Ключови фрази
ненадлежна страна

ГКОпределение №621/13.08.2014 по дело №3675/2014Частна касационна жалба * Иск за признаване уволнението за незаконно * пасивна процесуална легитимация * ненадлежна страна * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №180/19.04.2010 по дело №616/2009възстановяване правото на собственост * установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правен интерес * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКРешение №335/21.11.2012 по дело №262/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * очевидна фактическа грешка * ненадлежна страна
ТКРешение №137/10.10.2011 по дело №869/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКОпределение №105/25.02.2009 по дело №31/2009трудово правоотношение * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * ненадлежна страна
ГКРешение №231/28.10.2014 по дело №1504/2014Иск за установяване на трудово правоотношение * ненадлежна страна * незаконно уволнение
ГКРешение №403/25.05.2010 по дело №5024/2008Делба * държавна собственост * съсобственост * отчуждаване * процесуален субституент * предоставяне за стопанисване и управление * ненадлежна страна * одържавени недвижими имоти * наследяване по закон * задължително другарство
ГКРешение №190/02.07.2012 по дело №1451/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * правоприемство * ненадлежна страна * закриване на предприятието * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ТКРешение №145/23.11.2011 по дело №1018/2010Иск за съществуване на вземането * наследяване по закон * ненадлежна страна * отказ от наследство * обратно действие
ГКРешение №541/17.12.2012 по дело №1520/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * ненадлежна страна * образование
ГКРешение №301/12.06.2012 по дело №966/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * ненадлежна страна * прекратяване на трудовото правоотношение * неизпълнение на законните нареждания на работодателя
ТКРешение №64/03.07.2012 по дело №39/2011Отговорност на управителя и контрольора * недопустим съдебен акт * ненадлежна страна
ГКРешение №58/17.03.2014 по дело №946/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * ненадлежна страна
ГКОпределение №220/20.03.2012 по дело №23/2012отговорност за чужди виновни противоправни действия * допустимост на иск * субективно съединяване на искове * ненадлежна страна
ГКРешение №44/02.02.2011 по дело №1944/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * нередовност на исковата молба * подбор * общинска длъжност * липса на необходимо образование или професионална квалификация * ненадлежна страна
ГКРешение №520/05.01.2012 по дело №178/2011Акт за начет * обезщетение за забава * конституиране на страни * ненадлежна страна * правен интерес
ГКРешение №310/15.06.2012 по дело №458/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * ненадлежна страна * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №28/26.02.2016 по дело №3204/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * дисциплинарно нарушение * ненадлежна страна * недопустимост на решение
ГКОпределение №345/08.10.2008 по дело №1361/2008процесуална правоспособност * ненадлежна страна
ТКРешение №80/26.07.2012 по дело №287/2011Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * ненадлежна страна
ГКРешение №470/28.02.2014 по дело №3253/2013Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * прекратяване на служебно правоотношение * военнослужещ * погасителна давност * ненадлежна страна * конституиране на страни * обезщетение за извънреден труд
ГКРешение №445/08.01.2013 по дело №1060/2011Видове дисциплинарни наказания * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * възникване на трудовото правоотношение * ненадлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №11/27.01.2016 по дело №3330/2015Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * недопустимост на решение * материалноправна легитимация на ответник * обезщетение за извънреден труд * военнослужещ * служебно правоотношение * нередовност на процесуалното действие * ненадлежна страна
ГКРешение №276/04.06.2012 по дело №1380/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * ненадлежна страна * служебно начало
ТКРешение №128/14.10.2011 по дело №817/2010Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установителен иск * електроенергия * корекция на сметка * ненадлежна страна * преобразуване чрез отделяне на част от имуществото
ТКРешение №42/07.04.2015 по дело №868/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * съоръжения за присъединяване * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКРешение №184/15.07.2013 по дело №633/2012Нищожност * договор за поръчителство * нищожност на договор * ненадлежна страна * свидетелски показания
ГКРешение №160/18.02.2010 по дело №839/2009дисциплинарно наказание * ненадлежна страна * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №257/27.04.2010 по дело №4103/2008Установителен иск * установяване право на собственост * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * ненадлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №464/15.12.2011 по дело №1654/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * закриване на предприятието * лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност * правоприемство * конституиране на страни * ненадлежна страна
ГКРешение №82/05.04.2017 по дело №2518/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * справедливост * обезщетение за неимуществени вреди * ненадлежна страна * възобновяване на наказателно производство
ГКОпределение №120/14.03.2018 по дело №580/2018нередовност на исковата молба * правна помощ * ненадлежна страна * Частна касационна жалба
ТКРешение №171/29.06.2018 по дело №355/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна * представителна власт
ТКРешение №169/29.06.2018 по дело №156/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна * представителна власт
ТКРешение №108/29.06.2018 по дело №68/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * ненадлежна страна
ТКРешение №110/29.06.2018 по дело №369/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна * представителна власт
ТКРешение №223/12.07.2018 по дело №215/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна
ТКРешение №225/12.07.2018 по дело №327/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна
ТКРешение №227/12.07.2018 по дело №404/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна
ТКРешение №241/12.07.2018 по дело №444/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна
ТКРешение №303/18.10.2018 по дело №612/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна * представителна власт
ТКРешение №274/16.10.2018 по дело №507/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна * представителна власт
ГКРешение №214/21.02.2019 по дело №1136/2018Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * недопустимост на решение * ненадлежна страна * пасивна процесуална легитимация
ТКРешение №69/31.07.2019 по дело №3088/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна