Ключови фрази
обективно съединяване на искове

ТКОпределение №938/22.12.2014 по дело №2864/2014Частна касационна жалба * отмяна решение на общото събрание на сдружението * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №612/26.10.2010 по дело №471/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обективно съединяване на искове * главен иск * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №133/01.06.2016 по дело №2346/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * грешка в кадастрална карта * обективно съединяване на искове * правна квалификация
ГКОпределение №230/25.06.2014 по дело №1870/2014Ревандикационен иск * иск за обезщетение на неползващия собственик * съдебни разноски * обективно съединяване на искове * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №588/18.07.2014 по дело №4046/2014Частна касационна жалба * етажна собственост * държавна такса * неоценяем иск * констуитутивен иск * обективно съединяване на искове
ГКРешение №92/03.07.2014 по дело №1001/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * допустимост на иск * обективно съединяване на искове * редовност на исковата молба * реституция * правен интерес
ГКОпределение №845/19.12.2013 по дело №6156/2013държавна такса * обективно съединяване на искове * недействителност на договор
ГКРешение №512/05.01.2012 по дело №370/2010Установителен иск * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * нищожност-заобикаляне на закона * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * помощен план * реституция * замяна * доказателства и доказателствени средства
ГКОпределение №867/28.12.2012 по дело №719/2012делба * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №653/27.11.2009 по дело №638/2009обективно съединяване на искове * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №164/04.07.2012 по дело №570/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * административна дейност * надлежно упражняване право на иск * нередовност на исковата молба * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №35/13.01.2010 по дело №680/2009прекратяване при висящ процес * договор за поръчка * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * обезщетение за неизпълнение * допустимост на иск
ГКОпределение №249/28.03.2012 по дело №47/2012обективно съединяване на искове * подобрения в чужд имот * нередовност на исковата молба * указания на съда * сила на пресъдено нещо * издръжка
ГКРешение №240/20.12.2011 по дело №1328/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * установяване право на собственост към минал момент * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №358/20.06.2012 по дело №375/2012Частна касационна жалба * ранна преклузия * приложим закон * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №793/06.12.2013 по дело №7170/2013недопустим съдебен акт * бързо производтсво * насрещен иск * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №379/18.08.2011 по дело №223/2011Ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо * обективно съединяване на искове * приращения * Делба
ГКРешение №52/11.03.2016 по дело №3292/2015Нищожност * обективно съединяване на искове
ГКРешение №392/18.01.2012 по дело №1487/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * обективно съединяване на искове * земеделски земи * нищожност-противоречие на закона
ГКОпределение №395/29.07.2011 по дело №671/2009обективно съединяване на искове * Негаторен иск * заместими задължения * евентуален иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №244/16.04.2013 по дело №2572/2013изменение на решението в частта относно разноските * Нищожност * обективно съединяване на искове * ревандикационен иск
ГКОпределение №585/14.10.2010 по дело №476/2010обективно съединяване на искове * алтернативно съединяване на искове * допустимост на иск
ТКРешение №176/04.07.2014 по дело №416/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * строително-монтажни работи * изменение на иска * частичен иск * обвързваща сила * договор за изработка * обективно съединяване на искове * неоснователно обогатяване
ГКРешение №18/02.02.2016 по дело №3124/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * отменителен /Павлов/ иск * обективно съединяване на искове * главен иск
ГКОпределение №476/30.12.2008 по дело №1407/2008цена на иска * държавна такса * негаторен иск * обективно съединяване на искове
ГКРешение №554/2010/02.09.2011 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * придобивна давност * обявяване на предварителен договор за окончателен * обективно съединяване на искове
ГКРешение №306/23.10.2012 по дело №132/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * Недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * преклузивен срок * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №168/07.03.2011 по дело №147/2011Частна касационна жалба * насрещен иск * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №365/01.07.2009 по дело №335/2009обективно съединяване на искове * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКОпределение №235/03.05.2012 по дело №194/2012допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * обективно съединяване на искове * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №591/21.07.2014 по дело №5883/2013Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането * обективно съединяване на искове * изменение на иска
