Ключови фрази
необходими разноски

ГКРешение №242/21.12.2015 по дело №3664/2015неправилна правна квалификация * необходими разноски * подобрения * съсобственост * държане * владение
ГКРешение №189/26.04.2012 по дело №764/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правна квалификация * претенции по сметки * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * необходими разноски
ГКРешение №280/24.10.2011 по дело №344/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * необходими разноски * давностно владение * съпружеска имуществена общност * прекъсване на давност * конституиране на страни
ГКРешение №89/20.06.2013 по дело №1184/2012Неоснователно обогатяване * трето лице * неоснователно обогатяване * неизпълнение на договорни отношения * необходими разноски
ГКРешение №129/13.07.2011 по дело №72/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения в чужд имот * необходими разноски * договор за заем за послужване * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №121/24.04.2013 по дело №272/2012Обезщетение при гестия * строително-монтажни работи * необходими разноски * съсобственост * нередовност на исковата молба * списък на разноските
ГКРешение №627/13.01.2010 по дело №17/2009Делба * съсобственост * подобрения * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване * необходими разноски
ГКРешение №445/11.05.2016 по дело №2535/2015Иск за разноски от собственик, съразмерно дела в общите части * солидарна отговорност * необходими разноски
ГКРешение №307/25.05.2010 по дело №4129/2008Делба * делба * подобрения * съсобственост * необходими разноски * определяне на квоти
ГКРешение №85/24.06.2014 по дело №1157/2014Иск за разноски от собственик, съразмерно дела в общите части * етажна собственост * общи части * необходими разноски * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №122/02.07.2015 по дело №291/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * необходими разноски * правоприемство * държавна собственост * общинска собственост * правна квалификация
ГКРешение №638/07.12.2010 по дело №73/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * право на задържане * необходими разноски * отмяна на нотариален акт * вписване на искова молба * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №68/14.07.2016 по дело №6043/2015Ревандикационен иск * приращение * придобивна давност * присъединяване на владение * правоприемство * реституция * противоконституционност * обратно действие * принцип на законност * добросъвестно владение * обезщетение за ползване на чужд имот * предаване на владение * подобрения в чужд имот * право на задържане * необходими разноски * административна процедура * реституционен ефект * отнемане не по установения от закона ред * фактическо отнемане * годноправно основание * приравнен добросъвестен владелец
ГКРешение №191/02.11.2016 по дело №1314/2016Право на недобросъвестния владелец на подобренията * необходими разноски * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение
ГКРешение №193/30.11.2016 по дело №842/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * необходими разноски * подобрения в съсобствен имот * правна квалификация
ГКРешение №314/15.01.2018 по дело №4301/2014Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * необходими разноски * обективни предели на сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * договор за продажба * търг * разваляне на договор * обезщетение за забава
ГКРешение №185/27.03.2019 по дело №638/2018Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * недобросъвестно владение * забрана за придобиване по давност * необходими разноски