Ключови фрази
относителна недействителност

ГКРешение №326/20.12.2012 по дело №177/2012Отменителен иск * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * предварителен договор * трето лице * увреждане на кредитор * доказателствена тежест
ГКРешение №430/17.05.2016 по дело №7408/2014Нищожност * относителна недействителност * нищожност-противоречие на закона * държавна собственост * земеделски земи * представителна власт
ГКРешение №171/08.08.2014 по дело №4175/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * относителна недействителност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №229/17.12.2015 по дело №1026/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * Делба на наследство * относителна недействителност
ГКРешение №362/16.11.2015 по дело №2574/2015Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * симулативна сделка * относителна недействителност
ГКРешение №162/01.07.2014 по дело №7320/2013Отменителен иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №131/26.03.2012 по дело №720/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на възбрана * принудително изпълнение * относителна недействителност * публична продан * трето лице * форма за валидност * договорна ипотека
ГКРешение №757/22.07.2011 по дело №1879/2009Делба * съсобственост * приложим закон * конституиране на страни * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба
ТКРешение №62/24.07.2012 по дело №503/2011Отменителни искове * относителна недействителност * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността
ГКРешение №61/01.03.2016 по дело №4578/2015Отменителен иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №121/05.03.2010 по дело №3118/2008вписване на искова молба * относителна недействителност * разваляне на договор * договор за дарение * Отменителен иск * трето лице
ГКРешение №612/26.10.2010 по дело №1764/2009Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ГКРешение №38/24.07.2012 по дело №1348/2010Установителен иск * договор за дарение * разваляне на договор * отпаднало основание * начало на давностен срок * относителна недействителност * увреждане на кредитор * погасителна давност
ГКРешение №137/10.03.2010 по дело №836/2009отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * Отменителен иск
ГКРешение №348/05.02.2013 по дело №320/2012Нищожност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №328/23.04.2010 по дело №879/2009Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №292/22.12.2015 по дело №1159/2015евентуален иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по ЗОПДИППД * възбрана
ГКРешение №503/16.01.2013 по дело №168/2012Отменителен иск * Отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * дарение * нередовност на исковата молба * правна квалификация
ТКРешение №199/13.11.2012 по дело №191/2012Отменителен иск * цесия * относителна недействителност * активна легитимация на ищец
ГКРешение №73/12.05.2016 по дело №5244/2015Делба * отмяна на нотариален акт * относителна недействителност * нередовност на исковата молба * указания на съда * Делба на наследство
ГКРешение №65/25.03.2016 по дело №3800/2015Отменителен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * материалноправна легитимация на ищеца * относителна недействителност * увреждане
ГКРешение №134/15.04.2015 по дело №3288/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане * договор за покупко-продажба
ГКРешение №190/19.05.2015 по дело №1910/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за дарение * увреждане на кредитор
ГКРешение №262/04.01.2016 по дело №2781/2015Нищожност * наследствено правоприемство * относителна недействителност * установителен иск за собственост * съсобственост * дарение
ГКРешение №163/29.03.2011 по дело №346/2010Делба на наследство * Недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №333/19.10.2012 по дело №955/2011Отменителен иск * договор за покупко-продажба * разсрочено плащане * относителна недействителност * заместване в дълг * встъпване в дълг на трето лице
ГКРешение №151/27.07.2011 по дело №785/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ГКРешение №552/15.07.2010 по дело №171/2009Отменителен иск * предварителен договор * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор
ГКРешение №79/30.03.2010 по дело №3356/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * вписване на искова молба * необходимо другарство * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * договор за дарение
ГКРешение №566/18.06.2010 по дело №1473/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * увреждане на кредитор * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №427/16.07.2010 по дело №732/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * оспорване на истинността на документ * доказателства * вписване в имотен регистър * изкупуване от съделител * самостоятелен обект * договор за покупко-продажба * относителна недействителност
ГКРешение №163/27.07.2011 по дело №672/2010Нищожност * симулация * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност
ГКРешение №4/26.01.2011 по дело №551/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №186/27.06.2011 по дело №585/2010Нищожност на делба * нищожност на делба * установяване право на собственост * наследяване * правен интерес * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност-липса на форма
