Ключови фрази
необходимо другарство

ГКРешение №179/18.10.2013 по дело №1981/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * необходимо другарство * добросъвестно владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №194/17.08.2010 по дело №505/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за учредяване право на строеж * жилищна нужда * предоставяне право на строеж на нуждаещи * правен интерес * необходимо другарство * приложим закон
ГКРешение №115/08.10.2015 по дело №1708/2015Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * особен представител * необходимо другарство
ГКРешение №30/11.02.2015 по дело №4188/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор за продажба * симулативна сделка * съпружеска имуществена общност * нищожност-привидност на сделка * необходимо другарство
ГКРешение №15/25.02.2016 по дело №4909/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * необходимо другарство * право на собственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №203/14.10.2013 по дело №2828/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * необходимо другарство * заменяне на страна * прехвърляне на спорното право
ГКОпределение №473/10.08.2009 по дело №356/2009делба * необходимо другарство * конституиране на страни * прехвърляне на спорното право * заменяне на страна
ГКОпределение №78/28.01.2013 по дело №633/2012редовност на исковата молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * необходимо другарство * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №281/29.10.2012 по дело №130/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отказ от иск * процесуален субституент * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * прехвърляне на спорното право * вписване на искова молба * необходимо другарство
ТКОпределение №141/23.03.2016 по дело №541/2016необходимо другарство * държавна такса * указания на съда
ГКРешение №220/22.04.2010 по дело №4687/2008Делба * съсобственост * необходимо другарство * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване
ГКРешение №299/22.10.2014 по дело №7298/2013Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * плащане на цена * свидетелски показания * симулация * необходимо другарство
ГКРешение №26/26.02.2015 по дело №5318/2014Делба * необходимо другарство * съсобственост
ГКРешение №431/08.11.2010 по дело №439/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * отмяна на констативен нотариален акт * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №90/08.10.2015 по дело №5608/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост * необходимо другарство
ГКРешение №467/17.12.2015 по дело №3695/2015Отмяна по молба на трето лице * необходимо другарство * нови факти и доказателства * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
Определение №30/24.01.2011 по дело №допустимост на иск * необходимо другарство * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * съпружеска имуществена общност * преклузивен срок
ГКОпределение №279/01.06.2010 по дело №283/2010нередовност на исковата молба * конституиране на страни * ЖСК * недопустимост на иск * правен интерес * необходимо другарство * активна процесуална легитимация
ГКРешение №79/30.03.2010 по дело №3356/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * вписване на искова молба * необходимо другарство * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * договор за дарение
ГКОпределение №466/23.12.2008 по дело №1422/2008разваляне на договор по съдебен ред * договор за делба * необходимо другарство * договор в полза на трето лице * бенефициер * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №78/31.07.2012 по дело №1561/2010Ревандикационен иск * необходимо другарство
ГКРешение №538/20.12.2011 по дело №1386/2010Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №96/09.05.2013 по дело №878/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * право на строеж * необходимо другарство * суперфиция * погасителна давност * приращения * продажба на постройка
ГКРешение №440/07.12.2015 по дело №4020/2015осиновяване * необходимо другарство * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №684/25.01.2010 по дело №5278/2008Нищожност * необходимо другарство * нищожност на договор за продажба * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №139/05.11.2014 по дело №3024/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * необходимо другарство
ГКРешение №90/27.06.2014 по дело №3433/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * саморъчно завещание * доказателства * оспорване на истинността на документ * нищожност на делба * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №4/15.02.2012 по дело №770/2011Делба * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване * необходимо другарство * продажба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №198/13.07.2011 по дело №1004/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * съсобственост * конституиране на страни * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №1024/18.12.2009 по дело №3417/2008необходимо другарство * задължително другарство * договор за гледане и издръжка * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №347/28.05.2010 по дело №833/2009Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * лични отношения между внуци и баба и дядо * необходимо другарство
ТКРешение №85/08.07.2014 по дело №1266/2013Недействителност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * публични задължения * необходимо другарство * правомощия на въззивната инстанция * задължително другарство
ГКРешение №322/21.10.2013 по дело №4097/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * обикновено другарство * необходимо другарство
ГКРешение №251/15.07.2010 по дело №1042/2009Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конституиране на страни * необходимо другарство * отчуждаване * трансформация * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * задължително другарство
ГКРешение №103/20.03.2012 по дело №1117/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * недопустимост на решение * оттегляне на въззивна жалба * необходимо другарство
ТКОпределение №419/17.07.2015 по дело №1462/2015Частна касационна жалба * пасивна легитимация * установителен иск в производство по несъстоятелност * необходимо другарство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №63/25.05.2010 по дело №4984/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба * необходимо другарство * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №14/25.01.2012 по дело №292/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * връчване на съдебни книжа * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * представителна власт * адрес за връчване * необходимо другарство * процесуална дееспособност * връчване на съобщения на други лица * връчване на представител
ГКРешение №154/07.04.2010 по дело №860/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * необходимо другарство
ГКРешение №200/27.06.2011 по дело №1192/2010Негаторен иск * право на строеж * погасителна давност * суперфиция * необходимо другарство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №308/30.10.2012 по дело №271/2012Делба * съсобственост * претенции по сметки * незаконен строеж * узаконяване на строеж * водене на чужда работа без пълномощие * подобрения * необходимо другарство
ГКРешение №269/22.10.2012 по дело №307/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * необходимо другарство * трето лице * нищожност на делба * недопустимост на решение
ГКРешение №27/01.03.2012 по дело №365/2011Делба * съсобственост * реална част * самостоятелен обект * регулационен план * забрана за придобиване по давност * определяне на квоти * придобивна давност * необходимо другарство
ГКРешение №50/25.02.2016 по дело №4824/2015Делба на наследство * необходимо другарство * недопустимост на решение * дарение * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №307/29.06.2011 по дело №1210/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * необходимо другарство * етажна собственост * конституиране на страни * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №319/14.10.2011 по дело №1125/2010Ревандикационен иск * Отмяна на нотариален акт * необходимо другарство * констативен нотариален акт * давностно владение * режим на съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №80/20.02.2012 по дело №40/2012допълнителна искова молба * необходимо другарство * обикновено другарство * последващо субективно съединяване на искове * служебно съединяване на искове * разделяне на искове * конституиране на страни * субективно съединяване на искове
ГКРешение №393/01.10.2010 по дело №4703/2008Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * обикновено другарство * неправилно заснемане на недвижим имот * доказателства * грешка в кадастрален план * правомощия на въззивната инстанция * необходимо другарство
ГКРешение №909/22.03.2010 по дело №4037/2008Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на възстановяване * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №421/19.05.2010 по дело №581/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * правен интерес * спорна администрация * съсобственост * право на ползване * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №287/27.05.2010 по дело №1281/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съвладение * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №320/31.07.2013 по дело №1059/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * задължително другарство * необходимо другарство
ГКРешение №330/07.10.2011 по дело №373/2011Отмяна по молба на трето лице * Ревандикационен иск * необходимо другарство
ГКРешение №331/01.03.2013 по дело №1210/2011Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * приемство в процеса * конституиране на страни * преклузивен срок * необходимо другарство
ГКРешение №50/26.02.2013 по дело №801/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * субективно съединяване на искове * необходимо другарство * допълване на решение
ГКРешение №5/05.02.2015 по дело №3905/2014Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №249/17.12.2015 по дело №1821/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * необходимо другарство
ГКРешение №250/08.06.2012 по дело №1247/2011разпределяне на ползването * спорна администрация * необходимо другарство * право на ползване * конституиране на страни
ГКРешение №75/27.02.2012 по дело №741/2011Делба * съсобственост * публична продан * необходимо другарство * задължително другарство * изкупуване от съделител * теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * нищожност на делба
ГКРешение №107/08.10.2014 по дело №5383/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКОпределение №430/03.08.2009 по дело №282/2009активна процесуална легитимация * необходимо другарство * синдикална организация * колективен трудов договор * недействителност на договор * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №91/01.07.2011 по дело №40/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * оспорване на нотариален акт * съсобственост * необходимо другарство * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №64/11.02.2016 по дело №5655/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * приложим закон * необходимо другарство * етажна собственост
ГКРешение №16/18.02.2016 по дело №1890/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * необходимо другарство * задължително другарство * допустимост на иск
