Ключови фрази
отказ на съдия по вписванията

ГКОпределение №175/20.06.2016 по дело №2235/2016Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * нотариално удостоверяване * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №287/07.05.2013 по дело №1605/2013отказ на съдия по вписванията * поправка на нотариален акт
ГКОпределение №219/14.04.2014 по дело №1468/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * недопустимост на иск * установителен иск * установяване на факти * отказ на съдия по вписванията * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №39/28.01.2015 по дело №7347/2014Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * разваляне на договор * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №370/14.05.2014 по дело №4638/2013Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * апорт
ТКОпределение №207/21.03.2011 по дело №176/2011Частна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване в търговски регистър * договор за особен залог
ТКОпределение №69/26.01.2012 по дело №818/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договорна ипотека * срок на действие
ГКОпределение №173/23.06.2015 по дело №1254/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на ипотека * договорна ипотека * подновяване на вписване на ипотека
ГКОпределение №607/04.08.2014 по дело №3745/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * несъстоятелност * прекратяване на производство по несъстоятелност * служебно начало
ГКОпределение №267/08.10.2015 по дело №4088/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * сервитут * право на преминаване
ТКОпределение №596/19.07.2011 по дело №164/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заместване в дълг
ТКОпределение №58/25.01.2011 по дело №42/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * недопустим съдебен акт * охранително производство
ТКОпределение №241/28.04.2009 по дело №227/2009отказ на съдия по вписванията * договор за приватизационна продажба
ТКОпределение №589/18.07.2011 по дело №733/2009отказ на съдия по вписванията * вписване на възбрана * *
ТКОпределение №590/13.07.2010 по дело №383/2010охранително производство * отказ на съдия по вписванията * връщане на внесена държавна такса
ГКОпределение №425/06.07.2015 по дело №3513/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * постановление за възлагане
ТКОпределение №623/18.08.2010 по дело №476/2010отказ на съдия по вписванията * апорт
ТКОпределение №486/14.07.2014 по дело №1814/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * отменителен /Павлов/ иск * отказ на съдия по вписванията * държавна такса
ГКОпределение №509/16.07.2015 по дело №3645/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба
ТКОпределение №153/26.02.2010 по дело №1/2010внасяне на непарични вноски * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №212/01.03.2010 по дело №96/2010апорт * държавна такса * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №868/27.11.2014 по дело №3346/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №496/18.09.2015 по дело №1988/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ГКОпределение №25/19.01.2016 по дело №6317/2015Частна касационна жалба * обжалване отказ на съдия по вписванията * отказ на съдия по вписванията * индивидуализиране на спорното право * вписване в имотен регистър
ГКОпределение №266/08.10.2015 по дело №3726/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * Делба
ГКОпределение №546/03.10.2014 по дело №4490/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №87/15.02.2016 по дело №3423/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * особен залог * залог на търговско предприятие * заличаване в имотния регистър
ГКОпределение №413/18.09.2015 по дело №4082/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за наем * земеделски земи
ТКОпределение №783/30.12.2009 по дело №761/2009отказ на съдия по вписванията * регистърно производство * вписване в търговски регистър
ТКОпределение №311/24.04.2013 по дело №1880/2013Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №189/05.03.2010 по дело №143/2010отказ на съдия по вписванията * вписване на нотариален акт
ГКОпределение №368/02.06.2015 по дело №2866/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКОпределение №941/16.12.2014 по дело №5789/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * определяне на по- голям дял на съпруга * недопустимост на съдебен акт
ТКОпределение №297/20.04.2011 по дело №114/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * оттегляне на заявление за заличаване на възбрана
ТКОпределение №424/05.07.2012 по дело №316/2012Частна касационна жалба * договор за аренда * договор за преаренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №736/06.08.2012 по дело №792/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * поправяне на вписано обстоятелство в нотариален акт * нотариален акт за договорна ипотека
ТКОпределение №468/28.07.2009 по дело №135/2009договор за особен залог * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №691/26.09.2014 по дело №4416/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване в имотен регистър * публична продан * постановление за възлагане
ТКОпределение №332/10.05.2013 по дело №548/2012Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на възбрана
ТКОпределение №146/24.03.2016 по дело №3221/2015отказ на съдия по вписванията * вписване в регистъра за особените залози
ГКОпределение №285/27.04.2015 по дело №685/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на съдебно решение * вписване в имотен регистър * земеделски земи