ГКОпределение №53/20.01.2015 по дело №7297/2014Частна касационна жалба * трансформация * Установителен иск * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване * преюдициалност * спиране на производството по делото * обективно съединяване на искове
ГКРешение №530/05.07.2010 по дело №1560/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * насрещен иск * давностно владение * доказателствена тежест * обективно съединяване на искове * отрицателен установителен иск
ГКРешение №116/26.07.2013 по дело №27/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * надлежна страна * упълномощаване * обективно съединяване на искове * отмяна на нотариален акт
ТКРешение №149/10.12.2012 по дело №245/2010Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * делинквент * влязла в сила присъда * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №462/15.11.2010 по дело №368/2010обективно съединяване на искове * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * относителна недействителност * Недействителност на разпореждане с наследство * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №614/27.11.2012 по дело №528/2012правен интерес * допустимост на иск * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * евентуален иск * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №150/19.03.2014 по дело №808/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * прекратяване на трудовото правоотношение * конкуренция на основания * обективно съединяване на искове * евентуален иск * Иск за признаване уволнението за незаконно
ТКРешение №92/21.07.2015 по дело №911/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * родова подсъдност * цена на иска * обективно съединяване на искове
ГКРешение №188/06.11.2015 по дело №376/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * обективно съединяване на искове * допълване на решение * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ТКОпределение №700/19.11.2009 по дело №713/2009възражение в заповедно производство * запис на заповед * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №128/19.02.2015 по дело №725/2015Частна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * обективно съединяване на искове * възстановяване на запазена част
ГКРешение №22/09.02.2011 по дело №1610/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * начало на давностен срок * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №21/03.02.2016 по дело №6145/2015Частна касационна жалба * евентуален иск * обективно съединяване на искове * преюдициалност * разделяне на искове
ГКОпределение №494/05.08.2011 по дело №267/2011държавна такса * обективно съединяване на искове * цена на иска
ГКРешение №8/01.02.2012 по дело №1011/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * задатък * обективно съединяване на искове * родова подсъдност * местна подсъдност
ГКОпределение №430/22.07.2009 по дело №179/2009съдебни разноски * обективно съединяване на искове * обезщетение за неспазено предизвестие * обезщетение при уволнение на други основания
ГКОпределение №10/12.01.2011 по дело №538/2010допустимост на иск * правен интерес * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * наследяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Косвен иск
ТКРешение №103/11.07.2014 по дело №2334/2013Иск за плащане на цена * обезщетение за забава * обективно съединяване на искове * фактура * данъчен кредит * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №776/29.11.2013 по дело №6273/2013държавна такса * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * евентуален иск * последващо обективно съединяване на искове * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №482/18.08.2009 по дело №322/2009вписване на искова молба * обективно съединяване на искове * указания на съда * нередовност на исковата молба * прогласяване на недействителност
ГКРешение №21/10.02.2014 по дело №4411/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * евентуален иск
ГКРешение №610/26.10.2010 по дело №1162/2009Установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обратно действие * обективно съединяване на искове
ГКРешение №223/2013/07.01.2014 по дело №2083/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * отказ от наследство * изменение на иска * обективно съединяване на искове
ГКРешение №551/13.09.2010 по дело №669/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * добросъвестно владение * симулация * нищожност на договор за продажба * обективно съединяване на искове * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №520/18.09.2009 по дело №420/2009допълване на решение * обжалваем интерес * дискриминация * Иск за установяване на дискриминация * обективно съединяване на искове * обезщетение за вреди от дискриминация
ГКРешение №161/20.06.2016 по дело №1253/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * ревандикационен иск * допустимост на иск * обективно съединяване на искове * установителен иск за собственост
ГКРешение №527/21.06.2010 по дело №1363/2009Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * защита на трето лице срещу изпълнението * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №55/10.02.2009 по дело №59/2009допустимост на иск * установителен иск * защита на трето лице срещу изпълнението * обективно съединяване на искове
ГКРешение №187/19.12.2013 по дело №44/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за ипотека * обективно съединяване на искове * недопустимост на решение
