Ключови фрази
отговор на искова молба

ГКОпределение №625/18.12.2013 по дело №7304/2013недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * отговор на искова молба
ГКРешение №13/15.04.2014 по дело №1024/2013Делба на наследство * съсобственост * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * отговор на искова молба * недопустимост на решение
ГКРешение №5/20.01.2012 по дело №822/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * официален документ * нищожност на договор за продажба * форма за валидност * отговор на искова молба * отговор на искова молба
ГКРешение №181/14.06.2012 по дело №96/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност и недопустимост на съдебно решение * принцип на законност * отговор на искова молба * държавна собственост
ТКРешение №4/05.02.2016 по дело №3480/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * правомощия на въззивната инстанция * отговор на искова молба * служебно начало
ГКРешение №153/12.07.2013 по дело №1317/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отговор на искова молба * преклузия * публична продан * забрана за посочване на нови факти и доказателства * постановление за възлагане
ГКРешение №32/20.02.2013 по дело №576/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * отговор на искова молба * преклузия * договор за покупко-продажба
ГКРешение №198/10.11.2015 по дело №2441/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * доказателства * преклузия * отговор на искова молба * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №13/22.02.2013 по дело №508/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * отговор на искова молба * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №42/12.02.2013 по дело №701/2012Ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба * предаване на владение
ГКРешение №252/2012/07.01.2013 по дело №493/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * общи части * етажна собственост * самостоятелен обект * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба
ГКРешение №604/06.01.2011 по дело №1229/2009писмени доказателства * Делба * съсобственост * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * преклузия * отговор на искова молба
ГКОпределение №56/06.02.2013 по дело №36/2013съдебни разноски * прекратяване на производството по делото * отговор на искова молба
ТКРешение №128/25.02.2015 по дело №2611/2013Установителен иск * писмени доказателства * отговор на искова молба * електроенергия * свидетелски показания
ГКОпределение №540/25.10.2012 по дело №430/2012възстановяване на срокове * връчване на съдебни книжа * отговор на искова молба * развод
ГКРешение №300/2011/04.01.2012 по дело №136/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * отговор на искова молба * преклузия * придобивна давност * преклузивен срок * доказателства
ТКРешение №108/08.10.2015 по дело №2263/2014Възнаграждение * договор за управление * събирателно дружество * решение на общо събрание * отговор на искова молба * възражение за нищожност
ТКРешение №50/14.04.2011 по дело №347/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * отговор на искова молба * договор за изработка
ГКРешение №18/03.02.2015 по дело №4619/2014Делба на наследство * съсобственост * доказателства * отговор на искова молба * преклузия
ТКОпределение №367/19.06.2009 по дело №319/2009възстановяване на срокове * подготовка на делото в закрито заседание * отговор на искова молба
ГКОпределение №496/15.11.2012 по дело №454/2012отговор на искова молба * възстановяване на срокове
ТКРешение №98/29.06.2016 по дело №1499/2015Пряк иск на увредения срещу застрахователя * възражение за съпричиняване * преклузивен срок * отговор на искова молба
ГКРешение №3/06.02.2012 по дело №189/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * отговор на искова молба * придобивна давност * нововъзникнали обстоятелства * нови факти и доказателства * преклузия * възражение за изтекла давност
ТКРешение №98/16.07.2015 по дело №870/2014Мълчаливо продължаване на договора за наем * наемни правоотношения * доклад по делото * събиране на нови доказателства във въззивното производство * отговор на искова молба
ГКРешение №429/21.06.2010 по дело №1151/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нови факти и доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * концентрационно начало в гражданския процес * принцип на служебното начало * преклузия * доклад по делото * отговор на искова молба
ГКРешение №17/06.03.2015 по дело №3174/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * деликтна отговорност * съпричиняване * преклузия * отговор на искова молба
ГКРешение №290/15.08.2011 по дело №1211/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * отговор на искова молба
ГКРешение №158/03.07.2013 по дело №1455/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * преклузия * отговор на искова молба * нови факти и обстоятелства
ТКОпределение №734/26.10.2010 по дело №626/2010Частна касационна жалба * отговор на искова молба * възражение за местна подсъдност
ГКРешение №858/07.01.2011 по дело №1710/2009Установителен иск * земеделски земи * неприсъствено решение * преклузия * отговор на искова молба * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * право на изкупуване от ползвател
ГКОпределение № 309/24.04.2014 по дело №1596/2014Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * преклузивен срок * отговор на искова молба * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване
ГКРешение №262/13.07.2012 по дело №944/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * придобивна давност * отговор на искова молба
ГКОпределение №278/13.06.2013 по дело №1929/2013връчване на съдебни книжа * възстановяване на срокове * отговор на искова молба
ГКРешение №24/23.03.2017 по дело №60047/2016съпричиняване * отговор на искова молба * възражение * Застрахователно обезщетение * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №83/03.11.2017 по дело №2383/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преклузия * отговор на искова молба * възражение * доказателствена сила на вписванията в счетоводните книги
ГКРешение №211/15.01.2018 по дело №481/2017Делба * преклузия * отговор на искова молба * придобивна давнност * съсобственост * владение
ТКРешение №238/26.03.2018 по дело №367/2017Договор за изработка * възражения * отговор на искова молба * експертиза
ГКОпределение №216/18.12.2018 по дело №4360/2018Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * връчване на съобщения на други лица * отговор на искова молба
ТКРешение №319/08.01.2019 по дело №2985/2017Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * отговор на искова молба * възражение за погасителна давност * заповед за изпълнение
ТКРешение №281/24.01.2019 по дело №675/2018Неоснователно обогатяване * основателност на иск * отговор на искова молба * преклузивен срок