Ключови фрази
отчуждаване

ГКРешение №290/2011/01.03.2012 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * трафопост * отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №32/15.02.2011 по дело №509/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * самостоятелен обект * благоустройствени мероприятия * застрояване * съсобственост
ГКРешение №208/11.05.2010 по дело №1030/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * отчуждаване
ГКРешение №403/06.07.2010 по дело №5327/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №15/26.01.2015 по дело №3298/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * конституиране на страни * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №14/04.02.2011 по дело №1286/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * преустройство * присъединяване * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * прекъсване на давност * разрешение за строеж
ГКРешение №61/26.05.2014 по дело №7685/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * доказателства * акт за държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №171/03.06.2011 по дело №312/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * отмяна на нотариален акт * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №240/24.09.2012 по дело №217/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * право на ползване * реституция
ГКРешение №4/21.01.2010 по дело №2512/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * отчуждаване
ГКРешение №215/17.03.2010 по дело №387/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * застрояване * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №189/29.10.2015 по дело №2462/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * косвен съдебен контрол * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * реституция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №90/16.04.2010 по дело №590/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №456/03.06.2010 по дело №835/2009установяване право на собственост * идентичност на имоти * земеделски земи * владение * доказателства * отчуждаване * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №685/25.01.2010 по дело №375/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * отчуждаване
Решение №900/05.01.2011 по дело №одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * застрояване * търпим строеж * реституция * отчуждаване * самостоятелен обект * установяване право на собственост
ГКРешение №132/20.05.2013 по дело №942/2012делба * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план * промени в имота, предмет на делбата * отчуждаване
ГКРешение №80/20.04.2012 по дело №729/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * родова подсъдност * правомощия на въззивната инстанция * отчуждаване * общинска собственост
ГКРешение №136/16.07.2012 по дело №1414/2010Ревандикационен иск * акт за държавна собственост * възстановяване в стари реални граници * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №13/27.01.2012 по дело №176/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * официален документ * акт за държавна собственост * оспорване на истинността на документ * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №241/14.07.2010 по дело №1170/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * съсобственост * отчуждаване * държавна собственост * таван
ГКРешение №543/27.07.2010 по дело №787/2009Делба * отчуждаване * реституция * общи части * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * етажна собственост * съсобственост * надстрояване * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №9/25.03.2014 по дело №3700/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * отчуждаване * доказателствена тежест
ГКРешение №145/29.04.2010 по дело №132/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * недействителност на договор * нищожност на договор за продажба * отчуждаване * настаняване в държавни жилища * преклузивен срок * упълномощаване * минимален размер на имот * одържавени недвижими имоти * наем
ГКРешение №77/09.03.2010 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * застрояване * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * земеделски земи * конкуренция на права * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №151/04.05.2012 по дело №1082/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * незаконен строеж
ГКРешение №58/04.04.2011 по дело №544/2010установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №259/2012/08.01.2013 по дело №299/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * наследствено правоприемство * отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №66/12.04.2010 по дело №4152/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №145/27.06.2013 по дело №1352/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * принос * отчуждаване * лични средства * пълна трансформация * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №112/18.07.2013 по дело №509/2012Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трето лице * отчуждаване * връщане на вещта * обезщетение при дължимо връщане на вещи
ГКРешение №712/04.02.2011 по дело №371/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * недобросъвестно владение * нищожност на делба * придобивна давност * общи части * етажна собственост * отчуждаване
ГКРешение №403/25.05.2010 по дело №5024/2008Делба * държавна собственост * съсобственост * отчуждаване * процесуален субституент * предоставяне за стопанисване и управление * ненадлежна страна * одържавени недвижими имоти * наследяване по закон * задължително другарство
ГКРешение №396/03.01.2012 по дело №1462/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №83/26.03.2013 по дело №799/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * съсобственост * придобивна давност * земеделски земи * отчуждаване
ГКРешение №629/01.12.2009 по дело №591/2009реституция * отчуждаване * регулационен план * застроителен план * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * Ревандикационен иск * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №181/14.09.2011 по дело №261/2010Ревандикационен иск * земеделски земи * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №583/05.07.2010 по дело №1537/2009Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * допустимост на иск * отчуждаване
ГКРешение №406/04.08.2010 по дело №80/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * саморъчно завещание * държавна собственост * правен интерес * отчуждаване * приращения * право на строеж върху държавна земя * наследствено правоприемство * конкуренция на права * нередовност на исковата молба
ГКРешение №59/28.06.2016 по дело №609/2016Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * реституция * отчуждаване
ГКРешение №144/29.04.2010 по дело №4912/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №120/11.03.2010 по дело №3625/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * отчуждаване * доказателства
ГКРешение №331/06.07.2010 по дело №330/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * отчуждаване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №352/27.09.2012 по дело №1151/2011договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * връщане на вещта * дарение * отчуждаване * обезщетение за вреди * обогатяване
ГКРешение №52/16.02.2011 по дело №1458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * връчване на съдебни книжа * обстоятелствена проверка * придобивна давност * общинска собственост * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №157/23.11.2015 по дело №7271/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * реституция * преустройство * самостоятелен обект * приращения
ГКРешение №762/20.07.2011 по дело №1371/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * идентичност на имоти * отчуждаване * наследяване по закон * вещо лице
ГКРешение №404/24.10.2011 по дело №1037/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * отчуждаване * реституция * свидетелски показания
ГКРешение №61/15.06.2010 по дело №4438/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * приращения * самостоятелен обект * трансформация * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №23/20.02.2012 по дело №675/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отчуждаване * правен интерес
ГКРешение №10/24.07.2013 по дело №334/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * прекъсване на давност * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №544/17.11.2013 по дело №1758/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установителен иск за собственост * държавно учреждение * отчуждаване * публична държавна собственост
ГКРешение №158/04.10.2013 по дело №262/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * етажна собственост * приращение
ГКРешение №88/03.05.2012 по дело №191/2011Нищожност * нищожност на договор за продажба * отчуждаване * нищожност-противоречие на закона * неизпълнение на договорни отношения * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №261/25.06.2015 по дело №5981/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * увреждане на кредитор * отчуждаване * договор за кредит * несеквестируемост
ГКРешение №447/30.12.2010 по дело №333/2010Установителен иск * установяване право на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №188/13.12.2013 по дело №6/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №14/07.03.2014 по дело №3783/2013Иск за лихва * покана * обезщетение за забава * отчуждаване
ГКРешение №425/06.01.2011 по дело №969/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * придобивна давност * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №261/23.01.2015 по дело №502/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * временни постройки * реституция * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * отчуждаване
ГКРешение №254/31.10.2014 по дело №1576/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * отчуждително действие на регулационен план * отчуждаване
ГКРешение №487/30.12.2010 по дело №381/2010Установителен иск * установяване право на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * държавна собственост
ГКРешение №59/22.04.2010 по дело №387/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * съпружеска имуществена общност * неоснователно обогатяване * отчуждаване * изключителен собственик * принос * договор за заем
ГКРешение №253/18.03.2010 по дело №483/2009Делба на наследство * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * придобивна давност * наследство * нищожност на административен акт
ГКРешение №42/26.03.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * реституция * право на строеж * ЖСК * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №510/22.11.2010 по дело №1045/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * застрояване
ГКРешение №38/30.05.2013 по дело №673/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * общинска собственост * отчуждаване * изваждане на актив от капитала на търговско дружество
ГКРешение №671/11.10.2010 по дело №1717/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * реална част * отчуждаване * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрален план * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №138/25.03.2011 по дело №1127/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * нищожност на договор * връщане на вещта * отчуждаване * неправилна правна квалификация
ГКРешение №968/04.03.2010 по дело №3900/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * договор за покупко-продажба * отчуждаване * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №570/27.07.2010 по дело №895/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план * одържавени недвижими имоти * реституция
ГКРешение №314/21.12.2012 по дело №394/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №251/15.07.2010 по дело №1042/2009Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конституиране на страни * необходимо другарство * отчуждаване * трансформация * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * задължително другарство
ГКРешение №41/11.02.2011 по дело №1401/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * писмени доказателства * одържавени недвижими имоти * отчуждаване
ГКРешение №969/19.04.2010 по дело №4532/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * обезщетение за ползване * реституция * договор за делба * придобивна давност * договор за замяна * отчуждаване
ГКРешение №276/12.12.2015 по дело №5496/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * ревандикационен иск * наследствено правоприемство * отчуждаване
ГКРешение №601/29.09.2010 по дело №504/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №19/24.01.2011 по дело №214/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * застрояване * реституция
ГКРешение №99/02.03.2010 по дело №4589/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * възстановяване правото на собственост * отчуждаване
ГКРешение №711/13.01.2011 по дело №1791/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * присъединяване * преустройство * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №15/06.02.2012 по дело №311/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * право на строеж * погасителна давност * отчуждаване * застрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №203/19.12.2013 по дело №1758/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване
ГКРешение №244/15.07.2015 по дело №7234/2014Спор относно родителските права * лични отношения между родители и деца * отчуждаване * интерес на детето * мерки за закрила на детето
ГКРешение №317/16.07.2010 по дело №4722/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №190/31.03.2010 по дело №3975/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * реституция * доказателства и доказателствени средства * одържавени недвижими имоти * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №217/14.07.2011 по дело №480/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * придобивна давност * изменение на иска
ГКРешение №310/28.10.2011 по дело №616/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * отчуждаване
ГКРешение №26/28.01.2010 по дело №3124/2008Делба * определяне на квоти * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * съсобственост * отчуждаване * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №4/02.08.2010 по дело №1/2009Установителен иск * отчуждаване * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №124/14.03.2011 по дело №602/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * замяна * реституция * държавна собственост * общинска собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №555/06.01.2011 по дело №985/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * отчуждаване * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №499/08.12.2011 по дело №1534/2010Установителен иск * установяване право на собственост * благоустройствени мероприятия * доказателства * реституция * забрана за придобиване по давност * отчуждаване * земеделски земи
