Ключови фрази
нотариално удостоверяване

ГКОпределение №175/20.06.2016 по дело №2235/2016Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * нотариално удостоверяване * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №473/17.01.2013 по дело №1395/2011Унищожаемост на завещателно разпореждане * унищожаване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * универсално завещание * нотариално удостоверяване * свидетелски показания * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №386/22.01.2016 по дело №7429/2014Нищожност * недействителност на договор * представителна власт * недопустимост на решение * нотариално удостоверяване * разваляне на договор * частен документ
ГКРешение №138/24.07.2013 по дело №684/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нотариално удостоверяване * нищожност-липса на форма * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКОпределение №360/06.11.2013 по дело №4277/2013заповед за незабавно изпълнение * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение * договорна ипотека * препис от документ * нотариално удостоверяване
ГКОпределение №550/26.10.2012 по дело №393/2012недопустим съдебен акт * инцидентен установителен иск * нотариално удостоверяване * нищожност на нотариално действие
ГКОпределение №490/12.11.2012 по дело №442/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * право на изкупуване * имуществена отговорност на нотариуса * нотариално удостоверяване
ГКОпределение №315/26.07.2016 по дело №2544/2016Частна касационна жалба * нотариално удостоверяване * подсъдност * отказ на съдия по вписванията
ТКРешение №74/18.07.2016 по дело №1113/2015Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * договор за прехвърляне на дружествен дял * нищожност на договор * нотариално удостоверяване
ГКРешение №65/13.07.2018 по дело №2424/2017Ревандикационен иск * оспорване на констативен нотариален акт * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * нотариално удостоверяване * владение * право на ползване
ГКРешение №150/02.11.2018 по дело №3877/2017Ревандикационен иск * нотариално удостоверяване * реституционен ефект * земеделски земи
ГКРешение №207/12.02.2019 по дело №4909/2017Нищожност на нотариални действия * нищожност на нотариално действие * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нотариално удостоверяване * недопустимост на иск * нередовност на исковата молба * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * публична държавна собственост * отмяна на констативен нотариален акт