Ключови фрази
нищожност-липса на съгласие

ГКРешение №191/06.08.2012 по дело №1175/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност-липса на съгласие * вещо лице * нищожност на нотариално действие
ТКОпределение №449/29.07.2015 по дело №1596/2015Частна касационна жалба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * неравноправни клаузи * договор за особен залог
ТКРешение №120/05.11.2012 по дело №379/2011Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * нищожност-липса на съгласие * едностранни сделки * унищожаване на договор поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията * дееспособно лице
ГКРешение №235/15.04.2010 по дело №673/2009Установителен иск * доказателствена тежест * предаване на владение * ревандикационен иск * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на замяна
ГКРешение №661/11.03.2011 по дело №266/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * нищожност * предварителен договор * унищожаване поради грешка * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на основание
ГКРешение №337/14.10.2014 по дело №3598/2014Нищожност * договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * действия без представителна власт * унищожаване на упълномощителна сделка * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №309/20.02.2014 по дело №742/2012Ревандикационен иск * нищожност-липса на съгласие * решение на общо събрание * договор за покупко-продажба
ГКРешение №33/02.07.2015 по дело №3903/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * упълномощаване * форма за действителност
ГКРешение №1011/12.03.2010 по дело №3409/2008Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * нищожност-липса на предмет * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване
ГКРешение №172/02.07.2014 по дело №2179/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * апорт * кооперативен съюз * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение № 165/17.05.2010 по дело №4719/2008Нищожност * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * спиране на производството по делото * задължителна сила на присъда /споразумение/ * доказателства * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №169/04.06.2012 по дело №950/2011Ревандикационен иск * унищожаване поради грешка * право на ползване * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * обезщетение за ползване * насрещен иск * нищожност-липса на съгласие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №155/10.07.2012 по дело №22/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * симулация * привидни и прикрити договори * наследяване
ТКОпределение №666/16.12.2015 по дело №1987/2015Частна касационна жалба * подведомственост * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №501/12.01.2012 по дело №1912/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * нищожност на съдебна спогодба * упълномощаване * форма на упълномощаването * представителство
ГКРешение №47/25.02.2011 по дело №1040/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * погасителна давност
ТКРешение №47/29.04.2009 по дело №645/2008предварителен договор * Предварителен договор * нищожност-липса на съгласие
ГКОпределение №89/24.02.2010 по дело №723/2009иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес * нищожност-липса на съгласие * представителна власт
ГКРешение №140/30.05.2011 по дело №1075/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * нищожност-липса на съгласие * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №16/14.02.2011 по дело №236/2010Нищожност * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * представителна власт * графологическа експертиза
ГКРешение №254/14.07.2011 по дело №569/2010Нищожност * нищожност на договор * частен документ * доказателствена тежест * нищожност-липса на съгласие * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №388/2014/17.02.2015 по дело №1036/2014Нищожност * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №84/31.07.2009 по дело №662/2008договорна ипотека * Нищожност * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №129/12.04.2011 по дело №925/2010прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на съгласие * действия във вреда на представлявания *
ГКРешение №468/29.11.2010 по дело №913/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за дарение * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №375/28.12.2012 по дело №1347/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на предмет * нищожност-накърняване на добрите нрави * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ * конституиране на страни
ГКРешение №695/19.01.2010 по дело №478/2009Делба * дарение на чужда вещ * нищожност на дарение * упълномощаване * добросъвестно владение * придобивна давност * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №569/08.03.2011 по дело №76/2009Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на съгласие * разваляне на договор * действия във вреда на представлявания
ГКРешение №116/26.07.2013 по дело №27/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * надлежна страна * упълномощаване * обективно съединяване на искове * отмяна на нотариален акт
ТКРешение №103/25.07.2014 по дело №2994/2013Иск за плащане на цена * неустойка * недопустим осъдителен иск * липса на правен интерес * действия от името на търговец без представителна власт * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №54/16.09.2013 по дело №710/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * прогласяване на нищожност * нищожност-липса на съгласие * правен интерес * нарушаване на членствени права
ГКРешение №272/19.06.2012 по дело №47/2012установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №136/02.07.2010 по дело №581/2009нищожност-липса на съгласие * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * договор за продажба на дружествени дялове * мним представител
ГКРешение №403/01.11.2012 по дело №1090/2011Нищожност * нищожност-липса на съгласие * нередовност на исковата молба * нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №267/03.10.2011 по дело №1362/2010Разваляне на договор * прогласяване на недействителност * разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №553/29.09.2010 по дело №629/2009Нищожност * саморъчно завещание * доказателствена тежест * експертиза * земеделски земи * приемане на наследство по опис * давностен срок * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №485/05.11.2012 по дело №1401/2011договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №18/22.07.2014 по дело №25/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договорна ипотека * нищожност-липса на съгласие * задължителни указания на ВКС
