №107/02.04.2015 по дело №6551/2014Нищожност * нередовност на исковата молба * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * недействителност на договор
ГКРешение №435/17.05.2010 по дело №749/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * упълномощаване * недействителност на договор
ГКОпределение №580/13.10.2010 по дело №441/2010цена на иска * държавна такса * нищожност на договор за продажба * недействителност на договор
ГКРешение №155/19.03.2010 по дело №4829/2008недействителност на договор * установяване право на собственост * Нищожност * правен интерес * трето лице
ГКРешение №200/17.03.2010 по дело №1417/2009предварителен договор * изправна страна * недействителност на договор * симулация * Нищожност
ГКРешение №200/20.04.2011 по дело №876/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свобода на договаряне * недействителност на договор
ГКРешение №573/25.10.2010 по дело №169/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * недействителност на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор
ГКОпределение №420/12.12.2008 по дело №2125/2008допустимост на иск * недействителност на договор * колективен трудов договор * активна процесуална легитимация
ГКРешение №246/30.06.2015 по дело №578/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отменителен /Павлов/ иск * недействителност на договор * режим на съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №64/02.03.2016 по дело №5855/2015Частна касационна жалба * прекратяване при висящ процес * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * недействителност на договор * идентичност по страни, предмет и основание
ГКРешение №312/28.10.2014 по дело №2800/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * недействителност на договор * договорна ипотека * вписване на възбрана * относителна недействителност
ГКРешение №270/19.02.2015 по дело №7175/2013Отменителен иск * доказателствени средства * недействителност на договор * запис на заповед * липса на мотиви
ГКРешение №101/05.04.2011 по дело №829/2009Нищожност * недействителност на договор * форма на упълномощаването * упълномощаване * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №358/17.01.2014 по дело №1381/2012Нищожност * недействителност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * договор за строителство * относителна недействителност * увреждане * свидетелски показания
ГКРешение №17/03.02.2014 по дело №3837/2013Нищожност * недействителност на договор * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №430/03.08.2009 по дело №282/2009активна процесуална легитимация * необходимо другарство * синдикална организация * колективен трудов договор * недействителност на договор * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №235/04.07.2011 по дело №513/2010Нищожност * договор за заем * недействителност на договор * нищожност-заобикаляне на закона * доказателства * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №13/19.02.2015 по дело №4606/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * предварителен договор * недействителност на договор
ГКРешение №649/06.01.2011 по дело №1735/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за покупко-продажба * идентичност по страни, предмет и основание * недействителност на договор * нищожност-липса на съгласие * правен интерес
ГКРешение №321/26.09.2012 по дело №54/2012Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * недействителност на договор * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * очевидна фактическа грешка * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №477/23.01.2013 по дело №1648/2011Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * нови факти и обстоятелства * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недействителност на договор
ГКРешение №94/24.04.2017 по дело №296/2016Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * нищожност на пълномощно * висяща недействителност * недействителност на договор
ГКРешение №117/12.07.2017 по дело №5654/2015Нищожност * договор за покупко-продажба * недействителност на договор * представителна власт
ГКРешение №182/13.07.2017 по дело №4460/2015Договаряне във вреда на представлявания * недействителност на договор * договор за покупко-продажба * ревандикационен иск
ГКРешение №138/31.07.2018 по дело №2861/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * недействителност на договор
ГКРешение №120/11.12.2018 по дело №4813/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съпружеска имуществена общност * недействителност на договор * сила на пресъдено нещо * служебно начало