ГКОпределение №702/04.11.2015 по дело №4945/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * законна ипотека
ТКОпределение №672/13.10.2011 по дело №635/2011Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър * отказ на съдия по вписванията * нотариална покана за прекратяване на договор за аренда
ГКОпределение №681/22.10.2015 по дело №4365/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * процесуален субституент * синдик
ТКОпределение №428/02.07.2014 по дело №1716/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * особен залог * вписване на залог на търговско предприятие
ТКОпределение №805/17.11.2010 по дело №133/2009отказ на съдия по вписванията * вписване на залог на търговско предприятие
ГКОпределение №256/04.04.2014 по дело №118/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * Делба * държавна такса * цена на иска
ГКОпределение №24/15.01.2016 по дело №6214/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * констативен нотариален акт
ТКОпределение №330/08.05.2013 по дело №1476/2013Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * залог на търговско предприятие * вписване на допълнителни обстоятелства относно залога на търговско предприятие
ТКОпределение №463/11.07.2012 по дело №308/2012Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване в регистъра БУЛСТАТ
ТКОпределение №770/04.11.2010 по дело №621/2010Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на договор за управление и поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост
ТКОпределение №496/06.10.2009 по дело №442/2009отказ на съдия по вписванията * законна ипотека * суброгация
ТКОпределение №250/03.04.2012 по дело №99/2012Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на залог на търговско предприятие
ТКОпределение №847/28.10.2011 по дело №745/2011Частна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ГКОпределение №722/08.10.2014 по дело №4293/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * констативен нотариален акт
ТКОпределение №230/20.03.2014 по дело №4639/2013Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * апорт * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ТКОпределение №507/12.07.2013 по дело №3/2013Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на договорна ипотека * завет * договорна ипотека
ГКОпределение №320/16.05.2013 по дело №2303/2013отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №442/20.07.2009 по дело №317/2009отказ на съдия по вписванията * залог на търговско предприятие
ГКОпределение №790/28.10.2014 по дело №3669/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * подновяване на вписване на ипотека
ГКОпределение №598/23.09.2015 по дело №4240/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №194/08.05.2013 по дело №412/2012вписване на възбрана * отказ на съдия по вписванията * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №305/09.05.2013 по дело №1740/2013отказ на съдия по вписванията * поправка на нотариален акт
ГКОпределение №286/07.05.2013 по дело №792/2012отказ на съдия по вписванията * договор за аренда * нотариална покана за прекратяване на договор за аренда
ТКОпределение №168/07.02.2011 по дело №87/2010отказ на съдия по вписванията * договор за особен залог
ГКОпределение №196/24.04.2013 по дело №2544/2013отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №66/18.03.2015 по дело №36/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * държавна такса * даване вместо изпълнение
ТКОпределение №641/04.08.2014 по дело №1130/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване в имотен регистър * пренаемане
ГКОпределение №177/15.04.2013 по дело №1225/2013отказ на съдия по вписванията * акт за държавна собственост
ГКОпределение №372/20.07.2016 по дело №1767/2016Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №315/26.07.2016 по дело №2544/2016Частна касационна жалба * нотариално удостоверяване * подсъдност * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №465/03.10.2016 по дело №1688/2016Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * особен залог * залог на търговско предприятие
ГКОпределение №314/16.11.2016 по дело №4190/2016Частна касационна жалба * вписване на възбрана * отказ на съдия по вписванията * нови факти и доказателства
ГКОпределение №14/12.01.2017 по дело №4482/2016Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ГКОпределение №91/22.02.2017 по дело №5239/2016Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * правомощия на съдията по вписванията * съдържание на подлежащите на вписване актове
ТКОпределение №419/27.07.2017 по дело №770/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на нотариален акт
