Ключови фрази
недопустимост на иск

ГКОпределение №510/20.11.2015 по дело №744/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №217/07.04.2015 по дело №522/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * международна компетентност на български съд * трудово възнаграждение
ГКРешение №143/13.09.2012 по дело №620/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на нотариално действие * недопустимост на иск
ГКОпределение №219/14.04.2014 по дело №1468/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * недопустимост на иск * установителен иск * установяване на факти * отказ на съдия по вписванията * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №304/27.06.2013 по дело №2821/2013прехвърляне на спорното право * нищожност на вписване * правен интерес * установителен иск * недопустимост на иск
ГКОпределение №625/18.12.2013 по дело №7304/2013недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * отговор на искова молба
Определение №566/20.12.2010 по дело №недопустимост на иск * допустимост на иск * Ревандикационен иск * получаване на дял от личното имущество
ГКОпределение №569/14.12.2012 по дело №593/2012недопустимост на иск * нищожност на нотариално действие * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКОпределение №312/23.06.2015 по дело №2768/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * обезпечение на бъдещ иск * нередовност на молба за обезпечение на бъдещ иск * правна помощ
ГКОпределение №742/18.11.2015 по дело №5372/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №248/14.04.2015 по дело №1702/2015Частна касационна жалба * Допълване на решението * недопустимост на иск * възражение за прихващане * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №250/03.10.2014 по дело №1964/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на иск * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * наследяване
ГКРешение №44/16.08.2010 по дело №4859/2008Ревандикационен иск * делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * съдебна спогодба * недопустимост на иск
ГКРешение №384/02.11.2012 по дело №804/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи
ГКРешение №319/20.06.2012 по дело №333/2012Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * недопустимост на иск * инцидентен установителен иск * главен иск * вписване в трудова книжка * категория труд
ГКРешение №531/12.12.2011 по дело №1536/2010Иск за обезщетение * дължимо обезщетение * военнослужещ * прекратяване на договор за кадрова служба * доказателства * недопустимост на иск * конституиране на страни * процесуална правоспособност
ГКОпределение №643/02.10.2015 по дело №3305/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №387/03.11.2011 по дело №1477/2010Делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * публична продан * недопустимост на иск * съсобственост
ГКРешение №185/29.05.2014 по дело №5196/2013Прекратяване на осиновяването * развод * давностен срок * недопустимост на иск
ГКОпределение №424/17.06.2015 по дело №2482/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * охранително производство * установяване на факти * оспорване на произход * преклузивен срок * акт за гражданско състояние * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №36/18.04.2016 по дело №3678/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * обстоятелствена проверка * доклад по делото * доказателствена тежест * давностно владение
ГКОпределение №193/17.03.2015 по дело №6800/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * установяване истинността или неистинността на документ * официален свидетелстващ документ * акт за гражданско състояние * припознаване
ГКРешение №642/11.04.2011 по дело №885/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * евентуален иск * придобивна давност * правен интерес * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * недопустимост на иск
ГКОпределение №264/07.07.2014 по дело №2998/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * установителен иск * нищожност на нотариално действие * правен интерес * трето лице
ГКРешение №281/29.10.2012 по дело №130/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отказ от иск * процесуален субституент * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * прехвърляне на спорното право * вписване на искова молба * необходимо другарство
ГКОпределение №72/23.02.2016 по дело №629/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * Делба * установителен иск за собственост * преклузия
ГКРешение №462/04.12.2012 по дело №1574/2011Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * договор за кредит * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №389/15.10.2012 по дело №263/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * етажна собственост * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №81/08.03.2011 по дело №437/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * грешка в кадастрален план * преждевременно предявен иск * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * недопустимост на иск * изменение на дворищно-регулационен план
ГКОпределение №381/05.06.2015 по дело №2322/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор
ГКРешение №155/19.10.2015 по дело №1652/2015Нищожност на завещателно разпореждане * нищожност на саморъчно завещание * наследяване * недопустимост на иск * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №84/17.02.2012 по дело №315/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * реална част * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * застрояване
ГКРешение №442/05.01.2012 по дело №1196/2010Установителен иск * заповед за изпълнение * недопустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №144/25.02.2015 по дело №1020/2015Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск * преклузивен срок * изменение на иска * преклузия * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №632/20.12.2013 по дело №5812/2013задължително другарство * пасивна процесуална легитимация * нищожност на договор * наем * недопустимост на иск
ГКОпределение №254/15.04.2015 по дело №1047/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * международна компетентност на български съд
ГКРешение №75/27.06.2016 по дело №4987/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * вписване на съдебно решение * правоприемство * недопустимост на иск
ТКОпределение №131/18.02.2013 по дело №935/2012Частна касационна жалба * предсрочна изискуемост * недопустимост на иск
ГКРешение №341/31.10.2012 по дело №94/2012Нищожност на делба * правен интерес * конститутивен иск * съсобственост * конституиране на страни * недопустимост на иск
ГКОпределение №63/18.03.2015 по дело №556/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * незаконно уволнение
ГКРешение №112/07.11.2014 по дело №1394/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск
ГКОпределение №727/11.11.2015 по дело №5317/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №143/08.12.2010 по дело №4361/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на иск * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №371/17.07.2015 по дело №2992/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * суперфиция * реституция * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №433/19.06.2015 по дело №3197/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ТКРешение №15/05.02.2015 по дело №641/2012Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * начална дата на неплатежоспособност * изменение на иска * конститутивен иск * недопустимост на иск
ГКОпределение №306/22.06.2015 по дело №3111/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №279/01.06.2010 по дело №283/2010нередовност на исковата молба * конституиране на страни * ЖСК * недопустимост на иск * правен интерес * необходимо другарство * активна процесуална легитимация
ГКРешение №402/13.02.2012 по дело №1395/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * недопустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ГКОпределение №329/10.10.2013 по дело №5204/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * активна процесуална легитимация * Установителен иск за собственост * въвод във владение * трето лице
ГКОпределение №306/28.06.2013 по дело №2151/2013недопустимост на иск * установителен иск * инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост * правен интерес
ГКОпределение №622/30.09.2015 по дело №4211/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * Делба * конституиране на страни
ГКОпределение №470/27.07.2015 по дело №3503/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ТКОпределение №713/09.12.2015 по дело №2004/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за бъдещи вреди * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №227/26.06.2014 по дело №6590/2013Непозволено увреждане * недопустимост на иск * упълномощаване * решение на общо събрание на кооперация * имуществени вреди * процесуално представителство
ГКОпределение №115/13.02.2015 по дело №4466/2014Частна касационна жалба * Иск за обещетение на вреди * незаконно обвинение * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск
ГКОпределение №378/27.07.2015 по дело №2845/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * преклузивен срок * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №12/27.01.2016 по дело №4014/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * разглеждане на делото в разумен срок * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на иск
ГКОпределение №358/16.06.2015 по дело №3014/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * ползване на семейно жилище * спорна администрация * наем * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКРешение №416/26.10.2012 по дело №271/2012Обезщетение при освобождаване от кадрова военна служба * военнослужещ * надлежна страна * обезщетение за неизползван годишен отпуск * недопустимост на иск
ГКОпределение №177/16.04.2013 по дело №1340/2013прекратяване на производството по делото * щатно разписание * незаконно уволнение * преюдициално значение * компетентност на граждански или административен съд * косвен съдебен контрол * недопустимост на иск
ГКОпределение №252/18.05.2010 по дело №264/2010недопустимост на иск * правен интерес * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител
ГКОпределение №558/19.11.2013 по дело №4468/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск
ГКОпределение №889/27.11.2014 по дело №6271/2014Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * недопустимост на иск
ГКОпределение №480/27.10.2015 по дело №5171/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ
ГКОпределение №305/09.11.2015 по дело №5086/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * недопустимост на иск * лихва
ГКРешение №64/03.04.2014 по дело №3283/2013Иск за оспорване на вземането * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * обезсилване на решение * недопустимост на иск * държавна такса