ГКРешение №367/13.07.2010 по дело №869/2009Нищожност * отмяна на нотариален акт * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №831/04.01.2010 по дело №2807/2008Нищожност * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * договор за заем * договорна ипотека * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №49/14.04.2011 по дело №561/2010Предварителен договор * сила на пресъдено нещо * компетентност на общото събрание * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №18/04.04.2014 по дело №24/2013Договор за изработка * действия от името на търговец без представителна власт * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №633/25.10.2010 по дело №1369/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * доказателствена сила на нотариален акт * недобросъвестно владение * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №3/18.02.2010 по дело №3231/2008нищожност на договор за продажба * мним представител * упълномощаване * договорна неустойка * лихва * Нищожност * нищожност-липса на съгласие * трето лице
ГКРешение №376/25.11.2013 по дело №1190/2012Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * висяща недействителност * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * действия без представителна власт
ГКРешение №117/07.05.2012 по дело №1098/2011Делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * забрана за посочване на нови факти и доказателства * служебно начало * доклад по делото * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №95/07.05.2013 по дело №662/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * упълномощаване * нищожност на договор за замяна * нищожност-липса на съгласие
ГКОпределение №401/20.11.2008 по дело №1980/2008спиране на производството по делото * преюдициално значение * Нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №312/28.06.2011 по дело №1174/2010Установителен иск * договор за замяна * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона
ТКРешение №133/22.11.2011 по дело №17/2011Нищожност * договорна ипотека * правен интерес * съдружник в дружество с ограничена отговорност * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * нищожност-липса на съгласие * защита на имуществени права на съдружник
ГКРешение №249/23.07.2010 по дело №92/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * произнасяне по непредявен иск * упълномощаване * унищожаване поради измама
ГКРешение №483/15.07.2010 по дело №991/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * отмяна на нотариален акт * договор за покупко-продажба * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на иск
ГКРешение №439/20.03.2012 по дело №23/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * действия във вреда на представлявания * представителна власт * упълномощаване * форма за валидност * индивидуализация на недвижим имот * нищожност-липса на съгласие * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
ГКРешение №813/07.09.2011 по дело №256/2010Нищожност * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * нищожност на пълномощно * нищожност-липса на съгласие * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №414/26.05.2010 по дело №1083/2009нищожност на договор за продажба * упълномощаване * разпореждане с обща движима вещ * представителна власт * Управление и разпореждане с общо имущество * нищожност-липса на съгласие * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №173/24.02.2010 по дело №467/2009предварителен договор * неустойка * Неустойка * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №469/14.09.2010 по дело №680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * съпружеска имуществена общност * договор за замяна * нищожност на делба * нищожност-липса на съгласие * трето лице * нищожност на договор
ГКРешение №485/09.06.2010 по дело №1451/2009прогласяване на недействителност * нищожност-липса на съгласие * нищожност
ТКРешение №49/16.06.2014 по дело №923/2012Нищожност * кооперация * решение на общо събрание на кооперация * нищожност-липса на съгласие * договор за продажба на търговско предприятие * прехвърляне на търговско предприятие
ГКРешение №649/06.01.2011 по дело №1735/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за покупко-продажба * идентичност по страни, предмет и основание * недействителност на договор * нищожност-липса на съгласие * правен интерес
ГКРешение №113/12.05.2015 по дело №78/2013Нищожност * недействителност на сделка * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * договорна ипотека
ГКРешение №428/19.10.2012 по дело №358/2011Унищожаемост на договор поради измама * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * нередовност на исковата молба
ГКРешение №347/12.03.2013 по дело №389/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възражение за нищожност * решение на общо събрание на кооперация * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №224/2012/08.01.2013 по дело №264/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * конклудентни действия * упълномощаване * нищожност-липса на съгласие * преюдициалност
ГКРешение №541/06.02.2012 по дело №810/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за наем * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №207/06.04.2010 по дело №2796/2008Нищожност * нищожност-липса на съгласие * свидетелски показания * доказателства * упълномощаване
ГКРешение №79/26.06.2012 по дело №791/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за наем * симулация * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №309/14.07.2011 по дело №1890/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на съгласие * нищожност на пълномощно * упълномощаване
ТКРешение №94/13.09.2016 по дело №3768/2014Неоснователно обогатяване * нищожност-липса на съгласие * наем * недействителност на действия и сделки * договор за наем
ТКРешение №106/30.06.2017 по дело №466/2016Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №33/18.07.2017 по дело №60062/2016Нищожност * договор за наем * нищожност-невъзможен предмет * нищожност-противоречие на закона * нищожност-накърняване на добрите нрави * нищожност-липса на съгласие * правна квалификация * правен интерес * Обезсилване на решение
ГКРешение №80/25.07.2017 по дело №1141/2016Нищожност * мотиви на въззивно решение * юридическо лице и търговец * липса на съгласие * споразумение * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №143/01.11.2018 по дело №4534/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * кооперация * представителна власт