ТКОпределение №420/27.07.2017 по дело №1036/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №425/28.07.2017 по дело №772/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №423/28.07.2017 по дело №1590/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №426/28.07.2017 по дело №1035/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №431/28.07.2017 по дело №1140/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №427/28.07.2017 по дело №1038/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №409/02.08.2017 по дело №1028/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №450/02.08.2017 по дело №1550/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * продължаване на срок * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №449/02.08.2017 по дело №1037/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №448/02.08.2017 по дело №1148/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №411/02.08.2017 по дело №1024/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №416/04.08.2017 по дело №1070/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №452/02.08.2017 по дело №1549/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №494/20.09.2017 по дело №2128/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №493/20.09.2017 по дело №2146/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №502/21.09.2017 по дело №2116/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №503/21.09.2017 по дело №2119/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №451/25.09.2017 по дело №1260/2017Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * договор за продажба на търговско предприятие * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №524/27.09.2017 по дело №2137/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №528/28.09.2017 по дело №2123/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №495/12.10.2017 по дело №2130/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №496/12.10.2017 по дело №2115/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №514/23.10.2017 по дело №2151/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №523/25.10.2017 по дело №2154/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * анекс към договор за наем * земеделски земи
ТКОпределение №522/25.10.2017 по дело №2118/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда * земеделски земи
ТКОпределение №545/01.11.2017 по дело №2110/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда * анекс към договор за наем
ТКОпределение №556/06.11.2017 по дело №2133/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * анекс към договор за наем * договор за аренда
ТКОпределение №686/21.11.2017 по дело №2143/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №691/21.11.2017 по дело №2098/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №693/21.11.2017 по дело №2156/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №692/21.11.2017 по дело №2136/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ГКОпределение №198/22.11.2017 по дело №4210/2017Частна касационна жалба * държавна такса * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №2/03.01.2018 по дело №4778/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на съдебно решение
ТКОпределение №23/10.01.2018 по дело №1767/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * подлежащи на вписване обстоятелства
ГКОпределение №35/27.02.2018 по дело №233/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №180/18.04.2018 по дело №916/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на възбрана * обезпечителна мярка
ГКОпределение №74/19.04.2018 по дело №736/2018Частна касационна жалба * вписване на искова молба * отказ на съдия по вписванията * правомощия на съдията по вписванията
ТКОпределение №327/15.06.2018 по дело №976/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заместване в дълг * ипотекарен длъжник
ТКОпределение №420/18.07.2018 по дело №1520/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №434/24.07.2018 по дело №1393/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №442/25.07.2018 по дело №1081/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №451/30.07.2018 по дело №1695/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №177/12.10.2018 по дело №1418/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * публична продан * възобновяване на производството по делото
ТКОпределение №551/15.10.2018 по дело №2156/2018Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №2/03.01.2019 по дело №3113/2018Частна касационна жалба * охранително производство * нови факти и доказателства * събиране на нови доказателства във въззивното производство * отказ на съдия по вписванията * съществено нарушение на съдопроизводствените правила
ГКОпределение №12/18.01.2019 по дело №1771/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №71/24.01.2019 по дело №124/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №70/24.01.2019 по дело №1986/2018Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №75/25.01.2019 по дело №118/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №72/25.01.2019 по дело №120/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №85/29.01.2019 по дело №126/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №87/29.01.2019 по дело №125/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №86/29.01.2019 по дело №1987/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №92/31.01.2019 по дело №1996/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №118/11.02.2019 по дело №82/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №105/28.02.2019 по дело №1997/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №139/19.03.2019 по дело №131/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №246/11.04.2019 по дело №130/2018Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №285/03.05.2019 по дело №2132/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №284/03.05.2019 по дело №2120/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №311/14.05.2019 по дело №121/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №253/11.06.2019 по дело №800/2019Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * Преобразуване чрез промяна на правната форма * очевидна неправилност
ТКОпределение №586/24.09.2019 по дело №1996/2019Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията