Ключови фрази
нищожност на съдебно решение

ГКРешение №248/11.06.2012 по дело №572/2011нищожност на съдебно решение * липса на мотиви
ГКРешение №533/30.06.2010 по дело №1504/2009Определяне на по-голям дял на съпруга * инцидентен установителен иск * делба * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * нищожност на съдебно решение * изключителен собственик
ГКРешение №250/22.05.2012 по дело №1332/2010Преобразуване на лично имущество * нищожност на съдебно решение * незаконен съдебен състав
ГКРешение №668/15.11.2010 по дело №1790/2009нищожност на съдебно решение * незаконен съдебен състав * Делба
ГКРешение №270/29.10.2013 по дело №3304/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №11/26.05.2010 по дело №333/2009Неоснователно обогатяване * договор за заем * нищожност на съдебно решение * изпълнителен лист
ГКРешение №437/10.04.2012 по дело №1209/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на съдебно решение * решение на общо събрание на кооперация * сила на пресъдено нещо * оспорване на истинността на документ * зачитане на решението
ГКРешение №263/09.10.2014 по дело №1262/2014Преобразуване на лично имущество * частична трансформация * съдебен състав * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №355/03.10.2012 по дело №35/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на съдебно решение * липса на мотиви
ГКРешение №370/30.10.2012 по дело №480/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност и недопустимост на съдебно решение * подведомственост * компетентност на граждански или административен съд * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №122/28.09.2012 по дело №909/2011установителен иск * нищожност на съдебно решение * заличаване на вписани обстоятелства
ТКРешение №65/10.05.2016 по дело №3780/2014Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * нищожност на съдебно решение * незаконен съдебен състав * отпаднало основание
ГКРешение №48/09.04.2015 по дело №5805/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * нищожност на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност * съдебен състав
ГКРешение №123/04.04.2012 по дело №777/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * родова подсъдност * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №182/01.07.2014 по дело №1535/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на съдебно решение * незаконен съдебен състав
ГКОпределение №64/23.01.2015 по дело №141/2015Частна касационна жалба * нищожност на съдебно решение * заповед за изпълнение * Установителен иск * допустимост на иск
ГКРешение №69/16.06.2016 по дело №3590/2015Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №41/02.02.2012 по дело №1540/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * нищожност на съдебно решение * конституиране на страни * надлежно упражняване право на иск
ГКРешение №201/08.11.2016 по дело №2212/2016Ревандикационен иск * реална част * нищожност на съдебно решение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * процесуални предпоставки * право на иск * Обезсилване на решение
ГКОпределение №80/19.04.2017 по дело №1466/2017Частна касационна жалба * подсъдност * подведомственост * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност на съдебно решение * компетентност на граждански или административен съд
ТКРешение №72/26.04.2017 по дело №493/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №42/27.04.2017 по дело №1481/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №63/26.04.2017 по дело №2220/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №31/17.05.2017 по дело №2117/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №102/30.05.2017 по дело №162/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №90/01.06.2017 по дело №1755/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №132/14.06.2017 по дело №2397/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №143/16.06.2017 по дело №698/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №128/16.06.2017 по дело №923/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №111/14.06.2017 по дело №522/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №130/03.07.2017 по дело №839/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №52/22.06.2017 по дело №2324/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №165/04.10.2017 по дело №282/2017Последици на развалянето. Действие спрямо трети лица * нищожност * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №235/07.12.2017 по дело №2094/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №238/14.12.2017 по дело №2514/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение * потребител
ТКРешение №31/24.04.2018 по дело №2956/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- ненадлежно уведомяване на страната или невъзможност за участие * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №71/17.05.2018 по дело №2389/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение * потребител
ТКРешение №10/31.05.2018 по дело №1861/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение * престъпно обстоятелство
ТКРешение №227/27.11.2018 по дело №2215/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №247/11.12.2018 по дело №2337/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №252/14.12.2018 по дело №2047/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №249/18.12.2018 по дело №2143/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №244/16.01.2019 по дело №2395/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №40/13.05.2019 по дело №97/2019Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение- ненадлежно уведомяване на страната или невъзможност за участие * нищожност на съдебно решение * потребител