Ключови фрази
неизпълнение

ГКРешение №230/24.07.2012 по дело №978/2010Задатък * претърпени загуби * неизпълнение * предварителен договор * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за забава * правна квалификация
ГКРешение №196/26.06.2014 по дело №6686/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение * правна помощ * принцип на състезателно начало
ГКРешение №95/12.02.2010 по дело №699/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * определяне на квоти * неизпълнение
ГКРешение №679/28.01.2011 по дело №1011/2009погасителна давност * неизпълнение * договор за влог * забава
ГКРешение №191/06.10.2015 по дело №496/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * вода * неизпълнение на договор * неизпълнение
ГКРешение №113/18.02.2010 по дело №214/2009Разваляне на договор * неизпълнение * алеаторен договор * доказателствена тежест * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №98/21.03.2011 по дело №952/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * съдебно признание на факт * писмени доказателства * неизпълнение * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №125/01.07.2014 по дело №5734/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за покупко-продажба * неизпълнение
ГКРешение №540/20.12.2011 по дело №110/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * неизпълнение * давностен срок * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника * нищожност на договор
ГКРешение №78/17.06.2015 по дело №379/2015Ревандикационен иск * неизпълнение * разваляне на договор
ГКРешение №504/26.07.2010 по дело №420/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * предварителен договор * договор за покупко-продажба * неизпълнение * встъпване в дълг на трето лице * консумативни разходи * топлинна енергия * вода
ГКРешение №30/02.02.2011 по дело №1768/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение * неизплатено възнаграждение * допълнително възнаграждение * колективен трудов договор * неизпълнение * неотчетена и неначислена инфлация
ГКРешение №494/15.06.2010 по дело №673/2010нередовност на исковата молба * неизпълнение * граждански договор * доказателства * имуществена отговорност на работник или служител *
ГКРешение №472/13.09.2010 по дело №736/2009Разваляне на договор * право на строеж * неизпълнение
ГКРешение №460/10.02.2014 по дело №1288/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * споразумение * вреди * неизпълнение
ГКРешение №535/13.09.2010 по дело №1224/2009Отменителен иск * разваляне на договор * относителна недействителност * неизпълнение * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * доказателствена тежест
ГКРешение №28/01.07.2011 по дело №243/2010Установителен иск * неустойка * договор за повишаване на квалификация * неизпълнение * нищожност на неустойка * прекомерност на неустойка
ГКРешение №430/20.01.2015 по дело №1673/2014Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * неустойка за забава * възнаграждение по договор за изработка * неизпълнение
ГКРешение №370/11.11.2011 по дело №1740/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обективна отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * деликтна отговорност * неизпълнение * отговорност за вреди
ГКРешение №74/21.06.2011 по дело №541/2010Неустойка * неизпълнение * договорна неустойка * нищожност на договор
ГКРешение №729/18.11.2010 по дело №320/2010прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение * неизпълнение * колективен трудов договор * изменение на трудовото правоотношение * доказателствена тежест * пропуснати ползи *
ГКРешение №965/18.12.2009 по дело №112/2009неизпълнение * предварителен договор * неприсъствено решение * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №11/01.02.2011 по дело №560/2010Договор за наем на вещи * консумативни разходи * обезщетение за вреди * договор за наем * неизпълнение
ГКОпределение №506/21.10.2010 по дело №519/2010неизпълнение * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор
ГКРешение №60/09.03.2012 по дело №211/2011Неоснователно обогатяване * обезщетение за вреди * неизпълнение
ГКРешение №690/03.01.2011 по дело №681/2009Иск за вреди от отчетническа дейност * неизпълнение * доказателства * командировка
ГКРешение №74/04.04.2011 по дело №675/2010Разваляне на договор * разваляне на договор по съдебен ред * договор за покупко-продажба * неизпълнение
ГКРешение №172/21.03.2011 по дело №80/2010Неоснователно обогатяване * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * забава * неизпълнение
ГКРешение №502/26.07.2010 по дело №222/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * предварителен договор * договор за покупко-продажба * неизпълнение * предаване на владение * тълкуване на договор
ГКРешение №8/26.01.2015 по дело №2754/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * неизпълнение * алеаторен договор
ГКОпределение №555/18.11.2013 по дело №5708/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * неизпълнение * продължаване на срок
ГКРешение №126/24.04.2012 по дело №563/2011Неустойка * неизпълнение на договорни отношения * договор за покупко-продажба * предварителен договор * неизпълнение
ГКРешение №65/28.06.2016 по дело №5115/2015Прекратяване правото на ползване * право на ползване * неизпълнение
ГКРешение №151/17.07.2013 по дело №574/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * изменение на иска * отпаднало основание * неизпълнение * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №390/22.01.2014 по дело №1871/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * възстановяване разходи за обучение * неизпълнение
ГКРешение №2/19.06.2013 по дело №779/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * недобросъвестно владение * обикновено другарство * договор за наем * разваляне на договор * неизпълнение * забава
ГКРешение №259/01.07.2010 по дело №646/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за вреди * неизпълнение на договорни отношения * обезщетение за неизпълнение * неизпълнение
ГКРешение №222/18.07.2012 по дело №1186/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договорна неустойка * договор за изработка * неизпълнение
ГКРешение №345/16.09.2010 по дело №139/2009Разваляне на договор * приращения * право на строеж * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * неизпълнение
ГКРешение №239/03.07.2014 по дело №1019/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * давност * неизпълнение * освобождаване на длъжника от отговорност * трансформация
ГКРешение №58/22.04.2010 по дело №124/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение * обезщетение за неизпълнение * неустойка * правоприемство * конституиране на страни
ГКРешение №110/25.07.2016 по дело №5119/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение * договор за цесия * сила на пресъдено нещо * право на строеж * установителен иск в заповедно производство