ГКОпределение №370/17.07.2015 по дело №3631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * Установителен иск * преюдициалност на спор
ГКОпределение №136/23.03.2015 по дело №548/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ТКРешение №41/08.04.2015 по дело №653/2014Договор за заем * установителен иск в заповедно производство * недопустимост на иск * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ГКРешение №761/09.08.2011 по дело №1276/2009предаване на владение * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * недопустимост на иск
ГКОпределение №182/12.03.2015 по дело №7402/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * насрещен иск * издръжка * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №408/15.12.2014 по дело №4633/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * пасивна процесуална легитимация * пасивна материалноправна легитимация * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност
ГКРешение №472/20.01.2011 по дело №376/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск
ГКРешение №317/16.10.2012 по дело №1341/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * недопустимост на иск
ТКРешение №169/18.11.2014 по дело №950/2012Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * несъстоятелност-установителен иск * недопустим съдебен акт * попълване масата на несъстоятелността * недопустимост на иск
ТКОпределение №691/16.10.2013 по дело №3576/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * вписване в търговски регистър
ТКРешение №129/09.01.2015 по дело №469/2012Нищожност * установителен иск в заповедно производство * недопустимост на иск
ТКРешение №208/18.11.2014 по дело №2339/2013Нищожност на действия и сделки * изменение на иск във въззивна инстанция * недопустимост на иск
ГКРешение №333/05.12.2011 по дело №1244/2010Установителен иск * обезщетение за имуществени вреди * недопустимост на иск
ГКОпределение №536/03.12.2015 по дело №5356/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * отрицателен установителен иск * недопустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №117/14.02.2014 по дело №225/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * ревандикационен иск * установителен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №190/23.01.2015 по дело №639/2012Иск за съществуване на вземането * недопустимост на иск * недопустим съдебен акт * възражение в заповедно производство
ГКРешение №319/05.11.2013 по дело №20/2013Недействителност на трудов договор / пълна, частична/ * съществуване на трудово правоотношение * недействителност на трудов договор * недопустимост на иск
ГКРешение №122/18.04.2012 по дело №345/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на иск * преминаване от осъдителен към установителен иск * произнасяне по непредявен иск * реституция * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №13/20.02.2013 по дело №167/2012Иск за обещетение на вреди * недопустимост на иск * неправилна правна квалификация * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №124/19.06.2012 по дело №497/2011Допълване на решението * лихва * недопустимост на иск
ГКРешение №480/22.11.2011 по дело №1862/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * заповед за изпълнение въз основа на документ * недопустимост на иск * принудително изпълнение
ГКОпределение №541/07.12.2015 по дело №5286/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * негаторен иск
ГКОпределение №841/17.11.2014 по дело №6141/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * иск за реално изпълнение * договор за изработка
ГКОпределение №798/14.12.2015 по дело №5667/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване * правна квалификация
ГКОпределение №286/02.07.2010 по дело №186/2010недопустимост на иск * установителен иск * вписване на искова молба
ГКРешение №51/13.02.2012 по дело №465/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * недопустимост на иск
ГКОпределение №317/23.06.2015 по дело №1678/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №455/08.10.2015 по дело №3790/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правен интерес * поправка на основанието за уволнение
ГКОпределение №362/13.07.2015 по дело №675/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКОпределение №63/17.02.2016 по дело №5562/2015Частна жалба * недопустимост на иск
ГКОпределение №98/05.03.2015 по дело №6505/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №365/10.10.2012 по дело №1024/2011Иск за промяна на име * промяна на име * важни обстоятелства * недопустимост на иск
ГКОпределение №390/14.09.2015 по дело №4316/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск за собственост
ТКОпределение №463/07.08.2015 по дело №1207/2015Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * правен интерес * несъстоятелност * ипотека * недопустимост на иск
ГКОпределение №400/26.11.2013 по дело №6155/2013недопустимост на иск * неимуществени вреди * непозволено увреждане * активна процесуална легитимация * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №539/13.09.2013 по дело №5061/2013Частна касационна жалба * делба * право на ползване * недопустимост на иск
ГКОпределение №87/11.04.2011 по дело №185/2011правен интерес * Иск за признаване уволнението за незаконно * установителен иск * недопустимост на иск
ГКОпределение №292/05.07.2010 по дело №116/2010недопустимост на иск * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * Установителен иск
ГКРешение №182/12.07.2011 по дело №601/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * недопустимост на иск * правен интерес
ТКРешение №34/06.03.2013 по дело №94/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * гражданско дружество * вземания на съдружник в гражданско дружество * изискуемост на вземането * недопустимост на иск
ГКРешение №358/11.11.2011 по дело №899/2010недопустимост на иск * конфискация * преклузивен срок * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №65/18.03.2015 по дело №690/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * подведомственост * недопустимост на иск * неоснователно обогатяване * отговорност за вреди
ГКОпределение №176/04.05.2016 по дело №1698/2016Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * минал момент * идентичност по страни, предмет и основание * недопустимост на иск * установителен иск за собственост
ГКРешение №401/07.01.2015 по дело №1939/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди * изменение на иска * право на ползване * пропуснати ползи * недопустимост на иск
ГКОпределение №224/15.05.2015 по дело №1981/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание * Иск за обезщетение * неимуществени вреди
ГКРешение №483/15.07.2010 по дело №991/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * отмяна на нотариален акт * договор за покупко-продажба * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на иск
ГКОпределение №87/27.02.2015 по дело №5865/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията * унищожаване на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №182/24.03.2015 по дело №1424/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ТКОпределение №74/23.01.2013 по дело №34/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * пререгистрация в Търговския регистър * процесуална правосубектност
ТКРешение №104/10.07.2014 по дело №2144/2013Изпълнение върху дял от търговско дружество * Иск за прекратяване на търговско дружество * недопустимост на иск * изпълнително производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №14/04.02.2015 по дело №2971/2013Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * недопустимост на иск * попълване масата на несъстоятелността * конститутивен иск * изменение на иска
ГКОпределение №236/06.04.2015 по дело №1238/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * надлежна страна * Прекратяване на осиновяването * акт за гражданско състояние
ГКОпределение №508/16.07.2015 по дело №2791/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * надлежна страна
ГКОпределение №201/02.04.2015 по дело №1016/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * Делба
ГКОпределение №72/10.03.2014 по дело №2996/2013изборна местна подсъдност * преклузивен срок * недопустимост на иск * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №409/31.07.2012 по дело №646/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * недопустимост на иск * обикновено другарство * преминаване от установителен към осъдителен иск * владение
ГКРешение №161/08.05.2015 по дело №4848/2014Недействителност на трудов договор / пълна, частична/ * прекратяване на трудовото правоотношение * недействителност на трудов договор * недопустимост на иск * прекратяване при висящ процес * заплащане на дължимо трудово възнаграждение
ГКРешение №207/24.07.2012 по дело №914/2011Иск за установяване на вземането * недопустимост на иск * заповед за изпълнение * недопустимост на решение * възражение в заповедно производство * правен интерес
ГКРешение №275/07.03.2014 по дело №1996/2013Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на иск * процесуална правоспособност * правоприемство
ГКОпределение №276/10.06.2015 по дело №1728/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * правен интерес * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор по съдебен ред
ГКОпределение №136/16.04.2014 по дело №78/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * недопустимост на иск * изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * процесуални предпоставки
ГКРешение №364/04.10.2012 по дело №5/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на иск * недопустим съдебен акт * преклузивен срок * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №292/08.07.2010 по дело №931/2009Установителен иск * установяване право на собственост * договор за делба * приращения * съсобственост * недопустимост на иск
ГКОпределение №176/16.04.2013 по дело №1319/2013косвен съдебен контрол * преюдициално значение * недопустимост на иск * щатно разписание * компетентност на граждански или административен съд * незаконно уволнение
ГКОпределение №80/26.03.2015 по дело №751/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Иск за защита на отнето владение * Иск за оспорване на вземането
ГКРешение №339/02.11.2012 по дело №221/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * установяване право на собственост * установителен иск * съсобственост * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * лично имущество * трансформация * недопустимост на иск
ГКОпределение №683/22.10.2015 по дело №4764/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * нищожност * публична продан
ГКОпределение №340/07.07.2016 по дело №2139/2016Частна касационна жалба * Делба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * оттегляне на иск
