Ключови фрази
отмяна на отчуждаване

ГКРешение №208/11.05.2010 по дело №1030/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * отчуждаване
ГКРешение №246/19.03.2010 по дело №615/2009Ревандикационен иск * отмяна на отчуждаване * спиране на придобивна давност * договор за дарение * предаване на владение * придобивна давност
ГКРешение №379/31.10.2011 по дело №1181/2010Установителен иск * Иск за защита на трето лице, засегнато от изпълнението * придобивна давност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №456/03.06.2010 по дело №835/2009установяване право на собственост * идентичност на имоти * земеделски земи * владение * доказателства * отчуждаване * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №193/31.10.2013 по дело №876/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност
ГКРешение №223/30.10.2013 по дело №723/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * административен ред
ГКРешение №89/10.09.2010 по дело №4133/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * съвладение * добросъвестно владение * общинска собственост * отмяна на отчуждаване * доказателствена тежест
ГКРешение №143/23.06.2010 по дело №449/2009Делба на наследство * съсобственост * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * наследяване
ГКРешение №787/05.08.2011 по дело №1354/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * отмяна на отчуждаване * допустимост на иск * преклузивен срок * пристрояване * преустройство * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * приращения
ГКРешение №91/01.03.2012 по дело №461/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * сила на пресъдено нещо * доказателства * нищожност на административен акт * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №48/12.07.2011 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * неоснователно обогатяване * реституция * отмяна на отчуждаване * право на строеж * недопустимост на решение
ГКРешение №899/04.01.2011 по дело №1990/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №7/29.01.2010 по дело №2146/2008неоснователно обогатяване * отпаднало основание * възстановяване правото на собственост * предаване на владение * Неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №222/20.06.2012 по дело №44/2012Делба * реституция * съсобственост * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №55/14.04.2014 по дело №12/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало * указания на ВКС * принцип на законност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност * реална част
ГКРешение №188/13.12.2013 по дело №6/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №460/02.05.2012 по дело №275/2011установителен иск * Отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №112/05.06.2015 по дело №414/2015Делба * обратно действие * отмяна на отчуждаване * определяне на квоти
ГКРешение №219/11.11.2013 по дело №2545/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * правомощия на въззивната инстанция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * мотиви на въззивно решение * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №234/13.05.2010 по дело №1099/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * временни постройки * право на строеж * отмяна на отчуждаване * Негаторен иск * приращения * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №262/22.12.2014 по дело №1155/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №784/11.07.2011 по дело №985/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * грешка в кадастрален план * одържавени недвижими имоти * реституция * отмяна на отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * доказателства
ГКРешение №432/27.05.2010 по дело №1208/2009Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * реституция * одържавени недвижими имоти * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №241/2011/01.03.2012 по дело №1338/2010Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване * реституция * компетентност по обуславящи въпроси
ГКРешение №317/16.07.2010 по дело №4722/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №4/02.08.2010 по дело №1/2009Установителен иск * отчуждаване * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №610/26.10.2010 по дело №1162/2009Установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обратно действие * обективно съединяване на искове
ГКРешение №302/29.09.2012 по дело №1196/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * държавна собственост * погасителна давност
ГКРешение №225/27.06.2012 по дело №1000/2011Ревандикационен иск * Отмяна на отчуждаване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №381/04.10.2013 по дело №757/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отмяна на отчуждаване * административен ред
ГКРешение №242/11.09.2013 по дело №65/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * вещно-прехвърлителен ефект * наследство * отмяна на отчуждаване * обратно действие
ГКРешение №218/14.11.2013 по дело №2324/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на отчуждаване * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №96/26.03.2010 по дело №3820/2008Установителен иск * нищожност * спор за материално право * земеделски земи * реституция * отмяна на отчуждаване * косвен съдебен контрол * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №724/12.09.2011 по дело №1261/2009Установителен иск * правен интерес * спиране на давност * прекъсване на давност * давностно владение * делба * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * публична продан
ГКРешение №45/23.02.2015 по дело №4732/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * прекъсване на давност
ГКРешение №153/31.08.2012 по дело №1690/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * отмяна на отчуждаване * узаконяване на строеж * общинска собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №3/31.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * изменение на иска * реституция * косвен съдебен контрол * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №145/05.07.2013 по дело №620/2012Неоснователно обогатяване * възражение за изтекла давност * подобрения * дължимо обезщетение * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №587/29.06.2010 по дело №1272/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на отчуждаване * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * активна процесуална легитимация
ГКРешение №91/19.07.2016 по дело №706/2016Ревандикационен иск * отмяна на отчуждаване * трето лице * вещно-прехвърлителен ефект * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия