Ключови фрази
неустойка

ГКРешение №462/26.05.2010 по дело №1165/2009Неустойка * неустойка * свобода на договаряне * право на строеж * предварителен договор * прекомерност на неустойка * нищожност * изтичане на срок
ТКРешение №17/09.03.2010 по дело №414/2009Неустойка * разваляне на договор * негативен интерес
ГКРешение №369/24.10.2012 по дело №1070/2011Неустойка * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие * забрана за конкурентна дейност * допълнително материално стимулиране * давностен срок
ТКРешение №145/19.11.2010 по дело №889/2009Неустойка * конверсия * договор за аренда * договор за наем
ГКРешение №224/25.11.2013 по дело №1894/2013Неустойка * предварителен договор * задатък
ТКРешение №39/04.08.2009 по дело №526/2008Неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * прекомерност на неустойка * намаляване на неустойка между търговци
ТКРешение №99/26.07.2013 по дело №944/2012Неустойка * договорна неустойка * законна лихва
ГКРешение №776/05.01.2011 по дело №969/2009Неустойка * прекомерност на неустойка * договор за заем * свобода на договаряне * нищожност * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №34/17.02.2014 по дело №2586/2013Неустойка * прекомерност на неустойка * встъпване в дълг на трето лице * заместване в дълг * предварителен договор
ТКРешение №79/08.07.2014 по дело №2481/2013Неустойка * договор за приватизационна продажба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №428/18.01.2012 по дело №1097/2010Неустойка * договор за изработка * забава
ГКРешение №726/30.11.2010 по дело №121/2010Неустойка * субсидия * насърчаване на заетостта
ГКРешение №431/08.11.2011 по дело №1759/2010Нищожност * неустойка * договор за заем * нищожност на неустойка * заличаване на договорна ипотека * договорна ипотека
ТКРешение №208/04.08.2014 по дело №637/2012Неустойка * договор за търговска продажба * прекомерност на неустойка * договорна неустойка * намаляване на неустойка между търговци
ТКРешение №27/09.09.2010 по дело №419/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * обезщетение за забава * разсрочено плащане
ТКРешение №116/18.06.2015 по дело №484/2014Неустойка * неустойка за забава * правоприемство между юридически лица
ГКРешение №740/18.11.2010 по дело №322/2010Неустойка * прекратяване на трудовото правоотношение * неизпълнение на договорни отношения * забрана за конкурентна дейност
ГКРешение №736/18.11.2010 по дело №211/2010договор за покупко-продажба * земеделски земи * разваляне на договор * разваляне поради неизпълнение * неустойка * особени основания за нищожност на ипотека
ТКРешение №105/02.07.2014 по дело №2617/2013Неустойка * договор за поръчка * договор за покупко-продажба * доказателствена тежест * свидетелски показания * свобода на договаряне
ТКРешение №111/23.06.2016 по дело №1839/2015Неустойка * неизпълнение на договорни отношения * задължение за трудова заетост поето с приватизационен договор
ГКРешение №9/20.02.2014 по дело №4605/2013Неустойка * неустойка за забава
ТКРешение №86/10.05.2016 по дело №595/2015Неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * Неустойка
ТКРешение №144/07.10.2010 по дело №806/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * адвокатско възнаграждение * база върху която се начислява неустойка
ТКРешение №12/21.03.2011 по дело №1056/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неустойка * договор за приватизационна продажба * прекомерност на неустойка * тълкуване на договор
ТКРешение №1/10.02.2009 по дело №372/2008договор за приватизационна продажба * неустойка * Неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №225/29.04.2010 по дело №838/2008Неустойка * договор за строителство
ТКРешение №46/22.06.2010 по дело №563/2009Неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * договор за приватизационна продажба * прекомерност на неустойка
ГКОпределение №244/12.05.2010 по дело №180/2010допустимост на иск * заповед за незабавно изпълнение * установителен иск * Неустойка * прекомерност на неустойка
ТКРешение №169/08.11.2013 по дело №682/2012Неустойка * предварителен договор * неизпълнение на договорни отношения * тълкуване на договор * невиновна невъзможност за изпълнение
ТКРешение №65/16.07.2012 по дело №333/2011Неустойка * договор за изработка * законна лихва * тълкуване на договор * доказателствено значение на фактура * счетоводни книги
ГКРешение №48/19.02.2015 по дело №4192/2013Неустойка * неустойка за забава * разваляне на предварителен договор * неизпълнение на договор
ГКРешение №210/02.05.2012 по дело №884/2011Неустойка * неустойка за забава * договор за изработка * право на строеж * заместване в дълг * предварителен договор * апорт * преклузия * правоприемство
ТКРешение №103/06.11.2012 по дело №632/2011Неустойка * предварителен договор * тълкуване на договор
ТКРешение №65/31.07.2015 по дело №6/2014Неустойка * договор за приватизационна продажба * давност * начало на давностен срок
ГКРешение №595/06.10.2010 по дело №1920/2009Неустойка * предварителен договор
ГКРешение №279/03.07.2012 по дело №691/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * право на строеж * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №533/30.06.2010 по дело №309/2009недействителност на трудов договор * забрана за работа в конкурентна фирма * Неустойка
ГКРешение №417/21.05.2010 по дело №1228/2009Недействителност на трудов договор / пълна, частична/ * неустойка * забрана за работа в конкурентна фирма
ТКРешение №205/15.09.2014 по дело №516/2012Неустойка * право на строеж * предварителен договор
ТКРешение №188/09.05.2016 по дело №1787/2014Неустойка * договор за финансов лизинг * потребител * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ТКРешение №59/29.04.2010 по дело №687/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * вреди за бъдеще време
ТКРешение №62/01.06.2015 по дело №558/2014Мълчаливо продължаване на договора за наем * Неустойка * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №230/03.02.2010 по дело №52/2009Мълчаливо продължаване на договора за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * договор за наем * неустойка
ГКОпределение №325/27.05.2013 по дело №3208/2013неустойка * цена на иска * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №651/12.11.2010 по дело №522/2009Неустойка * договор за замяна * договор за строителство * делба * съсобственост
ТКРешение №167/09.11.2010 по дело №1012/2009Неустойка * задължителна сила на мотивите * трето лице-помагач * произнасяне по недопустим иск
ГКРешение №22/23.04.2013 по дело №1720/2011Неустойка * неоснователно обогатяване * двустранна реституция * недействителност на допълнително споразумение към трудов договор * прекратяване на трудовото правоотношение * забрана за конкурентна дейност
ТКРешение №228/21.01.2013 по дело №995/2011Неустойка * прекомерност на неустойка * намаляване на неустойка между търговци * заличаване на ипотека * нищожна клауза-неустойка
ГКРешение №52/20.04.2015 по дело №5278/2013Ревандикационен иск * замяна * предварителен договор * разваляне на договор * Неустойка
ТКРешение №33/23.04.2010 по дело №554/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неустойка * договор за приватизационна продажба * право на разсрочено плащане на цена по приватизационен договор * прехвърляне на дялове между съдружници
ТКРешение №233/17.02.2012 по дело №709/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба
ТКРешение №184/19.11.2010 по дело №25/2010Неустойка * договор за приватизационна продажба * задължение за трудова заетост поето с приватизационен договор
ТКОпределение №416/03.07.2012 по дело №254/2012Частна касационна жалба * неустойка * допустимост на иск * решение на общински съвет за завеждане на иск по договор за общинска приватизация и следприватизационен контрол
ТКРешение №111/28.07.2009 по дело №714/2008Неустойка * договор за изработка
ТКРешение №162/18.10.2010 по дело №998/2009Неустойка * тълкуване на договор * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * договор за строителство
ГКРешение №715/05.11.2010 по дело №139/2010Неустойка * прекратяване на трудовото правоотношение * забрана за работа в конкурентна фирма
ТКРешение №109/18.06.2009 по дело №64/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за приватизационна продажба * иск за реално изпълнение * неустойка * погасителна давност
ТКРешение №159/17.10.2014 по дело №3605/2013Неустойка * неустойка за забава * договор за наем * тълкуване на договор * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ТКОпределение №698/08.12.2009 по дело №602/2009неустойка * неустойка за забава
ТКРешение №142/12.03.2012 по дело №336/2010Неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * свобода на договаряне
ГКРешение №663/02.11.2010 по дело №1477/2009забрана за работа в конкурентна фирма * недействителност на трудов договор * Неустойка
ТКРешение №28/25.02.2010 по дело №440/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * неплатена част от цената по приватизационен договор
ТКРешение №110/01.11.2012 по дело №866/2011Неустойка * договорна неустойка * правосубектност * неправосубектно лице * произнасяне по недопустим иск * договор за приватизационна продажба
ТКРешение №168/18.01.2011 по дело №1164/2009Неустойка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * прекомерност на договорна лихва * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №227/07.09.2010 по дело №409/2009договор за наем * неустойка * свобода на договаряне * прекомерност на неустойка * превръщане на срочен договор в безсрочен
ТКРешение №174/16.12.2009 по дело №292/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за приватизационна продажба * неустойка
ТКРешение №42/11.05.2015 по дело №1357/2013Неустойка * неизпълнение на договорни отношения * обезщетение за пропуснати ползи
ТКОпределение №129/29.04.2015 по дело №382/2015Неустойка * отказ от иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №102/23.07.2015 по дело №1680/2014Разваляне на договор по съдебен ред * Неустойка * обратно действие
ТКРешение №40/13.05.2010 по дело №566/2009 * Неустойка
ТКРешение №105/01.07.2010 по дело №952/2009Неустойка * активна легитимация на ищец * договор за приватизационна продажба
ТКОпределение №394/07.07.2009 по дело №271/2009неустойка * неустойка за забава * договор за приватизационна продажба
ТКРешение №11/27.06.2016 по дело №3568/2014Неоснователно обогатяване * задатък * Неустойка
ГКРешение №302/14.07.2010 по дело №514/2009Неустойка * прекомерност на неустойка * неизпълнение в срок * сила на пресъдено нещо * неизпълнение на договорни отношения * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №298/31.10.2013 по дело №1312/2012Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договорна неустойка * свобода на договаряне * нищожност на неустойка * задатък * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №8/07.03.2011 по дело №398/2010Неустойка * договор за приватизационна продажба * неосигурени към НОИ работни лица
ТКРешение №116/03.10.2011 по дело №868/2010Неустойка * погасителна давност * договор за приватизационна продажба * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * начало на давностен срок
ТКРешение №132/28.01.2015 по дело №1846/2013Неустойка * прекомерност на неустойка * срок на договора * договор за строителство * нищожност-невъзможен предмет * нищожна клауза-неустойка * фикс-сделка
ТКРешение №168/29.02.2012 по дело №506/2010Неустойка * договор за приватизационна продажба * програма за трудова заетост
ТКРешение №140/13.07.2010 по дело №63/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * база върху която се начислява неустойка * изменение на иска
ТКРешение №100/10.08.2015 по дело №1191/2014Неустойка * тълкуване на договор * договор за наем
ГКРешение №87/28.03.2016 по дело №4164/2015Неустойка * електроенергия * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №706/30.12.2010 по дело №1769/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * неустойка
ТКРешение №129/09.07.2010 по дело №977/2009Неустойка * договор за търговска продажба * намаляване на неустойка между търговци * прекомерност на неустойка
ГКРешение №28/01.07.2011 по дело №243/2010Установителен иск * неустойка * договор за повишаване на квалификация * неизпълнение * нищожност на неустойка * прекомерност на неустойка
ТКОпределение №355/28.04.2010 по дело №136/2010конкретизация на вземането в заповедно производство * неустойка
ГКРешение №175/06.06.2011 по дело №1242/2010Неустойка * забава * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договор за изработка
ТКОпределение №428/16.07.2009 по дело №299/2009неустойка за забава * неустойка * договор за приватизационна продажба
ТКРешение №103/25.07.2014 по дело №2994/2013Иск за плащане на цена * неустойка * недопустим осъдителен иск * липса на правен интерес * действия от името на търговец без представителна власт * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №90/05.04.2016 по дело №5205/2015Иск за съществуване на вземането * Неустойка * предварителен договор
ГКРешение №74/21.06.2011 по дело №541/2010Неустойка * неизпълнение * договорна неустойка * нищожност на договор
ТКРешение №65/14.04.2009 по дело №589/2008Неустойка * договор за наем * прекомерност на неустойка
ТКОпределение №467/30.06.2010 по дело №834/2009конкретизация на вземането в заповедно производство * неустойка
ТКРешение №129/21.06.2010 по дело №548/2008Неустойка * договор за приватизационна продажба * задължение за трудова заетост поето с приватизационен договор
ГКРешение №762/18.01.2011 по дело №251/2009Неустойка * отнемане на предоставения за ползване имот
ТКРешение №139/15.10.2015 по дело №4491/2013Неустойка * договор за лизинг * разваляне на договор
ТКРешение №156/12.01.2015 по дело №2989/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * Неустойка
ТКРешение №130/24.03.2010 по дело №650/2008Неустойка * договор за приватизационна продажба * тълкуване на договор * публични задължения * разсрочване на задължение по приватизационен договор * договор за новация
ГКОпределение №478/27.07.2010 по дело №31/2010неустойка * правен интерес * Установителен иск * заповед за изпълнение
ТКРешение №15/08.09.2010 по дело №395/2009Неустойка * договор за наем * прекратяване на договор за наем * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №450/21.06.2010 по дело №505/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неустойка * предварителен договор
ГКРешение №775/16.02.2011 по дело №906/2009Задатък * неустойка * предварителен договор * разваляне на договор * обезщетение за неизпълнение * съсобственост * свобода на договаряне
ГКРешение №60/10.04.2013 по дело №896/2012Неустойка * предварителен договор * неустойка
ТКРешение №21/12.07.2010 по дело №470/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неустойка * предварителен договор * право на строеж
ГКРешение №625/12.11.2010 по дело №1313/2009 * Неустойка
ГКРешение №182/19.08.2013 по дело №939/2012Неустойка * договорна неустойка * предварителен договор * възражение за прихващане * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
ТКРешение №80/07.07.2009 по дело №725/2008договор за приватизационна продажба * компенсаторни инструменти * неустойка * Неустойка
ГКРешение №682/16.12.2010 по дело №2132/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прекратяване на трудовото правоотношение * злоупотреба с доверието на работодателя * допълнително споразумение * неустойка * липса на необходимо образование или професионална квалификация * забрана за конкурентна дейност
ТКРешение №112/02.12.2013 по дело №426/2012Неустойка * прекомерност на неустойка * намаляване на неустойка между търговци * нищожна клауза-неустойка
ГКРешение №447/25.06.2010 по дело №4618/2008Неустойка * забава * прекомерност на неустойка
ТКРешение №138/01.07.2013 по дело №1141/2010Неустойка * предварителен договор * кумулиране на неустойка и обезщетение за едно и също неизпълнение
ГКОпределение №383/01.08.2013 по дело №4027/2013Частна касационна жалба * неустойка * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение * заповед за изпълнение въз основа на документ
ГКРешение №112/31.05.2012 по дело №1610/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * неустойка * съпружеска имуществена общност * конституиране на страни * косвен иск
ТКРешение №35/04.04.2011 по дело №831/2009Откриване на производство по несъстоятелност * неустойка * нищожна клауза-неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * добри търговски практики
ТКРешение №78/14.07.2011 по дело №605/2010Неустойка * договорна неустойка * опрощаване на задължение * договор за строителство
ТКРешение №224/15.02.2012 по дело №558/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за приватизационна продажба * неустойка
ТКРешение №247/11.01.2011 по дело №115/2010Договор за изработка * договор за строителство * неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * възражение за прихващане
ГКРешение №326/19.05.2010 по дело №706/2009Неустойка * договор за повишаване на квалификация * неустойка * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
ГКРешение №142/15.09.2010 по дело №3946/2008Неустойка * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * прихващане * тълкуване на договор * предварителен договор * изпълнителен лист
ГКРешение №496/07.06.2010 по дело №884/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * колективен трудов договор * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * неустойка * обезщетение за оставане без работа * отпаднало основание
ТКРешение №65/10.05.2013 по дело №491/2012Неустойка * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №4/25.02.2009 по дело №395/2008неустойка * договор за заем * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прекомерност на неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №107/25.06.2010 по дело №818/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * нищожна клауза-неустойка * неустойка * договор за заем
ГКРешение №60/25.03.2010 по дело №394/2009Договор за наем на вещи * прекратяване на договор за наем * предаване на владение * движими вещи * доказателства * неустойка
ТКРешение №201/26.11.2010 по дело №88/2010Неустойка * договор за приватизационна продажба * неизпълнение на инвестиционна програма
ТКРешение №205/05.05.2010 по дело №18/2009Неустойка * разваляне на договор
ТКРешение №82/31.07.2015 по дело №1611/2013Неустойка * разваляне на предварителен договор * неоснователно обогатяване * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №508/16.12.2011 по дело №1707/2010Неустойка * правомощия на въззивната инстанция * заповед за изпълнение * произнасяне по непредявен иск * задатък
ГКРешение №108/10.06.2016 по дело №4838/2015Неустойка * електроенергия * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №422/22.06.2010 по дело №918/2009доказателствена сила на частен документ * договор за заем * наследяване * неустойка
ТКРешение №55/19.02.2015 по дело №1568/2013Неустойка * предварителен договор * право на строеж * тълкуване на договор * забавено изпълнение
ТКРешение №115/18.06.2015 по дело №1922/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Неустойка * договор за обществена поръчка
ТКРешение №21/30.06.2015 по дело №1107/2012Договор за лизинг * разваляне на договор * Неустойка
ТКРешение №211/16.12.2010 по дело №244/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * база върху която се начислява неустойка * нищожна клауза-неустойка
ГКРешение №213/19.06.2015 по дело №5986/2014Неустойка * договор за покупко-продажба * доказателствена тежест * договорна неустойка * нищожност-накърняване на добрите нрави
ТКРешение №50/12.03.2010 по дело №485/2009договор за приватизационна продажба * неизпълнение на инвестиционна програма * неустойка * законна лихва
ТКРешение №48/07.09.2010 по дело №286/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * погасителна давност * начало на давностен срок
ТКРешение №130/09.07.2010 по дело №995/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * неизпълнение на отрицателна престация * забрана за разпореждане с предмета на приватизационния договор * прекомерност на неустойка
ТКРешение №200/11.04.2014 по дело №545/2012Неустойка * договор за строителство * грижа на добрия търговец * непреодолима сила
ГКРешение №239/16.07.2013 по дело №1050/2012Неустойка * лихва * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * двустранна реституция * представяне на документи на хартиен носител
ТКРешение №68/21.04.2009 по дело №697/2008Неустойка * договор за наем * необсъждане на доказателства * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ТКРешение №178/26.02.2015 по дело №2945/2013Неустойка * наемни правоотношения * разваляне на договор * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ГКРешение №508/18.06.2010 по дело №4594/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * неустойка * намаляване обема на работа * съкращаване на щата * закрила при уволнение * колективен трудов договор * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №366/30.12.2015 по дело №2874/2015Неустойка * обезщетение за неизпълнение * служебно начало
ГКРешение №147/16.07.2013 по дело №1372/2012Неустойка * лихва * забава * обезщетение за забава * намаляване на неустойката
ТКРешение №225/22.12.2011 по дело №1107/2010Неустойка * прекомерност на неустойка * лихва върху неустойка
ТКРешение №16/16.06.2009 по дело №430/2008Неустойка * договор за услуга * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №103/08.10.2009 по дело №68/2009договор за приватизационна продажба * неустойка * неизпълнение на инвестиционна програма * Неустойка
ГКРешение №561/17.06.2010 по дело №1717/2009забрана за работа в конкурентна фирма * неустойка * недействителност на трудов договор * Неустойка
ТКРешение №114/24.06.2010 по дело №982/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * програма за трудова заетост * неустойка
ТКРешение №80/26.06.2009 по дело №469/2008Неустойка * база върху която се начислява неустойка * договор за приватизационна продажба
ТКРешение №99/08.07.2010 по дело №984/2009Неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * договор за изработка * прекомерност на неустойка
ТКРешение №132/18.12.2013 по дело №293/2012Неустойка * неизпълнение на договорни отношения * възражения
ГКРешение №141/23.06.2016 по дело №15/2016Разваляне на договор * Неустойка * продажба на чужда вещ * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нередовност на исковата молба
ТКРешение №14/07.02.2014 по дело №1130/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за изработка * неустойка * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №230/13.07.2011 по дело №1088/2009Иск за плащане на цена * договор за търговска продажба * неустойка * обезщетение за забава върху неустойка * неустойка при разрочено плащане на цена
ГКРешение №126/24.04.2012 по дело №563/2011Неустойка * неизпълнение на договорни отношения * договор за покупко-продажба * предварителен договор * неизпълнение
ТКРешение №229/21.01.2013 по дело №1050/2011Неустойка * договор за приватизационна продажба * прекомерност на неустойка * намаляване на неустойка между търговци
ТКРешение №52/29.04.2011 по дело №512/2010Неустойка * договор за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни * недопустим осъдителен иск * установителен иск в заповедно производство * изпълнително основание по АПК
ТКРешение №75/01.07.2014 по дело №3723/2013Неустойка * разваляне на предварителен договор * неизпълнение на договорни отношения * договор за покупко-продажба * отпаднало основание
ТКРешение №88/22.06.2010 по дело №911/2009Неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * прекомерност на неустойка * намаляване на неустойка
ГКРешение №453/03.11.2011 по дело №634/2010Неустойка * начало на давностен срок * тълкуване на договор * неустойка за забава * договор за строителство
ГКРешение №351/15.01.2014 по дело №2767/2013Неустойка * договор за наем
ТКРешение №70/27.07.2010 по дело №724/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * програма за трудова заетост * средносписъчен брой на заети в приватизирано предприятие
ТКРешение №137/12.10.2015 по дело №2618/2014Неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * неустойка за забава
ГКРешение №173/24.02.2010 по дело №467/2009предварителен договор * неустойка * Неустойка * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №230/11.02.2013 по дело №1090/2011Неустойка * нищожна клауза-неустойка * задължения на въззивния съд
ТКРешение №168/12.10.2010 по дело №486/2010Откриване на производство по несъстоятелност * договор за наем * неустойка * прекомерност на неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №217/22.12.2010 по дело №243/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №121/27.09.2013 по дело №621/2012Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * договор за строителство * тълкуване на договор * неустойка * забавено изпълнение
ТКРешение №145а/17.11.2010 по дело №531/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * липса на правен интерес * недопустим осъдителен иск
ТКРешение №196/06.12.2010 по дело №335/2009Договор за заем * неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * произнасяне по недопустим иск
ТКОпределение №310/02.06.2009 по дело №215/2009неустойка * размер на неустойка
ГКРешение №362/20.10.2011 по дело №1222/2010Неустойка * договор за управление * договорна неустойка * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №87/23.06.2009 по дело №594/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за приватизационна продажба * неустойка * компенсаторни инструменти * годишна вноска * мажоритарен купувач
ТКРешение №26/07.09.2010 по дело №397/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за аренда * неустойка * изменение на иска * валута
ТКРешение №205/30.12.2011 по дело №654/2010Неоснователно обогатяване * предварителен договор * задатък * неустойка
ТКРешение №208/29.12.2010 по дело №585/2009Договор за изработка * неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ГКРешение №446/29.12.2015 по дело №2611/2015Неустойка * неизпълнение на договор * предварителен договор
ГКРешение №222/18.07.2012 по дело №1186/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договорна неустойка * договор за изработка * неизпълнение
ГКРешение №48/08.02.2011 по дело №545/2010обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * неустойка * договор за покупко-продажба * наем * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №243/30.07.2013 по дело №479/2012Договор за заем * договор за замяна * неустойка * прекомерност на неустойка * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №145/21.07.2014 по дело №4726/2013Неоснователно обогатяване * неустойка * обезщетение за забава * начална липса на основание * нищожност на споразумение * доклад по делото
ТКРешение №30/29.02.2016 по дело №149/2015Неустойка * действителна обща воля на страните * тълкуване на договор * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №58/22.04.2010 по дело №124/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение * обезщетение за неизпълнение * неустойка * правоприемство * конституиране на страни
ГКРешение №214/02.10.2014 по дело №3317/2014Отмяна по молба на трето лице * Неустойка
ТКРешение №157/30.10.2012 по дело №696/2011Неустойка * тълкуване на договор * предварителен договор * критерии за тълкуване на договор
ГКРешение №117/22.08.2013 по дело №215/2012Неустойка * разрешение за строеж * договор за замяна * договор за изработка * отпаднало основание
ТКРешение №169/31.01.2013 по дело №664/2011Неустойка * търговска сделка * предварителен договор * доказателствена тежест * оспорване съдържанието на нотариален акт * доказателствена сила на вписванията в счетоводните книги