ГКРешение №100/14.06.2016 по дело №3071/2015Отменителен иск * относителна недействителност * договор за дарение
ГКРешение №48/21.02.2014 по дело №4321/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * дарение
ГКРешение №385/24.10.2012 по дело №968/2011съпружеска имуществена общност * лично имущество * недопустимост на решение * правен интерес * относителна недействителност * разпореждане със семейното жилище
ГКРешение №967/08.03.2010 по дело №3336/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * родителски права и задължения * съпружеска имуществена общност * солидарност * доказателствена тежест
ГКОпределение №462/15.11.2010 по дело №368/2010обективно съединяване на искове * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * относителна недействителност * Недействителност на разпореждане с наследство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №386/2014/25.03.2015 по дело №1490/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ТКРешение №94/10.09.2012 по дело №321/2011Нищожност * нищожност-противоречие на закона * прекратяване на производство по несъстоятелност * оздравително производство * възобновяване на производство по несъстоятелност * относителна недействителност * утвърждаване на оздравителен план
ГКРешение №583/21.07.2011 по дело №1483/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * увреждане на кредитор * запис на заповед * нищожност
ГКРешение №535/13.09.2010 по дело №1224/2009Отменителен иск * разваляне на договор * относителна недействителност * неизпълнение * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * доказателствена тежест
ГКРешение №76/16.03.2010 по дело №4096/2008Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * вписване на искова молба * възбрана * принудително изпълнение * доказателствена тежест * относителна недействителност * договорна ипотека * вписване на ипотека
ГКРешение №311/16.04.2010 по дело №308/2009Отменителен иск * непозволено увреждане * увреждане на кредитор * относителна недействителност * погасителна давност
ГКРешение №54/14.04.2015 по дело №1788/2014Отменителен иск * съпружеска имуществена общност * относителна недействителност * договор за дарение
ГКРешение №120/03.04.2015 по дело №5489/2014Отменителен иск * относителна недействителност * отменителен /Павлов/ иск * договор за продажба * доказателствена тежест
ГКРешение №131/16.06.2014 по дело №4996/2013Отменителен иск * недействителност на сделка * относителна недействителност
ГКРешение №193/04.07.2011 по дело №1649/2009Управление и разпореждане с общо имущество * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * ревандикационен иск
ГКРешение №60/19.04.2011 по дело №1731/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * идентичност на имоти * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недобросъвестно владение * трето лице
ГКРешение №764/28.10.2010 по дело №1883/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на делба * наследяване по закон * отмяна на констативен нотариален акт * относителна недействителност * приложим закон
ТКРешение №180/06.01.2015 по дело №3712/2013Нищожност на действия и сделки * нищожност на договорна ипотека * особен залог * договор за банков кредит * попълване масата на несъстоятелността * недействителност на действия и сделки * конститутивен иск * относителна недействителност
ГКОпределение №145/27.03.2009 по дело №94/2009допустимост на иск * отменителен /Павлов/ иск * процесуална правоспособност * относителна недействителност
ГКОпределение №133/22.03.2016 по дело №7001/2014Частна касационна жалба * държавна такса * относителна недействителност
ГКРешение №319/27.04.2010 по дело №4025/2008Нищожност * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ТКРешение №187/17.12.2014 по дело №2854/2013неплатежоспособност * прогласяване на нищожност * относителна недействителност * установителен иск в производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * конститутивен иск
ТКРешение №107/14.11.2011 по дело №742/2010Недействителност на действия и сделки * относителна недействителност * непогасени публични задължения * критерий "равностойност"
ГКРешение №433/08.11.2011 по дело №1137/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * разваляне на договор * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №357/11.05.2010 по дело №100/2010Отменителен иск * договор за дарение * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * доказателства
ГКРешение №114/21.04.2016 по дело №4370/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * договорна ипотека * оттегляне на пълномощия * действия без представителна власт * висяща недействителност * относителна недействителност
ГКРешение №312/28.10.2014 по дело №2800/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * недействителност на договор * договорна ипотека * вписване на възбрана * относителна недействителност
ГКРешение №200/30.09.2013 по дело №2542/2013Делба * наследяване * относителна недействителност
ГКРешение №21/15.05.2013 по дело №741/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * съпружеска имуществена общност * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * относителна недействителност
ГКРешение №171/14.07.2011 по дело №1201/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №186/02.07.2015 по дело №4465/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност
ГКРешение №358/17.01.2014 по дело №1381/2012Нищожност * недействителност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * договор за строителство * относителна недействителност * увреждане * свидетелски показания
ГКРешение №45/01.06.2011 по дело №450/2010Отменителен иск * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №189/02.07.2012 по дело №1072/2009Отменителен иск * симулация * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * трето лице
ГКРешение №160/30.03.2011 по дело №333/2010Делба * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * относителна недействителност * определяне на квоти * договор за замяна * Недействителност на разпореждане с наследство * преюдициални въпроси в производството за делба * възражение за нищожност
ГКРешение №221/13.01.2014 по дело №2033/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * относителна недействителност * добросъвестно владение
ГКРешение №85/2014/06.01.2015 по дело №3017/2013Отменителен иск * съпружеска имуществена общност * относителна недействителност * увреждане на кредитор * договор за дарение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №292/14.07.2011 по дело №1220/2010Отменителен иск * давностен срок * погасителна давност * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ТКРешение №19/23.02.2009 по дело №474/2008нищожност * договор за възлагане на обществена поръчка * относителна недействителност * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ТКРешение №105/25.11.2009 по дело №90/2009несъстоятелност * активна легитимация на синдик * кредитор с прието вземане * относителна недействителност * неоснователно обогатяване * Нищожност на действия и сделки
ТКОпределение №108/05.11.2010 по дело №422/2010Отменителен иск * относителна недействителност * договор за цесия
ГКРешение №536/28.07.2010 по дело №1400/2009отказ от наследство * относителна недействителност * Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство * преклузивен срок * *
ГКОпределение №727/08.10.2014 по дело №5523/2014Частна касационна жалба * относителна недействителност * договаряне сам със себе си
ТКРешение №205/17.11.2014 по дело №1265/2013Нищожност на действия и сделки * относителна недействителност * несъстоятелност-установителен иск * начална дата на неплатежоспособност * попълване масата на несъстоятелността * недопустим съдебен акт * изменение на иска * конститутивен иск
ГКРешение №7/26.01.2012 по дело №456/2011Нищожност * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за дарение * погасителна давност * увреждане на кредитор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №97/30.05.2013 по дело №442/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договорна ипотека * увреждане на кредитор * особени основания за нищожност на ипотека
ГКРешение №472/21.01.2013 по дело №231/2011Нищожност на делба * Недействителност на разпореждане с наследство * относителна недействителност * правен интерес * конституиране на страни
ГКРешение №477/23.01.2013 по дело №1648/2011Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * нови факти и обстоятелства * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недействителност на договор
ГКРешение №193/22.07.2016 по дело №4144/2015Отменителен иск * относителна недействителност * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация * придобиване преди брака
ГКРешение №110/10.11.2016 по дело №825/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Делба на наследство * продажба на наследство * относителна недействителност
ГКРешение №262/06.01.2017 по дело №3505/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * относителна недействителност
ГКРешение №45/15.06.2017 по дело №2456/2015Отменителен иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ТКРешение №124/21.07.2017 по дело №2137/2016Предявяване на отменителен иск * относителна недействителност
ТКРешение №93/28.07.2017 по дело №638/2016Отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за кредит
ГКРешение №208/22.12.2017 по дело №396/2017Делба * възражение * относителна недействителност
ГКОпределение №65/12.02.2018 по дело №4854/2017отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * Обезпечение на дълг * правен интерес
ГКРешение №19/14.02.2018 по дело №1766/2017Съпружеска имуществена общност /СИО/ * относителна недействителност * Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск
ГКРешение №160/27.06.2018 по дело №2948/2017Отменителен иск * относителна недействителност * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * доклад по делото * увреждане на кредитор
ТКРешение №56/01.08.2018 по дело №1538/2017Предявяване на отменителен иск * относителна недействителност * договор за наем * увреждане на кредиторите на несъстоятелността
ГКРешение №15/03.04.2019 по дело №942/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * относителна недействителност * констативен нотариален акт * придобивна давност * наследствено правоприемство * намерение за своене
ГКРешение №134/05.08.2019 по дело №3482/2018Нищожност * обсъждане на доказателства от въззивния съд * експертиза * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №190/03.12.2019 по дело №4386/2018Отменителен иск * Обезпечение на дълг * относителна недействителност * неустойка за забава * изискуемост на вземането
ТКРешение №146/11.03.2020 по дело №2924/2018Отменителен /Павлов/ иск * необходимо другарство * относителна недействителност