Ключови фрази
недопустим съдебен акт

ГКОпределение №130/20.06.2016 по дело №818/2016Частна жалба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №64/30.06.2016 по дело №3531/2014Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * заповед за изпълнение
ГКРешение №440/25.11.2011 по дело №1822/2009Делба * съсобственост * реституция * одържавени недвижими имоти * конституиране на страни * недопустим съдебен акт * упълномощаване
ТКРешение №51/29.07.2011 по дело №387/2010Установителен иск * недопустим съдебен акт * авторско право * архитектурен проект * съавторство
ГКОпределение №152/23.03.2012 по дело №115/2012администриране на жалба * недопустим съдебен акт * принцип на служебното начало * нередовност на исковата молба
ТКРешение №59/11.07.2012 по дело №914/2011недопустим съдебен акт * Защита на членството в дружеството * преобразуване на търговски дружества * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * правоприемство между юридически лица
ГКРешение №231/20.12.2013 по дело №1639/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на задържане * недопустим съдебен акт
ГКРешение №269/22.10.2014 по дело №2736/2014Делба * недопустим съдебен акт * надлежна страна * съсобственост
ТКРешение №179/07.03.2011 по дело №63/2010Отменителен иск * недопустим съдебен акт * правна квалификация * редовност на исковата молба
ТКРешение №114/26.10.2012 по дело №907/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * доклад по делото * недопустим съдебен акт
ТКРешение №119/18.06.2013 по дело №593/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №79/08.07.2014 по дело №2481/2013Неустойка * договор за приватизационна продажба * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №338/18.10.2013 по дело №4799/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * преюдициалност
ТКОпределение №147/12.02.2014 по дело №272/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * адвокатско възнаграждение * издаване на изпълнителен лист
ГКОпределение №440/15.07.2014 по дело №3594/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * служебно начало
ГКОпределение №649/10.12.2012 по дело №465/2012нередовност на въззивна жалба * възстановяване на срокове * недопустим съдебен акт * указания на съда
ТКРешение №23/26.04.2012 по дело №355/2011Предявяване на установителен иск * процесуална легитимация на синдика * недопустим съдебен акт
ТКРешение №7/27.02.2012 по дело №1113/2009Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * правна квалификация * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №250/03.10.2014 по дело №1964/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на иск * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * наследяване
ТКРешение №248/07.01.2013 по дело №79/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * прекратяване на сдружение с нестопанска цел * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт * активна легитимация на ищец
ТКРешение №171/19.03.2013 по дело №820/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за превоз на товари с кораб * изменение на иска * приложим закон * недопустим съдебен акт
ГКРешение №222/10.12.2015 по дело №6831/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №230/25.06.2014 по дело №1870/2014Ревандикационен иск * иск за обезщетение на неползващия собственик * съдебни разноски * обективно съединяване на искове * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №628/11.07.2012 по дело №359/2012Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * съдържание и начин на попълване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение
ТКОпределение №514/17.07.2013 по дело №2744/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение * заповедно производство
ТКРешение №84/17.08.2015 по дело №809/2014Недостатък на продадената вещ * строително-монтажни работи * недопустим съдебен акт * евентуален иск * адвокатско възнаграждение * нередовност на исковата молба
ТКРешение №135/08.10.2014 по дело №4047/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * давностен срок * възражение за погасителна давност * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКОпределение №546/07.07.2014 по дело №1989/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * невнасяне на държавна такса
ТКРешение №21/12.09.2013 по дело №479/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №155/19.11.2014 по дело №430/2012Нищожност на действия и сделки * договор за особен залог * връщане на даденото в масата на несъстоятелността * недопустим съдебен акт * начална дата на неплатежоспособност
ТКОпределение №436/17.07.2009 по дело №379/2009обезпечаване на доказателства по бъдещ иск * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №503/30.06.2014 по дело №1715/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * регистърно производство
ТКОпределение №58/25.01.2011 по дело №42/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * недопустим съдебен акт * охранително производство
ТКРешение №80/25.06.2014 по дело №1660/2013Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * указания на съда * нередовност на исковата молба
ТКРешение №112/25.07.2013 по дело №395/2012Непозволено увреждане * правна квалификация * недопустим съдебен акт
ТКРешение №116/14.07.2014 по дело №2072/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод на извършване на работа * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКОпределение №780/12.12.2014 по дело №1817/2014Частна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №146/12.02.2014 по дело №250/2014Частна касационна жалба * списък на разноските * изменение на решението в частта за разноските * недопустим съдебен акт
ГКРешение №8/01.02.2013 по дело №623/2012Възстановяване на запазена част * недопустим съдебен акт * очевидна фактическа грешка
ТКРешение №122/06.02.2014 по дело №861/2012Обхват на обезщетението за неизпълнение * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №396/25.11.2013 по дело №3081/2013Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * процесуални предпоставки * списък на разноските * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №793/06.12.2013 по дело №7170/2013недопустим съдебен акт * бързо производтсво * насрещен иск * обективно съединяване на искове
ТКРешение №108/31.05.2013 по дело №527/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * деликт
ГКРешение №230/31.01.2014 по дело №2252/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * недопустим съдебен акт * общинска собственост
ТКРешение №170/28.12.2015 по дело №541/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Договор за превоз на пътници * недопустим съдебен акт * частичен иск * предмет на делото
ТКРешение №52/18.07.2014 по дело №1422/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №402/28.06.2011 по дело №289/2011международна компетентност на български съд * обичайно местопребиваване * Упражняване на родителските права и задължения * принцип на диспозитивното начало * недопустим съдебен акт * възражение за неподсъдност
ТКОпределение №107/28.01.2014 по дело №4322/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * обезсилване на изпълнителен лист
ГКРешение №282/27.06.2012 по дело №1063/2011Иск за отговорност за вреди, причинени от администрацията * неправилна правна квалификация * недопустим съдебен акт * компетентност на граждански или административен съд * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ТКРешение №137/02.09.2013 по дело №1084/2010Възнаграждение * неоснователно обогатяване * допустимост на иск * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ГКРешение №255/29.06.2012 по дело №530/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало * указания на съда * пасивна процесуална легитимация
ТКРешение №144/04.01.2016 по дело №163/2014Разваляне на договор по съдебен ред * недопустим съдебен акт * неплатежоспособност * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност * правен интерес
ТКОпределение №88/21.01.2014 по дело №95/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство") * недопустим съдебен акт * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №221/15.02.2016 по дело №2734/2014Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №174/02.12.2013 по дело №1001/2012Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * недопустим съдебен акт * юридическо лице с нестопанска цел * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №184/01.07.2014 по дело №7419/2013Негаторен иск * етажна собственост * задължително другарство * недопустим съдебен акт
ГКРешение №144/15.09.2010 по дело №5105/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * наследяване * доказателства * недопустим съдебен акт
ТКРешение №57/16.09.2013 по дело №929/2011Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт * процесуална легитимация
ГКОпределение №708/01.11.2013 по дело №6539/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * възстановяване на срокове
ГКОпределение №429/12.08.2011 по дело №289/2011заповед за незабавно изпълнение * недопустим съдебен акт * обжалване на издадена заповед за изпълнение * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ТКРешение №27/21.03.2013 по дело №502/2011Защита на членството в дружеството * правен интерес * недопустим съдебен акт * правосубектност
ТКОпределение №905/18.12.2013 по дело №4169/2013Частна жалба * недопустим съдебен акт * връщане на въззивна жалба
ТКРешение №64/03.07.2012 по дело №39/2011Отговорност на управителя и контрольора * недопустим съдебен акт * ненадлежна страна
ТКРешение №185/09.07.2012 по дело №146/2010недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * активна легитимация на ищец
ТКОпределение №427/25.06.2013 по дело №2579/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * присъждане на разноски
ТКРешение №123/29.11.2013 по дело №1025/2012Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * правен интерес * изменение на иска
ТКОпределение №47/19.01.2012 по дело №871/2011Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * Иск за оспорване на вземането * обезпечение на предявен иск
ТКРешение №208/28.11.2013 по дело №787/2012Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт
ТКРешение №172/22.12.2014 по дело №4414/2013Решение за откриване на производство по несъстоятелност * неплатежоспособност * несъстоятелност * обезпечаване на чуждо задължение * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт
ТКРешение №46/29.03.2016 по дело №1279/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * неоснователно обогатяване
ГКРешение №257/23.10.2013 по дело №3571/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция
ТКОпределение №818/14.12.2012 по дело №787/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * родова подсъдност * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №38/18.02.2016 по дело №5929/2015Частна жалба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №171/16.02.2011 по дело №163/2010Установителен иск * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКОпределение №589/18.07.2014 по дело №4256/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * служебно начало
ТКОпределение №308/25.04.2012 по дело №248/2012Частна касационна жалба * доказателства за предявяване на иск * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №28/09.06.2014 по дело №1578/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №192/01.03.2016 по дело №2627/2014Иск за законна лихва * недопустим съдебен акт * заличаване на дружество от Търговския регистър
ТКРешение №58/31.07.2012 по дело №49/2011Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * недопустим съдебен акт * правосубектност * заличаване на дружество от Търговския регистър
ГКОпределение №486/18.10.2013 по дело №5101/2013Частна касационна жалба * продължаване на срок * вписване на искова молба * недопустим съдебен акт * представителство
ТКРешение №162/24.10.2013 по дело №1296/2011Предявяване на установителен иск * процесуална легитимация на синдика * несъстоятелност * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №811/05.11.2010 по дело №630/2010Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * съдържание и начин на попълване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение
ТКРешение №65/21.06.2013 по дело №148/2012Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * активна легитимация на ищец * отмяна на решение на общото събрание по ЗНЧ * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №456/02.07.2013 по дело №2607/2013Частна жалба * заповед за незабавно изпълнение * недопустим съдебен акт * заповедно производство * възражение в заповедно производство
ГКОпределение №402/17.07.2009 по дело №415/2009местна подсъдност * възражение за неподсъдност * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * преклузивен срок
ТКРешение №168/18.01.2011 по дело №1164/2009Неустойка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * прекомерност на договорна лихва * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №119/20.10.2014 по дело №4634/2013Отменителни искове * несъстоятелност * недействителност на действия и сделки * недопустим съдебен акт * процесуална легитимация
ТКРешение №119/11.07.2014 по дело №2843/2013Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №87/02.08.2013 по дело №68/2012Иск на трети лица * установителен иск * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * договор за продажба на дружествени дялове * недопустим съдебен акт * нищожност на решение на съвета на директорите
ТКРешение №89/08.06.2012 по дело №311/2011Иск за обезщетение * правна квалификация * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №330/29.05.2012 по дело №301/2012Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * недопустим съдебен акт
ГКРешение №107/11.05.2016 по дело №4498/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ТКРешение №107/31.05.2013 по дело №443/2012Възнаграждение * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №83/21.03.2014 по дело №644/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * задължително другарство * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №620/29.09.2014 по дело №2134/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство") * недопустим съдебен акт * процесуална легитимация
ТКРешение №16/24.03.2011 по дело №354/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКОпределение №270/30.04.2014 по дело №445/2014Частна касационна жалба * заповедно производство * недопустим съдебен акт * спиране на изпълнение в заповедно производство
ТКОпределение №682/16.11.2012 по дело №651/2012Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * възражение пред въззивен съд в заповедно производство * компетентност на съда в заповедно производство
ГКРешение №251/11.10.2013 по дело №2062/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №26/07.02.2014 по дело №4247/2013Делба * съсобственост * недопустим съдебен акт * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №391/01.11.2011 по дело №1493/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №687/01.12.2010 по дело №456/2010недопустим съдебен акт
ГКРешение №181/09.07.2014 по дело №1625/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * процесуални предпоставки * сила на пресъдено нещо * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №78/02.02.2011 по дело №808/2010Частна жалба * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКРешение №19/26.03.2014 по дело №1197/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * недопустим съдебен акт
ТКРешение №165/31.10.2013 по дело №1202/2011Установителен иск * възражение пред въззивен съд в заповедно производство * недопустим съдебен акт * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №196/10.01.2014 по дело №615/2012Защита на членството в дружеството * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №423/12.09.2013 по дело №167/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Негаторен иск * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №127/11.03.2014 по дело №1192/2014Частна касационна жалба * обратен изпълнителен лист * недопустим съдебен акт * ревандикационен иск
ТКРешение №76/10.08.2015 по дело №729/2014Възнаграждение * строително-монтажни работи * договор за възлагане на обществена поръчка * договор за изработка * недопустим съдебен акт * обезщетение за забава * доказателствена сила на частен документ * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №158/04.02.2016 по дело №247/2015Установителен иск * недопустим съдебен акт * заличаване на вписани обстоятелства * вписване в имотен регистър
ТКРешение №50/14.04.2011 по дело №347/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * отговор на искова молба * договор за изработка
ГКОпределение №550/26.10.2012 по дело №393/2012недопустим съдебен акт * инцидентен установителен иск * нотариално удостоверяване * нищожност на нотариално действие
ТКРешение №74/26.05.2014 по дело №2992/2013Иск за съществуване на вземането * договор за лизинг * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №724/23.11.2012 по дело №718/2012Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №81/10.02.2016 по дело №3630/2015очевидна фактическа грешка * недопустим съдебен акт * отмяна на решение на общото събрание на дружеството
ТКОпределение №539/08.07.2011 по дело №482/2011Частна касационна жалба * продължаване на срок * указания на съда * недопустим съдебен акт
ТКРешение №41/08.04.2015 по дело №653/2014Договор за заем * установителен иск в заповедно производство * недопустимост на иск * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №471/16.06.2014 по дело №1049/2014Частна касационна жалба * договор за лизинг * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №286/07.06.2012 по дело №155/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * недопустим съдебен акт * пасивна процесуална легитимация
ТКОпределение №29/21.01.2016 по дело №3652/2015Частна касационна жалба * процесуална легитимация * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №247/01.04.2014 по дело №1286/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * оттегляне на въззивна жалба
