Ключови фрази
отрицателен установителен иск

ГКРешение №500/27.07.2010 по дело №151/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конфискация * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №352/14.10.2011 по дело №1301/2010отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №36/06.03.2015 по дело №4994/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правен интерес * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №32/26.02.2015 по дело №6048/2014Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на съдебен акт * правна квалификация
ГКРешение №34/07.03.2013 по дело №616/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №189/29.10.2015 по дело №2462/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * косвен съдебен контрол * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * реституция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ТКРешение №12/11.02.2013 по дело №1080/2011Установителен иск * отрицателен установителен иск * електроенергия * корекция на сметка
ГКРешение №9/29.02.2016 по дело №4247/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на строеж * груб строеж * погасителна давност * забавено изпълнение
ТКРешение №59/07.05.2012 по дело №121/2011Установителен иск * форма на търговска сделка * отрицателен установителен иск
ГКРешение №13/12.03.2016 по дело №3637/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * право на изкупуване
ГКРешение №384/02.11.2012 по дело №804/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи
ТКОпределение №113/26.01.2011 по дело №577/2009правен интерес * отрицателен установителен иск
ГКРешение №22/24.02.2015 по дело №4581/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * придобивна давност * земеделски земи * доказателства * постройка * пристрояване * право на ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №324/28.12.2015 по дело №6730/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * принудително изпълнение * отрицателен установителен иск * неимуществени вреди от ПТП * изпълнителен лист * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКОпределение №163/27.04.2011 по дело №304/2010правен интерес * отрицателен установителен иск * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКРешение №688/27.05.2011 по дело №1555/2009Установителен иск * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * допустимост на иск * земеделски земи * постройка * идентичност на имоти * нищожност-липса на форма * доказателства
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ТКОпределение №414/15.06.2010 по дело №390/2010правен интерес * отрицателен установителен иск * електроенергия
ТКОпределение №262/30.04.2009 по дело №265/2009отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №786/31.10.2014 по дело №4517/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * установителен иск за собственост * правен интерес * констативен нотариален акт
ГКРешение №36/18.04.2016 по дело №3678/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * обстоятелствена проверка * доклад по делото * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №506/22.02.2012 по дело №97/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * отрицателен установителен иск * право на възстановяване * земеделски земи * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * преклузивен срок * застрояване
ГКРешение №64/16.04.2015 по дело №6300/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * вписване на ипотека * действие на вписването * разваляне на договор * вписване на искова молба
ГКОпределение №97/11.04.2016 по дело №858/2016Частна касационна жалба * припознаване * оспорване на припознаването * оспорване на произход * отрицателен установителен иск
ГКРешение №27/15.04.2016 по дело №3554/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №477/27.07.2010 по дело №367/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №276/25.04.2013 по дело №2676/2013отрицателен установителен иск
ГКРешение №84/17.02.2012 по дело №315/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * реална част * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * застрояване
ГКРешение №45/25.02.2014 по дело №904/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №205/16.05.2012 по дело №219/2011отрицателен установителен иск * давностно владение * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда * застрояване
ТКОпределение №1/04.01.2013 по дело №728/2012Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * договор за особен залог * неправилна правна квалификация * вписване на несъщесвуващи обстоятелства
ГКРешение № 38/18.02.2015 по дело №5208/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност
ТКОпределение №76/12.02.2016 по дело №2832/2015Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * издаване на изпълнителен лист въз основа на чуждестранно решение * изпълнителен лист въз основа на чуждестранно съдебно решение
ГКОпределение №415/05.08.2011 по дело №44/2011допустимост на иск * отрицателен установителен иск * въвод във владение * спиране на въвод във владение * обжалване на действията на съдебния изпълнител * правен интерес
ГКРешение №107/10.08.2011 по дело №78/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * конкуренция на права * отрицателен установителен иск
ГКРешение №95/09.03.2012 по дело №548/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * план за новообразувани имоти * придобивна давност * право на ползване * недобросъвестно владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №134/15.03.2012 по дело №447/2011допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * право на строеж * владение
ГКРешение №28/02.02.2016 по дело №4899/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * погасителна давност * отрицателен установителен иск
ГКРешение №368/07.07.2010 по дело №4749/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * приращения
ГКРешение №386/06.03.2012 по дело №193/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКОпределение №38/29.01.2013 по дело №579/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост * Негаторен иск * административен ред * разрешение за строеж * подведомственост * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №271/06.01.2015 по дело №2853/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * отрицателен установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №371/17.07.2015 по дело №2992/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * суперфиция * реституция * отрицателен установителен иск
ГКРешение №385/2014/08.05.2015 по дело №1069/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * приращения
ГКОпределение №318/14.07.2010 по дело №177/2010правен интерес * отрицателен установителен иск
ГКРешение №126/14.06.2013 по дело №53/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * държавна собственост * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКОпределение №143/24.03.2016 по дело №5846/2015Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * принудително изпълнение * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ГКОпределение №306/22.06.2015 по дело №3111/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №153/26.03.2012 по дело №52/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за земеразделяне * план за новообразувани имоти
ГКРешение №433/12.12.2012 по дело №252/2012Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * защита на трето лице срещу изпълнението * договор за групов строеж * договор за делба * отрицателен установителен иск * нищожност на делба
ГКРешение №327/30.07.2012 по дело №844/2010отрицателен установителен иск * погасителна давност * право на ползване
ТКРешение №30/23.04.2015 по дело №1118/2014отрицателен установителен иск * електроенергия
ГКОпределение №300/26.06.2013 по дело №2274/2013изменение на решението в частта относно разноските * отрицателен установителен иск * освобождаване от такси и разноски
ГКРешение №121/27.07.2015 по дело №526/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * гори * право на изкупуване * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол * оспорване на истинността на документ
ТКРешение №104/05.07.2010 по дело №885/2009Установителен иск * корекция на сметка * електроенергия * доказателствена тежест * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №190/18.06.2013 по дело №3593/2013отрицателен установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №55/14.04.2014 по дело №12/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало * указания на ВКС * принцип на законност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност * реална част
ГКРешение №113/12.06.2015 по дело №5835/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателства * право на изкупуване от ползвател * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №9/21.06.2016 по дело №2235/2014Иск за плащане на цена * търговска сделка * запис на заповед * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №470/27.07.2015 по дело №3503/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №837/25.11.2010 по дело №1671/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реална част * самостоятелен обект * правен интерес * съсобственост * давностно владение
ГКРешение №15/07.02.2014 по дело №1212/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №367/12.09.2012 по дело №67/2012отрицателен установителен иск * правен интерес * прекъсване на давност * Ревандикационен иск
ТКРешение №111/17.07.2015 по дело №1650/2014отрицателен установителен иск * неравноправни клаузи * общи условия
ГКРешение №733/04.11.2010 по дело №1536/2009Иск за защита на отнето владение * отнето владение * съвладение * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * отнемане по скрит начин * правен интерес * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства
ГКОпределение №663/03.12.2014 по дело №4000/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №181/12.04.2012 по дело №239/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * отрицателен установителен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * принцип на диспозитивното начало * нередовност на исковата молба
ГКРешение №56/07.04.2014 по дело №3235/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт
ТКОпределение №732/10.12.2009 по дело №832/2009частно държавно вземане * процесуален субституент * правен интерес * отрицателен установителен иск
ТКОпределение №357/05.06.2009 по дело №419/2008отрицателен установителен иск
ГКРешение №530/05.07.2010 по дело №1560/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * насрещен иск * давностно владение * доказателствена тежест * обективно съединяване на искове * отрицателен установителен иск
ГКРешение №13/16.02.2016 по дело №3888/2015Съпружеска имуществена общност /СИО/ * съпружеска имуществена общност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * отрицателен установителен иск * разваляне на договор
ГКОпределение №89/23.02.2012 по дело №41/2012допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост
ТКРешение №55/16.09.2013 по дело №723/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * нови факти и доказателства * стабилитете на издадената заповед за изпълнение
ГКРешение №142/01.07.2014 по дело №396/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект * приращение
ТКОпределение №331/17.06.2015 по дело №1476/2015Частна касационна жалба * погасителна давност * отрицателен установителен иск * правна квалификация
ТКОпределение №924/14.12.2010 по дело №826/2010Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист
ГКРешение №391/01.11.2011 по дело №1493/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №24/19.01.2011 по дело №508/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * съсобственост
ГКРешение №187/04.10.2013 по дело №1332/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №64/03.04.2014 по дело №3283/2013Иск за оспорване на вземането * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * обезсилване на решение * недопустимост на иск * държавна такса
ГКРешение №42/17.07.2012 по дело №1590/2010отрицателен установителен иск * констативен нотариален акт * давностно владение * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №787/31.10.2014 по дело №4678/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * отрицателен установителен иск
ГКРешение №48/16.03.2015 по дело №6047/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №85/22.06.2015 по дело №2/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ТКОпределение №509/24.07.2012 по дело №392/2012Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес
ТКОпределение №210/15.03.2010 по дело №166/2010правен интерес * отрицателен установителен иск
ТКОпределение №326/08.06.2009 по дело №213/2008електроенергия * правен интерес * отрицателен установителен иск
ТКОпределение №907/30.12.2013 по дело №4230/2013Частна касационна жалба * правен интерес * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №396/20.09.2011 по дело №375/2011указания на съда * отрицателен установителен иск * нищожност-невъзможен предмет * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №196/16.04.2015 по дело №3144/2014Частна касационна жалба * особен залог * отрицателен установителен иск
ГКРешение №496/13.07.2010 по дело №1011/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * земеделски земи * правоприемство * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * нищожност на договор за продажба * отмяна на нотариален акт
ГКОпределение №366/12.09.2012 по дело №221/2012отрицателен установителен иск * допустимост на иск * Ревандикационен иск * изменение на иска
ГКОпределение №423/25.06.2013 по дело №2708/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * Ревандикационен иск * нищожност на саморъчно завещание * отрицателен установителен иск * връзка на обусловеност
ГКРешение №349/21.05.2012 по дело №453/2010отрицателен установителен иск * негаторен иск * право на преминаване * сервитут * тълкуване на договор * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №250/15.12.2014 по дело №673/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * приращения * право на строеж * договор за банков кредит
ГКРешение №16/07.02.2014 по дело №774/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес
ТКРешение №203/15.01.2016 по дело №2605/2014Иск за установяване на престъпно обстоятелство * отрицателен установителен иск
ГКРешение №76/07.05.2013 по дело №391/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * заличаване на договорна ипотека * иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * изтичане на срок * отрицателен установителен иск
ГКРешение №15/10.09.2014 по дело №739/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №367/24.10.2011 по дело №1230/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * делба * съдебна спогодба * допустимост на иск * план за новообразувани имоти
ГКРешение №60/20.02.2012 по дело №1213/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт * съсобственост * право на ползване
ТКРешение №191/28.08.2012 по дело №460/2010Вземания, установени с акт за установяване на частни държавни вземане * погасителна давност * изискуемост на вземането * начало на давностен срок * отрицателен установителен иск * недължимост на вземания към държавата
ГКОпределение №536/03.12.2015 по дело №5356/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * отрицателен установителен иск * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №408/12.09.2013 по дело №1055/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * установяване на факти
ГКРешение №156/24.06.2014 по дело №7805/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКРешение №121/2014/01.04.2015 по дело №1723/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №262/31.05.2013 по дело №2375/2013иск за оспорване на вземането * заповед за изпълнение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск
ГКРешение №443/10.07.2012 по дело №596/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №623/30.11.2012 по дело №501/2012правен интерес * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №201/17.03.2014 по дело №1550/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №319/12.07.2012 по дело №321/2012отрицателен установителен иск * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ТКОпределение №311/26.05.2009 по дело №272/2009отрицателен установителен иск * липса на правен интерес * електроенергия
ГКРешение №157/18.06.2015 по дело №5176/2014Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * договор за заем * заповед за изпълнение * отрицателен установителен иск * действия без представителна власт * нередовност на исковата молба * обичайно местопребиваване
ГКРешение №46/06.07.2012 по дело №839/2010отрицателен установителен иск * право на изкупуване от ползвател * правен интерес * застрояване * план за новообразувани имоти
ТКОпределение №942/30.12.2014 по дело №2164/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * новация * отрицателен установителен иск * липса на правен интерес
