Ключови фрази
отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план

ГКРешение №474/22.01.2013 по дело №142/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план * грешка в кадастрална карта * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №143/16.03.2012 по дело №913/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот * самостоятелен обект * изтичане на срок * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №334/23.01.2012 по дело №87/2010Делба * определяне на квоти * придобивна давност * наследяване * доказателствена сила на нотариален акт * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №401/17.05.2010 по дело №510/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрален план * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
Решение №843/04.01.2011 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * идентичност на имоти * благоустройствени мероприятия * общи части * етажна собственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №251/13.07.2011 по дело №879/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №388/28.02.2012 по дело №983/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * уреждане на сметки по регулация * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №56/13.02.2012 по дело №212/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * допустимост на иск * придаване на части към недвижим имот * правомощия на въззивната инстанция * неправилно заснемане на недвижим имот * нередовност на исковата молба
ГКРешение №693/21.10.2010 по дело №1488/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * изменение на дворищно-регулационен план * индивидуализация на недвижим имот * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №198/11.05.2011 по дело №4864/2008установяване право на собственост * изпълнително производство * сила на пресъдено нещо * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * нови факти и доказателства * установяване на вземане
ГКРешение №74/15.02.2012 по дело №379/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * съсобственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * реална част * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок
ГКРешение №186/11.06.2010 по дело №795/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №620/06.06.2011 по дело №1164/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * активна процесуална легитимация * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * реална част
ГКРешение №182/12.07.2011 по дело №601/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * недопустимост на иск * правен интерес