ТКРешение №204/04.08.2014 по дело №1298/2011Нищожност * прогласяване на нищожност * нищожност на договорна ипотека * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №70/28.07.2015 по дело №707/2014Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * недопустим съдебен акт * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * застраховка "гражданска отговорност"
ГКРешение №157/26.06.2014 по дело №162/2014Делба * претенции по сметки * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * недопустим съдебен акт
ГКРешение №164/23.07.2013 по дело №710/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * неприсъствено решение * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №773/03.12.2013 по дело №6731/2013недопустим съдебен акт * заповедно производство
ТКРешение №169/18.11.2014 по дело №950/2012Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * несъстоятелност-установителен иск * недопустим съдебен акт * попълване масата на несъстоятелността * недопустимост на иск
ГКРешение №74/13.05.2016 по дело №5545/2015Ревандикационен иск * право на ползване * погасителна давност * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №278/04.11.2008 по дело №197/2008несъстоятелност * извънсъдебно споразумение в производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №98/13.04.2016 по дело №791/2016Частна касационна жалба * разноски * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №50/20.01.2011 по дело №636/2010Частна жалба * недопустим съдебен акт * молба за отмяна на неприсъствено решение * администриране на жалба
ТКРешение №162/15.03.2016 по дело №1855/2014Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * недопустим съдебен акт * преклузивен срок * отмяна на решения и действия на органи на кооперация
ТКРешение №17/06.02.2012 по дело №294/2011Заличаване на регистрация на марка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКОпределение №776/29.11.2013 по дело №6273/2013държавна такса * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * евентуален иск * последващо обективно съединяване на искове * недопустим съдебен акт
НКРешение №43/11.02.2009 по дело №629/2008Противозаконно отнемане на МПС * недопустим съдебен акт * отстраняване на непълноти в тъжба * прекратяване на касационно производство
ТКРешение №187/17.12.2014 по дело №2854/2013неплатежоспособност * прогласяване на нищожност * относителна недействителност * установителен иск в производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * конститутивен иск
ГКРешение №83/28.05.2013 по дело №916/2012Отпуск за временна неработоспособност * недопустим съдебен акт * обезщетение за извънреден труд
ГКОпределение №117/14.02.2014 по дело №225/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * ревандикационен иск * установителен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №190/23.01.2015 по дело №639/2012Иск за съществуване на вземането * недопустимост на иск * недопустим съдебен акт * възражение в заповедно производство
ТКРешение №118/05.01.2016 по дело №1913/2014Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * преклузивен срок * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * недопустим съдебен акт
ТКРешение №43/11.03.2013 по дело №325/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * предмет на делото * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №79/25.06.2013 по дело №28/2012Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ГКРешение №42/27.02.2014 по дело №6994/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустим съдебен акт * редовност на исковата молба * принудително изпълнение * частична трансформация
ГКОпределение №591/26.09.2013 по дело №5230/2013Частна касационна жалба * делба * недопустим съдебен акт * недопустимост на обезпечението * спиране на изпълнение на съдебно решение
ГКРешение №42/01.04.2015 по дело №5385/2014Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №65/10.05.2016 по дело №3780/2014Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * нищожност на съдебно решение * незаконен съдебен състав * отпаднало основание
ТКОпределение №693/15.10.2013 по дело №3195/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №259/03.06.2016 по дело №1887/2016Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * пасивна процесуална легитимация * обезщетение за вреди
ГКРешение №109/25.03.2014 по дело №5168/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка * нередовност на въззивна жалба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №65/10.05.2013 по дело №491/2012Неустойка * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №398/30.05.2012 по дело №280/2012продължаване на срок * вписване на искова молба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №106/08.10.2015 по дело №2054/2014Установителен иск * непререшаемост на съдебен спор * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №404/11.06.2013 по дело №1762/2013Частна касационна жалба * цена на иска * държавна такса * недопустим съдебен акт * обжалване на разпореждане за оставяне исковата молба без движение
ТКРешение №5/21.02.2012 по дело №90/2011Предявяване на установителен иск * несъстоятелност-установителен иск * активна легитимация на синдик * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №1069/30.12.2011 по дело №878/2011Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * незабавно изпълнение * недопустимо произнасяне на съда в заповедно производство
ТКРешение №124/09.11.2015 по дело №2588/2014Недостатък на продадената вещ * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ТКРешение №230/15.12.2014 по дело №3641/2013Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №191/29.10.2014 по дело №2299/2014Делба * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * правна квалификация * уравнение на дялове
ТКРешение №176/10.02.2016 по дело №2621/2014Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * запис на заповед * обезщетение за забава * падеж на запис на заповед
ТКОпределение №62/04.02.2016 по дело №2669/2015допълнителна искова молба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №255/21.04.2015 по дело №2736/2013Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * задължения на въззивния съд
ТКОпределение №813/13.12.2012 по дело №796/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * недопустим съдебен акт * освобождаване от такси и разноски
ТКРешение №80/26.07.2012 по дело №287/2011Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * ненадлежна страна
ТКРешение №90/13.08.2014 по дело №812/2011Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * несъстоятелност-установителен иск * произнасяне по недопустим иск * недопустим съдебен акт * изменение на иск във въззивна инстанция
ТКРешение №8/12.09.2013 по дело №507/2011Иск на трето лице * активна процесуална легитимация * установителен иск * правоприемство * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №664/15.10.2012 по дело №461/2012изменение на решението в частта относно разноските * недопустим съдебен акт * приложим закон * компетентност * признание на иска
ТКРешение №234/27.12.2013 по дело №1181/2013Обхват на обезщетението за неизпълнение * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт * обезщетение за пропуснати ползи * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №43/18.02.2016 по дело №5112/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * договор за наем * подобрения в чужд имот * погасителна давност * изискуемост на вземането * произнасяне по непредявен иск
ГКОпределение №303/30.06.2011 по дело №287/2011преминаване от установителен към осъдителен иск * отрицателен установителен иск * ревандикационен иск * недопустим съдебен акт * изменение на иска
ТКОпределение №851/25.11.2010 по дело №606/2010Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * спиране на изпълнение в заповедно производство
ГКРешение №189/07.10.2013 по дело №744/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * инцидентен установителен иск * делба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №173/25.06.2014 по дело №1025/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест * недопустим съдебен акт
ТКРешение №119/12.07.2012 по дело №886/2011Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКОпределение №419/21.07.2015 по дело №1152/2015Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * допълнителна искова молба * евентуален иск * обективно съединяване на искове * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * изменение на иска
ТКРешение №68/08.09.2014 по дело №3610/2013Решение за откриване на производство по несъстоятелност * несъстоятелност * недопустим съдебен акт * начална дата на неплатежоспособност
ТКРешение №96/16.09.2014 по дело №2275/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * ревандикационен иск * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №402/28.11.2013 по дело №5703/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * указания на съда * държавна такса
ТКОпределение №203/20.03.2013 по дело №1074/2013Частна касационна жалба * заповед за изпълнение * извлечение от сметка * заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №169/04.01.2016 по дело №700/2011Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * електроенергия * заповедно производство
ГКРешение №52/01.03.2012 по дело №485/2011недопустим съдебен акт * иск за реално изпълнение * договор за наем * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №28/10.09.2012 по дело №650/2010Непозволено увреждане * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * делинквент
ТКРешение №172/11.12.2013 по дело №588/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за вреди * пропуснати ползи * забавено изпълнение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №154/08.11.2013 по дело №503/2012Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №176/23.12.2014 по дело №657/2012Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * безкасово плащане * заверяване сметка на кредитора * неоснователно обогатяване * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №201/24.02.2010 по дело №80/2010недопустим съдебен акт * процесуална правоспособност
ГКРешение №62/09.02.2012 по дело №294/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реституция * земеделски земи * преминаване от осъдителен към установителен иск * право на възстановяване * правен интерес * трансформация на правото на ползване в право на собственост * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ТКРешение №6/14.03.2014 по дело №47/2012Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * недопустим съдебен акт * международна компетентност на български съд * приложимо право
ГКОпределение №352/07.05.2012 по дело №769/2011недопустим съдебен акт * правна помощ * процесуално представителство
ТКРешение №22/14.03.2012 по дело №663/2010Предявяване на установителен иск * процесуална легитимация на синдика * недопустим съдебен акт
ТКРешение №80/25.06.2013 по дело №156/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ТКРешение №201/17.05.2013 по дело №253/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * деликт * деликвент * недопустим съдебен акт
ТКРешение №2/14.03.2011 по дело №203/2010Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * изменение на иска
ТКРешение №51/30.04.2014 по дело №1977/2013Неоснователно обогатяване * произнасяне по недопустим иск * недопустим съдебен акт * изменение на иска
ГКРешение №79/26.03.2014 по дело №5113/2013Делба * съсобственост * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №190/19.05.2012 по дело №324/2012изменение на решението в частта относно разноските * недопустим съдебен акт
ТКРешение №187/04.07.2012 по дело №248/2010установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №100/01.07.2014 по дело №4369/2013Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * недопустим съдебен акт * субективно съединяване на искове * регистърно производство * Прилагане по аналогия * конститутивен иск
ТКРешение №37/27.04.2012 по дело №1143/2010Договор за поръчка * договор за посредничество * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №104/10.07.2014 по дело №2144/2013Изпълнение върху дял от търговско дружество * Иск за прекратяване на търговско дружество * недопустимост на иск * изпълнително производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №117/02.11.2015 по дело №730/2014Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №110/07.10.2014 по дело №3700/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * изменение на иска * липса на правен интерес * Обезсилване на решение * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №836/17.12.2013 по дело №4812/2013недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * частичен иск
ТКРешение №113/23.07.2013 по дело №200/2012Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ТКРешение №158/07.11.2013 по дело №1128/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * фактура * покана за плащане * падеж на задължението * недопустим съдебен акт
ТКРешение №150/01.12.2015 по дело №2302/2014Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * договор за изработка * неосъществено основание
ГКОпределение №574/07.10.2011 по дело №473/2011освобождаване от такси и разноски * недопустим съдебен акт
ТКРешение №97/10.07.2015 по дело №1534/2014Непозволено увреждане * пропуснати ползи * обезщетение за вреди * публична продан * недопустим съдебен акт
ТКРешение №149/12.11.2013 по дело №422/2012Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * недопустим съдебен акт * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * знание за увреждане от длъжник * правна квалификация
ТКРешение №66/08.07.2014 по дело №1766/2013Договор за заем * запис на заповед * Иск за установяване на вземането * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ТКРешение №223/07.01.2013 по дело №53/2012Встъпване в правата на застрахования * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * регресен иск * застраховка "автокаско" * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №490/26.06.2014 по дело №1483/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * съдебни разноски
ГКОпределение №308/24.04.2014 по дело №1773/2014Частна касационна жалба * Делба * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * иск за обезщетение за неползващия съсобственик * недопустим съдебен акт * обезщетение за ползване
ТКРешение №31/23.03.2016 по дело №434/2015Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * договор за лизинг * запис на заповед
ГКОпределение №47/04.02.2010 по дело №738/2009допълване на решение * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №951/22.12.2010 по дело №847/2010Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * обезсилване на изпълнителен лист
ТКРешение №205/17.11.2014 по дело №1265/2013Нищожност на действия и сделки * относителна недействителност * несъстоятелност-установителен иск * начална дата на неплатежоспособност * попълване масата на несъстоятелността * недопустим съдебен акт * изменение на иска * конститутивен иск
ТКОпределение №129/26.02.2015 по дело №3286/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * възстановяване на срокове * връчване на съдебни книжа * особено, непредвидено обстоятелство
ТКОпределение №768/12.11.2013 по дело №3416/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКРешение №173/06.12.2012 по дело №1156/2011Обхват на обезщетението за неизпълнение * обезщетение за вреди * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * недопустим съдебен акт
ГКРешение №364/04.10.2012 по дело №5/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на иск * недопустим съдебен акт * преклузивен срок * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №283/18.12.2013 по дело №3665/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №35/01.09.2015 по дело №407/2014Разваляне на договора за аренда по съдебен ред * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правен интерес
ГКРешение №190/29.10.2014 по дело №3297/2014Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * допълване на решение
ГКРешение №105/12.03.2012 по дело №512/2011недопустим съдебен акт * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * допустимост на иск * иск за съществуване на вземането * Задължение за плащане и получаване на вещта * приемство в процеса
ТКОпределение №540/08.07.2011 по дело №350/2011Частна касационна жалба * държавна такса * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №522/24.07.2012 по дело №165/2012недопустим съдебен акт * разпределяне на жилища в ЖСК * свикване на ОС на ЖСК
ТКРешение №33/06.03.2013 по дело №1178/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №167/20.12.2012 по дело №690/2011Установителен иск * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКОпределение №307/14.07.2016 по дело №362/2016Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №298/15.07.2016 по дело №2939/2016Частна касационна жалба * администриране на жалба * недопустим съдебен акт * подсъдност
ТКРешение №116/03.08.2016 по дело №711/2015Иск за оспорване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №34/11.08.2016 по дело №3107/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * авалист * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКОпределение №430/15.08.2016 по дело №1046/2016Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * администриране на жалба
ТКРешение №115/15.08.2016 по дело №131/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * електроенергия * договор за присъединяване на потребители на ел. енергия към електроразпределителната мрежа
ТКРешение №114/07.09.2016 по дело №362/2015Иск за съществуване на вземането * договор за потребителски кредит * предсрочна изискуемост * уведомяване на длъжника * правомощия на въззивната инстанция * надлежно уведомяване * недопустим съдебен акт
ТКРешение №130/04.10.2016 по дело №2611/2015Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд
ТКОпределение №507/18.10.2016 по дело №1485/2016Частна касационна жалба * преминаване от установителен към осъдителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №487/09.11.2016 по дело №1733/2016Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №222/29.11.2016 по дело №2125/2016Ревандикационен иск * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * надлежно упражняване право на иск