ГКРешение №213/03.10.2014 по дело №2881/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * съсобственост
ТКОпределение №720/27.07.2012 по дело №436/2012Частна касационна жалба * защита на длъжника * отрицателен установителен иск * договор за особен залог
ТКРешение №19/21.02.2014 по дело №2014/2013Установителен иск * отрицателен установителен иск * електроенергия * корекция на сметка * липса на средство за техническо измерване
ГКРешение №22/14.05.2014 по дело №5260/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКОпределение №314/04.07.2011 по дело №309/2011отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ГКРешение №503/02.05.2012 по дело №83/2011отрицателен установителен иск * правен интерес * владение * Ревандикационен иск * насрещен иск * давностно владение
ГКРешение №32/10.03.2016 по дело №4741/2015Делба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * отрицателен установителен иск * съсобственост
ГКОпределение №303/30.06.2011 по дело №287/2011преминаване от установителен към осъдителен иск * отрицателен установителен иск * ревандикационен иск * недопустим съдебен акт * изменение на иска
ГКРешение №173/25.06.2014 по дело №1025/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №479/24.08.2015 по дело №829/2015Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * подлежащи на вписване обстоятелства
ГКРешение №327/10.01.2013 по дело №521/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * реституция
ТКОпределение №871/30.11.2010 по дело №750/2010Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * неприсъствено решение
ТКРешение №2/12.08.2014 по дело №984/2012Установителен иск * отрицателен установителен иск * авал * авалист * възражения * каузално правоотношение
ГКРешение №498/31.07.2012 по дело №759/2010отрицателен установителен иск * право на ползване
ГКРешение №214/13.10.2014 по дело №793/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * реституция * публична държавна собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №62/09.02.2012 по дело №294/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реституция * земеделски земи * преминаване от осъдителен към установителен иск * право на възстановяване * правен интерес * трансформация на правото на ползване в право на собственост * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ГКРешение №115/20.05.2015 по дело №4907/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * корекция на сметка * електроенергия
ТКОпределение №464/29.07.2009 по дело №385/2009правен интерес * отрицателен установителен иск
ТКРешение №173/16.12.2015 по дело №3262/2014Иск за установяване на престъпно обстоятелство * отрицателен установителен иск * корекция на сметка * електроенергия
ГКРешение №212/18.10.2013 по дело №1508/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * постройка
ТКОпределение №935/15.12.2010 по дело №640/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * Частна касационна жалба
ГКРешение №6/22.02.2016 по дело №5173/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * отчуждаване
ТКРешение №99/28.06.2012 по дело №667/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск
ТКРешение №116/28.11.2012 по дело №102/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * запис на заповед * доказателствена тежест * изменение на иска
ТКРешение №134/01.07.2013 по дело №135/2011Установителен иск * топлинна енергия * отрицателен установителен иск * периодични плащания * погасителна давност
ТКРешение №97/28.07.2015 по дело №877/2014общи условия * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №375/15.08.2011 по дело №267/2011отрицателен установителен иск * правен интерес * насрещен иск
ГКРешение №15/19.02.2016 по дело №4705/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * доказателствена сила на акт за общинска собственост
ГКРешение №128/06.06.2016 по дело №90/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * доказателствена тежест
ГКРешение №17/05.07.2012 по дело №215/2011отрицателен установителен иск * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №152/02.07.2013 по дело №1872/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * държавна собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №363/04.08.2011 по дело №58/2011отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №270/10.04.2012 по дело №187/2012отрицателен установителен иск * родова подсъдност * цена на иска * заличаване на договорна ипотека
ГКОпределение №135/16.03.2012 по дело №335/2011допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * Ревандикационен иск * владение
ТКРешение №33/06.03.2013 по дело №1178/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №331/02.06.2015 по дело №1631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * държавна такса * отрицателен установителен иск * публични вземания
ТКРешение №21/07.07.2016 по дело №3010/2014Иск на трети лица * правен интерес * отрицателен установителен иск * Обезсилване на решение * иск за установяване на нищожно вписване на несъществуващи обстоятелства по партида на дружество
ГКОпределение №348/08.07.2016 по дело №2758/2016Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * реституция * правен интерес
ТКРешение №48/14.07.2016 по дело №404/2015Иск за установяване на престъпно обстоятелство * отрицателен установителен иск * поръчителство * договор за банков кредит
ТКРешение №117/15.08.2016 по дело №494/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * отрицателен установителен иск
ГКРешение №178/18.10.2016 по дело №1624/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * право на строеж * недопустимост на иск * недопустимост на решение * разваляне на договор * изменение на иска * нередовност на исковата молба * доклад по делото
