Ключови фрази
обжалване отказ на съдия по вписванията

Определение №126/08.03.2010 по дело №вписване в имотен регистър * отказ от право на ползване * липса на мотиви * удостоверявания от български дипломатически и консулски представители * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №434/03.08.2012 по дело №104/2011вписване в имотен регистър * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №437/24.09.2013 по дело №5364/2013Частна касационна жалба * договорна ипотека * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №260/16.06.2009 по дело №221/2009вписване на искова молба * делба * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №422/10.10.2012 по дело №345/2012сервитут * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №393/12.10.2010 по дело №349/2010вписване в имотен регистър * предпоставки за вписване на нотариален акт * правомощия на съдията по вписванията * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №693/10.12.2009 по дело №629/2009обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №11/07.01.2013 по дело №569/2012обжалване отказ на съдия по вписванията * сервитут * енергийни съоръжения
ГКОпределение №127/26.03.2010 по дело №77/2010вписване на искова молба * делба * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №163/20.04.2010 по дело №61/2010вписване в имотен регистър * нови факти и доказателства * охранително производство * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №83/13.02.2009 по дело №2414/2008държавна такса * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №322/11.06.2009 по дело №20/2009право на строеж * погасителна давност * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №175/29.03.2012 по дело №37/2012вписване в имотен регистър * сервитут * форма за валидност * електропровод * енергийни съоръжения * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №131/31.03.2009 по дело №123/2009нови факти и доказателства * договор за дарение * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №194/10.05.2010 по дело №95/2010вписване в имотен регистър * отказ от право на ползване * липса на мотиви * удостоверявания от български дипломатически и консулски представители * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №424/28.10.2010 по дело №334/2010вписване в имотен регистър * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №77/19.02.2010 по дело №587/2009вписване в имотен регистър * сервитут * водопроводна мрежа * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №98/28.02.2013 по дело №1229/2013обжалване отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * публична продан
ГКОпределение №51/07.02.2012 по дело №591/2011вписване в имотен регистър * Делба * вписване на съдебно решение * публична продан * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №266/28.06.2012 по дело №219/2012вписване в имотен регистър * справки по книгите за вписване * държавна такса * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №25/19.01.2016 по дело №6317/2015Частна касационна жалба * обжалване отказ на съдия по вписванията * отказ на съдия по вписванията * индивидуализиране на спорното право * вписване в имотен регистър
ГКОпределение №432/05.11.2010 по дело №420/2010вписване в имотен регистър * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №471/18.10.2011 по дело №449/2011вписване в имотен регистър * сервитут * форма за валидност * електропровод * енергийни съоръжения * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №626/05.12.2012 по дело №578/2012вписване в имотен регистър * правомощия на съдията по вписванията * предпоставки за вписване на нотариален акт * изменение на нотариален акт * договорна ипотека * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №410/28.11.2008 по дело №1899/2008законна ипотека * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №144/02.04.2009 по дело №46/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №382/02.09.2011 по дело №431/2010обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №499/30.06.2014 по дело №2513/2014Частна касационна жалба * охранително производство * висящност на процеса * обжалване отказ на съдия по вписванията * процесуални предпоставки
ГКОпределение №516/01.07.2014 по дело №3668/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * обжалване отказ на съдия по вписванията * правомощия на съдията по вписванията
ГКОпределение №508/20.12.2010 по дело №478/2010вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * възстановяване на запазена част * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №37/29.01.2013 по дело №586/2012обжалване отказ на съдия по вписванията * заличаване на договорна ипотека * модалитет * наследствено правоприемство * договорна ипотека
ГКОпределение №435/30.07.2009 по дело №269/2009вписване в имотен регистър * предпоставки за вписване на нотариален акт * правомощия на съдията по вписванията * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №461/05.11.2009 по дело №371/2009предпоставки за вписване на нотариален акт * правомощия на съдията по вписванията * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №33/26.01.2009 по дело №1764/2008заличаване в имотния регистър * договорна ипотека * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №49/01.02.2010 по дело №13/2010заличаване на възбрана * публична продан * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №137/01.04.2009 по дело №95/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №414/25.10.2010 по дело №346/2010вписване в имотен регистър * договор за продажба на наследство * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №238/04.06.2010 по дело №228/2010продължаване на срок * указания на съда * нередовност на исковата молба * задължение за уведомяване * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №169/13.04.2009 по дело №36/2009вписване на искова молба * делба * земеделски земи * съсобственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №255/20.06.2012 по дело №175/2012вписване в имотен регистър * правомощия на съдията по вписванията * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №449/12.11.2010 по дело №373/2010вписване в имотен регистър * правомощия на съдията по вписванията * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №25/21.01.2012 по дело №544/2011вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * държавна такса * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №630/27.09.2013 по дело №5434/2013вписване възбрана * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №185/27.04.2009 по дело №173/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №441/03.08.2009 по дело №281/2009вписване в имотен регистър * земеделски земи * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №236/07.05.2009 по дело №215/2009държавна такса * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №277/30.06.2010 по дело №160/2010освобождаване от такси и разноски * вписване на искова молба * прилагане по аналогия * обжалване отказ на съдия по вписванията
Определение №149/29.03.2010 по дело №поправка на очевидна фактическа грешка * вписване в имотен регистър * договор за делба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №94/30.01.2014 по дело №110/2014Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №516/22.10.2012 по дело №526/2012заличаване на възбрана * възбрана * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * Отмяна на обезпечение * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №238/12.06.2012 по дело №257/2012вписване в имотен регистър * постановление за възлагане * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №326/04.07.2011 по дело №308/2011вписване на възбрана * активна процесуална легитимация * частен съдебен изпълнител * обжалване отказ на съдия по вписванията
Определение №531/29.11.2010 по дело №обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №452/30.09.2013 по дело №5307/2013Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №407/20.09.2013 по дело №4933/2013Частна касационна жалба * особен залог * възбрана * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №568/30.12.2009 по дело №429/2009сервитут * вписване в имотен регистър * водопроводна мрежа * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №367/06.06.2013 по дело №2562/2013обжалване отказ на съдия по вписванията * общинска собственост * право на ползване
ГКОпределение №278/30.06.2010 по дело №238/2010индивидуализация на недвижим имот * подновяване на вписване на ипотека * кадастрални данни * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №53/05.02.2010 по дело №589/2009вписване в имотен регистър * сервитут * водопроводна мрежа * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №199/08.05.2009 по дело №119/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №393/01.12.2008 по дело №1404/2008държавна такса * вписване в имотен регистър * освобождаване от такси и разноски * общинска собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №66/30.01.2019 по дело №2124/2017Частна касационна жалба * обжалване отказ на съдия по вписванията * охранително производство