Ключови фрази
обезпечение на предявен иск

ГКОпределение №237/26.03.2014 по дело №1684/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * адекватност на обезпечителна мярка
ГКОпределение №256/02.05.2012 по дело №599/2011обезпечение на предявен иск * делба * обезпечителна нужда
ГКОпределение №516/30.07.2013 по дело №3999/2013Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * Негаторен иск * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №173/15.03.2010 по дело №749/2009обезпечение на предявен иск * съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №68/12.02.2013 по дело №35/2013обезпечение на предявен иск * спиране на изпълнение на съдебно решение * Негаторен иск * подобрения в чужд имот * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №243/12.05.2010 по дело №243/2010обезпечение на предявен иск * отменителен /Павлов/ иск * преюдициално значение * разваляне на договор * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * обезпечителни мерки
ГКОпределение №364/11.05.2012 по дело №311/2012обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * принцип на диспозитивното начало
ТКОпределение №351/04.06.2009 по дело №313/2009спиране на регистърно производство * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №3/12.01.2009 по дело №1321/2008обезпечение на предявен иск * обезпечителна нужда * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителни мерки
ГКОпределение №431/24.09.2015 по дело №4669/2015Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * иск за неоснователно обогатяване
ТКОпределение №57/26.01.2009 по дело №425/2008обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №163/04.03.2014 по дело №1181/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * трето лице * адекватност на обезпечителна мярка
ГКОпределение №223/16.04.2014 по дело №2209/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * възбрана * адекватност на обезпечителна мярка * цена на иска
ГКОпределение №426/27.07.2009 по дело №340/2009обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * действие на вписването * регулационен план
ТКОпределение №47/19.01.2012 по дело №871/2011Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * Иск за оспорване на вземането * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №382/23.09.2009 по дело №311/2009обезпечение на предявен иск * установителен иск * обезпечителни мерки
ГКОпределение №324/03.05.2012 по дело №105/2012обезпечение на предявен иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * договор за покупко-продажба * форма за валидност * общинска собственост
ГКОпределение №551/28.09.2009 по дело №492/2009обезпечение на предявен иск * указания на съда * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №54/17.02.2016 по дело №5091/2015Обезщетение за вреди * отговорност за вреди * разноски * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №587/14.10.2009 по дело №488/2009обезпечение на предявен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * обезпечителни мерки * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение пред съд
ГКОпределение №155/17.02.2014 по дело №802/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * негаторен иск * адекватност на обезпечителна мярка * строително-монтажни работи
ГКОпределение №518/20.09.2010 по дело №345/2010обезпечение на предявен иск * обезпечителни мерки
ГКОпределение №658/01.12.2009 по дело №557/2009обезпечение на предявен иск * обезпечение пред съд * ревандикационен иск * установителен иск * давностно владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за покупко-продажба * обезпечителна нужда * допустимост на иск
ТКОпределение №26/15.01.2009 по дело №545/2008обезпечение на предявен иск
ТКОпределение №71/29.01.2009 по дело №527/2008нередовност на исковата молба * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №381/17.09.2009 по дело №352/2009делба * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №622/26.09.2013 по дело №5480/2013Частна жалба * обезпечение на предявен иск * съдебни разноски
ГКОпределение №411/30.10.2008 по дело №1597/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на предявен иск * писмени доказателства * обезпечителна нужда * вписване на искова молба * прехвърляне на спорното право * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ТКОпределение №438/29.07.2015 по дело №1135/2015Частна касационна жалба * поименни акции * обезпечение на предявен иск * правен интерес
ГКОпределение №594/23.09.2013 по дело №5495/2013Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * подобрения в чужд имот * служебно начало * възражение за прихващане
ГКОпределение №229/22.03.2012 по дело №5/2012обективно съединяване на искове * обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * установителен иск * обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезпечение пред съд
ГКОпределение №460/30.07.2009 по дело №408/2009обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * обезпечение на предявен иск * разваляне на договор
ГКОпределение №210/10.07.2015 по дело №684/2015Частна жалба * прекратяване на производството по делото * обезпечение на предявен иск * възбрана * спиране на изпълнение на съдебно решение
ГКОпределение №343/16.09.2016 по дело №3465/2016Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * частичен иск * издръжка * обезпечителна нужда
ТКОпределение №38/21.01.2019 по дело №3077/2018Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * обезпечителна мярка * трето лице
ГКРешение №295/15.02.2019 по дело №1626/2018Разваляне на договор * осъществена евикция * публична продан * заличаване на възбрана * обезпечение на предявен иск * Отмяна на обезпечение * възбрана