ГКРешение №126/10.11.2016 по дело №744/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * прехвърляне на спорно право
ТКОпределение №513/24.11.2016 по дело №1660/2016Частна касационна жалба * правен интерес * отрицателен установителен иск * изпълнително производство
ТКОпределение №655/16.12.2016 по дело №2319/2016Частна касационна жалба * правен интерес * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №167/06.02.2017 по дело №535/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №212/06.02.2017 по дело №1493/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * земеделски земи * общинска собственост
ТКОпределение №76/07.02.2017 по дело №1999/2016Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * заличаване на договорна ипотека
ГКРешение №9/10.02.2017 по дело №6320/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №193/16.02.2017 по дело №2241/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКРешение №183/01.03.2017 по дело №2011/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * трето лице * право на собственост
ГКРешение №17/23.03.2017 по дело №50176/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * отрицателен установителен иск * европейски програми за развитие
ГКРешение №120/07.06.2017 по дело №60197/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * изпълнително основание * дубликат от изпълнителен лист * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №111/21.06.2017 по дело №3709/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * реституция * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №366/17.07.2017 по дело №2734/2016Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес * трето лице * владение
ТКРешение №85/01.09.2017 по дело №2286/2015Предявяване на установителен иск * отрицателен установителен иск * несъстоятелност-установителен иск * несъстоятелност * новация
ТКРешение №147/19.10.2017 по дело №1313/2016Установителен иск * подведомственост * отрицателен установителен иск * безвъзмездна финансова помощ
ТКОпределение №627/30.10.2017 по дело №1824/2017Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * ипотека
ГКРешение №153/09.11.2017 по дело №4486/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * сервитутно право
ГКРешение №194/08.12.2017 по дело №1016/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * правен интерес * земеделски земи * план за новообразувани имоти * отрицателен установителен иск
ГКРешение №200/02.01.2018 по дело №350/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * отрицателен установителен иск * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №203/04.01.2018 по дело №4925/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * владение * защита на трето лице срещу изпълнението
ГКРешение №125/30.01.2018 по дело №537/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на иск
ГКРешение №46/10.05.2018 по дело №2015/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №52/19.06.2018 по дело №2154/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №72/03.07.2018 по дело №3005/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * общинска собственост * преклузия
ГКРешение №94/13.07.2018 по дело №3120/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №68/24.07.2018 по дело №2767/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * право на ползване
ТКРешение №128/20.08.2018 по дело №1744/2017Предявяване на установителен иск * частен диспозитивен документ * достоверна дата на постъпване на документ * отрицателен установителен иск
ТКРешение №250/07.11.2018 по дело №1513/2017отрицателен установителен иск * енергийно предприятие * задължения на въззивния съд
ГКРешение №148/14.11.2018 по дело №4501/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * владение * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №206/23.11.2018 по дело №4141/2018Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * Очевидна неправилност
ГКРешение №151/06.12.2018 по дело №4545/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * реална част * идеална част * публична общинска собственост * придобивна давност
ГКРешение №146/27.12.2018 по дело №5080/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * реална част * публична държавна собственост * реституция * надстрояване * пристрояване * приращение * доказателствена тежест * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост
ГКРешение №30/02.04.2019 по дело №1188/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост * отрицателен установителен иск
ГКРешение №68/18.06.2019 по дело №3931/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * насрещен иск * допустимост на иск * реституция * възражение * право на собственост * негаторен иск * предмет на делото
ГКОпределение №105/18.06.2019 по дело №1606/2019Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес * право на собственост
ГКОпределение №318/09.07.2019 по дело №2108/2019Частна касационна жалба * заповедно производство * отрицателен установителен иск * установителен иск в заповедно производство * допустимост на иск
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция
ГКРешение №117/03.09.2019 по дело №2962/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договор за продажба * договор за замяна * общинска собственост * благоустройствени мероприятия * държавна такса * нищожност на договор
ГКРешение №24/24.09.2019 по дело №280/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на строеж * договорна ипотека * погасяване на право на строеж * прехвърляне на спорното право * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №195/15.05.2020 по дело №2825/2019Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * особен залог