ГКРешение №230/15.12.2016 по дело №2326/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустим съдебен акт * процесуален ред * приложим закон
ТКОпределение №662/20.12.2016 по дело №2329/2016Частна касационна жалба * прекратяване при висящ процес * недопустим съдебен акт
ТКРешение №241/19.01.2017 по дело №2424/2015Защита на членството в дружеството * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №212/19.01.2017 по дело №3447/2015Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * недопустим съдебен акт * предварителен договор
ГКРешение №181/01.02.2017 по дело №1980/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * процесуална правоспособност * приемство в процеса * недопустим съдебен акт * процесуални предпоставки
ТКРешение №13/06.02.2017 по дело №3021/2015Обхват на обезщетението за неизпълнение * недопустим съдебен акт * правен интерес
ТКРешение №22/03.02.2017 по дело №530/2016Приключване на производството по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * кредитор с прието вземане * несъстоятелност- обжалване на решенията и определенията на окръжния съд
ГКОпределение №39/21.02.2017 по дело №403/2017Частна касационна жалба * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ТКРешение №184/22.02.2017 по дело №902/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №310/28.02.2017 по дело №2146/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустим съдебен акт * неправилна правна квалификация * земеделски земи
ГКРешение №30/24.02.2017 по дело №3232/2016Негаторен иск * недопустим съдебен акт * нередовност на въззивна жалба * просрочена жалба
ТКРешение №18/28.02.2017 по дело №3248/2015Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * земеделски земи * недопустим съдебен акт
ТКРешение №39/07.03.2017 по дело №582/2016Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * нищожност на вписване в търговски регистър * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №120/13.03.2017 по дело №402/2017Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * активна легитимация на ищец * недопустим съдебен акт
ТКРешение №103/23.05.2017 по дело №458/2016Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение
ТКРешение №246/31.05.2017 по дело №2406/2015Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * недопустим съдебен акт
ТКРешение №47/31.05.2017 по дело №721/2016Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №102/03.07.2017 по дело №4472/2016Непозволено увреждане * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * евентуален иск
ТКРешение №48/12.07.2017 по дело №61206/2016Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * заповедно производство * заповед за изпълнение * извлечение от счетоводни книги
ТКРешение №143/12.07.2017 по дело №1774/2016Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №452/29.09.2017 по дело №3727/2017Частна касационна жалба * правен интерес * държавна такса * разноски * разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по ЗОПДИППД * недопустим съдебен акт * отнемане в полза на държавата
ТКРешение №163/24.10.2017 по дело №2323/2016Неустойка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №123/30.11.2017 по дело №1627/2015Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №642/13.12.2017 по дело №2605/2017Частна касационна жалба * изменение на решението в частта за разноските * недопустим съдебен акт
ТКРешение №150/20.12.2017 по дело №1700/2016Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * недопустим съдебен акт * вписване в имотен регистър * ипотека
ТКРешение №210/05.01.2018 по дело №6/2017Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №184/12.01.2018 по дело №24/2017Нищожност * недопустим съдебен акт * обезщетение за ползване
ГКРешение №198/15.01.2018 по дело №4168/2016Ревандикационен иск * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум
ТКРешение №3/07.02.2018 по дело №1132/2017Иск за плащане на цена * договор за превоз * недопустим съдебен акт * поредност за погасяване на задължения
ГКОпределение №52/26.03.2018 по дело №788/2018Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * отказ от иск
ТКОпределение №207/04.04.2018 по дело №915/2018Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №78/29.05.2018 по дело №2952/2017Ревандикационен иск * недопустим съдебен акт
ГКРешение №47/30.05.2018 по дело №2487/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №72/05.06.2018 по дело №1985/2017Ревандикационен иск * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ГКРешение №71/18.06.2018 по дело №5530/2016Ревандикационен иск * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №67/22.06.2018 по дело №2936/2017Делба на наследство * недопустим съдебен акт * конституиране на страни
ТКРешение №255/12.07.2018 по дело №1734/2017Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * недопустим съдебен акт * липса на правен интерес
ТКРешение №155/12.07.2018 по дело №2786/2017Предявяване на отменителен иск * недопустим съдебен акт * процесуални задължения на въззивния съд * процесуална легитимация на синдика * правомощия на въззивната инстанция * право на защита
ТКРешение №6/17.07.2018 по дело №2111/2016Нищожни неравноправни клаузи * недопустим съдебен акт
ТКРешение №141/19.07.2018 по дело №1670/2017Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №131/18.07.2018 по дело №2081/2017Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * очевидна фактическа грешка * запис на заповед * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №440/25.07.2018 по дело №1149/2018Частна жалба * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №345/24.07.2018 по дело №1285/2018Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №146/26.07.2018 по дело №2086/2018Частна касационна жалба * просрочена жалба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №172/26.07.2018 по дело №1917/2017Основание за откриване на производство по несъстоятелност за банка * недопустим съдебен акт * необходимо другарство
ТКРешение №101/01.08.2018 по дело №1704/2017Предварителен договор * недопустим съдебен акт * идентичност на имоти
ТКОпределение №482/07.08.2018 по дело №1584/2018Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * особено, непредвидено обстоятелство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №20/07.08.2018 по дело №1008/2017Отменителен /Павлов/ иск * недопустим съдебен акт * необходимо другарство
ТКРешение №76/07.08.2018 по дело №2601/2016Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №120/15.10.2018 по дело №4912/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план * приложена регулация * недопустим съдебен акт * правен интерес
ТКРешение №306/17.10.2018 по дело №3110/2017Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * недопустим съдебен акт
ТКРешение №174/23.10.2018 по дело №2675/2017Установителен иск * вписване на ипотека * недопустим съдебен акт
ТКРешение №270/23.10.2018 по дело №2434/2017Неоснователно обогатяване * договор за лизинг * недопустим съдебен акт
ТКРешение №187/15.10.2018 по дело №1932/2017събирателно дружество * дружествен дял при прекратяване участие на съдружник в дружество * Дружествен дял * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №502/26.10.2018 по дело №3551/2018Частна жалба * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция * изменение на решението в частта относно разноските
ТКРешение №335/13.11.2018 по дело №2477/2017Нищожни неравноправни клаузи * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №332/21.11.2018 по дело №2976/2017нищожност-противоречие на закона * недопустим съдебен акт * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането
ТКРешение №201/16.01.2019 по дело №820/2018Установителен иск * недопустим съдебен акт * съществено нарушение на съдопроизводствените правила
ТКРешение №239/18.01.2019 по дело №3007/2017Възлагане за събиране или вместо плащане * процесуален субституент * недопустим съдебен акт * задължения на въззивния съд
ГКРешение №13/30.01.2019 по дело №1806/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Наемно правоотношение * правен интерес * недопустим съдебен акт
ТКРешение №376/11.02.2019 по дело №3180/2017Имуществени последици при прекратяване участието на съдружник * недопустим съдебен акт * неправилна правна квалификация
ГКРешение №18/25.02.2019 по дело №680/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * процесуална правоспособност * недопустим съдебен акт * процесуални предпоставки
ТКРешение №351/27.02.2019 по дело №2572/2017Нищожност * недопустим съдебен акт * запис на заповед
ТКРешение №13/02.04.2019 по дело №3609/2015международна компетентност на български съд * преюдициално значение * недопустим съдебен акт * подведомственост * несъстоятелност
ГКОпределение №168/05.04.2019 по дело №4148/2018Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №381/11.04.2019 по дело №1252/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №79/07.05.2019 по дело №2911/2018недопустим съдебен акт * неправилна правна квалификация * разноски * очевидна фактическа грешка
НКРешение №87/14.05.2019 по дело №281/2019Документни престъпления * недопустим съдебен акт
ТКРешение №30/03.06.2019 по дело №207/2018Иск за оспорване на вземането * недопустим съдебен акт * правен интерес * активна легитимация на ищец
ТКРешение №59/11.06.2019 по дело №73/2019Иск за преустановяване на нарушения на колективните интереси на потребителите * колективен иск * недопустим съдебен акт * процесуална дееспособност * принцип на служебното начало * принцип на съзтезателно начало
ТКРешение №99/20.06.2019 по дело №2202/2018Унищожаемост на договор поради заплашване * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №57/17.07.2019 по дело №1746/2017Неоснователно обогатяване * произнасяне по непредявен иск * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №60/24.07.2019 по дело №1727/2018Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * процесуални задължения на въззивния съд * експертиза * сила на пресъдено нещо * недопустим съдебен акт
ГКРешение №131/07.10.2019 по дело №4137/2018Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на решение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * право на собственост * минал момент
ТКРешение №157/07.11.2019 по дело №3214/2018Предявяване на установителен иск * недопустим съдебен акт * спиране на производството по делото
ТКРешение №104/15.11.2019 по дело №628/2018Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * падеж на задължението * недопустим съдебен акт * договор за банков кредит
ТКРешение №88/08.01.2020 по дело №2056/2018Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №107/14.01.2020 по дело №893/2018Косвен иск * недопустим съдебен акт * отговорност на застрахователя
ТКОпределение №26/17.01.2020 по дело №51/2020Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * недопустим съдебен акт
ТКРешение №126/30.01.2020 по дело №2785/2018Предявяване на установителен иск * установителен иск в производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение
ТКРешение №4/07.02.2020 по дело №232/2019Пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * недопустим съдебен акт
ТКРешение №134/10.02.2020 по дело №206/2019Откриване на производство по несъстоятелност * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №119/11.02.2020 по дело №2108/2018Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * обезсилване на заповед за изпълнение
ТКРешение №2/12.03.2020 по дело №1429/2019Откриване на производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * наследяване по закон * отказ от наследство
ТКРешение №34/30.03.2020 по дело №860/2019Имуществени последици * прекратяване на членствено правоотношение * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * Откриване на производство по несъстоятелност
ТКРешение №131/06.04.2020 по дело №2791/2018Установителен иск * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * юридическо лице с нестопанска цел * подсъдност