ГКРешение №362/15.07.2010 по дело №536/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * представяне на документи на хартиен носител * земеделски земи * отчуждаване * реституция * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол
ГКРешение №854/29.12.2010 по дело №578/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * разпореждане с чужда вещ * нищожност-липса на основание * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №19/31.05.2012 по дело №1062/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * отчуждаване * предложение за изкупуване * държавна собственост * самостоятелен обект * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №426/07.07.2011 по дело №675/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * отчуждаване
ГКРешение №896/08.02.2011 по дело №1146/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * сила на пресъдено нещо * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №80/21.06.2013 по дело №1105/2010установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * отчуждаване * косвен съдебен контрол * инцидентен установителен иск * обезщетение за ползване * обезщетение за забава
ГКРешение №179/08.06.2012 по дело №1241/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * самостоятелен обект * незаконен строеж * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * минимален размер на имот * реална част * трафопост
ГКРешение №72/10.07.2012 по дело №425/2011Ревандикационен иск * приращения * давностно владение * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * право на строеж
ГКРешение №89/16.07.2012 по дело №426/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * отчуждаване
ГКРешение №319/12.03.2014 по дело №5343/2013Делба * отчуждаване * съсобственост * реституция * предпоставки
ГКРешение №20/29.05.2012 по дело №1232/2010Ревандикационен иск * отчуждаване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №823/31.08.2011 по дело №1828/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * приложим закон * грешка в кадастрален план * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план * държавна собственост * спор за материално право
ГКРешение №641/01.12.2010 по дело №575/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * замяна * идентичност на имоти * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №186/24.10.2013 по дело №2921/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отчуждаване * правен интерес
ГКРешение №451/16.01.2013 по дело №53/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * отчуждаване
ГКРешение №240/07.04.2010 по дело №3299/2008Ревандикационен иск * реституция * отчуждаване * застрояване * правоприемство * владение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №611/04.08.2011 по дело №1636/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * земеделски земи * договор за наем * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * правоприемство
ГКРешение №507/12.01.2011 по дело №1140/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * отчуждаване * писмени доказателства
ГКРешение №345/05.12.2011 по дело №1551/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * пристрояване * присъединяване * отчуждаване * одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №419/01.10.2008 по дело №1428/2008компетентност на граждански или административен съд * отчуждаване *
ГКРешение №6/22.02.2016 по дело №5173/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * отчуждаване
ГКРешение №989/18.01.2010 по дело №3440/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №503/2010/02.09.2011 по дело №237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * указания на ВКС * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * право на строеж
ГКРешение №6/19.02.2014 по дело №4009/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №117/14.07.2011 по дело №847/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * държавна собственост * акт за държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №391/2010/21.07.2011 по дело №881/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * самостоятелен обект
ГКРешение №459/02.07.2010 по дело №754/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №71/28.04.2015 по дело №6943/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * акт за държавна собственост * официален документ * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * оспорване на истинността на документ * отчуждаване
ГКРешение №288/13.07.2011 по дело №1055/2010Делба * самостоятелен обект * определяне на квоти * отчуждаване * реална част * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена сила на нотариален акт * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №358/26.04.2010 по дело №441/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * отчуждаване
ГКРешение №94/23.04.2013 по дело №892/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отчуждаване * съсобственост
ГКРешение №28/18.02.2013 по дело №677/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * самостоятелен обект * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №663/29.10.2010 по дело №1719/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * държавна собственост * противоконституционност * конфискация * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №66/18.04.2012 по дело №493/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трето лице * реституция * контрол за валидност на административен акт * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * давностно владение * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * договор за продажба на търговско предприятие * доказателства * приложим закон * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №796/02.02.2011 по дело №1660/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * мотиви на въззивно решение * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * общинска собственост * реституция
ГКРешение №82/17.04.2012 по дело №958/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №3/31.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * изменение на иска * реституция * косвен съдебен контрол * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №247/21.07.2010 по дело №3/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №145/05.07.2013 по дело №620/2012Неоснователно обогатяване * възражение за изтекла давност * подобрения * дължимо обезщетение * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №22/21.02.2012 по дело №693/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * застрояване * отчуждаване * държавна собственост * общинска собственост * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №69/03.07.2014 по дело №7512/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * ограничения на собствеността * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №587/29.06.2010 по дело №1272/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на отчуждаване * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * активна процесуална легитимация
ГКРешение №96/27.06.2016 по дело №4487/2014Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * реална част * косвен съдебен контрол * отчуждаване
ГКРешение №46/05.04.2018 по дело №993/2017Нищожност * договор за продажба * отчуждаване * нищожност-невъзможен предмет * установителен иск за собственост * право на възстановяване
ГКРешение №195/14.01.2019 по дело №91/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отчуждаване * реституция * преработване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция