Ключови фрази
неправилна правна квалификация

ТКРешение №51/07.04.2009 по дело №623/2008Неоснователно обогатяване * договор за изработка * необсъждане на доказателства * неправилна правна квалификация
ГКРешение №508/22.01.2013 по дело №126/2012Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * договор за замяна * правен интерес * неправилна правна квалификация * правоприемство
ГКРешение №337/14.10.2014 по дело №3598/2014Нищожност * договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * действия без представителна власт * унищожаване на упълномощителна сделка * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск
НКРешение №485/21.02.2012 по дело №2235/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * неправилна правна квалификация
ГКРешение №242/21.12.2015 по дело №3664/2015неправилна правна квалификация * необходими разноски * подобрения * съсобственост * държане * владение
НКРешение №422/13.11.2012 по дело №1311/2012Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * неправилна правна квалификация * незаконосъобразно споразумение * приложение на условното осъждане
ГКРешение №246/01.10.2013 по дело №1273/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * неправилна правна квалификация
ГКРешение №398/25.05.2010 по дело №738/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №598/01.10.2010 по дело №1705/2009неправилна правна квалификация * Неоснователно обогатяване
ГКРешение №300/23.07.2012 по дело №1366/2011Неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * договор за поръчка * отчетна сделка * неправилна правна квалификация * непозволено увреждане * възражение за прихващане
ГКРешение №282/27.06.2012 по дело №1063/2011Иск за отговорност за вреди, причинени от администрацията * неправилна правна квалификация * недопустим съдебен акт * компетентност на граждански или административен съд * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ТКОпределение №1/04.01.2013 по дело №728/2012Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * договор за особен залог * неправилна правна квалификация * вписване на несъщесвуващи обстоятелства
ТКРешение №137/02.09.2013 по дело №1084/2010Възнаграждение * неоснователно обогатяване * допустимост на иск * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ГКРешение №553/20.12.2011 по дело №1166/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установителен иск * особени основания за нищожност на ипотека * законна ипотека * нищожност-противоречие на закона * неправилна правна квалификация * нищожност на вписване
ГКРешение №161/01.07.2013 по дело №564/2012Неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * неоснователно обогатяване
ТКРешение №45/20.04.2010 по дело №516/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за влог * неправилна правна квалификация * договор за облигационен заем * облигации
ГКРешение №324/28.07.2011 по дело №924/2010неправилна правна квалификация * вреди от животни * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства * непозволено увреждане
НКРешение №242/06.08.2014 по дело №626/2014Квалифицирани състави на документни престъпления * официален документ * съставяне на частен документ * неправилна правна квалификация * оспорена правна квалификация
ГКРешение №238/19.08.2013 по дело №1012/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * общи части * съсобственост * неправилна правна квалификация * обогатяване
ГКОпределение №232/01.06.2010 по дело №133/2010прекратяване на производството по делото * Иск за защита на отнето владение * допустимост на иск * негаторен иск * неправилна правна квалификация
ТКРешение №110/17.08.2011 по дело №597/2010договор за изработка * неправилна правна квалификация * доказателствена тежест * надлежно приемане на работа
ТКРешение №3/10.08.2015 по дело №4073/2013Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация * доклад по делото
ГКРешение №593/07.10.2010 по дело №1484/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * неправилна правна квалификация
ГКРешение №545/28.07.2010 по дело №825/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * наследствено правоприемство * неправилна правна квалификация
ТКРешение №120/05.10.2011 по дело №820/2010Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * неправилна правна квалификация
ГКРешение №359/16.01.2014 по дело №1209/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * недопустимост на решение
ГКРешение №59/14.04.2015 по дело №4190/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * неправилна правна квалификация * съпричиняване * вредоносен резултат * увреждане
НКРешение №402/10.12.2015 по дело №1309/2015Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * забрана за влошаване положението на обжалвалия/осъдения * неправилна правна квалификация
ГКРешение №306/25.06.2012 по дело №1387/2011договор за управление * възнаграждение по договор за управление * договор за поръчка * форма за действителност * мандат * неправилна правна квалификация
ГКРешение №422/13.03.2013 по дело №223/2012Установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * вписване на съдебно решение * действие на вписването * неправилна правна квалификация