ГКОпределение №194/08.07.2016 по дело №7089/2013Частна касационна жалба * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №332/09.08.2016 по дело №3305/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правна квалификация * правен интерес * нередовност на исковата молба * грешка в кадастрален план
ГКОпределение №468/14.10.2016 по дело №3879/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * процесуални предпоставки * активна процесуална легитимация
ТКОпределение №504/18.10.2016 по дело №1819/2016Частна касационна жалба * цесия * недопустимост на иск
ГКРешение №178/18.10.2016 по дело №1624/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * право на строеж * недопустимост на иск * недопустимост на решение * разваляне на договор * изменение на иска * нередовност на исковата молба * доклад по делото
ГКРешение №176/25.10.2016 по дело №721/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на иск * правен интерес * установяване право на собственост
ТКОпределение №547/27.10.2016 по дело №1567/2016Частна касационна жалба * възражение за прихващане * недопустимост на иск
ГКОпределение №285/03.11.2016 по дело №2112/2016Нищожност * недопустимост на иск * недопустимост на решение * правен интерес * нищожност-накърняване на добрите нрави
ТКРешение №200/31.03.2017 по дело №2590/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустимост на иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №122/28.06.2017 по дело №964/2015Заличаване на регистрация на марка * заличаване на дружество от Търговския регистър * недопустимост на иск
ГКРешение №124/12.10.2017 по дело №4080/2016Изискуемост на задължението * спорна администрация * недопустимост на иск * определяне на срок за изпълнение
ГКРешение №186/25.10.2017 по дело №5147/2016Отмяна на дарението * недопустимост на иск * преклузивен срок * начало на срок * покана
ГКРешение №207/02.11.2017 по дело №5151/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустимост на иск * недопустимост на решение * държавен служител * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * вътрешно съвместителство
ГКРешение №112/28.11.2017 по дело №465/2017публична продан * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №307/18.12.2017 по дело №6134/2015Иск за установяване на дискриминация * недопустимост на решение * недопустимост на иск * родова подсъдност
ГКРешение №123/18.12.2017 по дело №594/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * другарство между съпрузи * необходимо задължително другарство * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * процесуална легитимация * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * постройка
ТКОпределение №811/28.12.2017 по дело №2601/2017Частна касационна жалба * недопустимост на иск
ГКРешение №196/21.12.2017 по дело №774/2017Делба * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск
ГКРешение №125/30.01.2018 по дело №537/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на иск
ГКРешение №107/01.02.2018 по дело №5040/2016недопустимост на иск * идентичност на имоти * процесуални предпоставки
ГКРешение №58/17.05.2018 по дело №2781/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи * недопустимост на иск
ГКРешение №56/21.05.2018 по дело №2462/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * Делба * право на собственост
ГКОпределение №254/14.06.2018 по дело №562/2018Частна касационна жалба * синдикална организация * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване на факти * установяване на членствено правоотношение * закрила при уволнение * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №63/02.07.2018 по дело №2779/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * недопустимост на решение * установяване на произход * установяване на факти
ГКОпределение №322/27.07.2018 по дело №2810/2018Частна касационна жалба * недопустимост на иск * преклузивен срок
ГКРешение №127/26.10.2018 по дело №897/2018Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * очевидна неправилност * правен интерес * недопустимост на иск
ТКОпределение №460/09.11.2018 по дело №2487/2018Частна касационна жалба * решение на общо събрание * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск
ГКРешение №207/12.02.2019 по дело №4909/2017Нищожност на нотариални действия * нищожност на нотариално действие * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нотариално удостоверяване * недопустимост на иск * нередовност на исковата молба * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * публична държавна собственост * отмяна на констативен нотариален акт
ТКРешение №10/21.03.2019 по дело №1316/2018Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * недопустимост на иск * преклузивен срок
ГКРешение №48/29.03.2019 по дело №1355/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * недопустимост на решение
ТКРешение №73/21.06.2019 по дело №2413/2018Прекратяване на дружеството по решение на съда * недопустимост на иск * управител на оод
ГКРешение №110/25.10.2019 по дело №4232/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * Делба
ТКОпределение №514/02.12.2019 по дело №2170/2019Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * очевидна неправилност * установителен иск в производство по несъстоятелност
ТКРешение №121/31.12.2019 по дело №312/2019Иск за отмяна на арбитражно решение * преклузивен срок * недопустимост на иск
ТКРешение №85/16.01.2020 по дело №2262/2018Нищожност * недопустимост на иск * симулация * отменителен /Павлов/ иск