ТКРешение №66/22.06.2015 по дело №269/2014Неустойка * неустойка за забава * давностен срок
ТКРешение №194/30.11.2009 по дело №223/2009Неустойка * намаляване на неустойка между търговци * прекомерност на неустойка
ГКРешение №202/25.07.2012 по дело №1145/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ТКРешение №210/30.12.2010 по дело №777/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * забрана за разпореждане с предмета на приватизационния договор
ГКРешение №453/03.08.2016 по дело №1742/2015Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет
ТКРешение №120/08.08.2016 по дело №1399/2015Неустойка * неустойка за забава * договор за аренда * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №10/08.08.2016 по дело №2393/2014Неустойка * договор за приватизационна продажба * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №154/24.08.2016 по дело №3848/2015Неустойка * отпаднало основание * разваляне на предварителен договор * сила на пресъдено нещо * частичен иск * възражение за изтекла давност * неоснователно обогатяване
ГКРешение №233/28.09.2016 по дело №1842/2016Неустойка * предварителен договор * правна квалификация * задатък
ТКРешение №188/20.12.2016 по дело №1525/2015Отговорност на управителя и контрольора * обезщетение за имуществени вреди * договор за управление * Неустойка
ТКРешение №127/20.12.2016 по дело №1907/2015Неустойка * рамков договор * договорна неустойка
ТКРешение №211/05.01.2017 по дело №1739/2015Неустойка * неоснователно обогатяване * доказателствена сила на частен свидетелстващ документ * фактура * отпаднало основание * разваляне на договор
ТКРешение №248/13.01.2017 по дело №2933/2015Неустойка * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №166/07.02.2017 по дело №950/2015Неустойка * договор за покупко-продажба * Обективна невъзможност на изпълнението
ТКРешение №36/08.03.2017 по дело №318/2016Последици от прекратяване на концесионния договор * възражение за прихващане * Неустойка
ТКРешение №19/22.03.2017 по дело №3349/2015Неустойка * договор за продажба * новация
ГКРешение №322/04.04.2017 по дело №1410/2016Неустойка * невиновна невъзможност за изпълнение * административна процедура * предварителен договор * неизпълнение на договор
ТКРешение №48/23.05.2017 по дело №2541/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * договор за поддръжка и управление на жилищен комплекс * Неустойка
ТКРешение №12/22.06.2017 по дело №551/2016Неустойка * нищожна клауза-неустойка
ГКРешение №104/26.06.2017 по дело №2559/2016Неустойка * нищожност на неустойка * предварителен договор * справедливост
ТКРешение №229/29.06.2017 по дело №3550/2015Неустойка * неизпълнение на договорни отношения * едностранно разваляне на двустранен договор
ГКРешение №110/29.06.2017 по дело №3868/2016Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * договор за продажба * предварителен договор * Неустойка * задатък
ТКОпределение №427/08.08.2017 по дело №1187/2017Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * Неустойка
ГКРешение №234/12.10.2017 по дело №4348/2016Неустойка * електроенергия * солидарност
ТКРешение №158/20.10.2017 по дело №360/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- ненадлежно уведомяване на страната или невъзможност за участие * неизпълнение на договорни отношения * Неустойка
ТКРешение №163/24.10.2017 по дело №2323/2016Неустойка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №177/08.11.2017 по дело №408/2017Неустойка * задължения на въззивния съд
ТКРешение №193/12.02.2018 по дело №2303/2016Неустойка * нищожност
ТКРешение №216/20.02.2018 по дело №861/2017Неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ГКРешение №23/13.03.2018 по дело №1740/2017Неустойка * предварителен договор * договор за строителство * неустойка за забава
ГКРешение №106/12.07.2018 по дело №4027/2017Неустойка * електроенергия
ТКРешение №283/27.12.2018 по дело №2951/2017Неустойка * договор за наем * прекратяване на договор за наем * нищожна клауза-неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №16/08.05.2019 по дело №973/2018доказателствена тежест * доклад по делото * задължения на въззивния съд * Неустойка * право на строеж
ТКРешение №50/30.07.2019 по дело №1883/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за финансов лизинг * спогодба * тълкуване на договор * Неустойка
ТКРешение №124/05.12.2019 по дело №2809/2018Неустойка * нищожна клауза-неустойка * договор за изработка
ТКРешение №148/02.01.2020 по дело №50007/2016Неустойка * вероятна недопустимост * спиране на производството по делото
ТКРешение №148/25.02.2020 по дело №219/2018Неустойка * вреди * неизпълнение на договорни отношения