НКРешение №39/02.06.2009 по дело №647/2008Укриване и неплащане на данъчни задължения * особено големи размери * неправилна правна квалификация
ГКРешение №308/27.07.2010 по дело №1292/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за имуществени вреди * неправилна правна квалификация * регресен иск * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №90/31.03.2014 по дело №6629/2013Договор за заем * неизпълнение на договорни отношения * неправилна правна квалификация * договор за кредит * погасителна давност
ГКРешение №31/25.02.2014 по дело №4745/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * неправилна правна квалификация * доклад по делото
ГКРешение №138/25.03.2011 по дело №1127/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * нищожност на договор * връщане на вещта * отчуждаване * неправилна правна квалификация
ГКРешение №644/12.10.2010 по дело №1269/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неправилна правна квалификация * промяна на име
НКРешение №119/26.02.2010 по дело №755/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * неправилна правна квалификация * споразумение * основание за възобновяване на наказателното дело
ГКОпределение №75/17.02.2009 по дело №2300/2008иск за изваждане от жилище в ЖСК * спиране на производството по делото * неправилна правна квалификация * преюдициално значение
ГКРешение №11/18.02.2016 по дело №2360/2015Неоснователно обогатяване * непозволено увреждане * частен съдебен изпълнител * неправилна правна квалификация
ГКРешение №362/21.11.2013 по дело №92/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * увреждане * неправилна правна квалификация
ГКРешение №67/25.02.2013 по дело №170/2012пропуснати ползи * договорна отговорност * неправилна правна квалификация * предварителен договор
ГКРешение №97/01.08.2014 по дело №1250/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обогатяване * неправилна правна квалификация
ГКРешение №134/31.07.2014 по дело №6535/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №317/27.06.2012 по дело №117/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * Иск за неоснователно обогатяване
ГКРешение №124/24.03.2011 по дело №882/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * неправилна правна квалификация * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * наем
ТКРешение №119/26.11.2010 по дело №871/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №79/25.08.2014 по дело №1631/2011Нищожност * унищожаване на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * унищожаване поради измама * неправилна правна квалификация * указания на съда
ТКРешение №157/30.10.2013 по дело №1091/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №362/04.05.2010 по дело №780/2009неоснователно обогатяване * представителна власт * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неправилна правна квалификация
ГКРешение №338/11.10.2012 по дело №1383/2011Нищожност * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * нищожност на пълномощно * представителна власт * неправилна правна квалификация * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №532/02.07.2010 по дело №264/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * липса на пасивна легитимация * неправилна правна квалификация
ГКРешение №13/20.02.2013 по дело №167/2012Иск за обещетение на вреди * недопустимост на иск * неправилна правна квалификация * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №799/21.02.2011 по дело №305/2009Установителен иск * установителен иск * нищожност на договор за продажба * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба * правоприемство * установяване право на собственост
ТКРешение №193/02.02.2015 по дело №2565/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ТКРешение №68/15.05.2014 по дело №459/2012Неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * задължения на съда при постановяване на съдебен акт
ГКРешение №160/2014/23.01.2015 по дело №2944/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на преминаване * неправилна правна квалификация * непозволено увреждане
ТКРешение №227/10.09.2012 по дело №613/2010Обхват на обезщетението за неизпълнение * подготвителен договор за учредяване на дружество * обезщетение за пропуснати ползи * обективни предели на сила на пресъдено нещо * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба
НКРешение №169/13.08.2015 по дело №359/2015Длъжностно присвояване в големи размери * неправилна правна квалификация * големи размери
ГКРешение №439/23.07.2010 по дело №476/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * право на ползване
ТКРешение №118/21.10.2014 по дело №3176/2013Договор за изработка * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация * доказателствена тежест
ГКРешение №459/29.01.2013 по дело №157/2012Делба * претенции по сметки * съсобственост * погасителна давност * изискуемост на вземането * неправилна правна квалификация * обезщетение за ползване
ГКРешение №459/08.06.2010 по дело №1238/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за временна нетрудоспособност * регресен иск * обедняване * суброгация * неправилна правна квалификация
ГКРешение №304/02.07.2010 по дело №723/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно нарушение * неправилна правна квалификация * дисциплинарно уволнение * други тежки нарушения на трудовата дисциплина * обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
НКРешение №162/04.05.2012 по дело №289/2012Квалифицирани състави на документни престъпления * протокол за разпит на свидетел като официален документ с невярно съдържание * неправилна правна квалификация
ГКРешение №435/24.06.2010 по дело №813/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неправилна правна квалификация * непозволено увреждане
ТКРешение №70/07.06.2012 по дело №276/2011Отчетно и прехвърлителна сделка * отговорност на управителя и контрольора * договор за управление * неправилна правна квалификация
ТКРешение №1/25.01.2016 по дело №106/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * обезщетение за ползване без правно основание * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №376/18.10.2012 по дело №1410/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * неправилна правна квалификация * недопустимост на решение * договор за гражданско дружество
ГКРешение №80/08.06.2016 по дело №5878/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * възражение * придобивна давност * неправилна правна квалификация * доказателства * указания на съда
НКРешение №541/27.01.2010 по дело №507/2009Грабеж на вещи в големи размери * неправилна правна квалификация * помагачество * бездействие * грешки при установяване на фактите по делото
ТКРешение №173/06.12.2012 по дело №1156/2011Обхват на обезщетението за неизпълнение * обезщетение за вреди * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * недопустим съдебен акт
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКРешение №375/26.10.2011 по дело №931/2009обезщетение за ползване * произнасяне по непредявен иск * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №71/12.03.2014 по дело №880/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неправилна правна квалификация * обезщетение за вреди * неизпълнение на договор
ГКРешение №463/25.05.2010 по дело №1261/2009подобрения * съсобственост * водене на чужда работа без пълномощие * неправилна правна квалификация
ГКРешение №599/24.09.2010 по дело №1720/2009Нищожност * произнасяне по непредявен иск * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * неправилна правна квалификация
ТКРешение №101/12.07.2010 по дело №857/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №148/15.07.2014 по дело №852/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * подобрения
ГКРешение №30/10.02.2014 по дело №592/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * сключване на трудов договор * съществуване на трудово правоотношение * непозволено увреждане * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №71/23.02.2012 по дело №594/2011Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация
НКРешение №80/19.07.2016 по дело №282/2016Укриване и неплащане на данъчни задължения * субект на данъчно престъпление * неправилна правна квалификация * съучастие * посредствено извършителство
ГКРешение №217/12.10.2016 по дело №1151/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * неосъществено основание
НКРешение №179/20.10.2016 по дело №641/2016Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * противоречие в доказателствена съвкупност * неправилна правна квалификация * измама * липса на мотиви * съществени процесуални нарушения * липса на анализ и съпоставка на доказателства
НКРешение №33/22.02.2017 по дело №1321/2016Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * липса на мотиви * неправилна правна квалификация * блудство
ГКРешение №310/28.02.2017 по дело №2146/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустим съдебен акт * неправилна правна квалификация * земеделски земи
ГКРешение №61/13.07.2017 по дело №3439/2016Делба * подобрения * увеличаване на наследство * Делба на наследство * неправилна правна квалификация * обективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКРешение №132/27.07.2017 по дело №3275/2016Непозволено увреждане * доклад по делото * правна квалификация * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №49/01.06.2018 по дело №940/2017Непозволено увреждане * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №81/13.08.2018 по дело №2973/2017Иск за съществуване на вземането * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало * обезщетение при придобиване право на пенсия * колективен трудов договор
ТКРешение №291/16.10.2018 по дело №3095/2017Неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение
ТКРешение №305/17.10.2018 по дело №3077/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №184/31.01.2019 по дело №219/2018Завет * съпружеска имуществена общност * лично имущество * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №376/11.02.2019 по дело №3180/2017Имуществени последици при прекратяване участието на съдружник * недопустим съдебен акт * неправилна правна квалификация
ТКРешение №79/07.05.2019 по дело №2911/2018недопустим съдебен акт * неправилна правна квалификация * разноски * очевидна фактическа грешка