Ключови фрази
официален документ

ГКРешение №130/03.04.2012 по дело №707/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателства * частен документ * официален документ * оспорване на истинността на документ * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * доказателствена тежест * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №175/04.06.2010 по дело №579/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * придобивна давност
ГКРешение №5/20.01.2012 по дело №822/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * официален документ * нищожност на договор за продажба * форма за валидност * отговор на искова молба * отговор на искова молба
ГКРешение №13/27.01.2012 по дело №176/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * официален документ * акт за държавна собственост * оспорване на истинността на документ * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №362/07.01.2013 по дело №74/2012Иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * акт за гражданско състояние * официален документ
ГКРешение №249/12.11.2012 по дело №270/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * официален документ * оспорване на истинността на документ * доказателства * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
НКРешение №550/11.11.2010 по дело №518/2010имотна облага * имотна вреда * официален документ * измама
НКРешение №349/28.07.2011 по дело №1740/2011Контрабанда * официален документ * митническа декларация
НКРешение №217/27.07.2010 по дело №138/2010Квалифицирани състави на документни престъпления * съучастническа дейност * длъжностно лице * официален документ * условно осъждане * помагач * неверни обстоятелства
ГКРешение №78/25.02.2011 по дело №273/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване * писмени доказателства * давностно владение * официален документ * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №143/22.03.2010 по дело №4/2010Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * съставомерност на деяние * право на защита * официален документ * продължавано престъпление
ГКРешение №77/29.05.2014 по дело №7783/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обстоятелствена проверка * доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * официален документ
НКРешение №242/06.08.2014 по дело №626/2014Квалифицирани състави на документни престъпления * официален документ * съставяне на частен документ * неправилна правна квалификация * оспорена правна квалификация
НКРешение №118/12.03.2009 по дело №71/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * подбудител * длъжностно лице * официален документ * неверни обстоятелства * Документни престъпления * удостоверителен документ * диспозитивен документ
ГКРешение №85/14.07.2011 по дело №635/2010Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * придобивна давност * доказателствена тежест * официален документ * акт за гражданско състояние
ГКРешение №108/10.04.2012 по дело №1063/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * официален документ * давностно владение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
НКРешение №257/14.07.2009 по дело №243/2009Сключване на неизгодна сделка по в това число и квалифициран състав * официален документ * съучастническа дейност * съизвършител * длъжностно лице * съдебно-техническа експертиза
НКРешение №24/14.04.2009 по дело №590/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * невярно нотариално удостоверяване * съизвършител * помагач * официален документ * нотариално удостоверяване чрез заверка
НКРешение №210/27.04.2010 по дело №143/2010Съставяне на официален документ с невярно съдържание * длъжностно лице * официален документ * лъжливо документиране * удостоверителен документ * замяна на наказание пробация
НКРешение №346/11.11.2009 по дело №335/2009Квалифицирани състави на престъпления по служба * режим-транзит * митническа проверка * официален документ * длъжностно лице
НКРешение №317/10.07.2009 по дело №335/2009Квалифицирани състави на документни престъпления * официален документ * неверни обстоятелства * длъжностно лице * удостоверителен документ * пряк умисъл
ГКРешение №209/16.10.2013 по дело №2591/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * доказателствена сила на нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест
НКРешение №603/04.02.2009 по дело №669/2008Квалифицирани състави на документни престъпления * длъжностно лице * официален документ * лъжливо документиране * предмет на доказване * доказателствени искания * разкриване на обективната истина * оперативно дело * оперативна информация * документ с невярно съдържание * изпълнение на неправомерна заповед * престъпление на просто извършване * служител под прикритие * индивидуализация на наказание * цели на наказанието * приложение на чл. 9, ал. 2 НК * разпит на свидетел с тайна самоличност
ГКРешение №190/05.08.2011 по дело №654/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * упълномощаване * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * официален документ * оспорване на истинността на документ * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на пълномощно
НКРешение №190/15.07.2009 по дело №126/2009Квалифицирани състави на документни престъпления * съучастническа дейност * длъжностно лице * официален документ
НКРешение №665/27.12.2010 по дело №726/2010Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * употреба на сила * официален документ * авторство на деянието
НКРешение №363/15.10.2009 по дело №363/2009Квалифицирани състави на документни престъпления * длъжностно лице * официален документ * лъжливо документиране * техническа грешка при изписване на акт * смекчаващи вината обстоятелства * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * явна несправедливост на наказанието * несъставомерно деяние
НКРешение №142/24.03.2009 по дело №106/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * продължавано престъпление * длъжностно лице * официален документ
НКРешение №377/20.10.2009 по дело №366/2009Контрабанда * официален документ * официален документ с невярно съдържание * недопустима касационна жалба
ГКРешение №52/25.04.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * държавна собственост * акт за държавна собственост * доказателствена тежест * официален документ
ГКРешение №210/04.11.2013 по дело №2196/2013Делба * съсобственост * съдебна спогодба * официален документ
ГКРешение №50/11.09.2012 по дело №121/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * официален документ * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * постройка
НКРешение №311/04.07.2014 по дело №901/2014Съставяне на официален документ с невярно съдържание * неверни обстоятелства * официален документ * документ с невярно съдържание
ГКРешение №88/11.06.2015 по дело №4559/2014Отчетно и прехвърлителна сделка * договор за поръчка * официален документ
НКРешение №392/01.11.2012 по дело №1358/2012Съставяне на официален документ с невярно съдържание * длъжностно лице * официален документ * разумен срок на наказателния процес
НКРешение №227/12.01.2010 по дело №215/2009Документна измама * длъжностно лице * официален документ * несъставомерно деяние * преквалификация на деяние * условно осъждане
ГКРешение №199/15.06.2012 по дело №153/2012Поправка на очевидна фактическа грешка * съсобственост * поправка на очевидна фактическа грешка * официален документ
НКРешение №351/14.04.2011 по дело №331/2010съкратено съдебно следствие * обяснения на подсъдим * официален документ * ограничаване на процесуално право * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №71/28.04.2015 по дело №6943/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * акт за държавна собственост * официален документ * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * оспорване на истинността на документ * отчуждаване
НКРешение №106/02.05.2011 по дело №682/2010Съставяне на официален документ с невярно съдържание * длъжностно лице * нарушаване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателства * официален документ * вътрешно противоречиви изводи * липса на мотиви * частен документ с невярно съдържание
НКРешение №533/26.01.2010 по дело №579/2009Квалифицирани състави на документни престъпления * длъжностно лице * официален документ * неверни обстоятелства * нотариално удостоверяване чрез заверка
ГКРешение №57/08.04.2014 по дело №4451/2013Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * официален документ
ГКРешение №89/05.07.2016 по дело №5249/2015Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * официален документ
ГКОпределение №152/07.07.2016 по дело №1771/2016Частна касационна жалба * охранително производство * непогасени публични задължения * официален документ * договор за продажба
ТКОпределение №706/30.12.2016 по дело №241/2016Частна касационна жалба * служебно начало * официален документ * продължаване на срок
ГКРешение №43/07.03.2018 по дело №2085/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * нарушение на трудовата дисциплина * официален документ * съдържание на заповед за уволнение
ГКРешение №138/22.03.2018 по дело №4303/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * насрещен иск * договор за продажба * давностно владение * нередовност на исковата молба * официален документ * вещно-прехвърлителен ефект