Ключови фрази
обстоятелствена проверка

ГКОпределение №492/02.09.2009 по дело №2251/2008обжалване отказ на нотариус * обстоятелствена проверка * спиране на охранително производство
ГКРешение №596/30.06.2010 по дело №1534/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * придобивна давност * съсобственост * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * обстоятелствена проверка * доказателствена тежест * действие на вписването
ГКРешение №220/19.11.2014 по дело №2173/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обстоятелствена проверка * право на собственост * доказателствена тежест
ГКРешение №36/18.04.2016 по дело №3678/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * обстоятелствена проверка * доклад по делото * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №197/28.06.2010 по дело №875/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * правен интерес * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №31/25.02.2010 по дело №711/2009делба * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест * придобивна давност * обстоятелствена проверка
ГКРешение №77/29.05.2014 по дело №7783/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обстоятелствена проверка * доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * официален документ
ГКРешение №52/16.02.2011 по дело №1458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * връчване на съдебни книжа * обстоятелствена проверка * придобивна давност * общинска собственост * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
НКРешение №128/07.04.2009 по дело №48/2009Лъжесвидетелстване * обстоятелствена проверка * длъжностно лице
ГКРешение №382/24.06.2010 по дело №323/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наем * обезщетение за пропуснати ползи * придобивна давност * наследяване * обстоятелствена проверка * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №317/03.08.2012 по дело №257/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * обстоятелствена проверка * приемство в процеса * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №964/30.12.2009 по дело №3306/2008предаване на владение * изменение на регулационен план * обстоятелствена проверка * давностно владение * косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * преюдициално значение * изменение на кадастрална карта * Ревандикационен иск
ГКРешение №1021/04.03.2010 по дело №23/2009Делба * делба на наследство * определяне на квоти * доказателствена тежест * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * придобивна давност
ГКРешение №397/27.05.2010 по дело №711/2009Делба * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * доказателства * наследяване * доказателствена тежест * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №19/12.03.2016 по дело №3401/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * доказателствена тежест * констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * давностно владение
ГКРешение №473/26.05.2010 по дело №612/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * изменение на иска * обстоятелствена проверка * право на възстановяване
ГКРешение №556/22.10.2009 по дело №112/2009право на възстановяване * гори * писмени доказателства * обстоятелствена проверка * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №236/03.07.2013 по дело №1215/2012Оспорване на охранителния акт от Прокуратурата * отмяна на констативен нотариален акт * делегиране на правомощия * придобивна давност * охранително производство * обстоятелствена проверка
ГКОпределение №576/01.10.2014 по дело №5192/2014Частна касационна жалба * констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * акт за държавна собственост * ревандикационен иск
ГКРешение №261/24.03.2010 по дело №362/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * доказателства * допустимост на иск
ГКОпределение №219/14.05.2009 по дело №166/2009вписване в имотен регистър * предпоставки за вписване на нотариален акт * обстоятелствена проверка * правомощия на съдията по вписванията
ГКРешение №502/17.11.2010 по дело №953/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * обстоятелствена проверка
ГКРешение №420/26.05.2010 по дело №412/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * давностно владение * земеделски земи * обстоятелствена проверка * възстановяване правото на собственост * реституция * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №111/03.07.2013 по дело №746/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * обстоятелствена проверка * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * доказателства
ГКРешение №299/19.12.2012 по дело №587/2012Ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * правен интерес * предаване на владение
ГКРешение №862/23.12.2010 по дело №1461/2009прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК * последици от заличаване на вписано обстоятелство * прехвърляне на членствени права в ЖСК * обстоятелствена проверка * придобивна давност
ГКРешение №245/19.03.2010 по дело №596/2009Установителен иск * придобивна давност * общинска собственост * обстоятелствена проверка * писмени доказателства
ГКРешение №109/22.10.2018 по дело №3183/2017Негаторен иск * придаване на части към недвижим имот * обстоятелствена проверка * констативен нотариален акт * съпружеска имуществена общност * регулационен план * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * оспорване автентичността на документ