ТКРешение №97/08.02.2013 по дело №196/2011Нищожност * обективно съединяване на искове * поредност на разлгеждане на кумулативно въведени основания за нищожност на правна сделка
ТКОпределение №65/18.01.2010 по дело №797/2009връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №419/21.07.2015 по дело №1152/2015Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * допълнителна искова молба * евентуален иск * обективно съединяване на искове * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * изменение на иска
ГКОпределение №283/15.06.2015 по дело №2164/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * евентуален иск * обективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * разваляне на договор по съдебен ред * унищожаване на договор * преюдициалност на спор
ГКОпределение №6/09.01.2013 по дело №654/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * цена на иска * държавна такса * обективно съединяване на искове * указания на съда * редовност на исковата молба
ТКОпределение №28/24.01.2015 по дело №110/2015Частна касационна жалба * цена на иска * обективно съединяване на искове
ГКРешение №473/01.06.2010 по дело №1537/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * обезщетение за ползване * трансформация * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * изменение на иска
ГКРешение №141/23.06.2016 по дело №15/2016Разваляне на договор * Неустойка * продажба на чужда вещ * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №615/28.10.2010 по дело №493/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обективно съединяване на искове * главен иск * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №229/22.03.2012 по дело №5/2012обективно съединяване на искове * обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * установителен иск * обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезпечение пред съд
ГКРешение №167/24.06.2013 по дело №1889/2013Делба * съсобственост * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове
ТКРешение №220/14.02.2012 по дело №839/2010Нищожност * временни удостоверения * поименни акции с право на глас * нищожност-невъзможен предмет * вписване в книгата на акционерите * правен интерес * обективно съединяване на искове
ГКРешение №186/09.08.2013 по дело №1303/2013Делба * съсобственост * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * пълна трансформация * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №62/08.05.2014 по дело №7786/2013Ревандикационен иск * недопустимост на решение * родова подсъдност * обективно съединяване на искове * цена на иска * самостоятелен обект
ГКРешение №138/04.04.2011 по дело №460/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * субективно съединяване на искове * обективно съединяване на искове * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №300/29.04.2015 по дело №1323/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * родова подсъдност * цена на иска * обективно съединяване на искове * ревандикационен иск * движими вещи
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКОпределение №147/31.03.2015 по дело №1034/2015Частна касационна жалба * осъществена евикция * обективно съединяване на искове * нередовност на исковата молба
ГКРешение №148/28.06.2016 по дело №2436/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Обезсилване на решение * ревандикационен иск * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №324/25.06.2010 по дело №282/2010нередовност на исковата молба * Непозволено увреждане * допустимост на иск * указания на съда * обективно съединяване на искове * насрещен иск
Определение №389/06.08.2010 по дело №държавна такса * обективно съединяване на искове * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №459/22.06.2012 по дело №367/2012насрещен иск * Развод поради разстройство на брака * последващо обективно съединяване на искове * разделяне на искове * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * обективно съединяване на искове
ТКРешение №17/24.03.2011 по дело №382/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * родова подсъдност * договор за услуга * обективно съединяване на искове * водопроводна мрежа
ГКОпределение №17/04.02.2015 по дело №5218/2014Частна касационна жалба * договор за заем * обективно съединяване на искове * преклузия * служебно съединяване на искове * цена на иска
ГКРешение №199/12.07.2016 по дело №583/2016Нищожност * нищожност на договор за ипотека * обективно съединяване на искове
ГКРешение №45/19.07.2016 по дело №61/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност * обективно съединяване на искове
ГКРешение №118/26.09.2016 по дело №2093/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове
ГКОпределение №120/29.06.2017 по дело №2158/2017Частна касационна жалба * Делба * местна подсъдност * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №135/01.08.2017 по дело №2110/2017Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост * обективно съединяване на искове * правен интерес * изпълнително производство
ТКОпределение №717/04.12.2019 по дело №1668/2019Частна касационна жалба * наследяване на дружествен дял * поименни акции * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №20/17.01.2020 по дело №2149/2019Частна касационна жалба * заповедно производство * разноски в заповедно производство * адвокатско възнаграждение * договор за банков кредит * обективно съединяване на искове