ГКРешение №265/27.06.2011 по дело №912/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * конституиране на страни * разпределяне на ползването * преклузия * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №261/10.11.2011 по дело №346/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * придобивна давност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №16/16.06.2010 по дело №442/2009Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * необходимо другарство * продажба на право на строеж * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №149/29.09.2015 по дело №2223/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * необходимо другарство * недопустимост на решение * конституиране на страни
ГКРешение №880/02.02.2011 по дело №1024/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * новооткрито наследство * давностно владение * държавна собственост * необходимо другарство
ГКРешение №145/03.09.2012 по дело №984/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * прехвърляне на част от делбения имот * придобивна давност * нищожност на делба * задължително другарство * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №95/02.07.2013 по дело №645/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * необходимо другарство * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №221/05.06.2012 по дело №1190/2011установителен иск * ревандикационен иск * съсобственост * необходимо другарство * обикновено другарство
ГКРешение №273/25.08.2014 по дело №506/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * свидетелски показания * необходимо другарство * нищожност-привидност на сделка * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №652/13.11.2009 по дело №518/2009конституиране на страни * приемство в процеса * необходимо другарство
ГКОпределение №437/20.08.2012 по дело №67/2012Делба * приемство в процеса * необходимо другарство * активна процесуална легитимация * нищожност на делба
ГКОпределение №302/13.07.2009 по дело №161/2009делба на наследство * необходимо другарство * Нищожност на делба * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №63/19.07.2016 по дело №5655/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * необходимо другарство * етажна собственост * приложим закон
ГКРешение №104/13.09.2016 по дело №5693/2015Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие * необходимо другарство
ГКРешение №194/25.10.2016 по дело №1443/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * необходимо другарство
ГКРешение №214/25.10.2016 по дело №2345/2016Иск за защита на отнето владение * отнемане по скрит начин * пасивна процесуална легитимация * необходимо другарство
ГКРешение №180/25.10.2016 по дело №1221/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустимост на решение * необходимо другарство * установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес
ГКРешение №246/21.12.2016 по дело №1465/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №131/24.01.2017 по дело №1759/2016Ревандикационен иск * процесуални предпоставки * необходимо другарство * задължително другарство * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * придобивна давност
ГКРешение №90/12.06.2017 по дело №1174/2017Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * необходимо другарство
ГКРешение №84/17.07.2017 по дело №230/2017Отмяна по молба на трето лице * установителен иск за собственост * необходимо другарство * отмяна на решение
ГКРешение №142/13.10.2017 по дело №1982/2017Отмяна по молба на трето лице * необходимо другарство * изпълнително производство
ГКРешение №238/16.10.2017 по дело №963/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-накърняване на добрите нрави * необходимо другарство * Брачен договор
ГКРешение №138/01.11.2017 по дело №5225/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * недопустимост на решение * процесуална правоспособност * необходимо другарство
ГКОпределение №230/29.11.2017 по дело №5332/2015Частна касационна жалба * негаторен иск * необходимо другарство * вписване на искова молба
ГКРешение №123/18.12.2017 по дело №594/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * другарство между съпрузи * необходимо задължително другарство * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * процесуална легитимация * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * постройка
ГКРешение №11/01.02.2018 по дело №1131/2017Нищожност * недопустимост на решение * необходимо другарство * договор за аренда * упълномощаване
ГКРешение №93/29.06.2018 по дело №1373/2018Отмяна на влязло в сила решение * необходимо другарство
ТКРешение №111/12.07.2018 по дело №1892/2017Нищожност на действия и сделки * заличаване на дружество в ликвидация * задължително другарство * необходимо другарство * правоприемство между юридически лица * търговска марка
ТКРешение №172/26.07.2018 по дело №1917/2017Основание за откриване на производство по несъстоятелност за банка * недопустим съдебен акт * необходимо другарство
ТКРешение №20/07.08.2018 по дело №1008/2017Отменителен /Павлов/ иск * недопустим съдебен акт * необходимо другарство
ГКРешение №114/01.10.2018 по дело №2021/2018Отмяна по молба на трето лице * необходимо другарство
ГКОпределение №432/06.12.2018 по дело №3800/2018Отмяна на влязло в сила решение * необходимо другарство
ТКРешение №35/07.03.2019 по дело №1165/2018Отменителни искове * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство
ГКРешение №44/22.07.2019 по дело №4294/2018Отмяна на влязло в сила решение * сила на пресъдено нещо * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * необходимо другарство * недействителност на сделка
ТКРешение №146/11.03.2020 по дело №2924/2018Отменителен /Павлов/ иск * необходимо другарство * относителна недействителност