Ключови фрази
нищожност на дарение

ГКРешение №73/14.02.2011 по дело №1936/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на делба * нищожност на дарение
ГКРешение №988/13.09.2010 по дело №573/2009Нищожност * нищожност на дарение * симулация * установителен иск * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №368/03.04.2013 по дело №243/2012Унищожаемост на договор поради измама * договор за дарение * нищожност на дарение
ГКРешение №1/12.04.2010 по дело №3512/2008Нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * правен интерес * договор за дарение * нищожност на дарение * право на изкупуване * съсобственост * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №695/19.01.2010 по дело №478/2009Делба * дарение на чужда вещ * нищожност на дарение * упълномощаване * добросъвестно владение * придобивна давност * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №36/01.04.2011 по дело №125/2010Делба * съсобственост * първо заседание в делбеното производство * висящност на процеса * намаляване на дарение * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * нищожност на дарение * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №275/21.05.2010 по дело №155/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * земеделски земи * възражение за нищожност * нищожност на завещателно разпореждане * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * нищожност на дарение
ГКРешение №621/13.07.2011 по дело №1195/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * трето лице * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на дарение * нищожност-липса на форма * графологическа експертиза
ГКРешение №158/08.04.2010 по дело №4017/2008Нищожност * нищожност-невъзможен предмет * нищожност на дарение * установяване право на собственост
ГКРешение №219/10.12.2015 по дело №1716/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план * нищожност на дарение
ГКРешение №233/27.07.2010 по дело №116/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * дарение на чужда вещ * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * нищожност на дарение
ГКРешение №190/19.10.2015 по дело №3054/2015Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * нищожност на дарение * завет * наследяване
ГКРешение №385/11.08.2010 по дело №59/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * договор за дарение * договор за покупко-продажба * земеделски земи * нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * нищожност-липса на основание * симулация
ГКРешение №475/14.07.2010 по дело №621/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * нищожност-привидност на сделка * нищожност на дарение * симулация * съсобственост