Ключови фрази
обжалване на решения на общото събрание на ЖСК

ГКОпределение №154/22.03.2011 по дело №672/2010членствено правоотношение в ЖСК * установяване на членствено правоотношение * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * активна процесуална легитимация * доказателства и доказателствени средства
ГКОпределение №223/12.05.2009 по дело №225/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * свикване на ОС на ЖСК
ГКОпределение №202/16.04.2009 по дело №61/2009членствено правоотношение в ЖСК * наследяване * право на иск * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК
ГКОпределение №238/21.04.2011 по дело №131/2011обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК * принцип на служебното начало
ГКРешение №39/14.02.2011 по дело №1358/2009Делба * съсобственост * ЖСК * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК
ГКРешение №415/08.09.2010 по дело №513/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * съсобственост * разпределяне на жилища в ЖСК * ЖСК * възражение за нищожност * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * преклузивен срок
ГКРешение №71/23.02.2012 по дело №594/2011Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация