Ключови фрази
нищожност на договор

ГКРешение №233/31.07.2015 по дело №4380/2014Нищожност * нищожност на договор * договор за делба * свидетелски показания
ГКОпределение №44/15.01.2010 по дело №725/2009нищожност на договор за учредяване право на строеж * цена на иска * договорна ипотека * нищожност на договор
ГКРешение №251/09.01.2015 по дело №7253/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор * симулация * съпружеска имуществена общност * обратно писмо * доказателства * конституиране на страни * свидетелски показания
ТКРешение №61/10.07.2013 по дело №94/2012Иск за плащане на цена * нищожност на договор * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №817/11.12.2013 по дело №5316/2013делба * правен интерес * установителен иск * нищожност на договор
ГКРешение №295/27.11.2013 по дело №2141/2013Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №725/30.11.2010 по дело №823/2009Нищожност * нищожност-липса на форма * нищожност на договор * нищожност на делба * договор за гледане и издръжка * съсобственост
ГКОпределение №598/29.11.2010 по дело №597/2010правен интерес * установителен иск * нищожност на договор
ГКРешение №155/26.04.2011 по дело №917/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на нотариално действие * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * разваляне на договор
ТКРешение №95/09.07.2015 по дело №2416/2014Застрахователно обезщетение * обезщетение за вреди * застрахователно събитие * нищожност на договор
ГКРешение №137/12.07.2013 по дело №468/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * правен интерес * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №411/31.07.2012 по дело №1372/2010Делба * реституция * нищожност на договор
ГКОпределение №296/06.07.2010 по дело №233/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * право на изкупуване * конститутивен иск * инцидентен установителен иск * нищожност на договор * симулация
ГКРешение №47/25.02.2011 по дело №1040/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * погасителна давност
ГКОпределение №632/20.12.2013 по дело №5812/2013задължително другарство * пасивна процесуална легитимация * нищожност на договор * наем * недопустимост на иск
ГКРешение №239/14.10.2013 по дело №1350/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за продажба на наследство * договорна ипотека * липса на съгласие
ГКРешение №23/05.02.2013 по дело №318/2012правен интерес * активна процесуална легитимация * право на ползване * разваляне на договор по съдебен ред * нищожност на договор
ГКРешение №540/20.12.2011 по дело №110/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * неизпълнение * давностен срок * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника * нищожност на договор
ГКРешение №254/14.07.2011 по дело №569/2010Нищожност * нищожност на договор * частен документ * доказателствена тежест * нищожност-липса на съгласие * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №91/13.07.2011 по дело №2969/2008Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-привидност на сделка * право на ползване * симулация
ГКРешение №6/31.01.2013 по дело №470/2012Нищожност * установителен иск * нищожност на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №335/03.11.2014 по дело №1689/2014Нищожност * неоснователно обогатяване * нищожност на договор * договор за поръчителство * начална липса на основание
ГКРешение №204/23.07.2012 по дело №607/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №352/12.12.2011 по дело №568/2010Ревандикационен иск * нищожност на договор * наследяване * предаване на владение * наследяване по закон
ГКРешение №602/12.10.2010 по дело №980/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * делба * съсобственост * нищожност на договор * договор за групов строеж
ГКРешение №201/20.04.2011 по дело №1547/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * договор за замяна * ревандикационен иск * нищожност на договор
ГКРешение №569/08.03.2011 по дело №76/2009Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на съгласие * разваляне на договор * действия във вреда на представлявания
ГКРешение №56/15.04.2013 по дело №796/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * договор за дарение * симулативна сделка
ГКРешение №24/28.07.2011 по дело №429/2010Нищожност * установяване на престъпно обстоятелство * договорна ипотека * упълномощаване * недопустимост на решение * нищожност на договор * родова подсъдност * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №296/15.07.2011 по дело №179/2010Нищожност * нищожност на договор * симулация * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок
ГКРешение №205/05.11.2013 по дело №1415/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * право на строеж
ГКРешение №138/25.03.2011 по дело №1127/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * нищожност на договор * връщане на вещта * отчуждаване * неправилна правна квалификация
ГКРешение №74/21.06.2011 по дело №541/2010Неустойка * неизпълнение * договорна неустойка * нищожност на договор
ГКРешение №260/11.06.2012 по дело №136/2012съсобственост * нищожност на договор * правен интерес * делба
ГКОпределение №495/04.07.2012 по дело №423/2012спиране на производството по делото * делба * преюдициално значение * нищожност на договор
ГКРешение №200/20.04.2011 по дело №876/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свобода на договаряне * недействителност на договор
ГКРешение №19/13.03.2014 по дело №2159/2013Привидни и прикрити договори * договор за дарение * обратно писмо * нищожност на договор
ГКРешение №92/28.04.2014 по дело №5224/2013Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №352/24.10.2014 по дело №4193/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * негаторен иск * нищожност на договор * отмяна на нотариален акт * разноски
ГКРешение №208/14.07.2014 по дело №6302/2013Нищожност * нищожност на договор * установителен иск * материалноправна легитимация на ищеца * нищожност-липса на предмет * съсобственост * въвод във владение
ГКРешение №205/13.10.2014 по дело №2308/2014Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор
ГКРешение №109/08.06.2011 по дело №1896/2009нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * договор за заем * свидетелски показания
ГКРешение №26/13.02.2013 по дело №717/2012Нищожност * нищожност на договор * унищожаване на упълномощителна сделка * унищожаване на договор при грешка и измама
ГКРешение №706/09.03.2011 по дело №1394/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * доказателства * свидетелски показания * договор за заем
ГКРешение №376/25.11.2013 по дело №1190/2012Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * висяща недействителност * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * действия без представителна власт
ГКРешение №376/27.07.2010 по дело №4341/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за замяна * договор за ремонт * подобрения * договорна неустойка * неизпълнение на договорни отношения * нищожност на договор * прекомерност на неустойка * прихващане
ГКРешение №184/15.07.2013 по дело №633/2012Нищожност * договор за поръчителство * нищожност на договор * ненадлежна страна * свидетелски показания
ГКРешение №461/16.01.2012 по дело №1206/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * симулация * нищожност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * нищожност-заобикаляне на закона
ГКРешение №405/23.10.2012 по дело №1740/2011Нищожност * произнасяне по непредявен иск * нищожност на договор * договор за продажба на наследство * действия във вреда на представлявания * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * унищожаване поради крайна нужда
ГКРешение №372/16.10.2012 по дело №1266/2011Нищожност * действия във вреда на представлявания * допустимост на иск * конституиране на страни * договор за наем * нищожност на договор * оттегляне на пълномощия
ГКРешение №77/22.04.2015 по дело №4452/2014Нищожност * договор за кредит * нищожност на договор
ГКРешение №469/14.09.2010 по дело №680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * съпружеска имуществена общност * договор за замяна * нищожност на делба * нищожност-липса на съгласие * трето лице * нищожност на договор
ГКРешение №384/12.10.2012 по дело №368/2012Нищожност * нищожност на договор * доказателства * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №399/31.10.2011 по дело №1584/2010Нищожност * нищожност на договор * общинска собственост * право на строеж
ГКРешение №428/19.10.2012 по дело №358/2011Унищожаемост на договор поради измама * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * нередовност на исковата молба
ГКРешение №541/06.02.2012 по дело №810/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за наем * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №273/25.08.2014 по дело №506/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * свидетелски показания * необходимо другарство * нищожност-привидност на сделка * нередовност на исковата молба
ГКРешение №172/02.03.2010 по дело №62/2009Нищожност * договор за делба * симулация * земеделски земи * уравнение на дялове * съсобственост * доказателства * нищожност на договор
ГКРешение №523/14.07.2011 по дело №3114/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * придобиване по време на брака * ограничения на собствеността * изключителен собственик * продажба на право на строеж * принцип на равенство на страните
ГКРешение №703/2010/05.01.2011 по дело №1060/2009Договор за наем на вещи * договор за наем * земеделски земи * право на ползване * нищожност на договор
ГКРешение №124/11.07.2016 по дело №6220/2015Ревандикационен иск * ревандикационен иск * нищожност на договор * правоприемство * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №74/18.07.2016 по дело №1113/2015Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * договор за прехвърляне на дружествен дял * нищожност на договор * нотариално удостоверяване
ТКРешение №72/02.08.2016 по дело №686/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за кредит * нищожност на договор * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ТКРешение №135/05.10.2016 по дело №2082/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за обществена поръчка * договор за цесия * цесия * нищожност * нищожност на договор * забраната на чл. 43, ал. 1 ЗОП
ГКОпределение №91/25.05.2017 по дело №1333/2017Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * цена на иска * нищожност на договор
ГКРешение №46/29.05.2017 по дело №4655/2015Нищожност * нищожност-противоречие на закона * нищожност на договор * нищожност на пълномощно
ТКОпределение №444/01.08.2017 по дело №227/2017Частна касационна жалба * нищожност на договор * инцидентен установителен иск * цена на иска
ТКОпределение №478/28.08.2017 по дело №766/2017Частна касационна жалба * преюдициално значение * нищожност на договор * спиране на производството по делото
ГКРешение №1/15.03.2018 по дело №364/2017Делба на наследство * продажба на наследство * съсобственост * нищожност на договор * привидни и прикрити договори * наследствен дял
ТКРешение №253/22.03.2018 по дело №682/2017Иск за съществуване на вземането * нищожност на договор * заповед за изпълнение * доказателствена тежест
ГКРешение №125/10.10.2018 по дело №4497/2017Иск за съществуване на вземането * прекомерност на адвокатско възнаграждение * нищожност на договор
ГКРешение №122/22.10.2018 по дело №4190/2017Делба на наследство * настойничество и попечителство * нищожност-противоречие на закона * нищожност на договор * пълно запрещение
ГКРешение №143/01.11.2018 по дело №4534/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * кооперация * представителна власт
ГКРешение №139/29.11.2018 по дело №504/2018Ревандикационен иск * задължителна сила на присъда /споразумение/ * нищожност на договор
ТКРешение №66/29.07.2019 по дело №1504/2018Договор за банков кредит * нищожност на договор
ГКРешение №117/03.09.2019 по дело №2962/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договор за продажба * договор за замяна * общинска собственост * благоустройствени мероприятия * държавна такса * нищожност на договор
ТКРешение №37/30.03.2020 по дело №2206/2018Неоснователно обогатяване * нищожност на договор